PLAN PRACY na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY

na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku Organizacja roku szkolnego 2018/19

Terminy:

Początek roku szkolnego – 03.09.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna – 24 grudnia 2018r. – 01 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe - 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04 – 23.04. 2019r.

Dni wolne od zajęć – 2 listopada 2018 r. /piątek/ – 1 dzień

10,11,12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny 15,16,17 kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty 2 maja 2019r. /czwartek/– 1 dzień

Koniec zajęć - 21 czerwca 2019 r.

Efektywnej nauki – 33 tygodnie

Realizacja podstawy programowej – 32 tygodnie

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMINY OSOBY

ODPOWIEDZIAL NE

UW AGI 1.Sprawdziany

szkolne – egzamin gimnazjalny, ósmoklasisty diagnoza kl.I i VII

- analiza wyników

egzaminu gimnazjalnego -

- Edukacyjna Wartość Dodana

Do 5.X.18r.

Do 5.X.18r.

Liderzy zespołów przedmiotowych M. Skindzier - powołanie zespołów

egzaminacyjnych

Do 15.02.19r. Dyrektor - weryfikacja list uczniów

klas III

Listopad 2018r.

Dyrektor, sekretarz szkoły,

wychowawcy - Rozpoznanie możliwości

uczniów klas pierwszych i siódmych. / pomoc

psychologiczno pedagogiczna/

Test diagnostyczny z języka angielskiego w kl. VII

20.09.2018r.

10.09.2018r.

Liderzy zespołów.

Nauczyciele języka angielskiego, wychowawcy klas

- próbne egzaminy 13– 15 02.2019r.

Dyrektor, zespoły przedmiotowe - egzamin gimnazjalny: 10,11,12

kwietnia

Dyrektor, z-ca dyrektora

(2)

- egzamin ósmoklasisty 15,16,17 - badanie kompetencji

uczniów klas VII

14.05.2019r.

Klasy VII – matematyka jęz. polski

Liderzy zespołów przedmiotowych

2. Ocenianie - wystawianie

przewidywanych ocen

Do 6.05.19r.

- powiadamianie rodziców o przypuszczalnej ocenie ucznia

8.05.2019r.

- wystawienie ocen

śródrocznych i rocznych Do 07.01.19r.

Do 4.06.19r.

(3)

3. Posiedzenia rady

pedagogicznej

- informacyjna

- szkoleniowe

12.09.18r.

Plan nadzoru pedagogiczneg o.

17.10.2018r.

EWD, Analiza wyników egzaminu gim.

diagnoza uczniów klas 0, I i VII

Tematyka ustalona z MODN /termin?

1. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych 2. Bezpieczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Dyrektor

Liderzy zespołów przed., Mariusz Skindzier

wychowawcy klas/

zbiorowy raport liderzy grup/

Dyrektor

- klasyfikacyjne 9.01.19r.

12.06.19r.

Dyrektor - podsumowujące 06.02.19r.

19.06.19r.

4. Konkursy przedmiotowe/

zawody sportowe

- eliminacje szkolne Zgodnie z harmonograme m K.O. ,SZS oraz planem pracy zespołów przedmiotowyc h

Liderzy zespołów przedmiotowych

5. Awans zawodowy nauczycieli – rozpoczynają

- kontraktowy Marcin Wasilewski Natalia Frankowska

2018/19

- n-l mianowany 2018/19

(4)

staż - na nauczyciela dyplomowanego ---

2018/19

kończą staż

n-l mianowany Marta Jurczyk n-l dyplomowany

Olga Raszkiewicz Kontrym Karolina Torebko

2018/19

6. Uroczystości i imprezy szkolne

- ślubowanie i pasowanie uczniów klas I

- Dzień Edukacji Narodowej -

- Dzień Niepodległości - Wigilia

- 3 Maja

- Święto Przyjaźni

- Festyn rodzinny

- Zakończenie roku szkol.

03.09.18r.

12.10.18r.

9.11.18r.

21.12.18r.

30.04.2019r.

31.05.2019

07.06.2018 r.

21.06.19r.

Małgorzata Skibicka/Mulewski Labuda/Mulewski

Marciszewska/Mulewski/

Straszyńska/Mulewski

Harasiuk

Frąckiewicz, Torebko, Jurczyk, Pieńkowska, Moroz, Samiło, Rogowska

Kojak, Czubacka, Frankowska, Wasilewski, Górska, Straszyńska, Mulewski

Mulewski zespół muzyczny

(5)

7.Bezpieczeńst wo i właściwe warunki nauki

-

Analiza efektów pracy wychowawczej – raport za rok

2017/18

- Techniczny przegląd - szkoły

- Dostosowanie mebli szkolnych, sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III - Zakup pomocy

naukowych

- instalowanie szafek uczniowskich

sierpień 2018

27.08.18r.

cały rok

sierpień 2018

Z-ca dyrektora K. Zawistowska

Dyrektor.

Kierownik gospodarczy

8.Ocena pracy nauczyciela

Do ustalenia na radzie wrześniowej

cały rok Dyrektor Z-ca dyrektora 9. Zebrania z

rodzicami

- Informacyjne

10.09.18r. – wybór rady rodziców 16.01.19r.

8.05.19r.

Dyrektor

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :