Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 1999, nr 5

110  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Ua O fććtGs \ INFORMACJE

I OPRACOWANIA

STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO STATISTICAL

BULLETIN OF

MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

Kraków, czerwiec 1999

June

(2)

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE SO DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

WAŻNIEJSZE SKR MAJOR ABBREVIA1

3 m2 = metr kwadratowy

square metre

Ł = thousand m3 = metr sześcienny

cubic metre min = milion

million

1

='L

m?d = miliard

= milliard (billion) = mililitr

millilitre

kpi = komplet

= hektolitr (sto litrów) hectolitre

= ciąg dalszy

= continued kg = kilogram

kilogram

= dokończenie

= continued

= decytona (kwintal) deciton

= tablica

1 = Europejska Klasyfikacja Działalne

= Nomenclature des Activitees de Communaute Europeenne m

“metre

egz = egzemplarz

km = kilometr kilometre

ZNAKI UMOWNI SYMBOLS

Kropka

(-) - zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

(.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

Znak x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

"W tym" - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników si

"Of which" indicates that not all elements of the sum are given.

A - analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100 B - okres poprzedni = 100

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

MIESIĘCZNIK KRAKÓW, CZERWIEC 1999

MONTHLY KRAKÓW, JUNE 1999

(4)

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Barbara Oremus Anna Pawlik Zofia Pawlikowska Roman Podorski Grzegorz Ruta Helena Sienniak Bogumiła Skowronek Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY COMPUTER COMPOSITION AND CHARTS

Ewa Kopać Aneta Rys2

Uwaga: Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom w następnych wydaniach biuletynu statystycznego. Liczby względne (wskaźniki) wyliczono na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych z większą dokładnością niż podane w tablicach.

Note: Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the statistical bulletin. Relative numbers (indices) are calculated on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in tables.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 Tel. (0-12) 415-60-11, fax. (0-12) 415-40-58

Druk: Urząd Statystyczny w Katowicach - Wydział Poligrafii zam. 67/99 nakład !50egz.A4

(5)

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne...

x Ogólna charakterystyka sytuacji społecz­

no-gospodarczej w województwie...

x Pracujący i przeciętne zatrudnienie...

x Bezrobocie...

x Wynagrodzenia...

x Rolnictwo... ...

x Budownictwo mieszkaniowe...

x Działalność gospodarcza w sektorze przedsiębiorstw... - x Przemysł... •...

x Budownictwo...

x Transport...

x Handel...

x Podmioty gospodarcze...

1. Wybrane dane o województwie...

2. Wybrane dane według sektorów własności...

LUDNOŚĆ

3. Stan i ruch naturalny ludności...

4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ....

5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw...

6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty

7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­

mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­

stawania bez pracy i stażu pracy...

8. Aktywność ekonomiczna ludności w wie­

ku 15 lat i więcej według BAEL...

WYNAGRODZENIA 9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne

brutto w sektorze przedsiębiorstw...

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 10. Wyniki finansowe przedsiębiorstw...

11. Wyniki finansowe przedsiębiorstw we­

dług sekcji i działów...

I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży...

II. Wynik finansowy brutto i netto...

12. Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych... . 13. Majątek obrotowy i zobowiązania

przedsiębiorstw... ...

14. Majątek obrotowy i zobowiązania przed­

siębiorstw według sekcji i działów...

SPIS TREŚCI

General notes... 5

Methodological notes... 11

General description of the social and economic situation in a voivodship... 19

Workers and average employment... 19

Unemployment... 20

Salaries... 21

Agriculture... 23

Dwelling construction... 25

Economic activity in enterprise sector... ... 26

Industry... 26

Construction... 27

Transport... 27

Economic units... 27

Selected data on voivodship... 28

Selected data by ownership sector... 31

POPULATION Population and vital statistics... 33

LABOUR Employment in enterprise sector... 34

Average paid employment in enterprise sector... 39

Registered unemployed people and job offers... 44

Registered unemployed people by educational level, age duration of unemployment and work seniority... 45

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... 46

WAGES AND SALARIES Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 47

FINANCES OF ENTERPRISES Financial results of enterprises... 52

Financial results of enterprises by section and division... 53

I. Revenues, costs, financial result from II. Gross and net financial result... 58

Economic relations and composition of enterprises by obtained financial result... ... 61

Current assets and liabilities of enterprises... 73

Current assets and liabilities of enterpri­ ses by section and division... 74 CONTENTS

(6)

4 Spis treści Contents

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

16. Relacje cen w rolnictwie...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych ..

INWESTYCJE

Average market-places prices received

by farmers... 82

Price relations in agriculture... 82

Average retail prices of selected consu­ mer goods and services... 83

INVESTMENTS 18. Mieszkania... PODMIOTY GOSPODARCZE Dwellings... . 88

ECONOMIC UNITS 19. Podmioty gospodarcze według sektorów 20. Podmioty gospodarcze według formy prawnej... Economic units by sectors and sections... 89

Economic units by legal form... 90

ROLNICTWO AGRICULTURE 21. Skup ważniejszych produktów rolnych... PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Procurement of major agicultural products... 92

INDUSTRY AND CONSTRUCTION 22. Produkcja sprzedana przemysłu... ... 23. Produkcja sprzedana budownictwa... HANDEL 24. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według specjalizacji branżowej... BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Sold production of industry... 93

Sold production of construction... 97

Indices of retail sale by branch specialization... 98

PUBLIC SECURITY 25. Przestępstwa stwierdzone i wskaźnik wykrywalności przestępstw... 26. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach . Recorded crimes and the rate of detectability of crimes... 99

Road traffic accidents with casualties 99 27. Wybrane dane o powiatach... 28. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie... x Wykaz publikacji wydanych przez GUS x Wykaz publikacji będących w sprzedaży SPIS WYKRESÓW Selected data on poviats... 100

Selected indicators for Poland... 103

The list of the CSO publications... 107

The list of publications being in sale ... 109

LIST OF CHARTS x Struktura pracujących w sektorze przedsiębiorstw... x Bezrobotni zarejestrowani... x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw... x Struktura trzody chlewnej ogółem... x Struktura przychodów ze sprzedaży wy­ robów i usług w sektorze przedsiębiorstw Structure of employed in enterprise sector... 20

Registered unemployed... 21

Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 22

Structure of swine on the whole... 24

Structure of sales revenues of goods and services in enterprise sector... 26

(7)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

>ści (EKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT - "Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne - NAGE rev. I". EKD wprowadzona została z dniem 1 I 1991 r. zarządzeniem nr 83 Głównego Urzędu Statystycznego z dni 1990 r. (Dz. Urz. GUS Nr 30, poz. 151).

Dane statystyczne prezentowane są w ukła­

dzie EKD według sekcji, działów i - w niektó­

rych przypadkach - grup.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospodarki narodowej bez względu na charakter własności, tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego. Do sektora

własność państwową, samorządową oraz mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego. Do sektora prywatnego zalicza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in. spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje spo-

prawne, : nie mająi fizyczne prowad;

of the European Community EUROSTAT, 1. Data in Statistical Bulletin are presented according to NACE classification, compiled on

jropean

"Nomenclature des ActivitOs de Communautś Europeenne - NACE, rev. I ". NACE has been implemented since 1 I 1991 by Regulation No. 83 of the President of the Central Statistical Office, dated 31 XII 1990 (CSO Official Journal No. 30, item 151).

Statistical data are presented following the NACE scheme - by sections, divisions and - in some cases - by groups.

2. Presented data cover units of the national economy regardless of ownership, that is, sectors. The

>nomy regai luded in the

public sector includes units of state ownership, lublic and private set

persons carrying out economic

działalność gospodarczą, organizacje spo­

łeczne, stowarzyszenia, fundacje), zagraniczną (m.in. przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej -- x---x-: - 'wyłącznym udziałem

3. Dane opracowano zgodnie z każdo­

razowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej. Wskaźniki dynamiki w zakresie pracujących i przeciętnego zatrudnienia obliczono w warunkach porównywalnych.

. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne łające osobowości prawnej oraz osoby wadzące działalność gospodarczą.

5. Pod pojęciem podmiotów gospo­

darczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usłu­

gową w celach zarobkowych i na własny rachu­

nek podmiotu prowadzącego tę działalność.

communal ownership and mixed ownership with a public sector unit capital majority. The priv;

sector includes unit of private dome;

ownership (among others: cooperatives, natural persons carrying out economic activities, social organisations, associations, foundations), private foreign ownership (among others: small- scale foreign enterprises, partnerships with exclusive foreign capital share) and mixed ownership with a private sector unit capital majority.

3. Data are compiled according to the respective organizational status of units of the national economy. Indices of employment and average paid employment are in comparable conditions.

4. The term entities of the national economy is understood as a legal entities, i.e.:

legal persons, independent organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

(8)

6 Uwagi ogólne General notes

6. W zależności od częstotliwości i zakresu ału źródłowego (spra- pozyskiwanego materiału źródłowego ( wozdania, wyniki badań i inne), dane zentowane w Biuletynie Statystycznym ró;

dane o pracujących, dzeniach - w ujęciu miesięcznym podmiotów g<

rych liczba pr<

przy czym dan poza granican spodarstwach pomocni budżetowych

6

%

wym, i 1 trudnieniu i wynagro- się zakresem podmiotowym i czasowym, i tak:

1) dane o pracujących, zatrudnieniu i ujęciu mie

«podarki acujących le nie obej ni kraju, z pomocr

iłowych oraz zatrudnionych w orga- iach społecznych, politycznych, związ- sięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 5 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, zatrudnionych w gó­

rniczych jednostek

nizacjach społecznych, politycznych, związ­

kach zawodowych i innych;

2) dane o wynikach finansowych przedsię­

biorstw - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących

we i zobowiązany ) kwartał sprawozdania o przy-

ryniku finansowym niotów, działał- księgi rachunkowe i zobowiązanych do spo­

rządzania co kwartał spraw chodach, kosztach i wyni

isyfikov według EKD do sekcji "Rolnictwo, łowię i leśnictwo", "Rybołówstwo i rybactwo"), przy czym dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 50

- pozostałych rodzajów działalności doty­

czą podmiotów, w których liczba pracują­

cych przekracza 20 osób;

3) dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospo­

darki narodowej, z tym że dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 50

- pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób;

4) dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu miesięcznym - dotyczą danych meldun­

kowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki orga­

nizacyjne nie posiadające osobowości pra­

wnej (w tym spółki cywilne i jawne), które mają siedzibę na terenie województwa, a prowadzą w ramach działalności gospo­

darczej skup produktów rolnych bezpo­

średnio od producentów niezależnie od miejsca dokonania transakcji i siedziby dostawcy. W danych za okresy roczne uwzględnia się korekty w wozdawczości na bazie

6. Data presented in the Statistical Bulletin differ in subject and time period depending on frequency and scope of source documents (reports, research finding and other). Data concerning:

1) data on employment, wages and salaries - for monthly periods - refer to those units of the national economy, in which the number of employees exceeds 5 persons, further­

more, data excludes persons employed abroad, employed in auxiliary establish­

ments of budgetary units and engaged in social and political organizations, trade unions and other;

2) data on financial results of enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare monthly reports on income, costs and the financial result F-01 (in 1998 with the exception of units in which the principal activity is classified to "Agriculture, hunting and forestry", and "Fishing"), furthermore data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those

units, in which the number of employees exceeds 20 persons;

3) data on investment outlays and newly started investments refer to units of the national economy, but data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those

units, in which the number of employees exceeds 20 persons;

4) data on procurement of agricultural products - for monthly period - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organi­

zational entities without legal personality (of which civil association and unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricul­

tural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi-

(9)

Uwagi ogólne General notes

fizyczne, jak i zakres spra­

wozdawczości, która obejmuje tylko produ­

ce ntów z terenu województwa.

Wskaźniki dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych mel­

dunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości;

5) dane o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarki magazynowej i łącz­

ności oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów - dotyczą podmiotów gospo­

darczych, w których liczba pracujących przekracza 5 osób;

6) dane o przewozach ładunków i pasażerów - w ujęciu miesięcznym - obejmują przewozy dokonane przez przedsiębiorstwa transpor­

towe, w których liczba pracujących przekracza 5 osób.

7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przedsiębiorstw, dotyczy to podmiotów prowa­

dzących działalność gospodarczą w zakresie:

leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych; rybołówstwa w wo­

dach morskich; górnictwa i kopalnictwa; działa­

lności produkcyjnej; zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów prze­

znaczenia osobistego i użytku domowego;

hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nierucho­

mości, wynajmu maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczania artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, informatyki i działalności pokrewnej, pozostałej działalności związanej z prowadzeniem inte­

resów; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych i pokrewnych; działa­

lności związanej z rekreacją, kulturą i sportem oraz pozostałej działalności usługowej.

śle, dotyczy to sekcji EKD: "Gornictv nictwo", "Działalność produkcyjna" <

patrywanie w energię elektryczną, ga;

sekcji EKD: "Gól

’ oraz "Zao­

patrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

9. W Biuletynie - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki

a wskaź­

niki dynamiki na podstawie wartości w cenach :h. Jako ceny stałe od 1996 i - dane w ujęciu wartościowym oraz wsk struktury podano w cenach bieżących, a v niki dynamiki na podstawie wartości w c stałych. Jako ceny stałe od 1996 r. przyję­

to ceny stałe 1995 r. (średnie ceny bieżące

annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds 10 thous. zl as well as reporting range covering only producers from the voivodship's area.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction from reporting system;

5)data on sold production of industry and of construction, and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 5 persons;

6) data on transport of goods and passengers include transport services rendered by transport enterprises, in which the number of employees exceeds 5 persons.

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas:

forestry, logging and related service activities;

sea fishing; mining, quarrying; manufacturing;

electricity, gas and water supply; construction;

whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants;

transport, storage and communication; real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities; recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

8. The category - industry used in the Bulletin, refers to the NACE (rev. 1) sections:

"Mining and quarrying", "Manufacturing" and

"Electricity, gas and water supply".

9. In the Bulletin - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented at current prices and index numbers, on the basis of value at constant prices. As constant prices since 1996 - 1995 constant prices (1995 average current prices).

(10)

8 Uwagi ogólne General notes

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain - base index method.

11. Dane według sekcji, działów i grup EKD opracowano metodą przedsiębiorstw.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następ­

nych wydaniach Biuletynu Statystycznego.

W momencie wprowadzenia zmiany dane te oznaczone są

11. Data by the NAGE section, division and group are compiled following the enterprise method.

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign

13. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypad­

kach sumy danych z niższych poziomów klasyfikacji EKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji EKD.

14. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokład­

nością niż podano w tablicach.

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NACE classification level, due to number roundings, may differ from the figure

"total" at higher NACE classification level.

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision that presented in tables.

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data is not available, quarterly data is shown in the line of the month ending a given quarter.

16. W stosunku do obowiązującej Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) w Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy oznaczone zostały w tab­

licach znakiem „A”. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign

„A". The abbreviations and their complete names are given below:

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

sekcje EKD sections NACE

handel i naprawy

handel hurtowy i detaliczny;

naprawy pojazdów mecha­

nicznych, motocykli oraz arty­

kułów przeznaczenia osobi­

stego i użytku domowego

trade and repair

obsługa nieruchomości

obsługa nieruchomości, wy­

najem i działalność związana z prowadzeniem interesów

real estate and business activi-

administracja administracja publiczna i obrona narodowa; gwa­

rantowana prawnie opieka socjalna

public administration publiczna

i obrona narodowa

and defence

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and house­

hold goods real estate, renting and business activities

public administration and defence; compulsory so­

cial security

(11)

Uwagi ogólne General notes 9

skrót pełna nazwa

działy EKD produkcja produkcja odzieży; wypra- odzieży oraz wianie i barwienie skór futrzarstwo futerkowych obróbka skóry garbowanie i wyprawianie i produkcja wy- skór; produkcja toreb robo w ze skóry bagażowych, toreb ręcz­

nych, wyrobów rymars­

kich, uprzęży i obuwia produkcja drew- produkcja drewna i wyro- na i wyrobów bów z drewna i korka, z drewna oraz ze z wyjątkiem mebli; pro- słomy i wikliny dukcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania produkcja zowej, papieru c bów z papieru działalność wydawnicza;

Ddukcja za- ików inf

wytwa kokso;

któw rafinacji ropy nafto­

wej i paliw jądrowych produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych produkcja

celulozowo- papiernicza działalność wydawnicza i poligraficzna

produkcja koksu, przetworów ropy naftowej i pocho-

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych produkcja wyro­

bów z metali (bez maszyn i urządzeń)

produkcja ma­

szyn i urządzeń

produkcja ma­

szyn i aparatury elektrycznej

produkcja mebli;

pozostała dzia­

łalność produk-

sprzedaż i na­

prawy pojazdów mechanicznych;

sprzedaż deta­

liczna paliw

poligrafia i reprodul pisanych nośników infor-

produkcja maszyn i urzą­

dzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana produkcja i aparatu gdzie ind;

fikowana produkcja mebli;

ność produkcyjna, indziej nie sklasyfikc

sprzedaż, obsługa i napra­

wy pojazdów mechanicz­

nych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojaz­

dów samochodowych działa!-

owana

abbreviation complete name

divisions NAGE manufacture of manufacture of wearing

dressing and rearing apparel apparel;

nd furriery dyeing of fi processing of tanning and dressing of leather and leather; manufacture of manufacture of luggage, handbags, sad- leather products dlery, harness and foot-

manufacture of manufacture of wood and wood and wood, of products of wood and straw and wicker cork, except furniture;

products manufacture of articles of straw and plaiting ma-

manufacture of pulp, paper and paper products manufacture

of pulp and

publishing and printing

manufacture of manufacture of coke oven refined petro- lucts and nuclear coke, refined pe- products, troleum products leum prod and derivatives fuel manufacture of chemicals and chemical pro-

manufacture of manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres

metal products (except machi­

nery and equip-

manufacture of manufacture of machinery machinery and and equipment not else- equipment where classified manufacture of manufacture of electrical electrical machi- machinery and apparatus nery and appara- not elsewhere classified

manufacture of manufacture of furniture;

furniture; other other manufacture not manufacturing elsewhere classified

sale and repair sale, maintenance and of motor vehic- repair of motor vehicles les; retail sale of and motorcycles; retail automotive fuel) trade of automotive fuel

(12)

10 Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

działy EKD handel hurtowy handel hurtowy i komiso- i komisowy wy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami handel detalicz- handel detaliczny, z wyjąt- ny; naprawy ar- kiem sprzedaży pojazdów tykułów przezna- mechanicznych i motocyk- czenia osobiste- li; naprawy artykułów go i użytku do- przeznaczenia osobistego mowego i użytku domowego transport lądowy transport lądowy; transport i rurociągowy rurociągami

działalność wspierająca i pomocnicza dla trans­

portu; działalność agencji turystycznych działalność

pomocnicza dla transportu;

organizowanie turystyki

grupy EKD wznoszenie bu- wznoszenie kompletnych dowli; inżynieria budowli lub ich części;

lądowa i wodna przeładunek, magazynowanie i składowanie towarów organizowanie turystyki

vznoszer ludowli inżynieria lądowa i wodna

agazyno- idowanie i przechowywanie towarów

działalność agencji turys-

stała działalność związana z turystyką, gdzie indziej nie

divisions NACE Wholesale and commission tra-

retail trade; re­

pair of personal and household

wholesale and commis­

sion trade, except of motor vehicles and motorcycles

retail trade, except of motor vehicles and motor­

cycles; repair of personal and household goods

land and pipeline transport auxiliary trans­

port activities;

tourism organi-

land transport; transport via pipelines supporting and auxiliary transport activities; activi­

ties of travel agencies

NACE groups building

constructions;

civil engineering o handling storage

building of complete constructions or parts of them; civil engineering

o handling, warenhousing

storage

tourism activities of travel agen- organization des and tour operators;

tourist assistance activities not elsewhere classified

usług konsumpcyjnych prowadzone jest redług zaleconej przez EUROSTAT kla- yfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsum- lualnej według celów - wersja isowana w obliczeniach zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych). Klasyfi­

kacja ta została wprowadzona w krajach UE Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 2214/96 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr L 296 z 21 listopada 1996 r.

17. Since 1999 consumer goods and services prices survey has been kept according to COICOP/HICP classification recomended by EUROSTAT (individual consumption classification according to aims - version used in computations of harmonised consumer prices index). This classification was introduced in UE countries with Regulation of European Commision N° 2214/96 published in Official Journal of European Community N° L 296 of 21 th November 1996.

18. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w zeszytach metodycznych oraz opraco­

waniach branżowych GUS.

18. Broader information and detailed methodological description are published in methodological volumes and statistical publications of the Central Statistical Office.

(13)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE

acowano meto

METHODOLOGICAL NOTES

nie z pomagającymi członkami ic 3) osoby wykonujące pracę nakładc 4) agentów oraz osoby zatrudni

5) członków rolniczych spółdzielni produk- Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują rolnictwa indywidualnego.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obej­

mują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełno- zatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym doty­

czą osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Od 1 stycznia 1997 r. liczba zarejestrowanych robotnych nie obejmuje osób otrzymujących

dawców.

Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły prawa do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

1. Data concerning:

larciu o wyniki NSP 1988 oraz bieżąc ętrznych

sięcy), a także wykorzystując dane doty- dane z ruchu naturalnego (urodzenia ny), migracji na pobyt stały (wewnętrzi i zagranicznych) i czasowy (powyżej 2 mię­

ta kże wykorzystując dane 1) ludności oprać

czące zmian administracyjnych,

2) urodzeniach i zgonach. (w tym zgonach niemowląt) opracowano zgodnie z kryte­

riami nowej definicji urodzenia i zgonu noworodka - rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.

Do pracujących zaliczono:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku

2) właści

1) population are compiled using balance od on the t

mal Populat

on vital statistics (births and deaths), permanent migration (internal and external), temporary migration (over 2 i method on the basis of results of the 1988

lulation Census and actual data ths and deaths), ernal and external), temporary migration (over 2 months) and also utilising data regarding administrative changes,

2) births and deaths (including infant deaths) - fis calculated according to the new definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Data on employment includes those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Employment includes:

1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including helping mem­

bers of their families;

3) outworkers;

4) agents and persons employed by agents;

5) members of agricultural production coope-

vidual;

individual agriculture.

3. Data on average paid employment includes persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Data of registered unemployment cover persons registered in labour offices.

Since 1 January 1997 registered unemployed has not included persons who receive pre- pension benefit and persons directed to training or practice at employer’s.

The unemployed without to the right to benefit, are the persons registered in employment offices, searching for work, who either lost or did not acquire the right to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the econo­

mically active civilian population.

(14)

12 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozu-

lym wyr su pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właści

neldow

mieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą ną i podjęcia zatrudnienia w pełnym w;

j pracy, nie uczącą się w szkole innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do

jęcia zatrudnienia w pełnym wymiarz

iściwym miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy, jeżeli:

ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocia­

nych absolwentów),

kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna

nie nabyła prawa do emerytury lub renty łu niezdolności do pracy albo po usta- atrudnienia nie pobierała świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego,

kiego lut : tytułu niezdolności do pracy albo po iiu zatrudnienia nie pobierała śv ehabilitacyjnego, zasiłku cho macierzyńskiego lub wychowawczego, nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych - nie podlega ubezpieczeniu

wnik w gospodarstwie rolnym o powierzchni

i podjęła pozarolniczej działalności użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

rentowemu z tytułu stałej pracy jako domo- rie roln;

podarczej lub nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubez­

pieczenia społecznego, lub zaopatrzenia emerytalnego,

jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub

lub nie odbywa kary pozbawienia wolno;

6. Dane o aktywności ekonomicznej ludności it i więce

tacyjneg

3 w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospo­

darstw domowych. Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:

w wieku 15 lat i więcej opracowano wie reprezentacyjnego Badania Al Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzo­

na podsta- iktywności

:ą dochód li

innej dzi

- nie wykonywały pracy (np. z powodu choro­

by, urlopu, strajku), ale formalnie miały Bezrobotni to osoby, które w okresie ba­

danego tygodnia nie były osobami pracują­

cymi, aktywnie poszukiwały pracy i były go­

towe ją podjąć.

5. An unemployed person means a person having no employment and not attending any full-time school, capable of work and ready to take up full-time employment and registered in a local labour office, appropriate for its permanent of temporary place of residence, if the person:

- is aged 18 or more (excluding adolescent graduates);

- is aged less than 60 (for women), or less than 65 (for men);

- did not acquire the right to retirement pay or pension resulting from inability to work or, after ceasing to work, does not receive a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit;

- is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

- is not subject to retirement and pension insurance from full-time work due to being a member of an agricultural household with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

- did not undertake non-agricultural economic activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to obligatory social insurance or a retirement provision;

is disabled but is able to work at least half the full work-time required within a given occupation or service;

is not temporarily under arrest or not serving a prison sentence.

