• Nie Znaleziono Wyników

2. Korzystając z twierdzenia Moivre’a - Laplace’a oszacować prawdopodobieństwo, że w 720 rzutach kostką ilość szóstek będzie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. Korzystając z twierdzenia Moivre’a - Laplace’a oszacować prawdopodobieństwo, że w 720 rzutach kostką ilość szóstek będzie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa ii rok informatyki i ekonometrii

lista 8

1. Rzucamy 180 razy kostką do gry. Obliczyć prawdopodobieństwo, że otrzymamy 32 razy szóstkę.

2. Korzystając z twierdzenia Moivre’a - Laplace’a oszacować prawdopodobieństwo, że w 720 rzutach kostką ilość szóstek będzie

• zawierać się pomiędzy 121 a 140

• mniejsza niż 125

• większa niż 110

3. Wykonujemy 1000 rzutów symetryczną kostką. Korzystając z twierdzenia Moivre’a - Laplace’a oszacować przedział, w jaki z prawdopodobieństwem 0,9 wpada ilość otrzymanych szóstek.

4. Oszacować prawdopodobieństwo, że w 720 rzutach kostką ilość szóstek będzie nie mniejsza niż 125.

5. Przeprowadzono 60 jednakowych prób, w których mogło zajść zdarzenie A. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenie w pojedynczej próbie wynosi 0, 6. Obliczyć prawdopodobieństwo, że zdarzenie nie pojawi się w większości prób.

6. Strzelamy 300 razy, przy czym prawdopodobieństwo za każdym razem trafienia do celu wynosi 0,25. Określić prawdopodobieństwo, że liczba celnych strzałów będzie się różnic o nie więcej niż 0,1 od ogólnej liczby strzałów.

7. Prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia w jednym doświadczeniu wynosi 0,3. Z jakim prawdopodobieństwem można twierdzić, że częstość tego zdarzenia przy 100 doświadczeniach będzie zawarta w granicach od 0,2 do 0,4?

8. Na campusie uniwersyteckim sa dwie restauracje po 120 miejsc każda. Wiadomo, że codziennie 200 osób będzie chciało zjeść obiad a wybory restauracji dokonują losowo - powiedzmy, rzucając symetryczną monetą. Jaka jest sznsa, że w którejś restauracji zabraknie miejsc? Ile miejsc należy przygotować w każdej restauracji, by powyższe prawdopodobieństwo było mniejsze od 0,001?

9. Dodano do siebie 10000 liczb, każda dana z dokładnością 10 −m . Błędy zaokrągleń są niezależne i mają rozkład jednostajny na odcinku [− (2·10 1

−m

) , (2·10 1

−m

) ]. Znaleźć granice w których będzie się zawierał łączny błąd z praw- dopodobieństwem większym niż 1000 997 .

10. Z partii o wadliwości 6% pobrano próbę n-elementową. Jak liczna powinna być próba, aby z prawdopodobieństwem 0,99 można było twierdzić, że liczba wadliwych sztuk w próbie zawierać się będzie w przedziale 4 − 8%?

zadania do samodzielnego rozwiązania:

1. Partia towaru ma wadliwość 7 % . Pobrano próbkę 800 elementową. Obliczyć prawdopodobieństwo, że ilość sztuk wadliwych w tej próbie jest zawarta w granicach 6 % - 9 %.

2. Prawdopodobieństwo, że w ciągu czasu T przestanie działać jeden kondensator jest równe 0,2. Wyznaczyć praw- dopodobieństwo, że spośród 100 kondensatorów w ciągu czasu T przestanie działać

• nie mniej niż 20 kondensatorów;

• mniej niż 20 kondensatorów;

• od 14 do 26 kondensatorów.

3. Prawdopodobieństwo w pojedynczej próbie wynosi p. Ile trzeba wykonac niezależnych prób, aby prawdopodobieństwo uzyskania co najmniej 40 sukcesów było niemniejsze niż 1 2 ?

4. Zmienne losowe X 1 , X 2 , . . . , X 100 są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie wykładniczym z parametrem λ = 4. Dla X =

100

P

i=1

X i obliczyć przybliżoną wartość wyrażenia P (X > 30).

Cytaty

Powiązane dokumenty

15. Przy okrągłym stole usiadło dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców. Jaka jest szansa, że osoby tej samej płci nie siedzą obok siebie? Jakie jest prawdopodobieństwo,

Z jakim prawdopodobieństwem można twierdzić, że częstość tego zdarzenia przy 100 doświadczeniach będzie zawarta w granicach od 0, 2 do 0, 4?. Ile serii po 100 rzutów musi

Znaleźć wartość oczekiwaną pola prostokąta, którego obwód równy jest 20, a jeden bok jest zmienną losową X o rozkładzie jednostajnym na odcinku [1, 10].. Losujemy kule

7. W n rozróżnialnych komórkach rozmieszczono losowo r nierozróżnialnych cząstek, zakładamy, że wszystkie możliwe rozmieszczenia są jednakowo prawdopodobne. Jaka jest szansa,

Ile strzałów należy oddać, aby z praw- dopodobieństwem 0,95 lub większym, można było twierdzić, że cel został trafiony co najmniej raz2. W schemacie Bernoullie’go o 4

Z jakim prawdopodobieństwem można twierdzić, że częstość tego zdarzenia przy 100 doświadczeniach będzie zawarta w granicach od 0,2 do 0,4?. Na campusie uniwersyteckim sa

3. Rzucamy dwiema kostkami. Obliczyć prawdopodobieństwo, że iloczyn liczb równych wyrzuconym oczkom jest liczbą parzystą... 5. Losujemy 2 kule bez zwracania. Udowodnić,

Ile miejsc należy przygotować w każdej restauracji, by powyższe prawdopodobieństwo było mniejsze od 0,001.. Prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia w jednym doświadczeniu