• Nie Znaleziono Wyników

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wrocławskiego, grudzień 1992

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wrocławskiego, grudzień 1992"

Copied!
76
0
0

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

Wrocław,

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ

WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO

GRUDZIEŃ 1992 R.

ponadto:

If. NR INW .<>

OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY W BANKACH.

WSKAŹNIKI CEN PODSTAWOWYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH.

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH.

STAN, ZAGROŻENIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NA TLE KRAJU I INNYCH WOJEWÓDZTW.

ft

ROK XIX STYCZEŃ Nr 1

(2)

SPIS TREŚCI

Tabl.

SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO ...

Tablice:

Podstawowe dane o województwie...

Podstawowe dane o województwie według miesięcy ...

Wybrane dane o gminach ...

Liczba i struktura podmiotów gospodarczych w gospodarce narodowej zarejestrowanych w systemie REGON Sytuacja na rynku pracy wg rejonów... ...

Zasoby pieniężne, oszczędności ludności w bankach okręgu wrocławskiego...

Stan zadłużenia z tytułu kredytów złotówkowych w bankach ...

Przychody i koszty w przedsiębiorstwach ...

Wyniki Finansowe i obciążenia wyniku finansowego w przedsiębiorstwach ...

Majątek obrotowy, kredyty i zobowiązania w przedsiębiorstwach ...

Relacje ekonomiczne w przedsiębiorstwach...

Skup ważniejszych produktów rolnych...

Wskaźniki krycia loch w punktach kopulacyjnych ... . Ceny skupu ważniejszych produktów rolnych... ... ...

Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych...

Sprzedaż, zatrudnienie i wynagrodzenia według działów gospodarki narodowej...

Dynamika sprzedaży, zatrudnienie i wynagrodzenia w 6 działach gospodarki narodowej ...

Przychód ze sprzedaży w przemyśle według gałęzi...

Sprzedaż w budownictwie według gałęzi ...

Produkcja podstawowych wyrobów ... ...

Przewozy ładunków i pasażerów oraz ładowność taboru samochodowego...

Efekty mieszkaniowe według inwestorów ...

Budynki mieszkalne rozpoczęte według inwestorów ...

Średnie ceny wybranych artykułów żywnościowych w handlu detalicznym...

Średnie ceny wybranych artykułów żywnościowych w handlu detalicznym na terenia miast...

Średnie ceny wybranych artykułów żywnościowych w handlu detalicznymna tle innych województw ...

Średnie ceny wybranych artykułów nieżywn ościowych i usług...

Stężenie średniodobowe zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego...

Wskaźniki bakteriologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych...

Wskaźniki biochemicznego zapotrzebowania na tlen wód powierzchniowych ...

. . X

.. I

..II .III . 1 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

. 8 . 9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27

24 27 29 36 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 44 45 49 51 52 53 54 55 55 56 57 59 60 61 62 62 Ponadto:

PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWIE NA TLE KRAJU

Rynek pracy, wynagrodzenie, produkcja... 28

Wyniki finansowe przedsiębiorstw... 29

Ceny produktów rolnych ... 30

WSKAŹNIKI CEN PODSTAWOWYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH W KRAJU Roczne wskaźniki cen podstawowych kategorii ekonomomicznych ... 31

Kurs dolara USA... 32

Miesięczne wskaźniki cen... 33

Średnie miesięczne kursy dolara USA... 34

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH Przedsiębiorstwa państwowe zakwalifikowane decyzją Min. Przekaz. Własn. do prywatyzacji ...35

Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ... 36

Liczba podmiotów nabywających majątek przedsiębiorstw znajdujących się w likwidacj ... 37

STAN, ZAGROŻENIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NA TLE KRAJU I INNYCH WOJEWÓDZTW Wykorzystanie i zanieczyszczenia wód ... 38

Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowych ...39

Wykorzystanie i zanieczyszczenia wód ...40

Zagrożenie i gospodarowanie odpadami ...31

Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane...42

Lasy, ochrona przyrody i inwestycje ochrony środowiska ... 43

Zakłady wg wyposażenia w oczyszczalnie ścieków oraz wg emisji zanieczyszczeń powietrza ... 44

UWAGI OGÓLNE... x

WYJAŚNIENIA METODYCZNE ... x 63 64 64

66 66 67 67

68 69 69

70 70 71 71 72 72 73 74 75

(3)

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO

JEDNOSTKI GOSPODARCZE

Według stanu w dniu 25 grudnia 1992 r. w województwie wrocławskim w systemie REGON zarejestrowane były 5764 jednostki (poza osobami fizycznymi): 275 przedsiębiorstw państwowych (łącznie z przedsiębiorstwami użyte­

czności publicznej), 2647 spółek prawa handlowego (w tym 2596 spółek działających w sektorze prywatnym), 599 spółdzielni, 84 fundacje, 10 zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości.

We Wrocławiu według stanu w dniu 25 grudnia 1992 r. działało 80,7% ogółu podmiotów prowadzących działal­

ność na terenie województwa wrocławskiego, w tym: 66,5% przedsiębiorstw, 88,4% spółek prawa handlowego (w tym 85,4% spółek joint-ventures), 61,4% spółdzielni oraz 72,8% firm prowadzonych przez osoby fizyczne.

Liczba podmiotów gospodarczych w najważniejszych dla gospodarki grupach podmiotów wg wybranych działów, przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie

Przed- siębior- stwa part­

stwowely

Spółki prawa handlowego

Spół­

dzielnie^

Fun­

dacje4^

Zagr.

przeds.

drobnej wytwór­

czości^

razem

sektor publiczny sektor prywatny

Skarbu Państwa^

pozo­

stałe

Joint­

ventures

pozo­

stałe Ogółem

stan w dniu

25.11.92 ... 281 2605 26 25 434 2120 595 77 10

25.12.92 ... 275 2647 26 25 452 2144 599 84 10

w tym:

Przemysł... 90 557 17 7 143 390 86 - 8

Budownictwo... 75 565 5 4 46 510 50 - -

Rolnictwo ... 50 27 - - 10 17 101 - -

Transport... 10 48 2 - 15 31 4 - -

Handel... 26 825 - 5 165 655 94 - -

l)Jednostki podstawowe bez zakładów wewnętrznych łącznie z przedsiębiorstwami wielozakładowymi. 2)Łącznie ze spółkami, w których udział skarbu państwa jest mniejszy niż 100%. 3)Spółdzielnie osób fizycznych, osób prawnych bez zakładów wewnętrznych i banków spółdzielczych. 4)Bez zakładów gospodarczych fundacji. 5)Wcześniej tzw.firmy polonijne

W porównaniu ze stanem w dniu 25 listopada 92 r.liczba przedsiębiorstw państwowych zmniejszyła się o 6. Liczba spółek prawa handlowego wzrosła o 42 (tj. o 1,6%), w tym spółek joint-ventures o 18 (tj. o 4,1%).

W wyniku działań prywatyzacyjnych:

- 3 przedsiębiorstwa państwowe zostały zlikwidowane: Państwowy Ośrodek Maszynowy w Trzebnicy, Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Oleśnicy, Przedsiębiorstwo Dostaw Inwestycyjnych i Eksportowych

"NAVIGA",

-1 przedsiębiorstwo zostało postawione w stan likwidacji: "POLTEGOR-PROJEKT Biuro Studiów i Projektów

Górnictwa Odkrywkowego

(4)

4

Ponadto:

- 3 państwowe gospodarstwa rolne zostały przejęte przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa: PGR Trze- nica, PGR Gniechowice, PPR Stadnina w Wielkiej Lipie. Z istniejących już 14 wewnętrznych zakładów

Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Strzelinie powstały samodzielne gospodarstwa podporządkowane Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W roku 1992 w woj. wrocławskim zarejestrowano w systemie REGON 22088 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym 21087 firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Ubyło 55 przedsiębiorstw państwo­

wych. Natomiast przybyło 742 spółki prawa handlowego (w tym 18 spółek z udziałem skarbu państwa) oraz 248 spółek joint-ventures.

W ramach prywatyzacji w 1992 r. 39 przedsiębiorstw zostało zlikwidowanych, a z 42 powstały spółki prawa handlowego (w tym 18 spółek z udziałem skarbu państwa).

W wyniku rozpoczętego w sierpniu 1992 r. przejmowania państwowych gospodarstw rolnych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa powstało 29 gospodarstw rolnych skarbu państwa.

Według danych Izby Skarbowej na koniec 1992 r. łączna liczba zakładów prowadzonych przez osoby fizyczne wyniosła 57903 i była wyższa niż w końcu 1991 r. o około 14%. W porównaniu ze stanem na koniec 1990 r. przyrost liczby zakładów wyniósł 17405, tj. około 43%.

Najliczniejszą grupę stanowiły jednostki prowadzące działalność handlową (21770) i przemysłową (11838).

W ubiegłym roku zaobserwowano znacznie mniejszy niż w latach 1990-1991 przyrost jednostek handlowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

Na koniec 1990 r. było ich 7-krotnie więcej niż w 1989 r., na koniec 1991 r. było o ok. 49% więcej niż w 1990 r.

natomiast przyrost tych jednostek w 1992 r. wyniósł ok. 14%.

Liczbę zakładów osób fizycznych w latach 1991-1992 ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

Stan w dniu

31.XII.1991 30.VI.1992 31X11.1992

O g ó ł e m ... 50576 53454 57903

Przemysł ... 12373 11477 11838

Budownictwo ... 6547 6497 6236

Transport ... 1524 1797 2038

Handel ... 19159 19779 21770

Gastronomia ... 1160 1380 1549

Pozostałe usługi materialne ... 5329 6189 6616

Usługi niematerialne ... 4484 6335 7856

RYNEK PRACY

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem (w jednostkach prowadzących działal­

ność gospodarczą, w których pracuje więcej niż 5 osób) wyniosło w grudniu 1992 r. 163,5 tys. i było o 1,3% niższe od przeciętnego zatrudnienia w listopadzie, przy czym w grudniu poraź drugi w ciągu roku (po raz pierwszy w maju) wystąpił spadek zatrudnienia nie tylko w sektorze publicznym (o 1,8% w stosunku do listopada) ale także w sektorze prywatnym (o 0,7%).

W 6 podstawowych działach gospodarki ogółem przeciętne zatrudnienie w grudniu minionego roku, podobnie jak w sektorze przedsiębiorstw, było niższe niż w miesiącu poprzednim (o 1,3%) i wyniosło 150,1 tys. W poszczegól­

nych podstawowych działach kształtowało się następująco: w przemyśle 89,8 tys. osób (spadek o 1,6%), w budownic­

twie 32,6 tys. osób (spadek o 0,2%), w transporcie 4,5 tys. osób (spadek o 2,1%), w handlu 20,1 tys. osób (spadek o 1,3%) i w gospodarce komunalnej 3,1 tys.osób (wzrost w stosunku do listopada o 0,3%).

W roku 1992 przeciętne zatrudnienie ogółem (w obu sektorach, tj.publicznym i prywatnym łącznie) oraz w

samym sektorze publicznym wykazywało z niewielkimi odchyleniami tendencję malejącą; w sektorze prywatnym

natomiast występował z miesiąca na miesiąc (z wyjątkiem maja i grudnia) niewielki wzrost zatrudnienia. Przeciętne

(5)

zatrudnienie ogółem w grudniu w województwie wrocławskim było o 8,1% mniejsze niż w styczniu a w sektorze publicznym o 18,9% mniejsze, natomiast w sektorze prywatnym wzrost zatrudnienia w grudniu w stosunku do stycznia wyniósł 11,6%. W styczniu 1992 r. zatrudnieni w sektorze prywatnym (w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w których pracuje więcej niż 5 osób) stanowili 35,3% ogółu zatrudnionych a w grudniu - 42,9%. W przemyśle udział ten stanowił odpowiednio: w styczniu 25,2% i w grudniu 27,3% ,a w budownictwie - 51,6% i 61,0%.

W rejonowych biurach pracy woj. wrocławskiego zarejestrowanych było (wg stanu na koniec grudnia 1992 r.) 51307 bezrobotnych, w tym 29204 kobiety. W porównaniu do listopada liczba bezrobotnych zwiększyła się o 2204 osoby (tj.o 4,5%). Natomiast w porównaniu do grudnia 1991 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 11392 osoby (tj.

0 28,5%). Ponadto w rejonowych biurach pracy zarejestrowanych było w końcu grudnia 1519 osób nie uznanych jako bezrobotne.

Współczynnik bezrobocia (udział bezrobotnych w cywilnej ludności czynnej zawodowo) w grudniu wynosił 10,2%

1 w porównaniu do listopada był większy o 0,4 punkta a w porównaniu do stycznia 1992 r. był większy o 2,0 punkty. W ogólnej liczbie bezrobotnych 49,2% to osoby dotychczas pracujące na stanowiskach robotniczych, 19,0% - na stanowiskach nierobotniczych, a 31,8% to osoby dotychczas nie pracujące. Z ogólnej liczby bezrobotnych, którzy dotychczas pracowali 63,5% straciło pracę w sektorze publicznym, a 36,5% w sektorze prywatnym. Spośród bezrobotnych, którzy utracili pracę, co trzeci wcześniej pracował w dziale przemysł, blisko co szósty w handlu, a co dziewiąty w budownictwie. Wśród ogólnej liczby bezrobotnych 32148 osób (tj. 62,7%) pozostaje bez pracy powyżej sześciu miesięcy, w tym 65,1% pozostaje bez pracy powyżej dwunastu miesięcy. Wśród zarejestrowanych bezrobot­

nych 7,6% to absolwenci różnego typu szkół. Najliczniejszą grupę stanowili absolwenci zasadniczych szkół zawodo­

wych - 52,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów. Bezrobotnych absolwentów szkól wyższych zarejestrowanych było 283, co stanowi 7,3% ogólnej liczby bezrobotnych absolwentów.

Rejonowe biura pracy dysponowały w grudniu 1433 ofertami pracy, a pod koniec miesiąca pozostały nierozdyspo- nowane 623 oferty, w tym dla osób na stanowiska nierobotnicze tylko 127 ofert pracy. Z ogólnej liczby ofert pracy, które były w dyspozycji rejonowych biur pracy na przestrzeni miesiąca 30,5% zgłoszonych zostało przez zakłady pracy sektora publicznego, a 69,5 % z sektora prywatnego. Na skutek zmniejszania się liczby ofert pracy przy wzroście liczby bezrobotnych znacznie zwiększyła się liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy i wyniosła w grudniu 82 osoby (w listopadzie 65 osób, w październiku 44 osoby). Podobnie jak w poprzednich miesiącach najmniejsze szanse zatrudnienia za pośrednictwem biur pracy mieli inwalidzi i pracownicy młodociani. Dla 898 zarejestrowanych inwalidów było tylko 30 ofert pracy, natomiast dla młodocianych pracowników (84 osoby) nie było żadnych ofert pracy.

W grudniu 1992 r. za pośrednictwem rejonowych biur pracy 961 bezrobotnych podjęło pracę zawodową, w tym 53,7% na stanowiskach robotniczych. Ponadto rejonowe biura pracy skierowały 236 osób na przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie, 205 bezrobotnych zatrudnionych było w tym miesiącu przy pracach interwencyjnych, a 28 skierowano do robót publicznych.

Według stanu na koniec grudnia 1992 r. 22686 osób, tj. 44,2% bezrobotnych nie posiadało prawa do zasiłku i w porównaniu do listopada liczba ta była większa o 6012 osób (tj. 36,1%).

Według stanu na koniec grudnia osoby, które utraciły pracę w wyniku zwolnień grupowych stanowiły 22,0% ogółu bezrobotnych. W ciągu 1992 roku 196 zakładów zgłosiło konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych obej­

mujących łącznie 10463 osoby. Z ogólnej liczby zakładów, które w 1992 roku zgłosiły konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych - 77,0% to zakłady sektora publicznego, a 23,0% sektora prywatnego. W grudniu taką konieczność zgłosiło 17 zakładów, co spowoduje że 863 osoby stracą pracę.

Strukturę bezrobotnych wg wieku i poziomu wykształcenia podaje poniższe zestawienie:

(6)

6

Wyszczególnienie a - stan na koniec 1991 r.

b - stan na koniec 1992 r.

Ogółem Kobiety Mężczyźni

Ogółem ... 100,0 100,0 100,0

b 100,0 100,0 100,0

W wieku: 15-17 lat... 1,2 1,1 1,2

b 0,2 0,1 0,3

18-24 ... 32,9 31,2 35,3

b 32,4 31,0 34,3

25-34 ... 27,7 30,1 24,6

b 26,8 29,1 23,5

35-44 ... 26,1 27,9 23,7

b 27,4 28,8 25,5

45-54 ... 9,5 8,5 10,9

b 10,6 9,9 11,6

55 lat i więcej... — a 2,6 1,2 4,3

Z wykształceniem:

b 2,6 U 4,8

wyższym... 5,6 5,7 5,6

b 4,5 4,6 4,4

policealnym i średnim zawodowym ... 24,6 28,9 18,9

b 23,4 28,4 16,6

średnim ogólnokształcącym ... ---- a 6,7 10,0 2,5

b 7,2 10,5 2,7

zasadniczym zawodowym ... 35,6 30,7 42,0

b 36,0 31,3 42,4

pozostałym ... 27,5 24,7 31,0

b 1

28,9 25,2 33,9

PRZYCHODY I ZASOBY PIENIĘŻNE ORAZ ZADŁUŻENIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I LUDNOŚCI

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w województwie wrocławskim w grudniu 1992 r. 3491 tys. zł i było o 9,6% wyższe niż w miesiącu poprzednim, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2908 tys. zł i było w stosunku do listopada wyższe o 9,7%. W grudniu w największym stopniu, w związku z okresem świątecznym i zwiększonymi obrotami, wzrosło wynagrodzenie w handlu, tj. o 29,4% zł i wyniosło 3466 tys. zł. Najwyższe wynagrodzenie, podobnie jak w miesiącach poprzednich, wystąpiło w gospodarce komunalnej i wyniosło 3988 tys. zł (w grudniu wzrost w stosunku do listopada o 9,7%) a najniższe podobnie jak w całym czwartym kwartale w przemyśle i wyniosło 3453 tys. zł (w grudniu wzrost o 8,4%). W budownictwie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3579 tys. zł (wzrost o 8,2%), a w transporcie 3475 tys. zł (wzrost o 1,5%).

Przeciętne wynagrodzenie ogółem w sektorze przedsiębiorstw w roku 1992 wyniosło 2823 tys. zł. W 6 podstawowych działach gospodarki przeciętne wynagrodzenie było bardzo zbliżone do wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wyniosło 2830 tys. zł, z tego w sektorze publicznym 2797 tys. zł, w sektorze prywatnym 2880 tys. zł.

W grudniu 1992 r. przeciętne wynagrodzenie w 6 działach gospodarki było w stosunku do grudnia 1991 r.nomin a I n i e wyższe o 42,0%, natomiast realnie (tj. z uwzględnieniem wzrostu cen) było niższe o 1,6%, przy czym spadek wystąpił w I półroczu i wynosił ok. 11%, natomiast w II półroczu wystąpił wzrost o ok. 10%.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w grudniu 1992 r. pobierało emerytury i renty 233219 osób.

W grudniu ub.r., w związku z przeprowadzoną w tym miesiącu waloryzacją, wysokość przeciętnego świadczenia

emerytalno-rentowego była wyższa od świadczenia wypłaconego w listopadzie.

(7)

Przeciętna emerytura i renta brutto w województwie wrocławskim wyniosła w grudniu 1992r. 2085,5 tys. zł (wzrost o 25,6%), przy czym przeciętna emerytura pracownicza brutto - 2517,9 tys.zł (tj.o 27,4% więcej niż w listopadzie), a przeciętna renta inwalidzka -1808,7 tys.zł (wzrost o 24,8%).

Przeciętna wysokość renty rodzinnej wypłaconej w grudniu 1992 r. wyniosła 1987,8 tys. zł (o 25,5% więcej niż w miesiącu poprzednim), a emerytury i renty rolników -1435,1 tys. zł (o 18,9% więcej).

W końcu grudnia 1992 r. na terenie województwa wrocławskiego działało oprócz Oddziału NBP 19 krajowych banków kredytowych (w tym Bank Spółdzielczy Rzemiosła wydzielony ze struktury Banku Gospodarki Żywnościo­

wej) oraz 32 banki spółdzielcze. W stadium organizacji jest Oddział Banku Rozwoju Turystyki S.A w Warszawie.

Banki kredytowe działające na terenie województwa wrocławskiego dokonywały obsługi klientów poprzez sieć 35 oddziałów, 1 filię i 14 ekspozytur, na terenie Wrocławia usytuowane były 24 oddziały, 1 filia, 1 Bank Spółdzielczy Rzemiosła,! Oddział Banku Gospodarki Żywnościowej oraz 5 ekspozytur PKO BP.

We Wrocławiu mają siedzibę centrale czterech krajowych komercyjnych banków kredytowych, tj. Banku Zachod­

niego S.A., Banku Cukrownictwa "Cukrobank" S.A, Dolnośląskiego Banku Gospodarczego S.A, Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A.

Stan zasobów (na rachunkach zlotowych i dewizowych) oraz oszczędności ludności w bankach działających na terenie województwa wrocławskiego (bez informacji z Oddziału Banku Handlowego S.A w Warszawie) z uwzględ­

nieniem wszystkich oddziałów Banku Zachodniego łącznie z III Oddziałem, który rozpoczął działalność w październiku ub.r. , wszystkich oddziałów PKO BP oraz obu oddziałów Banku Przemysłowo-Handlowego S.A w Krakowie w II półroczu 1992 r. podaje poniższe zestawienie:

VII VIII IX X XII

Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych VII

1992=100 Zasoby pieniężne na rachunkach bankowych

w min zh

podmiotów gospodarczych ... 2362808 2540116 2582231 2742980 3636219 153,9 jednostek budżetowych... 307011 312358 372316 401614 379526 123,6 Oszczędności ludności ogółem w min zł... 4257658 4360731 4560186 4654776 5197291 122,1

w tym:

lokaty terminowe(bez przedpłat i lokat

na książeczkach mieszkaniowych)... 3548540 3655572 3843072 4074236 4235491 119,4

oszczędności na książeczkach mieszka-

niowych ... 108910 111658 115093 117600 120767 110.9 Środki zgromadzone na wszystkich rachunkach

walutowych ogółem w tys USD... 318716 330817 336012 331201 336654 105,6

ludności... 316577 327980 332076 326183 332347 105,0

podmiotów gospodarczych... 2139 2838 3936 5018 4307 201,4

W województwie wrocławskim:

- prawie jedna trzecia (w listopadzie 32,3%, w grudniu 29,5%) zasobów pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotów gospodarczych i ponad 40% (w listopadzie 41,8%), w grudniu 47,7%) zasobów pieniężnych jednostek budżetowych gromadzona jest w Banku Zachodnim S.A, drugie miejsce co do wielkości zasobów pieniężnych na rachunkach podmiotów gospodarczych zajmuje Wielkopolski Bank Kredytowy S.A (w listopadzie 19,2% a w grudniu 14,2% zasobów ogółem zgromadzonych w bankach woj. wrocławskiego) a trzecie - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy (w listopadzie 10,4%, w grudniu 11,1%),

- oszczędności ludności zgromadzone są w ok. 40% (w listopadzie w 39,3%, w grudniu w 40,4%) w Powszechnej Kasie Oszczędności BP i w ponad jednej piątej (w listopadzie 22,8%, w grudniu 22,5%) w Banku Zachodnim S.A, trzecie miejsce pod względem wielkości oszczędności zajmuje Wielkopolski Bank Kredytowy (w listopadzie 10,9%

a w grudniu 10,4% oszczędności ogółem w bankach woj. wrocławskiego),

- środki na rachunkach walutowych zgromadzone są w prawie dwóch trzecich (w listopadzie w 64,7%, w grudniu w 64,1%) w Polskiej Kasie Opieki S.A; środki zgromadzone w Banku Zachodnim S.A stanowiły 24,8% w listopadzie i 25,2% w grudniu środków ogółem w bankach województwa wrocławskiego.

W wymiarze nominalnym rosną zasoby pieniężne na rachunkach bankowych zarówno podmiotów

gospodarczych (łącznie z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) jak i jednostek budżetowych,

(8)

8

przy czym przyrost zasobów na rachunkach podmiotów gospodarczych w II półroczu 1992 r. wyniósł 55,3%, a na rachunkach jednostek budżetowych 23,6%. Oszczędności ludności wzrosły w tym okresie o 22,1%, w tym oszczęd­

ności w formie różnego typu lokat terminowych wzrosły o 19,4%, a ich udział w oszczędnościach ogółem w końcu minionego roku stanowił 81,5%.

W mniejszym stopniu niż zasoby złotowo rosną na rachunkach bankowych zasoby walutowe ogółem a zwłaszcza zasoby ludności. W II półroczu 1992 r. zasoby ludności na rachunkach walutowych wzrosły o 5,0% a podmiotów gospodarczych ponad 2-krotnie. Depozyty walutowe podmiotów gospodarczych stanowiły jednakże tylko niewielką część (w listopadzie 1,5%, w grudniu 1,3%) środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, reszta to depozyty ludności.

Zadłużenie z tytułu kredytów zlotowych w bankach województwa wrocławskiego (bez informacji z Oddziału Banku Handlowego w Warszawie) z uwzględnieniem wszystkich oddziałów Banku Zachodniego S.A łącznie z III Oddziałem, wszystkich oddziałów PKO BP i obu oddziałów Banku Przemysłowo-Handlowego, w II półroczu 1992 r. w podziale na zadłużenie podmiotów gospodarczych (obejmujących również zadłużenie osób fizycznych prowa­

dzących działalność gospodarczą) oraz ludności podaje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

VII VIII IX X XII

w liczbach bezwzględnych VII

1992=100

Ogółem... 6489742 6708346 6849289 7605967 8602715 132,6

Kredyty dla podmiotów gospodarczych w min zł 6203539 6377093 6464842 7137565 8132348 131,1

w tym na budownictwo mieszkaniowe 2221412 2349552 2425974 2817236 3061123 137,8

w tym na spółdzielcze budownictwo mieszka-

niowe ... 2196609 2325204 2402014 2792267 3036615 138,2

Kredyty dla ludności w min zł 286203 330659 384447 468402 470367 1643

w tym na budownictwo mieszkaniowe 36976 36982 42041 43324 44467 1203

w tym na:

spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe 3278 3199 3697 3596 2999 91,5

indywidualne budownictwo mieszkaniowe 28533 28729 33207 34557 36515 128,0

Kredytobiorcy w grudniu 1992 r. najbardziej zadłużeni byli w Powszechnej Kasie Oszczędności BP (39,5% sumy zadłużenia we wszystkich bankach województwa), w Banku Zachodnim S.A (21,6%) i w Banku Gospodarki Żywnościowej (17,6%).

WII półroczu 1992 r. w znacznie większym stopniu wzrosło zadłużenie z tytułu kredytów ludności niż podmiotów gospodarczych, a mianowicie zadłużenie ludność! wzrosło w grudniu w porównaniu do lipca o 643%, a podmiotów gospodarczych o 32,6%. Suma kredytów dla ludności przeznaczona na indywidualne budownictwo mieszkaniowe wzrosła o 28,0%, natomiast suma kredytów na budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze zmniejszyła się o 8,5%.

Udział kredytów na budownictwo mieszkaniowe indywidualne stanowił w końcu 1992 r.7,8% kredytów dla ludności.

Szczegółowe dane, uzyskane z poszczególnych banków działających na terenie województwa wrocławskiego, o zasobach pieniężnych na rachunkach zlotowych i dewizowych, oszczędnościach ludności oraz zadłużeniu według stanu na 31.XII.1992 podano w części tabelarycznej (str. 37-38).

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Przychody ogółem dużych przedsiębiorstw, tj. jednostek prowadzących działalność gospodarczą, w których pracuje więcej niż 20 osób, a w przypadku przemysłu i budownictwa więcej niż 50 osób w okresie styczeń- listopad 1992 r. wyniosły 38960,7 mld zł, tj. o 18,0% więcej niż w tym samym okresie 1991 roku, w tym 11987,6 mld zł (tj. 30,8%) stanowiły przychody ze sprzedaży w sektorze prywatnym.

Przychody ze sprzedaży własnej produkcji i usług wyniosły 27410,9 mld zł, czyli o 11,7% więcej niż w 1991 roku.

Większy wzrost przychodów ogółem niż przychodów ze sprzedaży własnej produkcji i usług oznacza, że przedsię­

biorstwa w większym stopniu osiągały wzrost przychodów z innej działalności niż produkcyjna.

(9)

Koszty uzyskania przychodów w okresie 11 miesięcy ub r. osiągnęły wielkość 36947,2 mld zł i były o 23,0% wyższe niż poniesione na ten cel koszty przed rokiem. Porównanie wskaźników wzrostu przychodów i kosztów wskazuje, że o 5,0 punktów procentowych szybciej rosły koszty uzyskania przychodów niż przychody ogółem, na co w znacznym stopniu wpłynął ponad czterokrotny wzrost, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wielkości odprowadzonego do budżetu podatku obrotowego.

Podstawowe relacje ekonomiczne charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstw, jak: rentowność, zyskow- ność, wskaźnik poziomu kosztów świadczą o tym, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw w okresie I - XI1992 r. była gorsza niż przed rokiem oraz począwszy od lutego nic wykazywała istotnych zmian.

Wskaźnik rentowności (relacja wyniku finansowego brutto do kosztów uzyskania przychodów ogółem) badanych przedsiębiorstw w okresie I -XI ub r. wyniósł 5,4% i utrzymywał się począwszy od lutego na zbliżonym poziomie, natomiast w tym samym okresie poprzedniego roku wyniósł 9,2%.

Wskaźnik zyskowności (wynik finansowy netto na 1000 zł przychodów ogółem) w 1992 r. począwszy od lutego systematycznie (z wyjątkiem maja) wzrastał, a mianowicie z 5 zł w lutym do 11 zł w listopadzie (w listopadzie 1991 r. wyniósł 21 zł).

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w poszczególnych działach gospodarki była zróżnicowana. W okresie 11 m-cy 1992 r. najlepsze wyniki finansowe osiągnęły przedsiębiorstwa zaliczane do działu gospodarka komunalna. Tenden­

cja poprawy rentowności i zyskowności tej grupy przedsiębiorstw występowała od początku roku. Wskaźnik rentow­

ności na koniec listopada ub.r. wyniósł 15,7% (w półroczu 15,5%, w I kw. 8,4%), wskaźnik zyskowności zaś 74 zł (w półroczu 69 zł, w I kw. 30 zł). W dziale przemysł ogółem wskaźnik rentowności w 1992 r. utrzymywał się na zbliżonym poziomie i w końcu listopada wyniósł 6,5% (w I półroczu 5,9%, w I kw. 5,8%), natomiast wskaźnik zyskowności uległ poprawie z -5 zł w I kw. do 11 zł w listopadzie (w listopadzie 1991 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem wyniósł 24 zł).

W poszczególnych gałęziach przemysłu efektywność była zróżnicowana, wskaźnik rentowności wahał się od 28,0%

(w przemyśle węglowym) do -23,5% (w przemyśle paszowym i utylizacyjnym), a wskaźnik zyskowności od 145 zł (w przemyśle odzieżowym) do -367 zł (w przemyśle paszowym i utylizacyjnym).

W najważniejszych w województwie grupach gałęzi przemysłu, tj. w tych, których udział ze sprzedaży w przycho­

dach ogółem województwa jest największy, a więc w przemyśle elektromaszynowym, chemicznym i spożywczym sytuacja finansowa w ub.r. była także zróżnicowana:

- w najgorszej sytuacji finansowej był przemysł elektromaszynowy (27,9% udziału przychodów ze sprzedaży) mimo pewnej poprawy wskaźników w ciągu roku; wskaźnik rentowności w końcu listopada ub.r. wyniósł -0,1% (po I półroczu -0,7%, po I kw. -2,7%), a wskaźnik zyskowności -39 zł (po I półroczu -51 zł i po I kw. -76 zł). W tej grupie gałęzi w najgorszej sytuacji znalazł się przemysł precyzyjny i środków transportu,

-w przemyśle chemicznym (16,4% udziału) wskaźniki efektywności wykazywały tendencję rosnącą, przy czym rentowność po 11 miesiącach wyniosła 13,1% (w I półroczu 12,2%, w I kw. 11,7%9), a zyskowność 43 zł (w I półroczu 34 zł i w I kw. 32 zł).

-w przemyśle spożywczym (24,7% udziału) pogorszyły się wskaźniki efektywności, poll miesiącach wskaźnik rentowności wyniósł 5,2% i był niższy o 1,6 punkta od wskaźnika w I półroczu i o 3,2 punkta w stosunku do I kw., natomiast wskaźnik zyskowności wyniósł 9 zł (w I półroczu 15 zł, w I kw. 26 zł).

W budownictwie wskaźnik rentowności wynoszący po 11 miesiącach 6,2% obniżył się o 1,4 punkta w stosunku do I półrocza, a w porównaniu z I kw. o 0,2 punkta, natomiast zyskowność wyniosła za okres I - XI21 zł i obniżyła się o 2 zł w stosunku do I półrocza, a w stosunku do I kwartału wzrosła o 11 zł. Najgorsze wyniki finansowe osiągnięto w budownictwie produkcyjno - usługowym; w końcu listopada ub.r. wskaźnik rentowności wyniósł 4,6%, podczas gdy w półroczu osiągnął wielkość 7,0%, w I kw. 8,0%, zyskowność zmalała do 12 zł (w I półroczu 20 zł, w I kw. 22 zł), a najlepsze w budownictwie specjalistycznym (mimo pogorszenia w IV kw.), wskaźnik rentowności dla przedsię­

biorstw budownictwa specjalistycznego za 11 miesięcy 1992 r. wyniósł 7,9%, a wskaźnik zyskowności 28 zł.

Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1991 i 1992 roku przedstawia

poniższe zestawienie:

(10)

10

Wyszczególnienie a-sektor przedsiębiorstw

b-w tym sektor prywatny

1991 1992

1-XI I-III I-VI I-IX I-XI

Przychód ogółem w mld zł... a 35202,2 9685,0 20184,0 30972,4 38960,7

b 2843,9 5919,4 9358,9 11987,6

Koszt uzyskania przychodów w mld zł ...a 32001,2 9207,8 19112,4 29380,6 36947,2

b 2719,5 5723,9 9095,1 11671,1

Wynik finansowy brutto w mld zł...a 2996,0 497,5 1056,9 1575,1 2000,0

b 132,0 192,0 263,4 316,4

Wynik finansowy netto w mld zł... a 789,0 46,7 141,4 280,0 412,0

b 84,6 96,2 117,9 138,8

Udział kosztów uzyskania przychodów w przychodach ogółem w % ... a 91,0 95,1 94,7 94,9 94,8

b 95,6 96,7 97,2 97,4

Relacja obciążeń do wyniku finansowego brutto w % ... a 74,6 90,6 86,6 82,2 79,4

b 35,9 49,9 55,2 56,1

Wskaźnik rentowności dla przedsiębiorstw ogółem w %... a 9,2 5,4 5,5 5,4 5,4

b 4,9 3,4 2,9 2,7

w tym:

przemysł ... ... a 11,1 5,8 5,9 5,9 6,5

b 14,5 6,7 5,2 5,8

budownictwo ...a 14,1 6,4 7,6 7,1 6,2

b 6,7 9,2 8,5 8,0

rolnictwo (obsługa rolnictwa) ... a -5,2 -5,0 -5,1 -4,4 -4,7

b -22,2 -13,6 -7,7 -8,7

transport ... ...a 2,7 1,7 -0,5 2,0 -2,3

b 11,1 -5,8 -3,0 -15,9

handel ... a 3,5 2,5 2,3 2,1 2,0

b 0,7 0,6 0,7 0,7

gospodarka komunalna ... a 16,2 8,4 15,5 15,7 15,7

b -1,9 0,1 0,7 1,7

Wskaźnik zyskowności ogółem w zł ... a 21 5 7 9 11

b • 30 16 13 12

Wynik finansowy brutto przedsiębiorstw w okresie 11 miesięcy ub.r. osiągnął wielkość 2000,0 mld zł, na co złożyły się: zysk brutto 2851,1 mld zł i strata brutto 851,1 mld zł (przed rokiem odpowiednio: 3411,7 mld zł i 415,7 mld zł).

Stratę brutto wykazało 37,9% badanych przedsiębiorstw (przed rokiem 30,0%).

Liczbę przedsiębiorstw rentownych i nierentownych wg stanu na koniec listopada ub.r. w podstawowych działach gospodarki narodowej przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

Liczba przedsiębiorstw

ogółem

z wynikiem finansowym

brutto netto

dodatnim -

ujemnym

■1

zerowym dodatnim ujemnym zerowym

Ogółem ... 684 400 259 25 373 285 26

w tym:

przemysł... 214 137 77 - 130 84 -

budownictwo... 138 90 47 1 81 56 1

rolnictwo (obsługa rolnictwa)... 40 5 35 - 5 35 -

transport... ... 27 19 8 - 13 14 -

handel... 139 88 51 - 85 54 -

gospodarka komunalna ... 16 10 6 - 10 6 -

(11)

Ujemny wynik finansowy brutto wystąpił w działach:

- transport -18,4 mld zł

- rolnictwo (obsługa rolnictwa) -■ 15,2 mld zł

- oświata i wychowanie - 0,4 mld zł

Obciążenia wyniku finansowego brutto z tytułu podatku dochodowego, dywidendy, podatku od wzrostu wyna­

grodzeń i innych wyniosły 1588,0 mld zł i były mniejsze o 23,2% niż przed rokiem. Znacznie obniżyły się w stosunku do poprzedniego roku naliczenia obciążeń z tytułu podatku od wzrostu wynagrodzeń (o 46,0%), w mniejszym stopniu dywidendy od funduszu założycielskiego (o 25,5%) oraz podatku dochodowego (o 12,4%). Mniejsze w wartościach bezwzględnych obciążenia wynikały głównie z mniejszej kwoty osiągniętego w ub.r wyniku finansowego brutto.

Relatywnie jednak obciążenie na poziomie 79,4% kwoty wyniku było o 4,8 punkta procentowego większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Kwoty oraz struktura wyniku finansowego brutto przedstawiały się następująco:

1992

Wyszczególnienie I-III I-VI MX I-XI I-III I-VI MX I-XI

w mld zł udział w wyniku finansowym brutto

Wynik finansowy brutto... 497,5 1056,9 1575,1 2000,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Obciążenie wyniku finansowego

brutto ogółem... 450,8 915,5 1295,1 1588,0 90,6 86,6 82,2 79,4

w tym:

podatek dochodowy ... 227,4 511,7 791,6 990,8 45,7 48,4 50,3 49,5

dywidenda od funduszu zało­

życielskiego ... 93,1 180,3 228,3 261,4 18,7 17,1 14,5 13,1

podatek od wzrostu wyna­

grodzeń ... 118,1 201,8 236,6 285,1 23,7 19,1 15,0 14,3

Wynik finansowy netto (saldo) wyniósł na koniec XI ub.r. 412,0 mld zł (zysk netto 1406,2 mld zł i strata netto 994,2 mld zł).

Dodatni wynik finansowy netto wystąpił w działach:

- przemysł 141,3 mld zł

- gospodarka komunalna 107,2 mld zł

- budownictwo 97,3 mld zł

- handel 57,6 mld zł

- nauka i rozwój techniki 11,6 mld zł

- pozostałe branże usług niematerialnych 4,5 mld zł

- kultura i sztuka 3,1 mld zł

- ochrona zdrowia i opieka społeczna 1,9 mld zł

- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 1,5 mld zł

Wartość majątku obrotowego przedsiębiorstw w końcu XI ub.r. wyniosła 14205,5 mld zł i była większa o 7,0%

niż przed rokiem. Zmalały zapasy ogółem o 4,5% (w tym zmalały zapasy materiałów o 15,8% i towarów o 8,2%, a wzrosły produkcji nie zakończonej o 5,0% i produktów gotowych o 7,9%) natomiast wzrosły należności i roszczenia o 15,3% i środki pieniężne o 22,5%.

Zadłużenie przedsiębiorstw w końcu listopada 1992 r. wyniosło z tytułu:

- kredytów i pożyczek 4450,3 mld zł i było wyższe niż przed rokiem o 60,0%, w tym zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek przeterminowanych wyniosło 371,5 mld zł (wzrost ponad dwukrotny).

- zobowiązań ogółem 7621,6 mld zł i wzrosło o 38,1%, w tym z tytułu dostaw robót i usług 3602,0 mld zł (wzrost o

6,9% w stosunku do listopada 1991 roku). Zadłużenie wobec budżetu wyniosło 1270,6 mld zł i było wyższe niż przed

rokiem o 53,6%.

(12)

12

Z# dowiązania ogółem przedsiębiorstw w końcu XI ub.r. przekraczały należności i roszczenia o 7,6%, a rok wcześniej zobowiązania były mniejsze od należności o 10,1%. Zadłużenie z tytułu nieopłaconych dostaw robót i usług było mniejsze o 34,5% od wierzytelności z tego tytułu, a w 1991 r. o 38,0%,

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Przychody ze sprzedaży produkcji i usług ogółem w sektorze przedsiębiorstw wyniosły w grudniu 1992 roku 3780,0 mld zł i były wyższe w stosunku do listopada o 15,1%.

W 1992 r. przychody ze sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw osiągnęły wartość 35884 mld zł i było to w cenach bieżących o 29,1% więcej niż rok wcześniej.

W minionym roku udział przychodów ze sprzedaży w sektorze prywatnym w przychodach ogółem zwiększał się systematycznie w trzech pierwszych kwartałach, natomiast w październiku i listopadzie był nieznacznie mniejszy niż we wrześniu a w grudniu osiągnął poziom z września i wyniósł 36,0%.

Stiuktura przychodów ze sprzedaży produkcji i usług według działów gospodarki w miesiącach kończących kw.

ub r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie III VI IX XII

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW 100,0 100,0 100,0 100,0

Przenrysł ... 67,7 64,9 64,9 65,9

Budownictwo ... 15,7 18,4 19,1 18,0

Rolnictwo3^... 1,4 1,2 1,1 0,7

Leśnictwo^... 1,9

Transport ... V 2,2 2,5 1,9

Handel... 2,8 2,9 3,0 2,8

Pozostałe gałęzie prod, materialnej... 2,0 2,8 1,8 2,2

Gospodarka komunalna ... 4,6 4,2 3,8 5,2

Pozostałe gałęzie 2,6 3,4 3,7 3,3

a/ Przetwórstwo przemysłowe oraz obsługa remontowa i konserwac e maszyn i urządzeń ro niczych b./Dane od ma a br. nieporównywalne z uwagi na zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa.

Udział sektora prywatnego w przychodach ogółem w poszczególnych działach gospodarki ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie III VI IX XII

Przemysł ... 173 20,6 22,8 22,9

Budownictwo... 63,4 69,0 67,6 70,8

Rolnictwo3^ ... 4,0 4,6 3,4 5,7

Transport ... 20,2 32,9 33,7 33,9

Handel... 86,3 87,9 86,7 88,0

Gospodarka komunalna... 6,9 8,2 8,4 7,5

a/ Przetwórstwo przemysłowe oraz obsługa remontowa i konserwacje maszyn i urządzeń rolniczych.

(13)

ROLNICTWO

W roku 1992 wystąpiły niesprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa.

Niska opłacalność produkcji, brak atrakcyjnych rynków zbytu, wysokie ceny usług rolniczych oraz długotrwała susza ograniczały możliwości tego ważnego działu gospodarki. W roku 1992 odnotowano najniższe plony ziemio­

płodów w całym dziesięcioleciu, pogłębiła się spadkowa tendencja w chowie bydła, spadła też opłacalność chowu trzody chlewnej. Niewielkie było również zainteresowanie środkami plonolwórczymi, takimi jak: środki ochrony roślin, nawozy mineralne i wapniowe oraz kwalifikowany materiał siewny, których ceny w opinii rolników były zbyt wysokie.

W grudniu 1992 r. skupiono 3,3 tys. ton zbóż i było to mniej niż w listopadzie o 22,8% i mniej niż w grudniu 1991 r. o 42,4%. W okresie sześciu m-cybr. gospodarczego skup zbóż wyniósł 91,3 tys.ton z czego 79,9%

to skup od rolników indywidualnych. Uwzględniając tegoroczne zbiory zbóż mniejsze o 32,0% od ubiegłorocznych, skup zbóż z tych zbiorów dokonany w I półroczu br. gospodarczego jest mniejszy od dokonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 60%.

W grudniu 1992 roku skupiono 2,ltys. ton żywca rzeźnego i był to skup niższy od wykonanego w listopadzie 1992 r. i grudniu 1991 r. odpowiednio o 1,3% i o 29,9%. Za rok 1992 skup żywca rzeźnego wyniósł 34,0 tys.ton i był niższy o 24,2% niż w roku ubiegłym. Spadek dotyczył niemal wszystkich rodzajów żywca, oprócz cieląt i koni, których skup był wyższy odpowiednio o 30,8% i o 19,7%.

W grudniu 1992r. skup mleka wyniósł 4,5 min litrów i był niższy od wykonanego w listopadzie 1992 r. i od wykonanego w grudniu 1991 r. odpowiednio o 2,1% i o 26,4%. W1992 roku skup mleka wyniósł 83,2 min litrów i był niższy od wykonanego w 1991 r. o 25,9%.

Skup jaj w grudniu 1992 r. wyniósł 2,2 min sztuk i był wyższy od wykonanego w listopadzie 1992 r. oraz od wykonanego w grudniu 1991 r. odpowiednio o 14,5% i o 265,5%. W 1992 roku skupiono 9,9 min sztuk jaj i był to skup wyższy od wykonanego w 1991 r. o 47,7%.

Cena skupu podstawowych zbóż w grudniu 1992 r. była wyższa od uzyskanej w listopadzie o 6,8% i wyniosła 205,8 tys.zł za 1 dt.Wyższa była cena pszenicy o 5,6% i wyniosła w grudniu 212,2 tys. zł za 1 dt; cena żyta w grudniu była niższa o 2,7% i wyniosła 159,1 tys. zł za 1 dt . Wyższa w grudniu była cena żywca wołowego, końskiego i drobiowego odpowiednio o 2,9%, 9,8% i o 0,2% i wynosiła odpowiednio; 9257 zł, 18184 zł, 13361 zŁCena żywca wieprzowego spadła w porównaniu do listopada o 2,2% i wyniosła 13,7 tys. zł za 1 kg. Za 1 litr mleka płacono w grudniu 2,4 tys. zł i była ta cena wyższa od uzyskanej w listopadzie o 3,6%. Wyższa również niż w listopadzie była cena jaj o 4,2% i wyniosła 1006 zł za 1 sztukę.

Ceny uzyskiwane w transakcjach wolnorynkowych przez rolników woj. wrocławskiego w grudniu 1992 roku w stosunku do poprzedniego m-ca kształtowały się następująco:

-wzrosły ceny zbóż (od 3,6% za pszenicę do 15,2% za żyto), krów dojnych o 3,9% i źrebaków 1-rocznych o 5,6%;

najwyższy wzrost (o 62,1%) wystąpił w przypadku siana z koniczyny, najniższy wzrost (o 0,5%) w przypadku ziemniaków,

-spadły ceny: jałówek 1-rocznych o 7,4%, prosiąt na chów o 7,7%, koni roboczych o 5,2% oraz żywca wieprzowego o 2,0%.

W grudniu 1992 w woj. wrocławskim ceny wolnorynkowe pszenicy i żyta były wyższe od cen skupu odpowiednio o 1325 zł i o 6484 zł za 1 dt.

Cena wolnorynkowa żywca wieprzowego w grudniu 1992 r. była wyższa od ceny skupu o 1282 zł za lkg.

W stosunku do przeciętnych cen krajowych w grudniu 1992 r. wyższe ceny wolnorynkowe w naszym województwie

były dla ziemniaków (o 24,6%), krów dojnych (o 8,4%), żywca wieprzowego (o 2,7%). Pozostałe ceny wolnorynkowe

w woj. wrocławskim były niższe od przeciętnych cen krajowych i tak np. cena żyta była niższa o 7,3%,pszenicy o 4,0%,

jałówki 1- rocznej o 3,1%, konia roboczego o 10,3%.

(14)

14

PRZEMYSŁ

Niższy (w porównaniu do stanu sprzed roku) poziom przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług w cenach stałych utrzymywał się jeszcze w I kwartale 1992 roku. Począwszy od kwietnia 1992 roku przychody te były już na poziomie zbliżonym do osiąganych w roku poprzednim, a od początku II półrocza ub.r. odnotowano już poziom przychodów wyższy niż w analogicznych miesiącach 1991 roku (z wyjątkiem września, kiedy to wystąpił 10 - procentowy spadek produkcji).

Odnotowany układ wskaźników kształtowały przede wszystkim przemysły: elektromaszynowy, chemiczny i spo­

żywczy, których łączna produkcja w 1992 roku stanowiła ponad 70% producji przemysłowej województwa.

W grudniu 1992 roku przychody ze sprzedaży były większe niż przed rokiem o 15,5% w czasie rzeczywistym i o 10,5% w czasie porównywalnym (grudzień ub.r. był o 1 dzień roboczy dłuższy niż w roku poprzednim). Średnio na 1 dzień roboczy w grudniu ub.r. przypadała sprzedaż w wartości 58225 min zł.

W porównaniu do listopada 1992 roku przychody ze sprzedaży w grudniu były wyższe o 10,4% w czasie rzeczywistym i o 0,3% w czasie porównywalnym (grudzień ub.r. był o 2 dni robocze dłuższy niż listopad ub.r.). Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w przemysłach: spożywczym - o 31,9%, elektromaszynowym - o 18,4% i paliwowo -energetycznym - o 3,7%, spadek wystąpił natomiast w przemyśle: mineralnym, chemicznym, drzewno - papierni­

czym, metalurgicznym i lekkim.

Produkcja sprzedana w 1992 roku nie osiągnęła poziomu sprzed roku i była niższa niż w 1991 r. o 0,7%. Poziom produkcji sprzedanej z 1991 r. przekroczyły przemysły: mineralny (o 27,2%), chemiczny (o 12,0%) i paliwowo - energetyczny (o 1,3%), natomiast mniejszą niż przed rokiem odnotowano w przemyśle metalurgicznym (o 14,2%), elektromaszynowym (o 6,8%), drzewno - papierniczym (o 6,1%), lekkim (o 1,8%) oraz spożywczym (o 1,3%).

Wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną (w cenach stałych) na 1 zatrudnionego była wyższa w grudniu 1992 r. niż w listopadzie o 12,2%, podczas gdy przeciętne zatrudnienie zmalało o 1,6%. W porównaniu do grudnia 1991 roku wydajność wzrosła o 23,5% (przy spadku zatrudnienia o 6,5%), natomiast w okresie całego 1992 roku, przy spadku zatrudnienia (w stosunku do 1991 r.) o 10,8%, wydajność pracy wzrosła o 11,3%.

Dynamika (w cenach stałych) i struktura produkcji sprzedanej w przedsiębiorstwach przemysłowych według sektorów i grup gałęzi w rzeczywistym czasie pracy kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

1992 1991 1992

XII XII I-XII I-XII

XI 1992 = 100 analogiczny okres poprz. roku = 100 struktura w cenach bieżących w %

Ogółem ... 110,4 115,5 99,3 100,0 100,0

Sektor publiczny ... 111,8a 77,9

Sektor prywatny... 111,9® 22,1

Z ogółem przemysł;

paliwowo-energetyczny... 103,7 101,3 111,3 8,6 9,2

metalurgiczny... 93,9 121,7 85,8 6,1 5,2

elektromaszynowy... 118,4 131,7 93,2 29,8 27,7

chemiczny... 90,5 113,8 112,0 15,8 17,0

mineralny ... 75,8 116,5 127,2 2,0 2,3

drzewno-papiemiczy... 91,8 90,7 93,9 5,8 5,1

lekki... 94,3 117,0 98,2 4,0 3,6

spożywczy... 131,9 113,4 98,7 25,7 27,7

a/Ceny bieżące

W grudniu 1992 r. w porównaniu z grudniem roku poprzedniego spadek produkcji wystąpił w 8 spośród 23 gałęzi przemysłu, a najgłębszy w przemysłach: szklarskim (o 45,9%), poligraficznym (o 39,2%), włókienniczym (o 31,7%), hutnictwa żelaza (o 24,0%) oraz w pozostałych branżach przemysłu (o 43,2%). Natomiast znaczny wzrost produkcji (powyżej 20%) w stosunku do grudnia 1991 roku osiągnęły jednostki przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego, precyzyjnego, ceramiki szlachetnej, metali nieżelaznych, metalowego oraz odzieżowego.

W stosunku do listopada 1992 r. wzrost produkcji odnotowano w 9 gałęziach, największy w przemysłach:

węglowym (o 142,9%), środków transportu (o 40,4%), elektrotechnicznym i elektronicznym (o 36,4%), spożywczym

(o 31,9%), precyzyjnym (o 29,7%) oraz maszynowym (o 29,1%).

(15)

W całym ubiegłym roku wyższy niż w roku poprzednim poziom produkcji osiągnięto w przemysłach: ceramiki szlachetnej (o 35,2%), materiałów budowlanych (o 26,0%), węglowym (o 19,7%), chemicznym (o 12,0%), poligra­

ficznym (o 10,0%), elektrotechnicznym i elektronicznym (o 9,3%), odzieżowym (o 7,7%), papierniczym (o 6,0%), paliw (o 5,0%) oraz melalowym (o 3,6%). Znacznie niższa niż w 1991 roku - o ponad 20% - była produkcja przemysłów: włókienniczego, hutnictwa żelaza, środków transportu oraz w pozostałych branżach przemysłu, przy czym utrzymywało się to w ciągu całego roku.

Na obserwowanych 159 grup wyrobów w grudniu 1992 r. w 64 przypadkach zanotowano spadek produkcji w porównaniu z grudniem roku poprzedniego. Spadek powyżej 50% wystąpił w produkcji m.in. systemów mikro­

komputerowych, maszyn elektrycznych wirujących (w MW) oraz elementów ściennych, powyżej 30% w produkcji:

obuwia, włókien wiskozowych, samochodów ciężarowych i ciągników drogowych oraz maszyn i urządzeń do robót budowlanych, drogowych i melioracyjnych, a poniżej 30% w produkcji: kuchni gazowych z piekarnikiem, mleka spożywczego, wędlin (bez końskich), pieczywa, wyrobów spirytusowych, piwa i mięsa z uboju. Natomiast więcej niż w grudniu 1991 roku wyprodukowano m.in. win owocowych, opryskiwaczy potowych, mieszanek paszowych, pralek automatycznych , autobusów, środków do prania i mycia, obrabiarek skrawających do metali, tworzyw sztucznych, masła oraz chłodziarek i zamrażarek domowych.

W grudniu 1992 r.w porównaniu do listopada zwiększyła się produkcja większości wyrobów przemysłowych, a szczególnie znaczny wzrost osiągnęli producenci: samochodów ciężarowych i ciągników drogowych, maszyn i urządzeń do robót budowlanych, drogowych i melioracyjnych, masła, autobusów, wędlin (bez końskich), opryskiwa­

czy potowych.

W kolejnych miesiącach ub.r. liczba grup wyrobów, których produkcja była wyższa niż w analogicznych miesiącach roku 1991 układała się następująco:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba grup wyrobów 74 67 72 78 79 87 95 84 101 97 97 95

Wśród producentów, którzy w ciągu całego ubiegłego roku osiągnęli wyższą produkcję niż w analogicznych okresach 1991 roku znaleźli się m in. producenci: mieszanek paszowych, maszyn elektrycznych wirujących (w MW), pralek automatycznych, opryskiwaczy potowych, tworzyw sztucznych, środków do prania i mycia oraz piwa.

Natomiast utrzymywał się przeszło 20 - procentowy w stosunku do roku poprzedniego spadek produkcji autobusów, obrabiarek skrawających do metali, samochodów ciężarowych i ciągników drogowych, nawozów fosfo­

rowych, kuchni gazowych z piekarnikiem, win owocowych, wędlin, maszyn i urządzeń do robót budowlanych, drogowych i melioracyjnych oraz mięsa z uboju.

Jak wynika z reprezentacyjnego badania ankietowego przeprowadzonego w roku ubiegłym w przemysłowych zakładach sektora prywatnego, w których liczba pracujących nie przekracza 5 osób, 8527 zakładów uzyskało w 1992 roku przychód z całokształtu działalności w wysokości 2704,3 mld zł.

Najwięcej zakładów "małych" działało w przemyśle odzieżowym (1259) i metalowym (1206), a w dalszej kolejności w przemyśle środków transportu (1008), elektrotechnicznym i elektronicznym (896) oraz drzewnym (871).

Znaczne przychody ze swej działalności w minionym roku osiągnęły jednostki przemysłów:

Przemysł Przychód ogółem

w mld zł

Udział w przychodach ogółem

"małych" jednostek w %

Chemiczny 371,1 13,7

Materiałów budowlanych 270,0 10,0

Maszynowy 229,7

Środków transportu 229,7 8,5

Metalowy 228,8 8,5

Elektrotechniczny i elektroniczny 213,1 7,9

Odzieżowy 207,3 7,7

Drzewny 192,6 7,1

Spożywczy 157,9 5,8

(16)

16

Udział kosztów uzyskania przychodów w przychodach ogółem w zakładach "małych" był o wiele korzystniejszy niż w zakładach "dużych" i wyniósł w roku ubiegłym 73,6%, wobec 94,8% w przemysłowych jednostkach zatrudnia­

jących powyżej 50 osób. W 1992 roku w zakładach małych zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 3025 osób i 3177 uczniów, z którymi zawarto umowę o naukę zawodu lub przyuczenie. Liczba pracujących właścicieli, współwłaścicieli i pomagających członków rodzin wyniosła 10212 osób. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników "najemnych" wyniosło 2622 tys. zł, a uczniów 404 tys. zł.

BUDOWNICTWO

W grudniu 1992 r. wartość sprzedaży w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych zatrudniających powyżej 5 osób wyniosła 641,0 mld zł i w stosunku do listopada 1992 r. (licząc w cenach bieżących) wzrosła o 22,4%.

W zakresie produkcji podstawowej wzrost był wyższy i wyniósł 28,0%.

W 1992 roku jednostki zaliczone do działu

budownictwo

(tj. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, geologiczne, geodezyjne, kartograficzne biura projektów) osiągnęły 6487,6 mld zł przychodów ogółem, było to (licząc w cenach bieżących) o 21,3% więcej niż w 1991 r.

W ciągu 1992 r. następował stopniowy wzrost udziału sprzedaży sektora prywatnego w przychodach ogółem z 61,5% w końcu I kw. do 66,5% w końcu roku.

Przyrost udziału sprzedaży produkcji realizowanej w sektorze prywatnym związany był ze zmianami własnościo­

wymi i organizacyjnymi. W wyniku tych zmian przekształciły się w spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowie­

dzialnością m.in następujące przedsiębiorstwa: WPBP nr 1, WPBP nr 2, Elektromontaż, Mostostal, Nawiga, Przedsiębiorstwo Geologiczne.

Produkcja budowlano-montażowa wykonana w 1992 r. przez zakłady budowlane sektora publicznego i prywat­

nego wyniosła 4213,7 mld zł i była wyższa o 23,6% (ceny bieżące) niż w 1991 r.; szacuje się, że w cenach stałych wzrost ten w stosunku do 1991 r. wyniósł 5,0%.

Znacznie, tj. o 57,2% (ceny bieżące) wzrosła produkcja przedsiębiorstw budownictwa ogólnego, realizujących 47,9% ogólnej wartości produkcji przedsiębiorstw budowlanych, nieco mniej- o 13,6% wzrosła produkcja budow­

nictwa specjalistycznego, natomiast budownictwo produkcyjno-usługowe odnotowało spadek o 4,7%.

W ciągu 1992 r. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe świadczyły podobnie jak w 1991 roku usługi spoza wykonawstwa budowlanego. Obejmowały one m.in. usługi przemysłowe, transportowe i sprzętowe, dzierżawę sprzętu budowlanego. Jednak w 1992 r. udział przychodów ze sprzedaży usług w przychodach ogółem zmniejszył się o 1,4 pkt na korzyść produkcji budowlano-montażowej.

Na podstawie ankietowego badania reprezentacyjnego zakładów, w których liczba pracujących w 1992 r. nie przekroczyła 5 osób, szacuje się, że w 5265 zakładach pracowało 9297 osób, z tego 6317 właścicieli, współwłaścicieli, wspomagających członków rodzin i 2980 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę a ponadto 115 uczniów.

W strukturze zakładów 79,6% stanowiły zakłady świadczące usługi w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w obiektach budownictwa ogólnego i produkcyjno-usługowego, których udział w przychodach ogółem jednostek tzw. małych wyniósł 77,3% . Na zakłady świadczące roboty specjalistyczne przypadało 4,0%, a 3,9% na jednostki geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz 14,8% na jednostki projektowania budowlanego.

Szacuje się, że przychody uzyskane z działalności gospodarczej tych jednostek wyniosły w 1992 r. ok. 1216 mld.

zł. i stanowiły ok. 18% przychodów jednostek o liczbie pracujących powyżej 50 osób.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

W grudniu 1992 r. w woj. wrocławskim z nowego budownictwa i adaptacji inwestycyjnej oddano do użytku

462 mieszkania o 34100 m2pu. Inwestorami przekazanych mieszkań byli: spółdzielczość mieszkaniowa 290 mieszkań,

zakłady pracy 74 mieszkania, inwestorzy indywidualni 100 mieszkań.

(17)

W grudniu 1992 r. w woj. wrocławskim z nowego budownictwa i adaptacji inwestycyjnej oddano do użytku 462 mieszkania o 34100 m2pu. Inwestorami przekazanych mieszkań byli: spółdzielczość mieszkaniowa 290 mieszkań, zakłady pracy 74 mieszkania, inwestorzy indywidualni 100 mieszkań.

Liczba mieszkań przekazanych w grudniu 1992 r. była większa o 102 (o 28,3%) od efektów listopada 1992 r., lecz niższa od efektów grudnia 1991 r. o 244 mieszkania (o 34,6%).

Z ogólnych efektów mieszkaniowych grudnia - 290 przekazano we Wrocławiu.

W 1992 r o k u w gospodarce narodowej oddano do użytku 4119 mieszkań (290029 m2pu), tj. o 640 (o 18,4%) mieszkań więcej niż w roku 1991.

Wprawdzie uzyskane w 1992 r. efekty mieszkaniowe były wyższe od osiąganych w ostatnich 3 latach, niemniej jednak były to efekty na poziomie "najsłabszego", od końca lat 60-tych, roku 1982.

Efekty mieszkaniowe uzyskane w latach 1982 -1992 ilustruje poniższe zestawienie:

Lata

1982 1983 1984 1985 1986 1987

1988 1989 1990 1991 1992

Liczba

mieszkań

4072 4998 5389 4251 5318 5160 5091 3575 3245

3479 4119

Główny inwestor budownictwa mieszkaniowego - spółdzielnie mieszkaniowe przekazały do użytku 3218 mieszkań, (w tym 43 mieszkania przekazano w ramach spółdzielczego budownictwa jednorodzinnego), tj. o 635 (o 24,6%) więcej niż w roku 1991. Mieszkania przekazane przez spółdzielczość mieszkaniową stanowiły 78,1 % ogółu oddanych mieszkań.

Największe efekty mieszkaniowe odnotowały:

-Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa 333 -Miejska Spółdzielnia Mieszkaniowa 257

-S.M. ENERGETYK 249

-S.M. SPÓŁDZIELCA 247

-S.M. KOMUNALNIK 233

-S.M. ODRA w Oławie 174

-S.M. BUDOWLANI 164

-S.M. ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA 157

-S.M. OSADA 118

-S.M. w Trzebnicy 115

Zakłady pracy w 1992 r. przekazały do użytku 298 mieszkań, tj. o 5,3% więcej niż w roku 1991, w tym 255 mieszkań dla ludności nierolniczej.

T^lko 7 mieszkań przekazano w ramach budownictwa komunalnego, w tym 1 mieszkanie uzyskano w wyniku zagospodarowania strychu we Wrocławiu. W tej formie budownictwa mieszkaniowego odnotowano znaczny spadek w porównaniu do 1991 roku; efekty 1992 r. to zaledwie 11,5% efektów mieszkaniowych 1991 r.

Z liczby 4119 przekazanych mieszkań - 2921 oddano we Wrocławiu, co stanowi 70,9% przekazanych efektów rocznych. Inwestorami oddanych we Wrocławiu mieszkań byli:

- spółdzielnie mieszkaniowe 2586 mieszkań, - zakłady pracy 106 mieszkań - budownictwo komunalne 1 mieszkanie - inwestorzy indywidualni 228 mieszkań.

Pozostałe mieszkania oddano w: Środzie Śląskiej(llO), Brzegu Dolnym(81), Trzebnicy(70), Strzelinie(69),

Obornikach Śl. (68), Miliczu(61), Kątach Wr. (38), Żmigrodzie(29), Wołowie(28), Twardogórze(25), Sobótce(19),

Jelczu-Laskowicach(4), Wiązowie(2), Bierutowie(l).

(18)

18

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego w 1992 r. wyniosła 70,4 m2 i ukształtowała się na poziomie roku 1991.

W ciągu 1992 roku rozpoczęto (bez budownictwa indywidualnego) realizację tylko 29 budynków mieszkalnych o 1478 mieszkaniach, których inwestorami były spółdzielnie mieszkaniowe. Dla porównania w roku 1991 rozpoczęto budowę 134 budynków o 2580 mieszkaniach. Może to być zapowiedzią spadku efektów mieszkaniowych w najbliż­

szych latach.

Z obiektów użyteczności publicznej w 1992 roku przekazano:

we Wrocławiu

-14 pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych, - 31 pomieszczeń do nauki w liceum ogólnokształcącym, - warsztaty szkolne na 120 stanowisk

w Oleśnicy

-13 pomieszczeń do nauki w Liceum Medycznym w Oławie

-10 pomieszczeń do nauki w szkole podstawowej

oraz pomieszczenia dydaktyczne w wiejskich szkołach podstawowych w:

-Białym Kościele gm. Strzelin 10 -Boleścinie gm. Trzebnica 8 -Bystrzycy Oławskiej gm. Oława 7 -Chrząstawie gm. Czernica 1

-Dobroszycach 12

-Miłoszycach gm. Jelcz Laskowice 7 -Piersnie gm. Kostomłoty 1 -Rakoszycach gm. Środa Śląska 11

-Sułowie gm. Milicz 8

-Zawoni 7

W budownictwie indywidualnym w 1992 r. przekazano 596 mieszkań. Udział budownictwa indywidualnego w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytku w 1992 r. wyniósł 14,5% i był o 1,4 pkt. mniejszy niż w 1991 roku.

Uzyskane efekty mieszkaniowe w 1992 r. w tej formie budownictwa zbliżone do efektów 1991 roku należą do najniższych podobnie jak w całej gospodarce. Poniższe zestawienie ilustruje efekty budownictwa indywidualnego w latach 1982-1992:

Lata 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Liczba

mieszkali 899 816 896 807 1143 1138 1333 939 737 552 596

W ostatnich iatach w budownictwie indywidualnym obserwuje się tendencję spadkową liczby wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych. W 1992 r. wydano 1104 pozwolenia, tj. o 48 (o 4,2%) mniej niż w roku 1991 i o 496 (o 69,0%) mniej od roku 1990, co znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszających się efektach na przestrzeni 3-5 najbliższych lat.

Odnotowano również spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę budynków gospodarczych, przemysłowych, handlowych i innych (22,3%).

W 1992 r. na wsi w wyniku działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej:

-1792 gospodarstwa podłączono do wodociągów zbiorowych, 16 do zagrodowych, - w 103 gospodarstwach zainstalowano urządzenia kanalizacyjne,

- wybudowano 35 nowych studni.

(19)

TRANSPORT

Ładunki przewiezione w grudniu 1992 r. przez jednostki transportu samochodowego i wodnego były o 32,3%

mniejsze niż w listopadzie. Spadek przewozów odnotowały wszystkie rodzaje transportu, ale znaczny w transporcie wodnym o 38,7%, spowodowany zamarzaniem Odry.

W ciągu 1992 roku jednostki transportu samochodowego przewiozły 1707,6 tys. ton ładunków, było to mniej niż w 1991 r. o 684,4 tys. ton, tj. o 21,5%.

Wyższe przewozy odnotowały natomiast jednostki transportu wodnego. Przewiozły one 4365,4 tys. ton ładunków, przekraczając wyniki 1991 r. o 391,6 tys. ton, tj. o 9,9%.

Wyniki w przewozach ładunków znalazły odbicie w przychodach ze sprzedaży. Transport samochodowy zwiększył dochody o 16,1% (ceny bieżące), natomiast transport wodny o 77,8%

W przewozach pasażerów rok 1992 był następnym okresem zmniejszonego ruchu pasażerskiego.

Z komunikacji międzymiastowej skorzystało 34,7 min pasażerów, tj. o 7,0 min osób mniej (o 16,5%) niż rok wcześniej.

HANDEL

W grudniu 1992r. sprzedaż detaliczna towarów handlowych w jednostkach gospodarczych zatrudniających powyżej 5 osób wyniosła 1057,7 mld zł ,tj. o 29,3% więcej niż w listopadzie ubiegłego roku.

W jednostkach handlowych sprzedaż wyniosła 829,3 mld zł i była większa o 30,5% niż w listopadzie 1992 r.Udział sprzedaży detalicznej prowadzonej przez jednostki niehandlowe w sprzedaży ogółem wyniósł 21,6%.

Strukturę sprzedaży detalicznej w grudniu ub.r. przedstawia zestawienie:

OGÓŁEM: 100,0%

w tym:

Handel 78,4%

wewnętrzny artykułami konsumpcyjnymi 92,9%

gastronomia 2J%

wewnętrzny środkami produkcji 5,0%

Przemysł 172%

Budownictwo 0,6%

Transport 0,7%

W porównaniu do listopada ub.r. w strukturze sprzedaży detalicznej jednostki handlowe zwiększyły swój udział o 0,7 pkt, przy niewielkim spadku sprzedaży w pozostałych jednostkach niehandlowych.

W1992 roku sprzedaż detaliczna towarów w jednostkach zatrudniających powyżej 5 osób wyniosła 9326,1 mld zł, w tym w jednostkach handlowych 7138,9 mld zł, tj.76,5% sprzedaży ogółem(w jednostkach handlu artykułami konsumpcyjnymi ok.92%, w gastronomii ok.3% i w handlu środkami produkcji ok.5%).

W jednostkach przemysłowych sprzedaż detaliczna w 1992r. wyniosła 1559,4 mld zł, tj. 16,7% sprzedaży ogółem.

W kolejnych miesiącach ub. r. udział sprzedaży detalicznej w jednostkach przemysłowych w sprzedaży ogółem stopniowo wzrastał

W ubiegłym roku, podobnie jak w 1991r. nadal zmniejszał się udział sprzedaży detalicznej realizowanej w jednostkach handlowych zatrudniających powyżej 5 osób w sprzedaży ogółem, na co dominujący wpływ mają zmiany organizacyjne państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw handlowych oraz trwający od 1989 roku proces prze­

kształceń własnościowych. Rezultatem tych zmian jest dalszy rozwój sieci handlowej organizowanej przez osoby

fizyczne zatrudniające do 5-ciu osób. W tej grupie jednostek w roku ub. przeprowadzono reprezantacyjne badanie

ankietowe. Badaniem objęto sklepy, hurtownie, restauracje, bary żywieniowe i kawiarnie.

(20)

20

W 1992r., 7552 jednostki prowadzące działalność handlową(detaliczną, hurtową i gastronomiczną) uzyskały przychód z tytułu sprzedaży towarów handlowych i potraw wyprodukowanych przez placówki gastronomiczne,w wysokości ok. 16121 mld zł, w tym 5374 mld zł w punktach sprzedaży detalicznej.

Badaniem nie objęto ok. 17tys. podmiotów prowadzących różnorodne formy handlu detalicznego m.in. w postaci sprzedaży targowiskowej, handlu obwoźnego, budek, straganów, kiosków itp.

Na koniec 30 września 1992r. uczestniczące w badaniu jednostki handlowe to w zdecydowanej większości sklepy małe, w których liczba pracujących wyniosła średnio 1-2 osób. Udział w zatrudnieniu "ogółem" właścicieli i współ­

właścicieli wyniósł ok.85%, w tym w sklepach branży mieszanej ok.97%.

Reasumując 15597 osób pracowało w 7552 jednostkach handlowych. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było ok.2342 osoby, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosło ok. 2047 tys. zł, w tym ok. 1605 tys.zł w sklepach branży mieszanej i 1430 tys. zł w restauracjach.

Wybrane informacje z przeprowadzonego w 1992r. badania prezentuje zestawienie:

Wyszczególnienie

Przychody ogółem

Udział kosztów uzyskania przycho­

du w przychodzie ogółem

Udział w zatrudnieniu ogółem Przeciętne wyna- grodzenie miesię­

czne zatrudnio­

nych na podstawie umowy o pracę Zatrydnionych na

podstawie umowy o pracę

Właścicieli, współ­

właścicieli i poma­

gających członków rodzin

w mld zł W%

OGÓŁEM ... 16121 81,3 15,0 85,0 2047

w tym:

Sklepy: rolno - -spożywcze ... 2747 90,8 34,3 65,7 1694

przemysłowe ... 2142 88,2 8,7 91,3 2036

mieszane ... 842 92,3 3,4 96,6 1605

Hurtownie ... 10618 76,2 4,1 95,9 2418

Bary żywieniowe ... 80 83,5 12,7 87,3 1691

CENY

Wskaźnik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych w grudniu 1992 r. w porównaniu do listopada wyniósł w województwie wrocławskim 2,1%, w tym;

- artykułów żywnościowych 0,4%, - artykułów nieżywnościowych 4,0%, - napojów alkoholowych 0,2%, - wyrobów tytoniowych 0,7%.

Przy wzroście cen artykułów żywnościowych ogółem o 0,4% ceny w poszczególnych grupach były bardzo zróżnicowane. W największym stopniu wzrosły ceny: owoców krajowych (o 7,5%), warzyw (o 7,1%), jaj (o 3,7%).Cc- ny pieczywa , nabiału wzrosły o 2,4%, ryb o 2,3%. W granicach od 0,5% do 1,0% wzrosły ceny ziemniaków, przetworów rybnych, tłuszczów jadalnych , cukru i wyrobów cukierniczych.

W grudniu odnotowano spadek w stosunku do listopada cen drobiu o 1,8%, wędlin o 1,5%, mięsa o 0,2%.

Ceny artykułów nieżywnościowych w grudniu 1992 r. w poszczególnych grupach w porównaniu do listopada wzrosły odpowiednio:

- odzieży o 4,7%, - obuwia o 3,9%,

- artykułów wyposażenia mieszkań o 4,6%,

- artykułów związanych z higieną osobistą i ochroną zdrowia o 3,0%,

- artykułów użytku kulturowego oraz sprzętu sportowego i turystycznego o 2,8%, - środków transportu i paliw o 3,5%,

- opału o 5,3%.

(21)

Wskaźniki cen towarów konsumpcyjnych w województwie wrocławskim w poszczególnych miesiącach 1992 r.

kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie a- m-c poprzedni =100 b-XII1991 =100

Towary konsumpcyjne

ogółem żywność napoje alkoholowe artykuły nieżywnościowe wyroby tytoniowe

1 ... 105,0 104,4 115,7 102,1 117,9

b 105,0 104,4 115,7 102,1 117,9

11... ...a 102,6 101,7 101,4 103,7 101,3

b 107,7 106,2 117,3 105,9 119,4

III... 101,6 100,4 100,2 102,8 103,1

b 109,4 106,6 117,5 108,9 123,1

rv... 102,6 102,1 101,1 103,4 100,9

b 112,2 108,8 118,8 112,6 124,2

V... ...a 102,7 104,3 100,9 102,0 101,7

b 115,2 113,5 119,9 114,9 126,3

VI... 102,0 102,3 100,6 102,1 103,3

b 117,5 116,1 120,6 117,3 130,5

VII ... ...a 102,1 102,7 100,8 101,9 102,5

b 120,0 119,2 121,6 119,5 133,8

VIII ... ...a 103,0 104,3 101,5 102,3 104,6

b 123,6 124,3 123,4 122,2 140,0

IX... ...a 105,3 108,5 101,4 104,0 103,7

b 130,2 134,9 125,1 127,1 145,2

X... 102,9 102,7 100,4 103,8 101,1

b 134,0 138,5 125,6 131,9 146,8

XI... 102,2 101,7 100,7 103,1 100,2

b 136,9 140,9 126,5 136,0 147,1

XII ... 102,1 100,4 100,2 104,0 100,7

b 139,8 141,5 126,8 141,4 148,1

Ceny towarów konsumpcyjnych w woj. wrocławskim w grudniu 1992 r. były o 39,8% wyższe niż w ceny w grudniu 1991 r. W roku 1992 z podstawowych grup towarów w najmniejszym stopniu zdrożały napoje alkoholowe (o 26,8%) a w największym wyroby tytoniowe (o 48,1%.

W grupie artykułów żywnościowych (wzrost o 41,5%) w 1992 r. w bardzo dużym stopniu wzrosły ceny przetworów zbożowych o 73,2% ( w tym mąki poznańskiej o 88,5%, chleba Baltonowskiego o 51,2%, bułki pszennej 2-krotnie), warzyw o 62,1% (w tym kapusty białej prawie 8-krotnie, marchwi 2-krotnie) oraz mleka i jego przetworów o 46,2%

(w tym mleka o zaw. 2% - 2,5% tłuszczu o 37,7%, masła o zaw. 73% tłuszczu o 21,7%). W nieco mniejszym stopniu, chociaż także znaczącym dla budżetów rodzin wzrosły ceny mięsa i przetworów mięsnych, tj. o 36,7%, w tym schabu o 25,3%, mięsa wołówego bez kości o 54,1%, szynki o 25,3%, kiełbasy zwyczajnej o 29,6%.

Wzrost artykułów nieżywnościowych w 1992 r.(o 41,4%), podobnie jak artykułów żywnościowych był zróżni­

cowany i tak: w największym stopniu wzrosły ceny artykułów związanych z higieną i ochroną zdrowia (o 51,6%) a w najmniejszym ceny artykułów użytku kulturowego oraz sprzętu sportowego i turystycznego (o 31,6%). Odzież zdrożała o 47,5%, obuwie o 45,0%, opał o 35,7% a środki transportu o 37,3%.

W 1992 r. wzrosły również ceny usług. Przykładowo opłata zamormałny bilet autobusowy wzrosła o 76,5%,

przejazd taksówką osobową na odl. 5 km o 23,8%, pobranie 100 m3 wody pitnej z miejskiej sieci wodociągowej przez

gospodarstwo domowe o 46,4%, czyszczenie chemiczne garnituru męskiego o 116,7%, wizytę u lekarza specjalisty

II stopnia o 56,2%, normalny bilet do kina o 54,1% a bilet do teatru o 25,0%.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 5 osób) w grudniu 1995

osób i było o 15,8% wyższe niż przed rokiem, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ukształtowało się na poziomie 679 zł i wzrosło w stosunku do analogicznego okresu

przez jednostki państwowe wyniósł 5,7 tys.ton i było to ponad 2-krotnle więcej niż w listopadzie % i blisko 6-krotnie więcej niż w grudniu 1990 roku.. Skup zbóż ze zbiorów

Od maja utrzymuje się także wzrost w porównaniu do roku 1993 produkcji kuchenek gazowych z piekarnikiem, w 9 miesiącach 1994 roku produkcja nawozów fosforowych (łącznie

Długość sieci gazowej wyniosła 1693,8 km (o 39,6 km więcej niż w 1995 r.), podłączonych było do niej 39,9 tys. gospodarstw domowych korzystało z urządzeń gazowych, w tym z

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto ukształtowało się na poziomie 372,78 zł i w stosunku do 1993 roku było wyższe o 24,2%. W strukturze własnościowej

wynagrodzenia do tempa wzrostu produkcji sprzedanej na 1 za trudni cnego za rok 1991 wyniósł 16,80.. •Strukturę zatrudnienia i produkcji przemysłowej województwa

•7 1990 r wskaźnik dynamiki tylko kwartalnie... Dane za miesiąc bieżący podaje się na podstawie meldunków operatywnych jednostek sprawozdawczych,natomiast dla