6. Data on the economic activity of the population, aged 15 and older, are compiled from the representative Labor Force Survey (LFS), which is conducted quarterly. The survey includes the members of randomely selected households. The LFS counts as employed, persons who within the surveyed week:

- worked earning income or wages or helped in the family economic activity,

- did not work (for example, because of illness, vacation, strike), but formally had

An unemployed person, is a person who within the period of the surveyed week did not work, actively sought work and was prepared to accept work.

(15)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 13

Współczynnik aktywności zawodowej obli­

czono jako udział aktywnych zawodowo w licz­

bie ludności w wieku 15 lat i więcej.

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej.

7. Pod pojęciem ludności czynnej zawo­

dowo należy rozumieć osoby pracujące oraz bezrobotne.

8. Składnikami wynagrodzeń są: wynagro­

dzenia osobowe, wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracow­

ników jednostek sfery budżetowej, wynagro­

dzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyj- prowizyjne, honoraria. Dane za okresy kwar- idzeń bezoso- bezosobowe, wynagrod;

aria. Dane z ają wynagrodzeń bowych, wynagrodzeń agencyjno - prowizyj­

nych i honorariów.

nie uwzględniają wynai

obliczono przyjmując:

1) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów,

2) wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla

pracowników jednostek sfery budżetowej,

iowy-zlei charakt

The coefficient of professional activity is calculated as a percentage of the professionally active, aged 15 and older.

The employment index is calculated as a percentage of the employed, aged 15 and

The unemployment rate is calculated as

7. The category - ecomically active population is understood as employment and unemployed persons.

8. The components of wages and salaries are personal wages and salaries, payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives, additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere, impresonal wages and salaries, commision and agent payments, fees. Quartery data on wages and salaries do not include impersonal wages and salaries, agent and commission payments and fees.

9. Average monthly nominal salary per employee are computed assuming the following:

1) personal wages and salaries (excluding wa­

ges and salaries of outworkers and appren­

tices as well as persons employed abroad);

2) payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives;

3) additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere;

4) wages and salaries paid from fees fund to own - employees on the basis of contract of tasks in the capacity of wages and salaries for employees.

10. Dane o wynagrodzeniach oraz przecięt­

nych wynagrodzeniach miesięcznych prezen­

tuje się w ujęciu brutto.

11. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ).

10. Data on wages and salaries and average monthly wages and salaries are presented in gross value.

11. Data on financial results of enterprises are presented in conformity with the law of September 29, 1994 on book-keeping (Official Gazette No 121, entry 591).

12. Przychody z całokształtu działalności obejmują:

1) przychody ze sprzedaży produktów, tj.

kwoty uzyskane lub należne z tytułu sprze­

daży wyrobów gotowych i usług w podmio­

tach prowadzących działalność gospo-

12. Income from activity as a whole includes.

1) income from the sale of products, i.e., sums owned from the sale of finished goods and services in entities conducting economic activity;

(16)

14 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

2) przychody ze sprzedaży towarów i mate­

riałów, łącznie z kwotami należnymi z tytułu sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku.

Przychody ze sprzedaży produktów, towa­

rów i materiałów, wpływające na wynil nansowy ustala się w wartości wyrażc w rzeczywistych cenach sprzedaży z u' ględnieniem upustów, rabatów i bonifił bez podatku od towarów ł usług (VAT);

3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przy chody nie związane bezpośrednio z działał nością podmiotu, do których zalicza się przychody ze sprzedaży lub wpływy z likwi dacji środków trwałych i inwestycji rozpo czętych, odpisane przedawnione zobowią zania, otrzymane odszkodowania, wyegze kwowane kary

jednos otrzym

kary i grzywny, otrzymane przez nieodpłatnie składniki majątku, Dtacje, subwencje i dopłaty

4) przychody finansowe, które obejmują wpły­

wy lub kwoty należne z tytułu dokonanych przez podmiot operacji finansowych, tj.

dywidendy z tytułu udziałów w innych jednostkach, kwoty należne i wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych (długo­

terminowych i krótkoterminowych), odsetki i prowizje od środków pieniężnych (lokat) na rachunkach bankowych, odsetki od udzielonych przez jednostkę pożyczek i kre­

dytów (zwłoki w spłacie rat), dyskonto potrącone przez jednostkę przy zakupie weksli i czeków obcych, dodatnie różnice kursowe ustalone przy spłacie należności i zobowiązań oraz różnice przy wycenie środków pieniężnych, udziałów i papierów wartościowych.

z

ca,°-

2) income from the sale of commodities and materials, including sums owed from the sale of re-useable containers.

Income from sale of products, commodities and materials, affecting the financial result, is established in a value expressed in the actual sale prices, taking into account all discounts, rebates and deductions, excluding value-added tax (VAT);

3) other operational income, i.e., income not connected directly with the basic activity of a unit, which includes: income from sales or receipts from the liquidation of fixed assets and investments started, deducted stale lia­

bilities, received indemnities, exacted fines and penalties, received components of as­

sets against payments, received subsidies, subventions and surcharges (the majority of other operational income is formed by items included till now in excess profits);

4) financial income which includes receipts or owed Sums from financial operations of a unit, that is dividends from shares in other units, owed Sums and receipts from the sale of securities (long-term and short-term), interest and commissions from funds (investments) in bank accounts, interest of loans and credits granted by an unit (installment in arrears), discount, deducted by an unit, when purchasing foreign bills and cheques, positive differences in exchange rates agreed when repaying charges and liabilities and differences in re-pricing of financial means, shares and securities.

13. Cost of income acquisition from activity as a whole includes:

1) koszt własny sprzedanych produktów, to­

warów i materiałów, do którego zalicza się:

koszt wytworzenia sprzedanych produk­

tów, koszty sprzedaży (z podatkiem akcy­

zowym), koszty ogólnego zarządu (lub koszty ogółem pomniejszone o koszt wy­

tworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów;

1) prime cost of sold products, commodities and materials, which includes: the manufacturing cost of sold products, sales cost (including excise tax), cost of general management (or total cost decreased by the cost of manufacture for own unit needs and corrected by change in product stocks) and value of sold commodities and materials;

(17)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 15

2) pozostałe koszty operacyjne obejmujące koszty związane ze sprzedażą składników majątku trwałego, inwestycji oraz (uprzed­

nio zaliczane do strat nadzv

alizacji 1 dników

;i przedawnione, ns

; i nieściągalne, skutki aktu-

i wartość

v majątku ry, gr „ .

wizny na rzecz osób fizycznych i prawnych;

:i umorzone i nieściągal alizacji wartości zasobów rzeczowych skła­

dów majątku obrotowego, zapłacone ka- grzywny i odszkodowania oraz daro-

2) other operational costs include cost related to sale of components of fixed assets, investments and the following items, till now included into excess losses, deducted stale charges, charges, remissed and not- collectable charges, results of up-dating of value of material means of current assets components, paid fines, penalties and indemnities and donations for legal and natural persons;

3) koszty finansowe obejmujące odsetki i pro­

wizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ujemne różnice kursowe, dyskonto izje od zaciągniętych kredytów i pożyczę

potrącone przez nabywcę przy sprzed dla niego weksli i czeków obcych, straty sprzedaży papierów wartościowych, odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych, a także utworzenie rezerw na pewne lub prawdopodobne straty dotyczące operacji finansowych.

14. Wyniki finansowe:

3) financial costs include interest and commissions from contracted credits and loans and negative differences in exchange rates, discount, deducted by a buyer when selling to him foreign bille and cheques, losses on sale of securities, deductions up­

dating value of financial fixed assets and short-term securities, and also creating reserves for certain or probably losses concerning financial operations.

14. Financial results:

I ze sprzedaży produktów, towarów i mater iałów stanowią różnicę między przychodam osiągniętymi ze sprzedaży produktów, to warów i materiałów a kosztami poniesie nymi na ich uzyskanie (koszt własny sprze danych produktów, towarów i materiałów);

2) wyni

darczej jest to suma wyniku finansowego n zedaży produktów, towarów i materii mik finansowy na działalności gospo-

suma wyniku fi sprzedaży pre łów, wyniku

isowych;

pozosti wyniku

tałej działalności na operacjach

zysków i strat nadzwyczajnych (wynik

«racjach nadzwyczajnych) stanowi iowanymi zyskami

powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki. Są to zwłaszcza skutki zdarzeń losowych, zaniechania lub zawieszenia pewnego rodzaju działalności, istotnej zmiany metod produkcji lub sprze­

daży zorganizowanej części jednostki, po­

stępowania ugodowego lub naprawczego zarówno u wierzyciela (straty), jak i dłużnika

4) wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na działalności gospodarczej,

ysków i strat nsowy br

skorygowany o saldo zyski nadzwyczajnych;

1) financial results from sale of products, commodities and materials constitute a difference between income gained from the sale of products, commodities and materials and costs born for their acquisition (prime cost of sold products, commodities and materials);

2) the financial result from economic activity is the sum of the financial result from the sales of products, commodities and materials, of the result from other operational activity and the result from financial operations;

3) the balance of excess profits and losses (the result of excess operations) constitutes the difference between excess profits gained and excess losses born. Excess profits and losses concern financial results of events occurring once, apart from the usual activity of an entity. In particular, these include the effects of random events, a forbearance or stoppage of a certain kind of activity, a substantial change in the production method or the sale of an organized part of an entity, and conciliatory or composition proceedings both by the obligee (losses), and by the debtor (profits);

4) gross financial result (profit or loss) constitutes a result from economic activity, corrected by the excess profits and losses balance;

(18)

16 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

związkowe obciążenia wyniku finanso-

owego obciążenia.

wego brutto obejmują: podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz płatno- ni związane na podstawie o<

/widenda od fu

) (zysk lub strata) po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkom ści z nimi związane na podstawie odręb-

w (np. dywiden iłożycielskiego);

finansowy netto (zysk lub stra nych przepisów (np. dywidenda od fundu­

szu założyiDżycielskiego);

wynik finansowy otrzymuje się p,

15. Majątek obrotowy obejmuje: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe.

16. Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z cało­

kształtu działalności do przychodów z cało­

kształtu działalności.

5) obligatory encumbrances on gross financial result include: income tax from legal and natural persons as well as payments related on the basis of separate regulations (for example: dividend from a founder's fund);

6) net financial result (profit and loss) is obtained after subtracting obligatory encumbrances from the gross financial

15. Current assets include: stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and active inter-period settlements of accounts.

16. The cost level index constitutes the relation of the costs of income acquisition from activity as a whole to income from activity as a whole;

17. Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

18. Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.

19. Wskaźnik płynności I stopnia jest to relacja środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do zobowiązań krótkoterminowych.

17. The profitability rate of gross turnover constitutes the relation of gross financial result to income from activity as a whole.

18. The profitability rate of net turnover constitutes the relation of net financial result to income from activity as a whole.

19. The first degree liquidity index constitutes the relation of monetary funds and securities designed for turnover to short-term liabilities.

20. Wskaźnik płynności II stopnia jest to relacja należności i roszczeń, środków pienię­

żnych oraz papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu do zobowiązań krótko­

terminowych.

21. Wskaźnik płynności III stopnia jest to re­

lacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń, papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterminowych (do 31 XII 1994 r. łącznie z kredytami i pożyczkami krótkoterminowymi).

produkcji sprzedanej i usług od 1996 r. wykazywana jest

Cena bazowi i

lub stałych cenach bazowych, a definiowana jest jako kwota

rego produktu (pot T, podatek akcy;

i usług VAT, mywane do danego produ bazowe przyjmuje się średnie ceny z 1995 r

20. The second degree liquidity index constitutes the relation of charges and claims, monetary funds and securities designated for turnover to short-term liabilities.

21. The third degree liquidity index constitutes the relation of current assets (stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and inter-period settlements of accounts) to short­

term liabilities; till December 31, 1994 including short-term credits and loans.

22. The value of sold production and service in the industry since 1996 has been presented in

a producer for the unit of product decreased by the tax on this product (the tax on goods and services VAT, excise tax) or discounts and rebates, increased by subsidies to the very product. The average prices in 1995 are assumed as constant base prices.

