Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia... Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Pełen tekst

(1)

Załącznik do uchwały nr ...

Rady Miejskiej Krzywinia z dnia ...

Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

na rok 2014

(2)

Założenia niniejszego programu są w dalszym ciągu kontynuacją realizowanego na te- renie gminy długofalowego programu o nazwie „Trzeźwa Gmina”.

Celem nadrzędnym programu na rok 2014 jest zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, wyeliminowanie przypadków przemocy w rodzinach alkoholowych , terapia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, przestrzeganie przepisu ustawy zakazującego sprzedaży alkoholu nieletnim oraz realizacja założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

CELE PROGRAMU

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

2. Ulepszenie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi w gmi- nie.

3. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

4. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych i na- rkomanii oraz tzw. „dopalaczy”.

5. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego.

6. Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych nadużywaniem alkoholu (przemocy i zaniedbań).

7. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

8. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

STRATEGIE DZIAŁANIA

1. Racjonalne i elastyczne ograniczenie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

2. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.

3. Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjnych i psychoedukacy- jnych dla dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i ich ro- dzin.

5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholizmem lub nakomanią pomocy psychospołecznej, prawnej, w szczególności dotyczącym przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

6. Współdziałanie z Policją, MGOPS, parafiami i szkołami z terenu miasta i gminy.

(3)

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu.

1. Prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego” z dziedziny uzależnień oraz przemocy w ro- dzinie.

2. Kierowanie wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego o leczenie odwykowe.

3. Stała współpraca ze Stowarzyszeniem Klub „DOM”, poprzez wspieranie meryto- ryczne i lokalowe w dziedzinie zadań własnych gminy, związanych z reedukacją psychofizyczną powracających do zdrowia trzeźwych alkoholików oraz spraw zwią- zanych z przemocą w rodzinie.

4. Stała współpraca z Oddziałem Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, prokuraturą oraz sądem.

5. Dalsze merytoryczne i lokalowe wspieranie grup samopomocowych działających na terenie gminy – A.A. i Al.-Anon.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Zwiększenie ilości dyżurów psychologa w Punkcie Konsultacyjnym.

2. Prowadzenie edukacji społecznej na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz zapo- biegania zagrożeniom alkoholowym i narkotykowym poprzez organizowanie spotkań z ludźmi zajmującymi się profilaktyką uzależnień i leczeniem.

3. Współorganizowanie z SK „DOM” imprez o charakterze trzeźwościowym.

4. Zwiększenie roli rodziny we wczesnej interwencji poprzez rozmowy prowadzone z współmałżonkami, rodzicami i dziećmi osób uzależnionych od alkoholu.

5. Prowadzenie rozmów profilaktycznych i interwencyjnych oraz motywujących do pod- jęcia leczenia przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z osobami uzależnionymi oraz sprawcami przemocy w rodzinie.

6. Zorganizowanie wyjazdu dzieci z rodzin patologicznych oraz o wysokim wskaźniku ubóstwa na kolonie i obozy w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

7. Dofinansowywanie półkolonii organizowanych przez świetlice wiejskie oraz parafie.

8. Stała współpraca z MGOPS i Policją w ramach „Niebieskiej Karty”.

9. Finansowanie szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

(4)

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Eliminowanie możliwości dokonywania zakupu napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie (szkolenie sprzedawców, systematyczna kontrola punktów sprzedaży i egzekwowanie prawa na poziomie lokalnym).

2. Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych dla młodzieży i jej rodziców pokazujących model zdrowego i trzeźwego życia, uczących umiejętności odmawiania i dokonywania wyborów, poszerzonych o profilaktykę związaną z narkomanią we wszystkich szkołach naszej gminy.

3. Powstrzymywanie działań reklamowo-marketingowych, poprzez konsekwentne egzekwowanie zakazu reklamowania napojów alkoholowych, zgodnie z zasadami wymienionymi w ustawie.

4. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Wieszkowie, Zbęchach i Bieży- niu, Rogaczewie Małym, Rąbiniu oraz siłowni w Krzywiniu i Bieżyniu.

5. Udział w programie „Pomarańczowa Karta” dotyczącego dzieci i młodzieży.

6. Realizacja, w ramach współpracy z P.A.R.P.A. i „Niebieską Linią”, programu

„Dzieciństwo bez przemocy”.

7. Kontynuacja, wdrażanej przez P.A.R.P.A., kampanii edukacyjnej „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”.

8. Prowadzenie kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu”.

9. Prowadzenie kampanii zainicjowanej przez P.A.R.P.A. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”.

10. Prowadzenie kampanii „Stop 18!” dotyczącej zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.

11. Finansowanie posiłków podczas zajęć socjoterapeutycznych.

12. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów

alkoholowych.

1. Wspomaganie działalności SK „DOM”.

2. Finansowanie kosztów terapii prowadzonej w pomieszczeniach SK „DOM” dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

3. Wspieranie wszelkich inicjatyw zgłoszonych przez środowisko, mających na celu zmniejszenie i likwidację patologii społecznej.

(5)

4. Wspieranie działań oraz zabezpieczenie środków na organizację imprez sportowych promujących trzeźwy styl życia.

5. Finansowanie działalności Pełnomocnika Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13

1

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze

oskarżyciela publicznego.

1. W przypadkach uzyskania informacji, bądź stwierdzenia naruszenia na terenie gminy zakazów reklam i promocji napojów alkoholowych określonych w art. 131 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami), Komisja lub Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje interwencję mającą na celu zaprzestanie naruszeń. Interwencja może przybrać formę: pisemnego lub ustnego upomnienia ze wskazaniem skutków prawnych oraz wezwanie do zaprze- stania niedozwolonej reklamy lub promocji.

2. W przypadku uzyskania informacji, bądź stwierdzenia naruszenia na terenie gminy zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w art. 15 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami), Komisja lub Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje interwencję mającą na celu zaprzestanie takich działań. Interwencja może przybrać formę: pisemnego lub ustnego upomnienia ze wskazaniem skutków prawnych oraz wezwanie do zaprzestania niedozwolonych działań.

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez

organizowanie i finansowanie centrów terapii społecznej.

VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywieniu.

1. Za udział w posiedzeniu dot.:

a) opiniowania wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, b) inicjowania i realizowania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych,

c) realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

(6)

- 60,00 zł brutto 2. Za udział w pracach zespołu motywującego do podjęcia leczenia - 50,00 zł brutto 3. Za udział w kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

- za 1 pkt. - 20,00 zł brutto

VIII. Fundusz przeznaczony na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

Lp. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Kwota (zł)

1 §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

Razem na zwalczanie narkomanii 1.000,00

Lp. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwota (zł)

1 §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000,00

2 §4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00

3

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie członków G.K.R.P.A.

- wynagrodzenie psychologa, prowadzących świetlice oraz siłownię 75.590,00

4 §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.920,00

5 §4260 Zakup energii 8.700,00

6 §4300 Zakup usług pozostałych 60.908,00

7 §4360 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 8 §4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00

9 §4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

10 §4430 Różne opłaty i składki 200,00

11 §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182,00

Razem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 166.000,00

(7)

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Krzywinia z dnia

w sprawie przyjęcia realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :