Dane st atystyczne grudzień 2005 r.

Pełen tekst

(1)

Dane statystyczne grudzień 2005 r.

Dane informacyjno-statystyczne Wpływ spraw do RPO

grudzień 2005

styczeń - grudzień

2005

Cały okres funkcjonowania

instytucji RPO (01.01.1988

– 31.12.2005)

Wpływ ogółem 3 602 51 643 810 077

w tym nowe sprawy 1 937 27 602 524 463

Liczba odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika

1 512 20 875 269 073

W grudniu 2005 r. w Biurze RPO przyjęto 410 interesantów oraz przeprowadzono 1484 rozmowy telefoniczne, udzielając wyjaśnień i porad. Wysłano 6247 pism w 4294 prowadzonych sprawach, ponadto zarejestrowano 17 apeli, listów otwartych, protestów bez oznaczenia wnioskodawcy.

Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kierowany przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich .

W grudniu 2005 r. do Zespołu Terenowego wpłynęły 153 pisma co stanowiło 4,2% wpływu ogółem, z czego 14 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw wpłynęło 75 (3,9% ogólnej liczby spraw nowych), z czego 3 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej liczby 410 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 93. Rozpatrzono 135 spraw.

Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

W grudniu 2005 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 165 pism co stanowiło 4,6% wpływu ogółem, z czego 14 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw wpłynęło 62 (3,2% ogólnej liczby spraw nowych), z czego 4 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej liczby 410 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 106. Rozpatrzono 71 spraw.

1. Liczba spraw rozpatrzonych w grudniu 2005 r. - 2 391.

Wśród spraw rozpatrzonych:

- podjęto do prowadzenia* 756 spraw tj. 31,6%

- podjęto sprawę w ramach wystąpienia o charakterze generalnym

125 spraw tj. 5,2%

- poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania

1 260

spraw tj. 52,7%

- przekazano wniosek wg. właściwości 13 spraw tj. 0,6% - zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie

wniosku

177 spraw tj. 7,4%

- nie podjęto** 60 spraw tj. 2,5%

2. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował: grudzień styczeń- grudzień

(2)

- wystąpień o charakterze generalnym 29 244 - wniosków do Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją

1 28

- przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych

- 8

- pytań prawnych do Sądu Najwyższego 1 10

- kasacji 6 87

- skarg kasacyjnych do SN w sprawach pracy - 1

- skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (prawo cywilne)

1 3

- skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (prawo pracy)

1 1

- skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

- 5

- skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 1 12

- wniosków o unieważnienie orzeczenia - 1

- oraz przystąpił do postępowania sądowego 1 7

3. Zakończono postępowanie w 1 125 podjętych sprawach:

a) uzyskano rozwiązanie pozytywne 17,5% tj. 197spraw b) odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy ze

względu na:

- toczące się w sprawie postępowanie (niewyczerpany tryb)

7,1% tj. 80spraw

- upływ czasu 0,2% tj. 2sprawy

- nieodwracalne skutki prawne 0,2% tj. 2sprawy

- inne względy obiektywne 9,2% tj. 103sprawy

c) nie uzyskano rozwiązania pozytywnego ze względu na:

- niepotwierdzenie się zarzutu 64,6% tj. 727spraw - nieuwzględnienie wystąpienia RPO 0,7% tj. 8spraw - z powodu wyczerpania przez RPO możliwości działania 0,5% tj. 6spraw

4. Przedmiot nowych spraw w grudniu 2005 r.

(według właściwości zespołów merytorycznych):

prawo konstytucyjne i międzynarodowe 1,8 % tj. 35 spraw

prawo karne 23,2 % tj. 449 spraw

zabezpieczenie społeczne 12,5 % tj. 242 sprawy

prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 10,6 % tj. 205 spraw prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 9,2 % tj. 179 spraw prawo gospodarcze, daniny publiczne i

ochrona praw konsumenta

13,3 % tj. 258 spraw

(3)

prawo karne wykonawcze 8,2 % tj. 159 spraw

prawo pracy 7,2 % tj. 140 spraw

prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 1,8 % tj. 35 spraw administracja publiczna, zdrowie i ochrona

praw cudzoziemców***

5,3 % tj. 102 sprawy

prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych

5,9 % tj. 114 spraw

Inne 1,0 % tj. 19 spraw

*) Pojęcie "sprawy podjętej do prowadzenia" dotyczy spraw wskazujących na możliwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające.

**) Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów i pisma niezrozumiałej treści.

***) W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Biura RPO Zespół ochrony zdrowia został połączony z

Zespołem administracji publicznej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :