• Nie Znaleziono Wyników

Dokumentacja dotycząca efektów kształcenia dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA studia I stopnia stacjonarne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dokumentacja dotycząca efektów kształcenia dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA studia I stopnia stacjonarne"

Copied!
22
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Dokumentacja dotycząca efektów kształcenia dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

studia I stopnia – stacjonarne

(Zawartość dokumentacji jest zgodna z zarządzeniem Nr 33/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 stycznia 2012 roku)

1.Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów a) nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska b) poziom kształcenia: I stopień

c) profil kształcenia: ogólnoakademicki d) forma studiów: stacjonarne

e) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier inżynierii środowiska f) przyporządkowanie do obszarów kształcenia: obszar nauk technicznych

g) dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia:

bezpośrednio do inżynierii środowiska, oraz pośrednio do: ochrony środowiska, inżynierii bezpieczeństwa, energetyki, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, biologii, chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, organizacji i zarządzania

h) wskazanie różnic w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni:

kierunek studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia nie jest prowadzony na Uczelni

2. Efekty kształcenia

a) zamierzone efekty kształcenia:

zamierzone efekty kształcenia zostały zestawione w formie tabeli odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych i stanowią Załącznik nr 1 dokumentacji b) tabela pokrycia efektów kształcenia dla obszaru kształcenia przez efekty kształcenia dla kierunku studiów:

tabela pokrycia efektów kształcenia, w której występują wszystkie efekty obszarowe stanowi Załącznik nr 2 dokumentacji

3. Program studiów

a) liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera: 210 b) liczba semestrów: 7

(2)

c) wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyka wakacyjna ma wymiar 4 tygodni i odbywa się w lipcu lub sierpniu po szóstym semestrze. Praktyki studenckie najczęściej odbywają się w wybranych zakładach pracy, ale mogą mieć tez formę zajęć laboratoryjnych, terenowych, wyjazdów dydaktycznych, obozów naukowych lub naukowo-technicznych, stażów czy zatrudnienia. Praktyki mogą być realizowane w krajowych lub zagranicznych jednostkach organizacyjnych, których charakter działania związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów.

Zasady odbywania i zaliczania praktyk określa Procedura PW-2 opisana w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia.

d) matryca efektów kształcenia:

matryca efektów kształcenia, opisująca relacje pomiędzy zamierzonymi efektami kształcenia a modułami (przedmiotami), w których osiągany jest efekt, stanowi Załącznik Nr 3 dokumentacji

e) opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form:

Przykładowo:

efekt K1A_W25 w kategorii „wiedza” „Posiada podstawową wiedzę meteorologiczną i klimatologiczną, a także dotyczącą mikroklimatu wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza” weryfikowany jest w ramach przedmiotów:

 Meteorologia i klimatologia – poprzez kolokwium zaliczeniowe z wykładu,

 Wentylacja i klimatyzacja – poprzez kolokwium z wykładu, a także zaliczenie ćwiczenia projektowego,

 Wentylacja i klimatyzacja II (moduł obieralny MK_S6) – poprzez egzamin oraz kolokwialny odbiór ćwiczenia projektowego,

efekt K1A_U24 w kategorii „umiejętności” „Potrafi sformułować i rozwiązać zadanie projektowe o ograniczonym stopniu złożoności z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji” weryfikowany jest w ramach przedmiotów:

Ogrzewnictwo – poprzez egzamin pisemny, kolokwium z ćwiczeń projektowych, a także wykonanie ćwiczenia projektowego i jego obronę ustną w czasie oddawania,

 Wentylacja i klimatyzacja – poprzez kolokwium z wykładu oraz zaliczenie ćwiczenia projektowego,

 Ogrzewnictwo II (moduł obieralny MK_S6) – poprzez egzamin oraz etapową kontrolę poprawności wykonania ćwiczeń projektowych wraz z ich końcową obroną,

(3)

 Wentylacja i klimatyzacja II (moduł obieralny MK_S6) – poprzez kolokwialny odbiór ćwiczenia projektowego,

 Metody obliczania zużycia ciepła i chłodu (moduł obieralny MK_S6) – poprzez sprawozdanie z projektu,

 Źródła ciepła (moduł obieralny MK_S6) – poprzez kolokwium z wykładów,

 Projekt inżynierski (moduł obieralny MK_S6) – poprzez ocenę postępu wykonywanego projektu inżynierskiego oraz całościową ocenę przedłożonego projektu,

efekt K1A_K05 w kategorii „kompetencje społeczne” „Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu” weryfikowany jest w ramach przedmiotów:

 Ogrzewnictwo II (moduł obieralny MK_S6) – poprzez etapową kontrolę poprawności wykonania ćwiczeń projektowych,

Wentylacja i klimatyzacja II (moduł obieralny MK_S6) – poprzez kolokwialny odbiór ćwiczenia projektowego,

 Fizyka budowli (moduł obieralny MK_S6) – poprzez kolokwialny odbiór ćwiczeń projektowych,

 Instalacje wewnętrzne (moduł obieralny MK_S6) – poprzez etapową kontrolę poprawności wykonania ćwiczeń projektowych.

f) plan studiów z zaznaczeniem modułów (przedmiotów) do wyboru przez studenta:

Plany studiów stanowią Załącznik Nr 4 dokumentacji.

Na planach zostały zaznaczone przedmioty, w ramach których wykłady prowadzone są w języku angielskim.

Modułami kształcenia (przedmiotami) do wyboru są (por. z Zał. nr 3):

MK_3 - Moduł (przedmiot) humanistyczno-społeczny (wybór 1 przedmiotu z 3) MK_4 - Moduł (przedmiot) ekonomiczny (wybór 1 przedmiotu z 3)

MK_S1 - Moduł specjalnościowy 1: Technologia wody, ścieków i gleby (TWŚiG)

MK_S2 - Moduł specjalnościowy 2: Gospodarka odpadami (GO) MK_S3 - Moduł specjalnościowy 3: Wodociągi i kanalizacja (WiK) MK_S4 - Moduł specjalnościowy 4: Ochrona powietrza i klimatu (OPiK)

MK_S5 - Moduł specjalnościowy 5: Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji (IŚCzTEM)

MK_S6 - Moduł specjalnościowy 6: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (OWiK) MK_S7 - Moduł specjalnościowy 7: Energetyka komunalna (EK)

g) struktura studiów (specjalności z wykazem nazw przedmiotów):

Program studiów na kierunku Inżynieria środowiska na studiach I stopnia przewiduje 7 specjalności będących modułami kształcenia do wyboru studentów. Czas trwania studiów I stopnia wynosi 7 semestrów.

W ramach każdej specjalności studentów obowiązuje 4 tygodniowa Praktyka wakacyjna

(4)

oraz Projekt inżynierski, a także dwa Przedmioty obieralne z innej, niż wybrana, specjalności.

Zestawienie pozostałych przedmiotów specjalnościowych:

Technologia wody ścieków i gleby:

 Biotechnologia ścieków

 Uzdatnianie wody do celów przemysłowych

 Technologia ścieków przemysłowych

 Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

 Techniki membranowe w ochronie środowiska

 Niezawodność systemów wodno-ściekowych w przemyśle

Oczyszczanie gruntów

 Seminarium specjalnościowe

Gospodarka odpadami:

 Chemia przemysłowa

 Ochrona środowiska w gospodarce odpadami

 Analizy środowiskowe w gospodarce odpadami

 Pomiary i monitoring

 Technologie gospodarki odpadami

Inżynieria procesowa i techniki spalania

 Projektowanie systemów gospodarki odpadami

 Zagospodarowanie odpadów przemysłowych

 Energetyczne wykorzystanie odpadów Wodociągi i kanalizacja:

 Podstawy projektowania oczyszczalni

 Wodociągi i kanalizacja

Hydraulika urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

 Podstawy projektowania stacji uzdatniania wody

 Materiałoznawstwo instalacyjne

 Specjalne instalacje wewnętrzne

 Pompownie w wodociągach i kanalizacji

 Ujęcia wód

 Seminarium specjalnościowe Ochrona powietrza i klimatu:

 Źródła naturalne i antropogeniczne

 Pomiary emisji i poziomy substancji w powietrzu

 Globalne zagrożenia i zmiany klimatu

 Techniczne metody odpylania gazów

(5)

 Techniczne metody oczyszczania gazów z zanieczyszczeń gazowych

 Analiza pyłów i gazów

 Instalacje, aparaty, urządzenia i materiały

 Organizacja ochrony powietrza i współpraca międzynarodowa

 Czystsza produkcja

 Informatyka w ochronie powietrza i klimatu

 Seminarium specjalnościowe

Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w ęnergetyce i motoryzacji:

 Przepływ ciepła

 Paliwa ich uzdatnianie i spalanie

 Silniki spalinowe

 Maszyny i urządzenia energetyczne

 Czyste technologie energetyczne I

 Techniki niskoemisyjne motoryzacji

 Czyste technologie energetyczne II

 Odsiarczanie i odazotowanie spalin

 Seminarium specjalnościowe

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja:

 Ogrzewnictwo II

 Wentylacja i klimatyzacja II

 Oczyszczanie gazów w wentylacji

 Metody obliczania zużycia ciepła i chłodu

 Fizyka budowli

 Instalacje wewnętrzne

 Techniki komputerowe

 Źródła ciepła

 Seminarium specjalnościowe Energetyka komunalna:

 Przepływ ciepła

 Automatyka

 Energetyka komunalna

 Budowa i eksploatacja maszyn

 Niekonwencjonalne źródła energii

 Prawo w energetyce komunalnej i ochronie środowiska

 Audyt w energetyce komunalnej

 Seminarium specjalnościowe

h) zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

(6)

Studenci I stopnia wykonują projekt inżynierski i zdają egzamin dyplomowy. Procedurę postępowania i zasady wykonania projektu określa Procedura PW-1 i Instrukcja I-1/PW-1 opisana w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia będącej elementem Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Projekt inżynierski stanowi obliczeniowe, studialne lub eksperymentalne rozwiązanie postawionego problemu technicznego.

Określenie tematyki projektu spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych lub opiekunach specjalności. Szczegółowe zasady realizacji projektu zostają określone podczas wydawania tematu projektu inżynierskiego. Kierujący projektem ocenia wykonany projekt a recenzent przedstawia jego recenzję. Pozytywne oceny kierującego pracą i recenzenta, oraz zakończony proces zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów I stopnia, pozwalają na przystąpienie studenta do egzaminu dyplomowego. Jego zakres studenci znają od początku semestru dyplomowego. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed co najmniej 3-osobową komisją, w której co najmniej jeden jej członek powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym.

i) sumaryczne wskaźniki ilościowe:

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów wynosi ok. 111,

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z przedmiotów podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria środowiska wynosi 95,

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi ok. 78 (w tym zajęcia laboratoryjne i projektowe ok. 59),

- minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego wynosi 2,

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów wynosi 33.

4. Wykaz nauczycieli akademickich tworzących minimum kadrowego dla kierunku studiów Inżynieria środowiska - studia I stopnia:

Minimum kadrowe w grupie samodzielnych pracowników naukowych tworzą:

dr hab. inż. Andrzej Baranowski, prof. Pol. Śl.

dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński, prof. Pol. Śl.

prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

dr hab. inż. Barbara Lipska, prof. Pol. Śl.

prof. dr hab. inż. Marian Nantka

Minimum kadrowe w grupie pracowników ze stopieniem naukowym doktora tworzą:

dr inż. Dorota Bartosz

(7)

dr inż. Monika Czop dr inż. Wojciech Hryb dr inż. Maria Hurnik dr inż. Maria Hurnik dr inż. Marcin Kłos dr inż. Irena Korus

dr inż. Małgorzata Kowalska dr inż. Małgorzata Król dr inż. Piotr Lubina dr inż. Urszula Olsińska dr inż. Florian Piechurski dr inż. Izabela Płonka dr inż. Aleksandra Specjał dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot

5. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Dokumenty systemu zapewnienia jakości na Wydziale stanowi Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia (będąca elementem Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia) oraz trzy procedury wydziałowe PW-1, PW-2, PW-3:

Procedura PW-1: Proces dyplomowani

Załącznik Z-1/PW-1: Wzór opinii pracy dyplomowej Załącznik Z-2/PW-1: Wzór recenzji pracy dyplomowej Załącznik Z-3/PW-1: Wzór oświadczenia

Instrukcja I-1/PW-1: Zasady wykonywania projektu inżynierskiego Procedura PW-2: Praktyki studenckie

Procedura PW-3: rozpatrywanie podań i odwołań do dziekana

Załącznik Z-1/PW-3: Wzór podania/odwołania studentów, doktorantów do dziekana Załącznik Z-2/PW-3: Wzór podania/odwołania pracowników do dziekana

Poza trzema procedurami wydziałowymi (PW-1, PW-2, PW-3) nauczyciele akademiccy zobowiązani są do przestrzegania dziesięciu procedur uczelnianych, które automatycznie stają się procedurami wydziałowymi (bez możliwości ingerencji w ich treść), tj.:

PU – 1 – Nadzór nad dokumentacją SZJK PU – 2 – Nadzór nad zapisami SZJK PU – 3 – Audyt wewnętrzny

PU – 4 – Przegląd SZJK

PU – 5 – Działania doskonalące

PU – 6 – Etyka studentów i nauczycieli akademickich w dydaktyce PU – 7 – Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

PU – 8 – Hospitacje PU – 9 – Ankietyzacja

PU – 10 – Rozpatrywanie podań i odwołań do Rektora

(8)

6. Inne informacje

a) sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych

Jako „standardy” w zakresie kształcenia inżynierów upowszechnione w skali międzynarodowej przyjęto rozwiązania stosowane w następujących organizacjach lub projektach (inicjatywach środowiskowych):

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA) - JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education) - IEA (International Engineering Alliance)

- EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer project) - CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate initiative)

Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania EUR-ACE ze względu na to, że ich opracowanie ma ścisły związek z Procesem Bolońskim.

Ponadto, przy określaniu proporcji punktów ECTS przypisanych poszczególnym grupom efektów uczenia się uwzględniono wymagania określone przez FEANI (European Federation of National Engineering Associations).

b) Udokumentowanie, że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

Program kształcenia jest realizowany w ok. 53% punktów ECTS w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich.

Dokumenty pozwalające stwierdzić powyższe wyliczenie stanowią Załącznik nr 4 oraz Karty przedmiotów.

c) Udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS

Program studiów I stopnia umożliwia studentom wybór ok. 33% punktów ECTS. Do wyboru studenci mają moduł kształcenia w zakresie przedmiotów humanistyczno-społecznych, moduł kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych oraz moduł kształcenia w zakresie przedmiotów specjalnościowych. Dokumentację w tym zakresie stanowią Załącznik nr 4 oraz opis modułów kształcenia do wyboru zawarty w p. 3f.

(9)

Załącznik nr 1 Kierunek studiów – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

I stopień

studia stacjonarne i niestacjonarne Tabela odniesień efektów kierunkowych

do efektów obszarowych Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

nazwa kierunku studiów: inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia

(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla

obszaru nauk technicznych

(symbol) WIEDZA

K1A_W01

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw logiki, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W02 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw: równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki

T1A_W01, T1A_W07

(10)

matematycznej.

K1A_W03

Ma ogólną wiedzę w zakresie pojęć fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, w szczególności: Podstawową wiedzę na temat ogólnych praw fizyki, wielkości fizycznych oraz oddziaływań fundamentalnych. Uporządkowaną wiedzę z zakresu: mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki i fizyki

statystycznej, elektromagnetyzmu, optyki, podstaw mechaniki kwantowej. Podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki

relatywistycznej, fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W04

Ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów

niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W05

Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych

uwarunkowań działalności inżynierskiej.

T1A_W08

K1A_W06 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym

zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej. T1A_W09

K1A_W07

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

T1A_W11

K1A_W08

Posiada zarówno wiedzę ogólną jak i z dziedziny którą studiuje;

znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych pozwalających na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy

techniczne z zakresu jej specjalności (język obcy).

T1A_W04

K1A_W09

Posiada wiedzę z zakresu zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych występujących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, a także technik pomiarowych służących do określenia parametrów, które je opisują.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07

K1A_W10 Zna pojęcia oraz prawa chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej mające zastosowanie w inżynierii środowiska.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04

(11)

K1A_W11

Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dla rozwiązywania problemów technicznych w inżynierii

środowiska.

T1A_W02, T1A_W07

K1A_W12

Zna obowiązujące przepisy prawne w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej oraz BHP i ergonomii pracy.

T1A_W02, T1A_W08, T1A_W10

K1A_W13

Posiada wiedzę na temat własności i zasad doboru materiałów dla potrzeb inżynierii środowiska, a także analizy

wytrzymałościowej i podstaw konstrukcji mechanicznych.

T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W07 K1A_W14 Rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki

i elektroniki.

T1A_W01, T1A_W02

K1A_W15

Posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania technik komputerowych do gromadzenia i przetwarzania danych oraz projektowania.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07

K1A_W16

Zna podstawy projektowania w zakresie obiektów budowlanych oraz proces budowlany i materiały konstrukcyjne stosowane w budownictwie.

T1A_W02, T1A_W06, T1A_W07

K1A_W17 Ma wiedzę w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki technicznej oraz przepływu ciepła i wymiany masy.

T1A_W01, T1A_W03, T1A_W04

K1A_W18

Zna różne rodzaje i formy zanieczyszczeń występujące w środowisku. Rozumie procesy, zjawiska i interakcje

występujące w środowisku, w tym związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.

T1A_W01, T1A_W03, T1A_W07

K1A_W19

Ma wiedzę o procesach biologicznych zachodzących w środowisku, o procesach towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych.

T1A_W02, T1A_W03

K1A_W20

Posiada podstawową wiedzę o zjawiskach hydrologicznych, procesach związanych z obiegiem wody w przyrodzie, zjawiskach zachodzących w geoekosystemach oraz o gospodarowaniu wodą i ochronie jej zasobów.

T1A_W02, T1A_W08

K1A_W21 Posiada wiedzę w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zasad projektowania i eksploatacji sieci oraz instalacji sanitarnych i gazowych.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07,

(12)

T1A_W08

K1A_W22

Zna procesy zachodzące w układach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zasady ich projektowania, a także urządzenia i układy technologiczne.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08

K1A_W23

Zna główne źródła emisji zanieczyszczeń i powstawania

odpadów oraz metody i technologie ograniczania ich wpływu na środowisko naturalne, również w ujęciu systemowym.

T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07

K1A_W24

Posiada wiedzę w zakresie badań i klasyfikacji odpadów, zna metody i technologie ich zagospodarowania oraz termicznego przekształcania i stosowane urządzenia.

T1A_W03, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08

K1A_W25

Posiada podstawową wiedzę meteorologiczną i klimatologiczną, a także dotyczącą mikroklimatu wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza.

T1A_W02, T1A_W04, T1A_W08

K1A_W26

Ma wiedzę o procesach oczyszczania wody, ścieków i powietrza, stosowanych urządzeniach i układach technologicznych oraz metodach ochrony powietrza atmosferycznego.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08 UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U01

Potrafi stosować logikę do poprawnego formułowania wypowiedzi i oceny prawdziwości zdań złożonych. Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń w przestrzeniach

wektorowych, umie używać języka wektorów i macierzy w zagadnieniach technicznych. Rozumie pojęcie funkcji ciągłej i różniczkowalnej. Zna zastosowania geometryczne i fizyczne całki oznaczonej. Potrafi wykorzystywać metody rachunku różniczkowego i całkowego do opisu zagadnień fizycznych i technicznych.

T1A_U01, T1A_U05, T1A_U09

K1A_U02

Potrafi wykorzystywać równania różniczkowe do opisu i analizy procesów technicznych. Potrafi obliczać prawdopodobieństwa w dyskretnej przestrzeni zdarzeń. Potrafi używać zmiennej losowej do szacowania wartości oczekiwanej. Potrafi przygotować dane i przetestować hipotezę statystyczną dla

T1A_U01, T1A_U05, T1A_U09

(13)

podstawowych testów statystycznych.

K1A_U03

Potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne w oparciu o poznane prawa i metody fizyki, w szczególności:

a) rozumie podstawowe prawa fizyki i potrafi wytłumaczyć na ich podstawie przebieg zjawisk fizycznych, b) potrafi

wykorzystać poznane prawa i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statystycznej, elektryczności,

magnetyzmu, optyki i podstaw mechaniki kwantowej, c) potrafi wykorzystać poznane prawa i metody fizyki relatywistycznej lub fizyki ciała stałego, lub fizyki jądrowej przy rozwiązywaniu prostych zadań lub problemów z tego zakresu.

T1A_U09, T1A_U15

K1A_U04

Potrafi przeprowadzać proste pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić w czytelny sposób ich wyniki, w szczególności:

a) zestawić prosty układ pomiarowy z wykorzystaniem standardowych urządzeń pomiarowych, zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją, b) wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich oraz zapisać je

w odpowiedniej formie, c) dokonać oceny wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów oraz ich interpretacji na podstawie posiadanej wiedzy fizycznej.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15

K1A_U05

Potrafi interpretować zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku inżynieria środowiska.

T1A_U01, T1A_U10

K1A_U06 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.

T1A_U12, T1A_U13

K1A_U07

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne jak i abstrakcyjne. Potrafi prowadzić swobodną rozmowę

z rodowitym użytkownikiem danego języka w sposób płynny i spontaniczny, nie powodujący napięcia u żadnej ze stron.

Potrafi swoje opinie ustne i pisemne, w szerokim zakresie tematów formułować w sposób przejrzysty i komunikatywny, wyjaśniając swoje stanowisko, podając także argumenty za i przeciw (język obcy).

T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U06

K1A_U08 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł, także w języku obcym w zakresie inżynierii środowiska; potrafi

T1A_U01, T1A_U05,

(14)

interpretować i wykorzystywać uzyskane informacje. T1A_U07

K1A_U09

Opanował umiejętność porozumiewania się w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego łącznie ze znajomością języka technicznego z zakresu inżynierii środowiska.

T1A_U06

K1A_U10

Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentację, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska.

T1A_U03, T1A_U04, T1A_U07

K1A_U11 Ma umiejętność samokształcenia się. T1A_U05

K1A_U12 Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne, w tym specjalistyczne programy komputerowe.

T1A_U02, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15

K1A_U13 Potrafi odczytywać dokumentację architektoniczno-budowlaną i geodezyjną.

T1A_U02, T1A_U07, T1A_U11

K1A_U14 Potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w inżynierii i ochronie środowiska.

T1A_U02, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U11, T1A_U15 K1A_U15 Posiada umiejętność pracy z materiałami szkodliwymi

i niebezpiecznymi (chemikalia, mikroorganizmy, odpady).

T1A_U02, T1A_U11 K1A_U16 Ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle oraz zna

ogólne zasady BHP związane z tą pracą.

T1A_U11, T1A_U15

K1A_U17 Potrafi przeprowadzać eksperymenty pomiarowe i numeryczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U11, T1A_U13

K1A_U18

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu mechaniki płynów, termodynamiki i przepływu ciepła do rozwiązywania prostych problemów technicznych.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U14,

(15)

T1A_U15, T1A_U16

K1A_U19

Potrafi przeprowadzić analizę prostego zadania inżynierskiego i zastosować metody symulacyjne prowadzące do jego

rozwiązywania.

T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13, T1A_U14

K1A_U20

Potrafi oceniać stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz podejmować decyzje i wskazywać działania techniczne zmierzające do jego ochrony.

T1A_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U15

K1A_U21

Potrafi wskazać właściwe techniki i technologie, narzędzia i materiały służące ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.

T1A_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15

K1A_U22

Potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska.

T1A_U10, T1A_U12, T1A_U13

K1A_U23

Potrafi w oparciu o zadaną specyfikację i używając właściwych metod, technik i narzędzi, zaprojektować proste urządzenie, instalację, obiekt, system lub proces typowy dla inżynierii środowiska.

T1A_U16

K1A_U24

Potrafi sformułować i rozwiązać zadanie projektowe o ograniczonym stopniu złożoności z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

T1A_U02, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U16

K1A_U25 Potrafi ustalić parametry technologiczne procesów oczyszczania wody, ścieków, gleby i powietrza.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15 K1A_U26 Potrafi dokonywać analizy rozwiązań technologicznych

i materiałowych, wykonać obliczenia hydrauliczne oraz

T1A_U05, T1A_U13,

(16)

zaprojektować systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16

K1A_U27 Potrafi przeprowadzić podstawową analizę fizykochemiczną odpadów pod kątem ich przyszłego zagospodarowania.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10

K1A_U28

W oparciu o zadaną charakterystykę ilościową i jakościową odpadów oraz dane lokalizacyjne potrafi zaprojektować proste urządzenie, instalację i system gospodarki odpadami.

T1A_U09, T1A_U10, T1A_U12, T1A_U16

K1A_U29

Posiada umiejętność wykorzystywania przepisów prawa oraz instrumentów ekonomicznych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska.

T1A_U10, T1A_U11, T1A_U12

K1A_U30

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu studiowanego kierunku studiów realizując praktykę zawodową.

T1A_U11

K1A_U31

Wykonuje projekty, w tym inżynierski, będący obliczeniowym, studialnym lub eksperymentalnym rozwiązaniem postawionego problemu technicznego z zakresu inżynierii środowiska.

T1A_U01, T1A_U03, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16 KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

T1A_K01

K1A_K02

Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej

wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

T1A_K02

K1A_K03 Potrafi współdziałać pracować w grupie przyjmując różne role. T1A_K03 K1A_K04 Potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać

dylematy związane z realizacją określonego przez siebie T1A_K04

(17)

i innych zadania.

K1A_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykonywaniem zawodu. T1A_K05

K1A_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. T1A_K06

K1A_K07

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

T1A_K07

(18)

Załącznik nr 2 Kierunek studiów – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

I stopień

studia stacjonarne i niestacjonarne

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

nazwa kierunku studiów: inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne profil kształcenia: ogólnoakademicki

symbol efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych

odniesienie do efektów kształcenia dla

kierunku WIEDZA

T1A_W01

ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W09, K_W10, K_W14, K_W15, K_W17, K_W18 T1A_W02 ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów

powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów

K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16,

(19)

K_W19, K_W20, K_W23, K_W25

T1A_W03

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów

K_W10, K_W13, K_W17, K_W18, K_W19, K_W23, K_W24

T1A_W04 ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów

K_W08, K_W10, K_W17, K_W21, K_W22, K_W25, K_W26

T1A_W05

ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego

kierunku studiów

K_W13, K_W21, K_W22, K_W23, K_W26

T1A_W06 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

K_W16, K_W21, K_W22, K_W23, K_W24, K_W26

T1A_W07

zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu

studiowanego kierunku studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W09, K_W11, K_W13, K_W15, K_W16, K_W18, K_W21, K_W22, K_W23, K_W24, K_W26

T1A_W08

ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych

uwarunkowań działalności inżynierskiej

K_W05, K_W12, K_W20, K_W21, K_W22, K_W24, K_W25, K_W26 T1A_W09 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania

jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej K_W06

T1A_W10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

K_W12

T1A_W11

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_W07

(20)

UMIEJĘTNOŚCI

umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego)

T1A_U01

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01, K_U02, K_U05, K_U07, K_U08, K_U20, K_U21, K_U31

T1A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach

K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U24

T1A_U03

potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze

udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów

K_U07, K_U10, K_U31

T1A_U04

potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów

K_U07, K_U10

T1A_U05 ma umiejętność samokształcenia się

K_U01, K_U02, K_U08, K_U11, K_U26

T1A_U06

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07, K_U09

podstawowe umiejętności inżynierskie

T1A_U07

potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności

inżynierskiej

K_U08, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_U19 T1A_U08 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary

i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U04, K_U12, K_U14, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_U25, K_U27,

(21)

K_U31

T1A_U09

potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz

eksperymentalne

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U12, K_U14, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_U24, K_U25, K_U27, K_U28, K_U31

T1A_U10 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich

— dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne

K_U05, K_U17, K_U18, K_U20, K_U21, K_U22, K_U24, K_U27, K_U28, K_U29, K_U31

T1A_U11 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku

przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U29, K_U30

T1A_U12 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

K_U06, K_U22, K_U28, K_U29 umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań

inżynierskich

T1A_U13

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów -istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi

K_U06, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_U24, K_U26, K_U31

T1A_U14

potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym,

charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów

K_U18, K_U19, K_U21, K_U24, K_U26, K_U31

T1A_U15

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia

K_U03, K_U04, K_U12, K_U14, K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_U25, K_U26, K_U31

(22)

T1A_U16

potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi

K_U18, K_U23, K_U24, K_U26, K_U28, K_U31 KOMPETENCJE SPOŁECZNE

T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób K_K01

T1A_K02

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na

środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K_K02

T1A_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role K_K03

T1A_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania K_K04

T1A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykonywaniem zawodu K_K05

T1A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K06

T1A_K07

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

K_K07

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przestępczość zorganizowana Psychologia agresji Sprawiedliwość naprawcza Teoria i praktyka resocjalizacji Terapia nieletnich sprawców przestępstw Terroryzm - aspekty prawne

3) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla

AD1_U02 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do

Ma ogólną wiedzę w zakresie pojęć fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, w szczególności: Podstawową wiedzę na temat ogólnych praw fizyki, wielkości fizycznych oraz

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z przedmiotów podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS.. godziny

Program studiów na kierunku Prawo w biznesie na Wydziale Prawa i Administracji został utworzony, aby jak najgłębiej wpisać się w misję Uczelni Łazarskiego oraz w pełni

- potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji treści aktów prawnych i orzecznictwa