• Nie Znaleziono Wyników

Badania nad skutecznością piperazyny w terapii robaczyc u dzieci i dorosłych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Badania nad skutecznością piperazyny w terapii robaczyc u dzieci i dorosłych"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

DOMINIKA DOBKIEWICZ ,i MARIA REMBOWSKA-WACHOWSKA (Warszawa)

Woj. Stacja Sani,tarno-Epidemiologdczna [47]

BADANIA NAD

SKUTECZNOŚCIĄ

PIPERAZYNY W TERAPII

ROBACZYC U DZIECI I

DOROSŁYCH

Celem pracy

było:

1)

określić najmniejszą dawkę toksyczną

roztworu

wodnego piperazyny krystalicznej eh. cz., 2)

zbadać działanie różnych stę­

żeń

roztworów piperazyny na

żywych pasożytach,

3)

konsultować

kuracje

przeciwpasożytnicze

u dzieci w

zamkniętych i

otwartych

zakładach,

oraz

u osób z otoczenia dzie ci. Badania wykonano w pracowni parazytologicz-

nej Stacji San.-Epid. w -cz, asie od 10 listopada 1954 r. do

15

maja 1956 , roku.

Do

doświadczeń użyto

24

zwierzęta,

w tym 6 myszy o wadze 19,0-24,0 g,

12

świnek

morskich o wadze 248,0-355,0 g., 6 król~ o wadze 1570,0-

1675,0 g., 270

żywych pasożytów

gatunku Ascaris suis . Zabiegom przeciw-

pasożytniczym

poddano 342 dzieci w wieku 1-14 lat oraz 34 osoby doro-

słe,

u których wykryto

pasożyty:

Enterobius vermicularis u 265 dzieci,

Ascaris lumbricoides u 27 dzieci i u 3 osób

dorosłych,

Enterobius, Ascaris

:i

Trichuris u 48 dzieci i 6 osób

dorosłych,

Trichuris trichiura u 7 'dzieci

i

16 osób

dorosłych.

Zwierzęta doświadczalne otrzymały

per os lub dootrzewnowo ro-ztwór

wodny piperazyny kryst. eh. cz. o pH

10

lub roztwór cytrynianu pipera-

zyny o pH 7

i

pH 8,5 w dobowej dawce 1,0 g. czystej p~perazyny na 1 kg

wagi

ciała.

Stwierdzono ujemne alkaliczne

działanie

roztworu piperazyny

krystalicznej o pH 10 na

narządy

pochodzenia ektodermalnego.

Cytrynian piperazyny nie tylko

że

nie

wykazywał

szkodliwego dzia-

łania,

ale nawet

zauważono

przyrost wagi

zwierząt

po trzydniowym po-

dawaniu leku. W obraza, ch morfologicznych krwi obwodowej

zwierząt

nie

stwierdzono zmian pr.z,ed

i

po przyjmo~a11iu piperazyny.

Obserwując działanie różnych

roztworów piperazyny na

pasożyty

gatunku Ascarfa

suis stwierdzono,

że

w temperaturze 37 ° C roztwór cytrynianu piiperazyny ·

o pH 8,5 powoduje u

pasożytów

drgawki, a po

upływie

4-10 godzin na-

stępowało porażenie pasożytów.

U dzieci

i dorosłych

stosowano

piperazynę musującą

przeciw owsikom,

dawkując

wg

wskazań

G e r w e

1

a. Przeciw Ascaris lumbricoides

i

;prze-

ciw Trichuris trichiura stosujemy roztwór wodny cytrynianu piperazyny

o pH 8-8,5.

Ogółem

po

3-5-miesięczniej

obs,erwacji uzyskano zmni,ejszenie

inwazji Enterobius vermicularis z 77,40/o do 20,20/o, :zmniejszenie inwazji

Ascaris Iumbricoides z 7,80/o do 2,00/o u dzieci oraz z 8,90/o do 3,20/o u do-

rosły,ch,

przy próbach likwidacji

włosogłówki

nie

otrzymaliśmy dotąd

za-

dowalających

rezultatów. Ostatnio w jednym z,

zakładów dziecięcych

u osób, u których wykryto

pasożyty

gatunku Trichuris trichiura · zalecamy

stosować

przed podaniem roztworu piperazyny luminal (dzieciom 0,015 g.

Wiadomości Parazytologiiłczne nr 5 - Supplementum

(2)

126 D. DOBKIEWICZ, M. REMBOWSKA-WACHOWSKA

na

dozę; dorosłym

0,075 g. na

dozę).

Stwierdzono,

że

roztwory piperazyny

(piperazyna

musująca

oraz cytrynian piperazyny)

prze-z dzieci i

doro- słych

bardzo dobrze , znoszone,

przyczyniając się

do odrobaczenia

i dość

znacznego przyrostu wagi.

Żadnych

ubocznych objawów pod

wpływem

roztworów piperazyny nie

zauważono.

W dalszym

ciągu

stosujemy efek-

towne

związki

piperazyny w leczeniu robaczyc u dzieci w

żłobkach,

przed-

szkolach i

szkołach

oraz u osób z otoczenia dzteci.

J1CCJIE,Zl;OBAHJ1E 3<I><I>EKTJ1BHOCTJ1 IIJ1IIEPA3J1HA B TEPAIIJ1J1 fEJihMJ1HTO3OB 'Y ,Zl;ETEVl J1 B3POCJihlX

Pe3IOMe

B Jieqem,111 265 ,n;eTeM v!HBa311poBaHHbIX OCTpm.~aMv! 6bIJIO npm,1eHeHO pipera- sin um effervescens a 0,1 r 3 pa3a Ha ,n;eHh, B 3 3Tarrax c 10 - 15-,n;ueBHhIMvI npoMe- :lKYTKaM11, M IlOJiy'-leHo yMeHbllleHHe 11HBa3HH C 77,40/o ,n;o 20,20/o. OTMe'-leHo OTPl11\a- TeJibHOe OJ!bKaJ111qecKoe ,n;ei1CTBHe paCTBOpa Xl1Mv!'-leCKv! '-lHCToro KPv!CTaJivI'-leCKOrO nr,mepa3MHa c pH c Bblllle 10 Ha opraHhl 3KTOp;epMM'-leCKoro npoMCXO:lK,ZJ;eHMH OilbIT-

HbIX :lKMBOTHbIX, BBvI;rJ;Y qero B Jie'-leHl111 JIIO,ZJ;ei1 ep;KMM nv1nepa3MH 6hIJI Hei1TpaJIJ130- RaH JIMMOHHOM KMCJIOTOM ,n;o pH 8,5. 'Y 27 ,n;eTei1 M 3 B3pOCJ!bIX, MHBa3MPOBaHHbIX acKapv1,n;aMM npMMeHeH JIMMOHHblM nmrepa3MH B CYTO'-IHOM ,Zl;03e 0,1 r Ha 1 Kr aeca,

D npO,ZJ;OJI:lKeHMe 3 ,ZJ;HeM. BcJie,ZJ;CTBMe 3TOro Jie'-leHMH y ,n;eTeM IlOJIY'-lMJIOCb yMeHb- llleH11e MHBa3MM C 780/o ,n;o 2fJfl/o, y B3pOCJ!bIX :lKe - C 8,9U/o ,n;o 3,2-0/o. B Jie'-leH11M BJia- corJiaBOB Ha'-laTO np11MeHHTb n11nepa3MH C JI!OMl1HaJieM.

RESEARCH ON THE EFFICACY OF PIPERAZINE IN THE .THERAPY OF HELMINTHIASIS IN CHILDREN AND ADULTS

Summ ary

265 children invaded by Entero,bius were given 0.1 g effervescent piperazine tablets three times a day in three stages of 7,5 and 4 days with intervals of' 10 to 15 days and a decrease in invasiOIIl from 77.4 to 20.20/o was obtained. Negative alcalic action of the s,olution of chemically pu,rif.ied crystalli.ne piperazine with a pH

>

10

upon the organs of ectodermal orig.in in the test animals was .observed and conse- quently in the therapy of children and adults p;iperazine hydra te was neutralized with citric acid to a pH of 8,5. 27 children and 3 grnwn-up persons invaded by Ascaris were 1given 1pipera~ine citrate in a daily dosis of 0.1 ,g per )kg of body-weight for three days and a decrr:ease in invasion from 7,8 to 2.00/o in children and from 8,9 to 3,20/o in adults was obtained. In the l1iquidation of Trichocephalus the administration of piperazine citrate with luminal was started.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Een door STERLAB in het register ingeschreven laboratorium onder nr 55 voor gebieden zoals nader omschreven SUSSI, in de erkenning... netherlands pavement

1) Dwus1arczek piperazyny w dawkach przez nas stosow1anych ni,e wy- kazuje toksycznego działania zarówno miejscowego, jak i ogólnego na organizm leczonych świń. Przy

lację patogenną ostatnich mikroorganizmów stwierdzono u 15 dzieci :z dys- kretnymi objawami jelitowymi, natomiast same ostatnie szczepy bakte- ryjne u 11 dzieci, z

Na podstawie obliczeń statystycznych stwierdzono, iż ekstensywność zaroba,cz,enia jest wyższa u dziewczynek we wszystkich grupach wieku prócz lat 10-14 w grupie

Podawano również pipera:zynę psom dotkniętym inwazją tasie mca psiego Dipilidium caninum, glist - Toxocara canis, tęgoryjców - Ancy- lostoma caninum, a także

Eksperymentalny program ćwiczeń, realizowany z grupą 14 dzieci w wieku 7-8 lat, pozwolił na częściowe ukształtowanie się zdolności do absolutnego sły­ szenia u dzieci.

Z pozostałych 20 świń 14 szczepionych oraz 6 kontrolnych wszystkie szczepione sztuki, zakażone w odstępach 1, 3, 4, 5, 6 miesięcy po szczepieniu nie reagowały w ogóle na