• Nie Znaleziono Wyników

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE

Dr Katarzyna Kopyściańska

(2)

Obligatoryjność planowania wieloletniego

1. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA 4 LATA

2. BUDŻET ZADANIOWY – 3 LETNI SKONSOLIDOWANY PLAN

3. ZESTAWIENIE ZADAŃ I CELÓW PRIORYTETOWYCH

4. ZADANIOWE PLANY FINANSOWE

(3)

WPFP

Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany na dany rok budżetowy i trzy kolejne lata

ZAWIERA:

1. PROGRAM KONWERGENCJI

2. CELE WRAZ Z MIERNIKAMI ICH REALIZACJI W PODZIALE NA FUNKCJE PAŃSTWA

(4)

w części zawierającej Program Konwergencji określa dodatkowo:

1)główne cele polityki społecznej i gospodarczej;

2)   planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji

rządowych i samorządowych,

(5)

WPFP

stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy

Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w terminie do dnia 30 kwietnia, i ogłasza go w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

"Monitor Polski" oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej.

(6)

WPFP

 Ministrowie, w terminie do dnia 15

kwietnia, przedkładają Ministrowi

Finansów informację o realizacji

Wieloletniego Planu Finansowego

Państwa

(7)

BUDŻET ZADANIOWY

ONSO •SK LIDOW

AN Y P LA NY WYD

ATK

ÓW państ ch który , nie W, IGB FC, A JB, P •P

w. Os

. Pr.

ZAKRES PODMIOTOW

Y

RZ •T Y L

okres

ATA

LA •D CZ ĘŚC I WYD. D

YRE KTY WNY

(N

P . ŻĘ A C ) DL NIE ET LOL Y WIE AM OGR PR

SCI SOWY AN FIN AN PL CY ŻĄ WIĄ NIE

CHARAKTER PLANU

WYDATKÓW

(8)

BUDŻET ZADANIOWY C.D.

FUN KC

JA , ZA DA

NIE

, IE AN AD DZ PO

KLASYFIKACJA WYDATKÓW

PLA NO

WA NE W YD

ATKI, CEL

E I ÓW JI CEL AC LIZ IKI REA MIEN

ZAKRES

PRZEDMIOTOW Y

(9)

BUDŻET TRADYCYJNY

PLA N W

YD ATK

ÓW YC OW TW ŃS PA

H J ED NO ST

EK H WYC ETO BUDŻ

ZAKRES PODMIOTOW

Y

JEDEN RO

K

OKRES

CO D O Z

AS AD Y D YR

EKTY WN

CHARAKTER

Y

PLANU

WYDATKÓW

(10)

BUDŻET TRADYCYJNY

ZĘŚĆ •C , DZ

IAŁ, Ł DZIA ROZ

KLASYFIKACJA WYDATKÓW

ANO •PL WAN

E W YD

ZAKRES

ATKI

PRZEDMIOTOW Y

(11)

UKŁAD ZADANIOWY

 FUNKCJE PAŃSTWA – poszczególne obszary działań państwa

 ZADANIA BUDŻETOWE – grupują wydatki wg celów

 PODZADANIA BUDŻETOWE – grupują działania umożliwiające realizację

poszczególnych celów

 MIERNIKI REALIZACJI CELU

(12)

KOORDYNACJA KRAJOWEGO BUDŻETU ZADANIOWEGO

Zadania z zakresu koordynacji b.z.

wykonuje KRAJOWY KOORDYNATOR

BUDŻETU ZADANIOWEGO – powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw budżetu.

ZAKRES ZADAŃ KOORDYNATORA:

Wzory formularzy planów fin. W układzie zadaniowym

Koordynowanie prac nad wykazem zadań

budżetowych i ich celów plus mierników

(13)

c.d.

 Zapewnienie zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o

których mowa w ustawie o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cel: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno- gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocja

Anna Bodzioch, Angelika Giza, Łukasz Piechaczek, Daniel Pawleta, Stanisław Korzekwa, Agnieszka Zyzik, Sławomir Augustyniak, Gerard Zając, Krzysztof Szopa, Damian

Świadczenie usług transmisji danych Frame Realy/ATM-internet-komunikacja - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (Wydział Ogólno-Organizacyjny) środki własne. Świadczenie

Oprogramowanie oraz świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania programu komputerowego "Licencje,.. zezwolenia zaświadczenia"

Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz. czy

Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina

Z punktu widzenia związków wieloletniego planowania finansowego z budżetem zadaniowym ważny jest zapis, zgodnie z którym WPFP jest opracowywany w układzie funkcji państwa wraz