(19)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

23. Wskaźniki cen przemysłu opracowano cznego badania cen wyroi

produkcji sprzedanej ) na podstawie miesię- ibów i usług fakty­

sie* uzyskiwanych przez dobrane do próby

isyfikov

ro", „Działalność produkcyjna", „Zaopatry- 3 uzyskiwanych przez

w sposób celowy, podmioty gospodarcze, zaklasyfikowane do sekcji: „Górnictwo i kopal-

24. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych notowane są przez ankieterów. Na podstawie zbioru notowań obliczane są średnie miesię­

czne ceny dla poszczególnych reprezentantów jako średnie arytmetyczne z uwzględnieniem liczby notowań.

25. Dane o cenach ipu produktów rolnych dotyczą cen przeciętnych (obliczonych jako iloraz wartości i ilości poszczególnych pro­

duktów) płaconych w danym okresie przez jednostki skupujące produkty rolne bez­

pośrednio od producentów rolnych.

26. Źródłem informacji o cenach produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na largo- wiskach są miesięczne informacje korespon-

i rolnycl

no jako średnic wań w skali całego województwa.

dentów rolnych GUS (notowania miesiąca). Przeciętne ceny w miesiącu <

a ko średnie arytmetyczne wszystkich noto- w połow

mnków narodowych, zgodnych _ zaleceniami „SNA 1993”. Nakłady inwesty­

cyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe cyjne dzielą się na nakła

oraz pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe nakłady

! to nakład budynki i budowle, w tym ... ,1 budowlano-montażowe, dokumentacja pro- jektowo-kosztoi

lsporto' . inne środki, tj. meliora

orysowa,

ządzenia techniczne i narz' v-,---- zp

i wyposażeniem]

dzia (łącznie z przyrządami, ruchomi

--- nościami

inne środki, tj. melioracje szczegółowe, (oszty ponoszone przy nabyciu gruntów używanych środków trwałych oraz odsetektrwałycl

:ek inwi--- . łtycji (odsetki uwzglę- ia się wyłącznie w danych wyrażonych

;enach bieżąc

kredytów i pożyczek inwestycyjnych za es realizacji inwestycji (odsetki uwzglę

23. Price indices of sold production of industry are calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services actually received by specifically selected economic units, included in the sections: “Mining and quarrying”, “Manufac­

turing", “Electricity, gas and water supply”.

24. Prices consumer good and services are quoted by interviewers. The average monthly prices for individual representatives are calcula­

ted on the basis of quotation set arithmetical means with respective number of quotation.

25. Data on prices of agricultural products procurement concern average prices (com­

puted as a quotient of value and quantity of each product) paid in a given period by units purchasing agricultural products directly from agricultural producers.

26. Monthly reporting of agricultural correspondents of the Central Statistical Office (mid-month quotations) constitutes the source of information on prices of agricultural products received by farmers in market-places. Average prices in month are computed as arithmetical means of all quotations on voivodship-wide

27. The presented principles of investment outlays were developed according to the principles of the "SNA 1993" recommendations.

Investment outlays are divided into outlays for fixed assets and other outlays.

Outlays for fixed assets include outlays for:

- buildings and structures, of which among others for construction and assembly works, design and cost estimate documentation, - machinery, technical equipment and tools

(including instruments, movables and fittings),

means of transport,

- other, i.e., specific land melioration, expenditures on the purchase of land and second-hand fixed assets and interests on credits and investment loans for the period of investment realization (including data expressed exclusively in current prices).

Other outlays include outlays for so-called primary equipment investments as well as other costs connected the investment realization.

These outlays do not increase the value of fixed

(20)

18 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

28. Dane o produkcji sprzedanej przemysłu dotyczą działalności przemysłowej i nieprzemy­

słowej podmiotów gospodarczych zaliczanych do sekcji: "Górnictwo i kopalnictwo", "Działal­

ność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" i obejmują:

1) wartość sprzedanych wyrobów, półfabry­

katów i części własnej produkcji (nieza­

leżnie od tego, czy otrzymano za nie należne opłaty);

2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. zarówno przemysłowych, jak i nieprzemysłowych;

3) zryczałtowaną odpłatność agenta w przy­

padku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej.

29. Dane o sprzedaży produkcji budowlano- montażowej dotyczą robót zrealizowany terenie kraju przez podmioty gospoe budowlane, tj. zaliczane zgodnie z EKD do sekcji „Budownictwo".

28. Data on sold production of industry cover industrial and non-industrial activities of the economic entities included to the section:

"Mining and quarrying", "Manufacturing" and

"Electricity, gas and water supply" and concerns:

1) the value of finished products sold, semi­

finished products and parts of own production (regardless of whether or not payments due were received for them);

2) the value of paid works and services rendered, i.e., both industrial and non­

industrial;

3) lump sum agent fees in the case of concluding an agreement on commission terms and full agents fees in the case of concluding an agency agreement.

29. Data on sales of construction and assembly production refer to works performed within the country by economic units classified according to NACE in “Construction".

30. Dane o sprzedaży detalicznej towarów obejmują sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywaną przez punt sprzedaży detalicznej oraz inne punl rzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach kazujących na zakuj indywidualnych nabywców.skazujących na zakupy dla potrzeb

30. Data on retail sales cover the sale of consumer and non-consumer commodities carried by retail sales outlets and other sales outlets (i.e. warehouses, store-houses) in quantities indicating purchases for needs of individual customers.

31. Przestępstwo stwierdzone jest to zbrodnia lub występek, których charakter jako przestępstwa został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego.

31. A recorded crime is a crime or offence, the nature of which has been recorded in the course of preparatory proceedings.

32. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek procentowy liczby przestępstw wykrytych do ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych.

32. The rate of detectability of delinquents is the proportion between the number of detected crimes to the total number of recorded crimes.

(21)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Analiza danych statystycznych, zgodna z układem tablic w biuletynie i uzupełnioi 0 dodatkowe informacje umożliwia przedstawienie podstawowych elementów sytuacji społeczn gospodarczej w województwie małopolskim w maju 1999 roku.

W przedsiębiorstwach przemysłowych (o liczbie pracujących powyżej 5 osób) przychody ; sprzedaży wyrobów i usług (w bieżących cenach bazowych) wyniosły w maju br. 2273,0 min 1 były o 0,3 % niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przychód ze sprzedaży i 1 zatrudnionego ukształtował się na poziomie 10,8 tys. zł (w kwietniu 10,7 tys. zł).

Przedsiębiorstwa budowlane sprzedały wyroby i usługi na kwotę 468,6 bieżących), co oznacza wzrost o 15,6 % w porównaniu z kwietniem br.

W okresie styczeń-maj br. w województwie małopolskim oddano do użytku o łącznej powierzchni użytkowej 274,4 tys. m2, tj. o 19,7 % mniej mieszkań niż \ okresie ub. roku.

Duże i średni :znej w wyso igłym miesiącu.

8,6 min zł (w cenach

2576 mieszkań

\i analogicznym Duże i średnie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe osiągnęły przychód ze sprzedaży detalicznej w wysokości 1092,1 min zł (w cenach bieżących), tj. o 1,4 % mniej niż w ubiegłym miesiącu.

rze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 394,7 tys.

osób i w porównaniu z kwietniem br. było niższe o 0,3 %. W przedsiębiorstwach prywatnych pracowało 77,2 % ogólnej liczby zatrudnionych.

W miesiącu maju zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy ok. 8,5 tys. osób, tj. o 9,3 % wietniu br. Utrzymała się zatem tendencja do sp;

viatowych urzędach pracy na 1 ofertę pracy była o 2,5 % niższa niż w ubiegłym miesiącu. Stopa

wyniosła w maju br. 8,7 % (w Polsce - 11,6 %). W powiat przypadało 140 zarejestrowanych bezrobotnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 1633,35 zł, czyli o 2,5 % mniej niż w kwietniu br. W maju załamał się zatem obserwowany od początku roku wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń.

początku roku ogółem w województwie małopolskim stwierdzono ok. 27 tys. przestępstw, i % o charakterze kryminalnym. W maju br. na drogach naszego województwa miały w tym 93,9 % o charakterze kryminalnym. 1

miejsce 542 wypadki, w których było 745 ofiar, W rejestrze KRUPGN-REGON na kc gospodarcze.

i drogach naszego woje' w tym 23 osoby poniosły śmierć na miej;

br. zarejestrowzarejestrowane były 234683 jednostki

1. PRACUJĄCY I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw według stanu na koniec maja br. wyniosła 1 tys. osób i nieznacznie zmniejszyła się o 0,2 % w stosunku do kwietnia br.

W porównaniu z poprzednim miesiącem nie uległa zmianie ilość osób pracujących w sektorze publicznym pracowało 91,9 tys. osób, W porównaniu z poprzednim miesiącer

forze prywatnym (319,2 tys.), podczas gdy 3 % mniej niż w poprzednim miesiącu.

tj!c

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 394,7 tys. osób i uległo obniżeniu w stosunku do kwietnia br. o 0,3 %.

Największy udział w kształtowaniu ogólnej liczby zatrudnionych mieli pracujący w przedsiębiorstwach prowadzących: działalność produkcyjną - 49,3 %, działalność w zakresie handlu i napraw -18,2 % oraz zajmujących się budownictwem -12,4 %.

W okresie styczeń-maj br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 397,3 tys. osób. Na sektor prywatny przypadało 76,9 % zatrudnionych.

(22)

20 Bezrobocie Unemployment

STRUKTURA PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W MAJU 1999 R.

Obsługa nieruchomości

Przemysł

2. BEZROBOCIE

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu maja br.

wyniosła 132533 osoby (w tym 75927 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia o 2,5 %.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach.

Stopa bezrobocia w maju br. wyniosła 8,7 %, co uplasowało Małopolskę na trzecim miejscu w kraju, za województwamifśląskim (8,3 %) i mazowieckim (8,6 %). Najwyższy procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo odnotowano w powiatach:

gorlickim (14,9 %), dąbrowskim (14,5 %) i limanowskim (13,8 %); a najniższy w powiatach:

krakowskim łącznie z m. Kraków (4,5 %), tatrzańskim (5,0 %) oraz proszowickim (6,0 %). Analiza stopy bezrobocia w przekroju powiatów wykazuje, że sytuacja na rynku pracy nie uległa większym zmianom od początku bieżącego roku. Wciąż te same powiaty borykają się z problemem wysokiego bezrobocia.

Spośród ogólnej liczby zarejestrował 79,7 % to bezrobotni bez prawa

mych bezrobotnych na dzień 31 V br.:

do zasiłku,

iczas nie pracujące (w tym 31,1 % to absolwenci szkół ponad- 58,1 % to osoby zamieszkałe na wsi.

j br. w powiatowych urz<

' maju br. w powił i br.). Po raz piei

:ędach pracy zarejestrowano 8537 osób, (tj. o 9,3 % mniej niż estrowały się 2574 osoby, w tym 373 absolwentów. W liczbie irzed miesiącem

(23)

Wynagrodzenia Salaries

W maju br. z listy bezrobotnych wyrejestrowano 11951 osób, tj. 8,8 % ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca. Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 50,4 % to osoby, które podjęły pracę oferowaną przez powiatowe urzędy pracy (stałą, sezonową, interwencyjną lub roboty publiczne) albo otrzymały pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej.

ejsca pracy, co oznacza, że na 1 ofertę pracy z

Z danych na koniec maja br. wynika, że 121 zakładów pracy zgłosiło zwolnienia 7799 osób (w sektorze prywatnym 69 zakładów - 4361 osób).

W omawianym miesiącu Powiatowe Urzędy Pracy poniosły wydatki z Funduszu Pracy v kwocie 21411,3 tys. zł, z czego zasiłki dla bezrobotnych stanowiły ok. 55 % ogółu wydatków. Na aktywne formy

1411,3 tys. zł, z czego zasiłki dla bezrobotnych stanowiły ok. 55 % ogołu wydatków. Na rmy pomocy bezrobotnym przeznaczono 20,9 % wydatków z Funduszu Pracy, w tym iowiły wydatki na aktywizację zawodową absolwentów, 21,2 % związane były z pracami 35,5 % stanowiły wydatki na aktywizację zawodową absolwentów, 21,2

interwencyjnymi, a 18,7 % przeznaczone na pożyczki dla bezrobotnych.

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI Stan w końcu miesiąca tys. osób

E Ogółem @ w tym kobiety D z ogółem zamieszkali na wsi |

3. WYNAGRODZENIA

W maju br. w województwie małopolskim w sektorze przedsiębiorstw wypłaty wynagrodzeń brutto (powiększonych o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne) wyniosły 644,7 min zł.

Kwota ta w porównaniu do poprzedniego miesiąca była niższa o 2,8 %. W sektorze prywatnym wypłacono 72,6 % ogólnej kwoty wynagrodzeń.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :