• Nie Znaleziono Wyników

Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1981

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1981"

Copied!
46
0
0

Pełen tekst

(1)

H. PONDEL

Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej

Rok 1981

Spisok polskich pieczatnych rabot po poczwowiedieniju, agrochimji, agrotiechnikie i wodnom cho- ziajstwie

Polish Bibliographical List of Soil Science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy Polnische Literatursammlung aus dem Gebiet der Bodenkunde, Agrikulturchemie, Bodenbearbeitung und Wasserwirtschaft

Bibliographie polonaise concernant: pedologie, chimie agricole, agriculture et l’amenagement des eaux

A . Prace treści ogólnogleboznawczej. Obszczeje. General Things. Allgemeines. Choses générales A n d ron ik ow W. Aerokosmiczne metody badania gleb w krajach RWPG. Międzyn. Czas. roi. R. 25, nr 1, s. 27-30.

C hodań J., G rzesiu k Z., M irow sk i Z. Zarys gleboznawstwa i chemii rolnej. Podręcznik dla studentów wydziałów zootechnicznych. PWN 1980, s. 5-418.

Gleboznawstwo. Podręcznik dla studentów akademii rolniczych. Praca zbiorowa pod redakcją naukową B. Dobrzańskiego i S. Zawadzkiego. PWRiL, Warszawa 1981, s. 5-614.

M irow sk i Z., R y te le w sk i J. Gleboznawstwo z podstawami geomorfologii, mineralogii i petrografii. II. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Skrypty ART — Olsztyn 1981, s. 1-193.

P ia śc ik H., W ocław ek T. Gleboznawstwo z podstawami mineralogii, petrografii i geomor fologii.

IV. Kartografia gleb — pod red. H. Uggli. Skrypty ART — Olsztyn, 1981, s. 5-217.

Przed w ojsk i R. Gleboznawstwo z podstawami geomorfologii, mineralogii i petrografii pod red. H. Uggli. I. Mineralogia, petrografia i geomorfologia. Skrypt ART — Olsztyn 1981, s. 7-258.

Ś w ięcick i C. Gleboznawstwo melioracyjne Wyd. III zmienione. PWN, Warszawa 1981, s. 3-549.

U g g la H. Gleboznawstwo rolnicze. Wyd. 3. PWN, Warszawa 1981, s. 1-557.

U g g la H., U g g la Z. Gleboznawstwo z podstawami geomorfologii, mineralogii i petrografii. III. Morfologia i systematyka gleb. Skrypty ART — Olsztyn 1981, s. 7-116.

B. Geneza i systematyka gleb. Geografia i kartografia gleb. Gleboznawstwo regionalne. Bonitacja gleb. Gieniezis i sistiematika poczw. Geografija i kartografija poczw.Regionalnoje poczwowiedienije. Bonitirowka poczw. Origin and Classification o f Soils . Geography and Cartography o f Soils. Regional Soil Science. Valuation o f Soils. Bodenbildung und Bodeneintelung. Geographie der Böden und Bodenkartierung. Regionale Bodenkunde. Bodenbonitierung. Genèse et classification des sols. Geographie et cartographie des sols. Sols de differentes régions. Evaluations des sols.

B o g a cz K. Budowa geologiczna miejskiego województwa krakowskiego. Fol. Geogr. Ser. Geogr. Phys. 1.13 (1980), s. 7-32.

(2)

B o row iec S., Z a b ło c k i Z. Ekologiczne zróżnicowanie gleb wytworzonych z piasków dolino­ wych. Ecological Differentiation of the Soils Derived from Valley Sands. Ekołogiczeskaja differencja- cja poczw obrazowannych iz dolinnych piesków. Zesz nauk. AR Szczec. R. 84, Ser. przyr. 23 (1980), s. 37-46.

B u b ieó A. Kilka uwag o czwartorzędowych utworach węglanowych na przykładzie regionu lubuskiego. Materiały konferencyjne „Kreda jeziorna i gytie” Lubniewice 8-10 XI 1979. Polskie Tow. Przyj. Nauk o Ziemi Oddz. Ziemi Lubuskiej, t. II (1980), s. 33^3.

C zeppe Z., G erm an K. Regiony fizyczno-geograficzne miejskiego województwa krakow­ skiego. Fol. Geogr. Ser. Geogr.-Phys. t. 13 (1980), s. 117-143.

D ec h n ik J., L ip iec J. Water Properties of Chernozem in Different Utilization. Właściwości gleby czarnoziemnej przy różnym sposobie użytkowania. Pol. J. Soil Sc. 1 .12, nr 2 (1979), s. 113-119.

D y lew sk i J. i inni. Warunki przyrodnicze produkcji rolnej woj. koszalińskie. IUNG — WBGiTR w Koszalinie. Puławy 1981, s. 1-67.

G ilew sk a S., S tarkei L. Rzeźba miejskiego województwa krakowskiego. Fol. Geogr. Ser. Geogr. Phys. t. 13 (1980), s. 33-49.

G ła zo w sk a M. A. Gleby kuli ziemskiej. Tłum. z j. rosyjskiego. PWN, Warszawa 1981, s.1-435. K u czyń sk i B. Warunki przyrodnicze produkcji rolnej woj. wrocławskie. IUNG — Puławy 1981, s. 1-37.

Ja b ło ń sk i S. Rolnicza przestrzeń produkcyjna województwa bydgoskiego w liczbach (z uw­ zględnieniem sektorów władania). WBGiTR Bydgoszcz, IUNG Puławy A-39, s. 1-66.

Jura D., T r z e p ierc zy ń sk iJ . Cechy teksturalne osadów czwartorzędowych rejonu Gozdnicy. Teksturnyje osobiennosti czetwierticznych porod w rajonie Gozdnicy. Textural Features of Quater­ nary Deposits in the Gozdnica Region. Kw. geol. t. 25, nr 2, s. 387-397.

K asp rzak K., P n iew sk i Z. Gipsy i kras gipsowy nad Nidą. Wszechświat nr 7-8, s. 165-167. K ły sz P. Uwagi na temat stratygrafii plejstocenu obszaru między Koninem, Kołem i Turkiem. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. A., t. 33 (1980), s. 43-53.

K oćm it A., Łyduch L. Pastwisko z Lolio - Cynosuretum Tx. 1937 jako przykład wykorzystania gleb opadowoglejowych pod trwałe użytki zielone na Pojezierzu Drawskim. Cz. I. Środowisko glebowe. The Pasture with Lolio - Cynosuretum Tx. 1937 as Example of Utilization of Pseudo - Glay Soil Under Permanent Grassland in Drawskie Lake District. Part I. Environment of Soil. Past- biszcze z Lolio-Cynosuretum Tx. 1937 primierom ispolzowanija osadoczno - glejewych poczw pod postojannyje ługopastbiszcznyje ugodija na territorri Drawskogo oziernogo kraja. Czast’I. Pocz- wiennaja średa. Zesz. nauk. AR. Szczec. nr 84. Ser. przyr. 23 (1980), s. 107-119.

K o m o rn ic k i T. Gleby miejskiego województwa krakowskiego, Fol. Geogr. Ser. Geogr. Phys. t. 13 (1980), s. 67-73.

K o w a lk o w sk i A., B o r z y sz k o w sk i J.Topocatene ofBurozems on the Western Edge of the Ikhe Nart Plateau. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Sc. de la Terre t. 28, nr 2-3 (1980), s. 199-206.

K o w a lk o w sk i A., U n d ral G., B o r zy sz k o w sk i J. Methodological Principles for 1:100 000 Scale Soil Cartography of the Bayan District in the Dry Steppe Zone. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Sc. Terre t. 28, nr 2-3 (1980), s. 215-222.

K o w a lk o w sk i A. i inni. Characteristic of Soils and Vegetation of a Fairy Ring in Dry Steppe of the Sant Valley. Bull Acad. Pol. Sc. Ser. Sc. de la Terre t. 28, nr 2-3 (1980), s. 207-214.

K o w a lsk i B., G rom ada E., S w ałdek M. Glina zwałowa z Doliny Wilkowskiej w Górach Świętokrzyskich w świetle badań granuiometryczno-petrograficznych. Stud. Kiel. t. 1 (1980), s. 7-23.

L ask ow sk i К. Wpływ wydm i procesów eolicznych na kształtowanie się dolin rzek nizinnych u schyłku plejstocenu i w holecenie. Wlijanije diun i ełowych processow na formirowanije dolin nizinnych riek na ischodie plejstocena i w gołocenie. On the Influence of Dunes and Eolian Processes on Development of Lowland River Valleys in the Latest Plejstocene and Holocene. Kw. Geol. t. 25, nr 2, s. 399-412.

M irow sk i Z., W ójciak H., W róbel R. Ocena produktywności gleb kompleksu pszennego dobrego i pszennego wadliwego w warunkach Pojezierza Starogardzkiego. I. Właściwości gleb i stosunki wilgotnościowe. Ocenka produktiwnosti poczw choroszego i porocznego pszenicznogo

(3)

kom-pleksa w usłowijach Starogardzkogo Poozieria. I. Swojstwa poczw i ich wodnyj reżim. Producti­ vity of Good Wheat and Defective Wheat Soil Complex under the Starogardzkie Lakeland Con­ ditions. I. Soil Properties and Moisture Relations. Zesz. nauk. ART Olszt. Rol. 30 (1980), s. 57-66.

M irow sk i Z., W ójciak H., W rób el R. Ocena produkcyjności gleb kompleksu pszennego dobrego i pszennego wadliwego w warunkach Pojezierza Starogardzkiego. II Plonowanie roślin. Ocena produktiwnosti poczw choroszego i porocznogo pszenicznogo kompleksa w usłowijach Starogardzkogo Poozieria. II. Urożajnosfrastienij. Productivity of Good Wheat and Defective Wheat Soil Complex under the Climatic Conditions of Starogardzkie Lakeland. II. Yields of Corps. Zesz. nauk. ART Olszt. Rol. 30 (1980), s. 66-76.

N iem ir o w sk i M. Rzeźba, budowa geologiczna i gleby rezerwatu „Góra Chełm” koło Za­ wiercia. Stud. Ośr. Fizjogr. t. 8, s. 13-15.

N o w a czy k B., T o b o lsk i K. W sprawie późnoglacjalnych osadów wapiennych akumulo- wanych w środowisku wodnym. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. A, t. 33, s. 65-78.

O strow sk i K. Warunki przyrodnicze produkcji rolnej woj. gdańskie. IUNG Puławy 1981, s, 1-90.

P artyka A., P o n d el H. Warunki przyrodnicze wsi Handzlówka. 600 lat Handzlówki 1381-1981. Z dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych wsi. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej. Łańcut 1981, s. 5-18.

R a cin o w sk i R., S och an A. Próba charakterystyki litostratygraficznej osadów plejstoceńskich północnej części Pobrzeża Szczecińskiego. Pr. nauk. P. Szczec. nr 128, s. 1-110.

R y te le w sk i J. i inni. Ocena wpływu drenowania na bonitację gruntów uprawnych. Ocenka wlijanija drenaża na bonitirowku pachotnych ziemiel. Evaluation of Drainage Effects on Land Utilization. Zesz. nauk. ART Olszt. Rol. 30, (1980) s. 39-45.

S anetra В. Morfometryczne typy rzeźby terenu w granicach województwa słupskiego. Koszal. Stud. Mater, nr. 2, s. 204-207.

Szczyp ek T.f W idera Z. Próba porównania właściwości gleb kopalnych z cechami współ­ czesnych gleb wytworzonych na wydmach w północnej części Wyżyny Śląskiej. Pr. Nauk. UŚ1. Geogr. t. 4, s. 93-101.

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Praca zespołowa pod kier. T. Witka. IUNG. A-40, Puławy 1981, s. 1-416.

W eber J. Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska. Cz. ПГ. Właściwości fizykochemiczne. Gieniesis i swojstwa poczw obrazowannych iz sierpentinitow Niżniej Silezji. Czast’III. Fizikochimiczeskije swojstwa. Genesis and Properties of Soils Derived from Serpentinites in Lower Silesia. Part III. Physico-chemical Properties. Rocz. glebozn. t. 32, nr 2, s. 145-161.

Z aręba S., Z ak rzew sk i К. Koncepcja utworzenia bazy danych ewidencji gruntów przy zastosowaniu systemu RODAN. Prz. geod. R. 53, nr 4, s. 150-152.

Z a so ń sk i S. Główne kierunki glebotwórcze na utworach pyłowych Podgórza Wielickiego. Część I. Ogólna charakterystyka gleb i niektóre właściwości chemiczne. Gławnyje poczwoobra- zowatielnyje processy na pylewidnych obrazowanijach wielickogo Pogoria. Cz. I. Obszczaja C h a r a ­ kteristika poczw i niekotoryje chimiczeskije swojstwa. Chiew Soil Forming Processes on Very-Fine- -Sand Rocks of the Wieliczka Foothills. Part I. General Description of Soils and Some of their Chemical Properties. Rocz. glebozn. t. 32, nr 2, s. 115-143.

C. Gleboznawstwo leśne. Lesnoje poczwowiedienije. Science of Forest Soils. Forstliche Bodenkunde. Sols forestiers.

B a r to sze w icz A., M argow ski Z. Migration of Nutrients in Forest Podzolic Soils Formed of Dune Sands. Pol. Ecol. Stud, nr 2 (1980), s. 145-153.

C abała S. Zmiany w borach wilgotnych na skutek degradacji siedlisk leśnych. Changes in Damp^Woods of the Upper Silesian Industrial Regions as the Result of Degradation of Forest

(4)

Habitats. Izmienienija po włażnych borach wierchnicsileskogo promyszlennogo okruga, wyzwannyje naruszenijem leśnych obitanij. Arch. Ochr. Śród. nr 3-4 (1980), s. 135-140.

K ocjan H. Wpływ nawożenia mineralnego na wzrost i udatność sosny zwyczajnej na siedlisku boru suchego. Pr. Komis. Nauk roi. PTPN Leś. t. 52, s. 41-48.

K o stu rk iew ic z A. Stan melioracji leśnych w Polsce. Sostojanije leśnych melioracji wPolsze. State of Forest Reclamations in Poland. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 248, s. 59-73.

L u terek R . Nawożenie mineralne a stan ilościowy podstawowych szkodników sosny na terenie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu. Rocz. AR Pozn. z. 132, s. 57-68.

N akam ura M. Some Observations on Occurrence of Earthworms in Forest Habitats. Ecol. pol. t. 29, nr 1, s. 97-115.

O strow sk a A. Zasobność gleb w składniki pokarmowe i ich wykorzystanie przez sosnę w świetle oceny potrzeb nawożenia drzewostanów sosnowych. Nutrients Content in Soil and the Use of Pine — Tree (Pinus Silvestris L.) as Regards the Needs of Pine Stands for Fertilization. Pr. Kom. Nauk. PTG Va/40, s. 5-144.

P ru sin k iew icz Z . i inni. The Water Regime of Sandy Soils in a Dry Pine Forest (Cladonio- -Pinetum) in the Northern Part of the Glacial Outwash Plains of the Brda and Wda Rivers. Ekol. pol. t. 29, nr 2, s. 283-309.

S o k o ło w sk i A. Puszcza Białowieska jako teren badań przyrodniczych. Białowieżskaja Puszcza как territoria jestiestwowiedczeskich issledowanij. The Białowieża Primeval Forest as an Area of Biological Research. Sylwan R. 125, nr 6, s. 31-37.

S o k o ło w sk i A. W., U g g la H., U g g la Z., R ógZ . Charakterystyka fitosocjologiczno-glebowa niektórych zbiorowisk leśnych reserwatu Michnówka w Puszczy Białowieskiej. Fitosocjołogiczesko- -poczvviennaja Charakteristika niekotorych leśnych soobszczestw zapowiednika Michnówka w Białowieskom Puszcze. Phytosociological and Soil Characteristics of Certain Forest Communities, Michnówka Reservation in Puszcza Białowieska. Zesz. nauk. ART Olszt. Geodezja i Urządzenia Rolne nr 9 (1980). s. 237-249.

Stachu rsk i A., Zim ka J. R. The Patterns of Nutrient Cycling in Forest Ecosystems. Bull. Acad Pol. Sc. Ser. biol. t. 29, nr 3-4, s. 141-146.

U ggla Z. Studium nad glebami zespołów roślinnych w borach sosnowych Pojezierza Olsztyń­ skiego, Zesz. nauk. ART Olszt. Geod. nr 9 (1980), s. 3-68.

W itkow sk i Z. Wyniki drugiego etapu badań wpływu nawożenia mineralnego na przyrost drzewostanu sosnowego. Pr. Komis. Nauk roi. PTPN Leś. t. 52, s. 203-212.

Z w oliń sk i J., Z w oliń sk a B. Wpływ nawożenia na aktywność mikrobiologiczną gleb leśnych w rejonie uprzemysłowionym. The Impact of Fertilization on the Microbiological Activity of Forest Soils in an Industrialized Region. Wlijanije udobrienij na mikrobiołogiczeskuju aktiwnost leśnych poczw w promyszlcnnom rajonie. Arch. Ochr. Środ. nr 3-4 (1980, s. 113-118.

D. Gleby bagienne. Bolotnyje poczwy. Peaty Soils. Moorkunde. Science de marais.

B u rzyńska-C zek anow a E., A gre N. Mezofilna i termofilna mikroflora w niektórych typach i rodzajach torfów Białostocczyzny. Mesophilic and Thermophillic Microflora in Some Types and Kinds of Peats in Białystok District. Zesz. nauk. AR Wrocł. nr 134, Roi. 38. s. 183-197.

Churska C., Churski T., S zu n ie w icz J . Różnicowanie się stosunków powietrzno-wodnych w jednakowo odwodnionych glebach torfowych w zależności od rodzaju macierzystego utworu glebowego. Differentiation of Air-Water Relations in the Peat Soils Evenly Drained, Considering a Kind of Parential Soil Form. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134, Rol. 38, s. 11-127.

F a b iszew sk i J. Roślinność torfowisk na Równi pod Śnieżką na tle niektórych czynników związanych z zaleganiem wody gruntowej. Mire Vegetation on the Peneplain at the Śnieżka Mt. (Karkonosze MTS) as Against Certain Factors Connected with Waterlogging. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 131, Rol. 36, s. 129-141.

(5)

F ab iszew sk i J. Badania nad wzrostem torfowców zasiedlających eksploatowane złoże torfowe. Experiments on the Growth of Peatmosses Localised on a Exploited Peatland. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134, Rol. 38, s. 165-172.

Jahn A. Formy powierzchni torfowisk w północnej Norwegii. Forms of Peat Bogs Areas in Northern Norway. Formy na powierchnosti torfianych zależej w siewiernoj Norwegii. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134, Rol. 38, s. 49-57.

Ja sn o w sk a J ., Jasn ow sk i M. Kotłowe torfowiska mszame na Pojezierzu Bytowskim. Oligo- trophic Basin Bogs in Lake District of Bytów. Kotielnyje torfianiki na Bytowskom Priozierie. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134, Rol. 38, s. 13-37.

Jurczuk S. Właściwości wodne gleb gytiowo-murszowych wytworzonych z gytii ilasto-detrytu- sowej. Wodnyje swojstwa gittiewo-murszewych poczw obrazowannych iz ilisto-detritnoj gitii. Hydrological Properties of Gyttja-Muck Soils Developed from Clayey-Detritus Gyttja. Wiad. 1MUZ t. 14, z. 2, s. 11-23.

Jurczuk S. Drenowanie gleb gytiowo-murszowych. Drenaż gittiewo-murszewych poczw. Drainage of Gyttja-Muck Soils. Wiad. IMUZ 1 .14, z. 2, s. 25-44.

K ot J. Gospodarowanie terenami torfowymi. Nowe Rol. R. 30, nr 9/10, s. 35-36.

K rajew ski T. Główne kierunki melioracji wodnych i zagospodarowania torfowisk w Finlandii. Wiad. melior. R. 24, nr 3, s. 79-81.

Lipka K., F ran k iew icz J. К. Torfowiska w dolinie rzeki Ilanki (woj. zielonogórskie). Zesz. nauk. AGH Geol. z. 4 (1980), s. s. 83-98.

Liwski S., O kruszko H., K a liń sk a D. Zróżnicowanie zawartości składników chemicznych w organogenicznych utworach glebowych bagien biebrzańskich. Differentiation and Content of Chemical Components in Organogenic Soils of Biebrza Mires. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134, Rol. 38. s. 97-109.

M aci a k F. Zmiany w związkach azotowych w utworach organicznych w procesie tworzenia się torfów i gleb torfowych. Changes in Nitrogen Compounds in Organic Forms in the Peat - Forming Process and Peat Soils. Zesz. nauk. AR. Wrocław, nr 134, Rol. 38, s. 129-144.

Marek S. Geneza zbiorowisk z dominacją Molinia Coerulea na podsychających torfowiskach północno-zachodniej Polski. Orygin of Communities with the Domination of Molinia Coerulea on Drying up Peatlands of North Western Poland. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134, Rol. 38. s. 71-79.

M arkow ski S. Struktura i właściwości podtorfowych osadów jeziornych rozprzestrzenionych na Pomorzu Zachodnim jako podstawa ich rozpoznania i klasyfikacji. Materiały pokonferencyjne „Kreda jeziorna i gytie” Lubniewice 8-10 XI 1979. Polskie Tow. Przyj. Nauk o Ziemi. Oddz. Ziemi Lubuskiej, t. II (1980), s. 44-55.

M atuła J. Dynamika zmian sezonowych flory glonów na torfowisku subalpejskim w Karko­ noszach. Dynamics of Seasonal Changes of Algal Flora on a Subalpine Peatbog in the Karkonosze Mts. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 131, Rol. 36, s. 23-35.

M atuła J., Woj tun В. Przewodnictwo elektrolityczne i pH wód torfowisk Tatr i Karkonoszy. Electrolytic Conductivity and pH of Petland Pools Water in the Tatra Mountains and the Karko­ nosze. Zesz. nauk. AR Wrocł. nr 134, Rol. 38, s. 145-156.

M isiew icz F., Oświt J., Sapek A. Charakterystyka gleb bagiennej części doliny Narwi na odcinku Suraż - Rzędziany. Charaktieristika bołotnych poczw na czasti płoszczadi pójmy r. Narew na uczastkie Suraż - Rzędziany. Characteristics of Bog Soils of a Part of the Narew River Valley within the Sector of Suraż - Rzędziany. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 234 (1980), s. 141-158.

O kruszko H. Faza decesji w naturalnej ewolucji torfowisk niskich. The Phase of Decassion in Natural Evolution of Low Peat Lands. Stadia decesji w jestiestwiennoj ewolucji niskich torfïanikow. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134. Rol. 38, s. 39-47.

Okruszko H., Liw ski S. Gleby hydrogeniczne w dolinach małych dopływów górnej Narwi na przykładzie doliny Horodnianki. Gidrogennyje poczwy w pojmach małych pritokow wierchniego uczastka rieki Narewi na primierie pójmy r. Gorodnianki. Hydrogenic Soils in Valleys of Small Tributaries of the Upper Narew River, as Exemplified by the Horodnianka Valley. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 234 (1980) s. 194-228.

(6)

O kruszko H., Piaścik H. Porównawcza charakterystyka klasyfikacji gleb torfowych. PTG Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb V/43, s. 1-55.

O św it J. Rola roślinności bagiennej w środowisku przyrodniczym doliny Narwi w aspekcie oczyszczenia się wód. Roi bolotnoj rastitielnosti w prirodnoj sriedie pójmy rieki Narewi w aspiektie samooczyszczenija wod. Role of Bog Vegetation in the Natural Environment of the Narew River Valley Under the Aspect of Self - Purification of Waters. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 234 (1980), s'. 87-102.

O św it J., Żurek S. Rekonstrukcja rozwoju zabagnień w pradolinie Biebrzy. Reconstruction of the Swamp Development in the Proglacial Stream Valley of teh Biebrza. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134, Rol. 38, s. 59-69.

O św it J., Żurek S., Liw ski S. Stosunki glebowe doliny Śliny na tle warunków wodnych. Poczwiennyje usłowija w pojmie r. Śliny na fonie wodnogo reżima. Soil Conditions in the Ślina River Valley Against the Background of Water Conditions. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 234 (1980) s. 159-194.

P a łczy ń sk i A. Zmiany sukcesyjne roślinności jako wskaźnik eutrofizacji torfowisk w dolinie Biebrzy. Phytosocjological Studies on Eutrophication of the Habitats of Northern Part of the Bie­ brza Valley. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 131, Rol. 36, s. 15-21.

P ałczyń ski A., T om aszew sk a К. Próba zdjęć lotniczych do określenia dynamiki zbiorowisk wierzbowo-brzozowych na bagnach doliny Biebrzy. An Attempt to Use Air Photographs to Deter­ mine of Dynamics of Willow-Birch Brushwood Communities in the Mires of Biebrza Valley. Zesz. nauk. AR Wrocł. nr 134, Rol. 38, s. 81-95.

P iaścik H. Exchangeable Cations and the Sorptive Capacity of Some Peat-Muck Soils of the Masiurian Lake District. Pol. J. Soil Sc. t. 13, nr 1 (1980), s. 15-20.

P iaścik H. The Content of Iron in Several Horizons of Peat-Muck Soils in the Masurian Lake District. Pol. J. Soil Sc. t. 13, nr 1 (1980), 21-24.

R ieley I. O. Productivity and Nutrient Turnover Mire Ecosystems. II. Standing Crop and Nutrient Content of Plants from Two Ombrophilous Mire Associations in Poland. Produktywność i obieg pierwiastków w ekosystemach torfowiskowych. II. Biomasa roślin i zawartość w nich pier­ wiastków w dwóch ombrofilnych zespołach torfowiskowych w Polsce. Zesz. nauk. AR Wroc. лг 134, Rol. 38, s. 157-164.

S kw iercz A. T. Spadek zagęszczenia populacji Meloidogyne Hapla w glebie torfowej. Sniżenije płotnosti populacji Meloidogyne Hapla w torfianoj poczwie. Decrease of Population Density of Meloidogyne Hapla in Peat Soil under Non - Host Plants. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 249.

Z abaw ski J. Grzyby z rodzaju penicilium w niektórych pierwotnych glebach torfowych. Fungi of Penicilium Genus in Several Primary Peat Soils. Zesz, nauk. AR Wroc. nr 131, Rol. 36, s. 37-48.

Z abaw ski J. Materiały do flory grzybów glebowych torfowiska olszynowego. Materials for the Soil Microflora of the Alder Peatland. Zesz. nauk AR Wroc. nr 134, Rol. 38, s. 199-207.

Z ab aw ski J., Żuraw ska M., C zek an ow sk a E. Dynamika sezonowa promieniowców i grzybów w siedlisku kępowym i dolinkowym torfowiska olszynowego. Seasonal Dynamics of Actinomycetes and Fungi in a Hummock and Hollow Habitat of Alder Peatbog. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 131, Rol. 36, s. 49-55.

Żuraw ska M., C zek an ow sk a E. Badania nad rozkładem celulozy w torfowisku olszynowym. Experiments on Cellulose Decomposition in Alder Peatland. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 134, Rol. 38, s. 209-215.

E. Właściwości fizyczne gleb. Fizyka poczwy. Soil Physics. Physik des Bodens. Physique du soi. B oroń K., K o siń sk i K. Komora ciśnieniowa z przepływowym zbiornikiem pod płytą poro­ watą. Pr. Kom. Nauk. PTG, z. 1/20, s. 3-5.

C zerw iński S. Wpływ ugniatania gleby na szybkość infiltacji wody w nalessowym terenie falistym. Wiad. melior. R. 24, nr 1, s. 3-4.

(7)

D ęb ick i R. Comparison of Some Soil Structure Indices and their Relation to the Physical Properties of Different Soil Types and Plant Yields. Porównanie niektórych wskaźników struktury i ich współzależności z właściwościami fizycznymi różnych typów gleb i plonowaniem roślin. Pol. J. Soil Sc. t. 12, nr 2 (1979), s. 139-151.

D ob rzań sk i B. Badania w zakresie fizyki i fizykochemii gleb. Kosmos Ser. A. z. 2, s. 135-139. D o b r za ń sk i B., H ajn os M. The Influence of the Ionic Character of a Flocculent on the Aggregation of Soil Material. Wpływ charakteru jonowego flokulanta na agregację tworzywa gleb. Pol. J. Soil Sc. t. 12, nr 2 (1979), s. 121-132.

D o b r za ń sk i B., M alick i M. A Conductometric Method for the Control of the Moisture Dynamics of Mineral Soils. Konduktometryczna metoda kontroli dynamiki wilgotności gleb mine­ ralnych. Pol. J. Soil. Sc. t. 12, nr 2 (1979), s. 89-95.

D o b r za ń sk i B., D ech n ik J., G liń sk i J. Zagadnienia właściwości fizycznych i fizykochemi­ cznych gleb. Podst. Probl. współcz. Tech., t. 22, (1980), s. 103-123.

D o m ż a ł H., S ło w iń sk a -J u rk iew icz A., P a lik o t M. Wpływ stanu gleby w momencie uprawy na agrofizyczny efekt działania pługa i narzędzi aktywnych. Wlijanije sootnoszenija poczwy wo wriemia jeje obrabotki na agrofiziczeskij effekt diejstwija pługa i rotacjonnych orudij. Influence of the Soil State at the Moment of Tillage on the Agrophysical Effect of Plought and Active Tools. Rocz. glebozn. t. 32, nr 1, s. 129-144.

F o ste r R. H. The Study of Soil Structure. Biul. geol. t. 24, s. 257-276.

G il J., S w atow ski J. M. Współczynnik konsolidacji i filtracji gytii w świetle badań polowych. Materiały pokonferencyjne „Kreda jeziorna i gytie”. Lubniewice 8-10X1 1979. Polskie Tow. Przyj. Nauk o Ziem. Oddz. Ziemi Lubuskiej, t. 2 (1980), s. 93-103.

G liń sk i J., Ł abuda S. Oxygen Diffusion Rate and Redox Potential as Indices of the Oxyge­ nation of Flax and Bean Roots During Emergence. Wydatek dyfuzji tlenu i potencjał Redox w glebie jako wskaźniki natlenienia korzeni Inn i fasoli w okresie wschodów. Pol. J. Soil Sc. t. 12, nr 2 (1979), s. 75-80.

G liń sk i J., Przyw ara G., S tęp n iew sk i W. Wpływ natlenienia gleby na wschody buraków cukrowych. Wlijanie aerobnych usłowij w poczwie na wschody sacharnoj swiekły. The Effect of Oxygen Conditions in the Soil on the Emergence of Sugar Beet. Rocz. glebozn. t. 32, nr 2, s. 61-72.

G liń sk i J. i inni. Soil Oxygen Condition for the Emergence of Tomato Seedlings in the Soil. Warunki tlenowe gleb w okresie wschodów pomidorów. Pol. J. Soil Sc. t. 11, nr 2 (1978), s. 81-88.

G relew icz A. Różne warianty konstrukcji oporowych termometrów elektrycznych do po­ miarów i rejestracji temperatur glebowych. Pr. Kom. Nauk. PTG z. 1/20, s. 17-30.

G ro ch o w icz M. S tęp n iew sk i W. Tensjometr połowy z wakumetrem mechanicznym. Pr. Kom. Nauk. PTG, z. 1/20, s. 7-10.

H ajn os M. Changes in the Porosity of Soil Material Under the Influence of Flocculents of Various Ion Characters. Zmiany porowatości materiału glebowego pod wpływem flokulantów o różnym charakterze jonowym. Pol. J. Soil Sc. t. 12, nr 2 (1979), s. 133-137.

H u to r o w icz H. Stosunki termiczne terenów woj. elbląskiego. I. Temperatury średnie okresu 1951-1965. Termiczeskij reżim elblongskogo wojewodstwa. I. Sriednije tiempieratury za period 1951-1965 g.g. Thermal Relations in Areas of Elbląg Province. I. Mean Temperatures in 1951-1965. Zesz. nauk. ART Olszt. Rol. nr 31, s. 23-32.

K o w alk ow sk i A., B o rzy szk o w sk i J., C horaldam bra G. Dynamika wilgotności gleb suchego stepu w okresie wegetacyjnym 1978 roku. Dinamika włażnosti poczw suchoj stiepi w wege- tacjonnyj pieriod 1978 goda. Soil Moisture Dynamics of Arid Steppe in the Growing Season of 1978. Rocz. glebozn. t. 32, nr 1, s. 3-17.

K o źm iń sk i С. Temperatura gleby na głębokości 5 centymetrów w Polsce. AR Szczecin, IUNG Puławy — Szczecin, s. 1-36.

K rasow sk i E., K arczew sk i T., Skwarek W. Oddziaływanie mechanizmów jezdnych pojazdów rolniczych na zagęszczenie gleby. Post. Nauk roi. nr 5, s. 119-125.

K rasow sk i E. i inni. Wpływ mechanizmów jezdnych ciągników rolniczych na odkształcenie gleby w procesie jej uprawy. Wlijanije chodowych mechanizmów sielskochoziajstwiennych traktorow

(8)

na deformacji poczwy w procesie jeje obrabotki. Effect of Vehicular Mechanisms of Farm Tractors on Soil Deformations in its Cultivation Process. Rocz. Nauk roi. Ser. C, t. 75, z. 2., s. 101-111.

K rężel J. Porównanie współczynnika filtracji uzyskanego w badaniach laboratoryjnych i określonego empirycznie. Zesz. nauk. AR Wrocł. nr 128, Melior z. 23, s. 297-302.

M alick i M. The Evaluation Criteria and an Evaluation of the Applicability of the Electro-Phy­ sical Properties of the Soil - Electrode System for the Control of the Dynamics of Soil Moisture. Kryteria i ocena przydatności elektrofizycznych właściwości układu elektroda/gleba do kontroli dynamiki wilgotności gleb. Pol. J. Soil Sc. t. 12, nr 2 (1979), s. 97-103.

Metody badań gruntów spoistych. Praca zbiorowa pod red. nauk. B. Grabowskiej-Olszewskiej. Wyd. II. Wydawnictwa Geol. 1980, s. 5-295.

O lszta W. Laboratoryjne badanie przewodnictwa kapilarnego gleb. Laboratornyje issledo- wanija kapillarnoj wodoprowodimosti poczw. Laboratory Investigations on the Capillary Conduc­ tivity of Soils. Wiad. IMUZ t. 14, z. 2, s. 203-123.

P aterson E., S taw iń sk i J. The Use of a Vacuum Microbalance in the Investigation of the Kinetics of Water-Vapour Adsorption on Soil Components. Adaptacja mikrowagi próżniowej do badań adsorpcji pary wodnej na składnikach glebowych. Pol. J. Soil Sc. t. 12, nr 2 (1979), s. 105-111.

Pu к os A. The Influence of Stress and Time of the Volumetric Deformation of Soils. Wpływ naprężenia i czasu na odkształcenie objętościowe gleb. Pol. J. Soil Sc. t. 12, nr 2 (1979) s. 81-81.

S tęp n iew sk i W. Oxygen Diffusion and Strength as Related to Soil Compaction 1. ODR. Pol. J. Soil Sc. t. 13, nr 1 (1980), s. 3-13.

S tęp n iew sk i W. Płyty do ustalenia ciśnienia ssącego gleby w zakresie do 1000 hPa. Pr. Kom. Nauk. PTG z. 1/20, s. 11-15.

Ś lusarczyk E. Współzależność między porowatością a gęstością gleby. Pr . Kom. Nauk. PTG z. 1/20, s. 39-44.

T ru szk ow sk i L. Porównanie metod oznaczania wilgotności gruntu. Comparison of some Methods for Ground Humidity Determination. Srawnienije niekotorych mietodow opriedielenija włażnosti grunta. Arch. Ochr. Środ. nr 2 (1980), s. 203-208.

W alczak R., W itk ow sk a-W alczak В. Oznaczenie składu agregatowego gleby po prze­ sianiu w wodzie na podstawie wyników uzyskiwanych z analitycznej metody badania wodoodpor- ności agregatów glebowych Pr. Kom. Nauk. PTG, z. 1/20, s. 31-38.

Zaw adzki S., O lszta W. Określanie polowej pojemności wodnej profilu glebowego na pod­ stawie krzywych pF. Opriedielenije polowoj włagojemkosti poczwiennogo profila na osnowami kriwych pF. Determination of Field Water Capacity of the Soil Profile on the Basis of pF Curves Wiad. IMUZ t. 14, z. 2, s. 177-186.

Zaw adzki S., O lszta W. Zmodyfikowany aparat Wita do laboratoryjnego oznaczania prze­ puszczalności wodnej gleb. Modificirowannyj apparat Wita dla laboratornogo opriedielenija wodo- pronicajemosti poczw. Modified Wit’s Apparatus for the Laboratory Determination of Water Permeability of Soils. Wiad IMUZ t. 14, z. 2, s. 187-194.

Z aw adzki S., O lszta W. Uproszczony sposób pomiaru współczynnika filtracji gleb za pomocą cylinderka z piezometrem. Simplified Method of Measurement of the Filtration Coefficient of Soil by Means of a Cylinder with Piezometer. Uproszczennyj mietod izmierenija koefficienta filtracji poczw s pomoszcziu cilindra s piezomietrom. Wiad. IMUZ t. 14, z. 2, s. 195-202.

F. Chemia gleby (.z fizyко-chemia). Chimija poczwy. Soil Chemistry. Chemie des Bodens. Chimie du sol.

B ień k ow sk i P. Changes of Energetic Value, Elementary Composition and Respiration in Decomposing Organic Matter. Ekol. pol. t. 29, nr 3, s. 451-462.

G on et S. S. Adsorpcja jonów Cu2+ przez gleby. Absorption of Cu2+ Ions by Soil. Adsorpcja jonów Cu2+ czerez poczwu. Zesz. nauk. ATR Bydgoszcz 83, Rol. 12, s. 21-38.

(9)

K om orn ick i T., G rzyw now icz I. Zakres stosowania metody Kappena do oznaczania sumy zasad wymiennych w glebie. Cz. I. Gleby zawierające CaC03 . Priedieły primienimosti mietoda Kappena dla opriedielenija sumy obmiennych osnowanij w poczwie. Czast’ 1-ja. Poczwy sodierża- szczije CaC03 . The Range of Applicability of Kappens’ Method for the Determination of Exchange­ able Bases in Soils. Part I. Soils Containing CaC03 . Rocz. glebozn. t. 32, nr 2, s. 3-14.

Ł ogin ow W., W iśn iew ski W., Ja n o w ia k J . Zmienność ogólnej zawartości węgla w glebie. Variability of Total Carbon Content in Soil. Izmieniajemost’ obszczego sodierżania ugla w poczwie. Zesz. nauk. ATR Bydg. nr 88, Rol. 13, s. 5-16.

Ł ogin ow W. i inni. Metoda jednoczesnego frakcjonowania węgla i azotu w zależności od ich podatności na procesy oksydacyjne. Mietod odnowremiennogo frakcjonirowanija ugla i azota w zawisimosti ot ich wospriimcziwosti к okislitielnym processam. A Method of Simultaneous Fractionation of Carbon and Nitrogen Depending on their Susceptibility to Oxidizing Processes. Zesz. nauk. ATR Bydgoszcz 83, Rol. 12 s. 5-10.

M iklaszew ski S., Rola H., R ola J., Wpływ wieloletniego stosowania herbicydów na Agro- pyron repens oraz na zawartość próchnicy w glebie. The Influence of Multiannual Application of Herbicides on Agropyron Repens and on the Quantity and Quality of Humus in Soils. Zesz. nauk. AR Wrocł. nr 130, Rol. 35, s. 197-202.

M isztal M. Porównanie składu chemicznego przecieków lizymetrycznych i wyciągów wodnych z rędziny. Srawnienije chimiczeskogo sostawa lizimietriczeskich filtracjonnych wod i wodnych wytiażek iz rendziny. Comparison of the Chemical Composition of Lysimetric Leakages and Water Extracts of Rendzina Soil. Rocz. glebozn. t. 32, nr 1, s, 19-31.

M isztal M. Leaching of Nutrive Components from Rendzina in a Lysimetric Experiment. Wymywanie składników pokarmowych z rędziny w doświadczeniu lizymetrycznym. Pol. J. Soil Sc. t. 11, nr 2 (1978), s. 103-111.

Pen di as H., Ryk a W. Chemizm skał magmowych polskich w ujęciu regionalnym i gene­ tycznym. Arch. Miner. t. 37, s. 83-143.

PI ich ta W. Zagadnienia genezy, właściwości i klasyfikacji próchnicy mor. Problems of the Origin, Properties and Classification of the Mor Humus. Uniw. M. Kopernika Toruń, Rozprawy, s. 5-144.

Pond el H., T e re la k H . Skład chemiczny wód drenarskich jako podstawa oceny strat skład­ ników mineralnych wymywanych do wód gruntowych. Chemical Composition of Drainage Waters as a Basis for Evaluation of Mineral Element Losses by Leaching aut to the Ground Waters. Chimi- czeskij sostaw drenażnych wod как osnowa ocenki potieriej udobritielnych elemientow, wymywa- jemych w gruntowyje wody. Pam. puł. z. 75, s. 149-167.

Szczypa J., M onies A., S o k o ło w sk a Z. Static and Dynamic Investigations with Radio­ chemical Methods, of the Sorption of Potassium Ions in Artificially Aggregated Soils. Statyczne i dynamiczne badania metodami radiochemicznymi sorpcji jonów potasowych w glebie sztucznie agregowanej. Pol. J. Soil Sc. t. 12, nr 2 (1979), s. 153-163.

Turski R., F lis-B u jak M. The Influence of Plant Rotation and Fertilization on Humin Acids in Polish Chernozem. Wpływ zmianowania i nawożenia na kwasy huminowe czamoziemu polskiego. Pol. J. Soil Sc. t. 11, nr 2 (1978), s. 123-132.

Turski R., M isztal M., Smal H. Rétrogradation of Phosphorus and Potassium Fixation, by Rendzina Soil. Uwstecznianie fosforu i potasu przez rędzinę. Pol. J. Soil Sc. t. 11, nr 2 (1978) s. 113-121.

W elc A. Wpływ opadów na wielkość denudacji chemicznej w obszarze górskim na przykładzie badań w zlewni Bystrzanki. Wlijanije atmosfiemych osadkow na wieliczinu chimiczeskoj denudacji na gomoj płaszczadi na primierie issledowanij w wodosborie potoka Bystrzanka. Influence of Atmospheric Precipitations on the Chemical Denudation Magnitude in a Mountain Area as Exempli­ fied by Investigations in the Bystrzanka Stream Catchment Area. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 325 (1980) s. 307-317.

(10)

W iśniewski W., G on et S.S. Wpływ azotanów i fosforanów na sorpcję jonów Cu2+ przez gleby. Influence of Nitrates and Phosphates on Cu2+ Sorption by Soil. Wlijanie nitratow i fosfatow na sorpcju poczwami jonow Cu2+. Zesz. nauk. ATR Bydg. nr 88, Rol. 13, s. 17-25.

Zawadzka H., Zerbe J. Oznaczenie substancji humusowych w wodach naturalnych. Gosp. wod. R. 41, nr 2, s. 47-51.

G. Mineralogia gleby. Mineralogija poczwy. Mineralogy of Soil. Mineralogie des Bodens. Mineralogie du soi.

B ogda A. Skład mineralny i niektóre właściwości gleb brunatnych wytworzonych z granitów sudeckich. The Mineral Composition and Some Properties of Brown Soils Developed from Sudetic Granitoids. Zesz. nauk. AR Wroc. Rozpr. nr 26, s. 1-58.

G on et S. S., Szym ura I. Ocena składu mineralogicznego frakcji iłu koloidalnego z poziomów A t gleb brunatnych metodą rentgenograficzną i elektronomikroskopową. Roentgenographic and Electron Microscopic Evaluation of Mineralogie Composition of Colloidal Loam Fraction Taken from the Ai Horizon of Brown Soils. Ocenka minierałogiczeskogo sostawa frakcji kolloidnogo ila iz urowniej A i buroziema rentgenograficzeskim i elektronomikroskopiczeskim mietodami, Zesz. nauk. ATR Bydgoszcz 83 Rol. 12, s. 13-19.

K ocoń J. Zastosowanie mikroskopii elektronowej i rentgenowskiej analizy strukturalnej w podstawowych badaniach rolniczych. Podst. Probl. współcz. Tech. t. 22 (1980), s. 57-102.

K ow alk ow sk i A., M y c ie lsk a -D o w g ia łło E. Soil Forming Processes in the Tundra and Arid Steppe of the Khangi Mountains on the Basis of Quarz Grain Analysis with an Electron Micros­ cope. Pol. J. Soil Sc. t. 13, nr 1 (1980), s. 25-29.

L an g ier-K u źn ia ro w a A . Zagadnienia wzorców do analizy termicznej. Mineralogia polonica t. 11, nr 2 (1980), s. 61-71.

L a n gier-K u źn iarow a A. Nowe ustalenia w zakresie nomenklatury analizy termicznej. Mineralogia polonica t. 11, nr 2 (1980), s. 73-77.

M azurek A. The Mineralogical Differentiation of Some Sandy Soils. Pol. J. Soil Sc. t. 13, nr 1 (1980), s. 73-83.

M oreno F. i inni. Mineralogical Compositions of Clay Fraction in Marsh Soil of SW Spain Pol. J. Soil Sc. t. 13, nr 1 (1980), s. 65-72.

R o b ertso n R. S. The Role of Thermal Analysis in Mineralogical Studies. Part. I. Mineralogia polonica t. 11, nr 1 (1980), s. 3-18.

R o b ertso n R. S. The Role of Thermal Analysis in Mineralogical Studies. Part II. Znaczenie analizy termicznej w badaniach mineralogicznych. Znaczenije termiczeskogo analiza w minera- łogiczeskich issledowanijach. Mineralogia polonica t. 11, nr 2 (1980), s. 15-24.

R och ew icz A., Bakun N. Minerały wtórne w piaskowcach czerwonego spągowca na obszarze Zachodniej Polski. Arch. Miner. t. 36, z. 2 (1980), s. 47-54.

Stańko w ska A. Zmienność glin morenowych Polski w zakresie minerałów ilastych. Zesz. nauk. AGH, Geol. z. 4 (1980), s. 5-15.

Szam ałek K. Transformacja muskowitu w kaolin w złożu kaolinu Andrzej w Żarowie. Kwart, geol. nr 1, s. 25-30.

W ichrow ski Z. Studium mineralogiczne iłów serii poznańskiej. Arch, miner. t. 37, z. 2, s. 93-196.

H. Biologia gleby. Biologija poczwy. Soil Biology. Biologie des Bodens. Biologie dii sol.

Badura L., Pacha J., Śliw a U. Wpływ cynku i miedzi na aktywność enzymatyczną gleby Pr. Nauk. UŚ1. Acta Biol. t. 9 (1980), s. 128-142.

B alick a N., W ęgrzyn T. Effect of Microorganisms on the Phytotoxicity of Herbicides. VI, Modification of Venzar Activity by Bacterial Cultures. Acta microb. pol. t. 30. nr 2, s. 195-201,

(11)

B arabasz W. Występowanie bakteriofagów u bakterii glebowych z rodzaju Arthrobacter, Azotobacter i Bacillus w środowiskach glebowych wybranych agrocenoz i ekosystemów trawiastych. The Occurrence of Bacteriophages in Soil Bacteria of Genera Arthrobacter, Azotobacter and Bacillus in Selected Agrocenoses and Grass Ecosystems. Naliczije bacteriofagow u poczwiennych bakterij iz wida Arthrobacter, Azotobacter i Bacillus w wybranych agrocenozach i ekosistiemach złakowych. Acta agr. silv. Ser. Agr. t. 20, s. 17-33.

B a ssa lik -C h a b iesk a L. Badania Bassalika i Jego uczniów nad wiązaniem azotu atmosfery­ cznego. Works by Bassalic and His School on Atmospheric Nitrogen Fixation. Issledowanija Bassa­ lika i jego uczennikow swazywanija atmosfiernogo azota. Post. Mikrobiol. t. 20, z. 3/4, s. 265-269. B łaszczyk M. i inni. Denitrification of Hight Concentration of Nitrites and Nitrates in Syn­ thetic Medium with Different Sources of Organic Carbon. I. Acetic Acid. Acta microbiol. pol. t. 30, nr 1, s. 49-58.

B orow iak P., N ied b a ła W. Badania nad mikrośrodowiskami mechowców. Prace Kom. Nauk. PTG-leb 111/25 (1980), s. 27-38.

D ę b o sz K. Incorporation of 15N-labelled Nitrogen into Humic Acids and Microbiol Biomass. Pol. Ecol. Stud, nr 2 (1980), s. 183-188.

D rą żk iew icz M., H a tto ri T. Preliminary Studies on Adsorption of Bacteria by Soil Particles. Wstępne badania nad adsorpcją bakterii na cząstkach glebowych. Pol. J. Soil Sc. 1 .11, nr 2 (1978), s. 133-141.

D u rsk a G., K aszu b iak H. Occurence of (Alfa, epsilon)-Diaminopimelic Acid in Soil. 1. The Content of (Alfa, epsilon)-Diaminopimelic Acid in Different Soils. 2. Usefulness of (Alfa, epsilon)- -Diaminopimelic Acid Determination for Calculations of the Microbial Biomass. 3 (Alfa, epsilon)- -Diaminopimelic Acid as the Nutritional Component of Soil Microorganisms. Pol. Ecol. Stud, nr 2 (1980), s. 189-206.

F en g lero w a W . Wpływ bezpośredni formy i dawki nawożenia azotowego na zespoły mikro­ flory żuławskiej mady ciężkiej. Mater, seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. II. Puławy, 3-5 VI 1981, s. 92-100.

G ostk o w sk a K., Fur czak J. Nasilenie amonifikacji i nitryfikacji w glebie płowej spod różnych monokultur. Mater, seminar. „Milerobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. II. Puławy, 3-5 VI 1981, s. 5-14.

G órny M., Griim L. (redaktorzy). Metody stosowane w zoologii gleby. Praca zbiorowa PWN 1981, s. 1-483.

Grüm L., Zim ka J. R. Participation of Carabids in Nutrient Transfer in Forest Habitas. Bull. Pol. Sc. Ser. biol. t. 29, nr 1-2, s. 21-26.

H etm an J., O rlik ow sk i L. Wpływ chemicznego i termicznego odkażania ziemi znormalizo­ wanej „S” na zdrowotność gerbery. Wlijanije chimiczeskogo i termiczeskogo obiezzarażenija stan- dartnoj ziemli S na ozdrowitielnost’ gerbery. The Influence of Chemical and Thermal Disinfection o f Normalized „S” Land on The Salubrity of Gerbera. Ann. UMCS Sec. E, t. 34, s. 285-291.

K am iń ska D. Wpływ czynników ekologicznych na biegaczowate Carabidae (Col) agrocenoz Acta UNC Biol. z. 23/1980, s. 67-90.

K asprzak K. Ocena metodyki przestrzennego rozmieszczenia oraz analiza zróżnicowania gatunkowego i liczebności Enchytraeldae (Oligochaeta) w murszowej glebie łąkowej. Prace Kom. Nauk PTG П1/25 (1980), s. 5-11.

Ker men J. Dynamiczna równowaga mikroorganizmów w glebie. Dynamie Balance of Micro­ organisms in Soil. Dinamiczeskoje rawnowiesie mikroorganizmow w poczwie. Post. Mikrobiol. t. 20, z. 3/4, s. 201-211.

K obus J., C zaban J., P aszk ow sk i W. Wpływ bentonitu na rozwój Azotobacter Chroococcum

V/ glebie wytworzonej z piasku słabo gliniastego. Mat. seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. I. Puławy 3-5 VI 1981, s. 122-128.

К o pyłów H. Próba wykorzystania benlate’u i topsinu M jako jedynych źródeł węgla przez odporne na nie grzyby (Micromycetes). Ulilization of Benlate and Topsin M as Source of Carbon

(12)

by Fungi (Micromycetes). Popytka ispolzowanija fungicidow benlate i topsin M w widie jedinicznych istocznikow ugleroda dla niewospriimcziwych к etim sriedstwam gribow (.Micromycetes). Zesz. nauk. AR Szczec. nr 84, Ser. przyr. 23 (1980), s. 129-133.

K o p y ło w H. Wpływ preinkubacji z pestycydami na amylolityczne, proteolityczne i lipo- lityczne właściwości grzybów. Influence of Preincubation with Pesticides on Amylolitics, Prote- olitics and Lipolitics Properties of Fungi. Wlijanije preinkubacji w prisutstwi pesticidow na amiło- lititiczeskije, proteoliticzeskije i lipoliticzeskije swojstwa gribow. Zesz. nauk. AR Szczec. nr 84, Ser. przyr. 23 (1980), s. 135-145.

K o r n iło w icz T., G o sto w sk a K., Szem ber A. Obserwacje nad wpływem DNOC na wzrost i morfologię kolonii mikrogrzybów. Wlijanije DNOC na rost i morfołogiju kolonii mikrogribow. Observations on the Influence of DNOC on the Growth and Morphology of Microfungi Colonies. Ann. UMCS Lublin, Sec. E, s. 233-251.

K orno bis S. Pionowe rozmieszczenie nicieni w glebie. Wertikalnoje raspriedielenije nematod w poczwie. Vertical Distribution of Nematodes in Soil. Zesz. probl. Post. Nauk. rol. z. 249, s. 7-17.

K orno bis S. Pionowe rozmieszczenie nicieni w glebie i uwagi o metodach badania. Gorizontał- noje raspriedielenije nematod w poczwie i niekotoryje mietodiczeskije zamietki. Horizontal Distri­ bution of Nematodes in Soil and Comments on Investigation Methods. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 249, s. 20-26.

L ork iew icz Z. Genetyczna kontrola biologicznego wiązania azotu. Mater, seminar. „Mikro­ biologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych** Puławy 3-5 VI 1981, cz. I, s. 13-24.

M ik laszew sk i S. Wpływ herbicydów stosowanych doglebowo na aktywność drobnoustrojów celulolitycznych. The Effect of the Herbicides Applied into the Soil on the Activity of the Celulolytic Microorganisms. Zesz. nauk. AR Wrocł. nr 130, Rol. 35, s. 189-196.

M orum cew G. Mikrobiologia — rolnictwu. Międzyn. Czas. rol. R. 25, nr 3, s. 59-62. M yśków W. Próby wykorzystania wskaźników aktywności mikrobiologicznej do oceny żyzności gleby. Microbiological Activity Indices as Applied for an Evaluation of Soil Fertility. Popytki izpolzowanija pokazatielej mikrobiołogiczeskoj aktiwnosti dla ocenki płodorodia poczwy. Post. Mikrobiol. t. 20, z. 3/4, s. 173-192.

M yśków W. Udział drobnoustrojów w przemianach związków azotowych w glebie w zależ­ ności od niektórych czynników środowiskowych. Mat. seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. I. Puławy 3-5 VI 1981, s. 45-70.

M yśków W., L asota T., Stachyra A. Kwas cyjanurowy pochodna herbicydów S-triazyno- wych jako źródło azotu dla niektórych drobnoustrojów glebowych. Mater, seminar. „Mikrobiolo­ giczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. If. Puławy, 3 -5 IV 1981, s. 115-123.

M yśków W. i inni. Wpływ stanowiska w zmianowaniu na stosunki biotyczne między grzybami ryzosferowymi pszenicy i fitopatogenami Gaeumannomyces graminis i Cercosporella herpotrichoides. The Biotic Relationships between Wheat Rhizosphere Fungi and the Phytopathogens: Gaemanno- myces graminis and Cercosporella Herpotrichoides as Influenced by Crop Sequence. Wlijanije miesta w siewoobrotie na bioticzeskije sootnoszenija mieżdu rizosfemymi gribami pszenicy i fitopatogenami Gaeumannomyces graminis i Cercosporella herpotrichoides. Pam. puł. z. 74, s. 59-72.

N a b io łcz y k -K a r g J. Density and Biomass of Soil Inhabiting Insect Larvae in a Rape Field and in a Meadow. Pol. Ecol. Stud, nr 2 (1980), s. 305-316.

O cam po J., Barea J., M on toya E. Amensalizm as an Ecological Factor Affecting the Establishement of Azotobacter and „Phosphorobacteria” in the Rhizosphere. Anensalizm jako ekologiczny czynnik oddziałujący na utrzymywanie się azotobaktera i „fosforobakterii” w rizo- sferze. Pol. J. Soil Sc. t. 11, nr 2 (1978), s. 143-150.

O strow ski J. Badania nad biologiczną aktywnością pozostałości Pielisamu w glebie. Organika (1981), s. 195-199.

(13)

P ap ateod oru D., C zachor M., W ójcik iew icz M. Rola grzybów w przyrodzie i gospo­ darce człowieka. Wszechświat nr 12, s. 273-276.

Pietr S. J. Herbicidal Effect on Some Metabolic Processes of Azotobacter Chroococcum. Acta microb. pol. t. 30, nr 2, s. 173-182.

R ó ży ck i E. Wybrane substancje biologiczne czynne produkowane przez mikroorganizmy prokariotyczne w różnych środowiskach glebowych górskich ekosystemów trawiastych. Zesz. nauk. AR Krak. Rozpr. 47 (1977), s. 7-62.

R óżyck i H. Wpływ insektycydu Gamakarbatox i herbicydu Aretit na rozkład błonnika w glebie oraz na rozwój i aktywność celulolityczną dwu grzybów Stachybotrys i Humicola. Acta UNG Biol. z. 23 (1980), s. 3-14.

R yl B. Enchytraeid (Enchytraeidae, Oligochaeta) Populations of Soils of Chosen Crop-Fields in the Vicinity of Turew (Poznań Region). Pol. Ecol. Stud, nr 2 (1980), s. 277-291.

R yszk ow sk i L. Wpływ intensyfikacji rolnictwa na faunę. Wlijanije intensifikacji sielskogo choziajstwa na faunu. Effects of Agiculture Intensification on Fauna. Zesz. probl. Post. Nauk roi. z. 233, s. 7-38.

R yszk ow sk i L., Ż y czyń sk a-B iałon iak I. Modele obiegu azotu. Mat. seminar. „Mikro­ biologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. I. Puławy 3-5 VI 1981, s. 71-92.

Saw icka A. Ekologiczne problemy wiązania azotu atmosferycznego. Mat. seminar. „Mikro­ biologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. I. Puławy 3-5 VI 1981, s. 25^t4.

S k ow roń sk i T., C h m ieln ick a A., Skow roń sk a T. Wpływ podłoża na produkcję fitazy przez Aspergillus niger. Wlijanije pitatielnoj sriedy na produkcju fitazy izgotawliwajemoj Aspergillus niger. The Influence of Medium of the Production of Phytase by Aspergillus niger. Ann. UMCS Sec. E, t. 34, s. 253-258.

S lizak W., B artk ow iak G. Mikrobiologiczne przemiany organicznych związków azotu w glebie nawożonej gnojowicą. Mat. seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych ” cz. II. Puławy 3-5 VI 1981, s. 70-76.

Smyk B. Nitrozoaminy — biologiczne i ekologiczne skutki ich oddziaływania na środowisko glebowe ekosystemów polowych. Mat. seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. I. Puławy 3-5 VI. 1981, s. 93-105.

Smyk B. i inni. Wpływ nawożenia azotem na występowanie nitrozoamin w środowiskach glebowych różnych ekosystemów polowych i trawiastych. Mater, seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. II, Puławy 3-5 VI 1981, s. 107-113.

S o b ieszcza ń sk i J., R od ziew icz A., S tem p niew icz R. Wzajemne oddziaływanie między herbicydami carbaminianowymi a mikroflorą gleby. Wzaimodiejstwije mieżdu karbaminowokisłym gerbicidami i poczwiennoj mikrofłoroj. Interaction of Carbaminate Herbicides and Soil Microflora. Rocz. glebozn. t. 32, nr 2, s. 37-44.

S trzelczyk E., L eniarska U. Synthesis of Vitamins by Bacteria Isolated from the Root Surface of Pine Seedlings (Pinus silvestris L.). Pol. J. Soil Sc. t. 13, nr 1 (1980), s. 31-40.

S trzelec A., K oth s J. S. Przemiany azotu mineralnego w glebie traktowanej różnymi związ­ kami amonu. Mat. seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. II. Puławy 3-5 VI. 1981, s. 15-26.

Szem ber A., D rążk iew icz M., W ielgosz E. Wpływ syntetycznych preparatów strukturo- twórczych (Gigtar, Magnafloc) na wiązanie azotu atmosferycznego przez wybrany szczep azoto- baktera. Mat. seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. I. Puławy 3-5 VI 1981, s. 107-112.

Szem ber A. i inni. Występowanie w glebach Kielecczyzny bakterii niesymbiotycznych wiążą­ cych azot atmosferyczny. Mat. seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. I Puławy 3-5 VI 1981, s. 113-121.

(14)

Szcm ber A. i inni. Wpływ syntetycznych preparatów strukturotwórczych z grupy liniowych poliakrylamidów na aktywność niektórych drobnoustrojów glebowych. Mater, seminar. „Mikro­ biologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. II. Puławy 3-5 VI. 1981, s. 84-91.

W asilew ska L. Ocena funkcji nicieni glebowych w ekosystemach leśnych łąkowych i polnych. Ocenka roli poczwiennych nematod w leśnych ługowych polewych ekosistiemach. Evaluation of the Function of Soil Nematodes in Grassland, Forest and Crop-Field Ecosystems. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 249, s. 53-68.

W asilew sk a L. Rola nicieni w procesie rozkładu materii organicznej w glebie. Prace Kom. Nauk. PTG 111/25 (1980), s. 15-22.

W en d orff A., B rzeziń sk a E. Numbers, Biomass and Vertical Distribution of Earthworms of the Pastures in Regions of Kraków and Jaworki. Liczebność, biomasa i rozmieszczenie pionowe dżdżownic na pastwiskach okolic Krakowa i Jaworek. Dożdżewoj ziemlianoj czerw pastbiszcz okresnostiej Krakowa i Jaworok. Acta agr. silv. Ser. agr. t. 19, s. 209-216.

W iecha H. Mikrobiologia gleb na terenie rezerwatu „Góra Chełm” koło Zawiercia. Stud Ośr. Fizjogr. t. 8, s. 45-54.

W itk ow sk i T. Abudance and Biomass of Earthworms (Lumbricidae) in Chosen Crop-Fields. Pol. Ecol. Stud, nr 2 (1980), s. 293-303.

W łodarczyk T. Dynamika wzrostu mikroorganizmów na powierzchni kaolinitu. The Growing Dynamics of Microorganisms on the Kaolinite Surphace. Dinamika rosta mikroorganizmow na powierchnosti kaolinita. Arch. Ochr. Środ. nr 3-4 (1980), s. 183-186.

W róbel T. Dobór efektywnych szczepów Rhizobium Japonicum dla uprawianych w kraju form i odmian soi. Mat. seminar. „Przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. I. Puławy 3-5 VI 1981, s. 139-148.

Z ab aw ski J., P iaseck i J. Studia nad mikroflorą glebową wyspy King George (Południowe Szetlandy). Mater, seminar. „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych” cz. II. Puławy 3-5 VI 1981, s. 131-138.

Żuraw ska M. i inni. Wpływ fumigacji gleby na zmiany mikroflory rizosfery i planosfery pomidorów. The Influence of Soil Fumigation on Rhizosphere and Rhizoplane Microflora of Green-House Tomatoes. Zesz. nauk. AR Wroc. nr 131, Rol. 36, s. 67-74.

Żurek L. The Influence of the Herbicides Lenacil and Pyrazon on the Soil Algae. Ekol. pol. t. 29, nr 3, s. 327-342.

I. Chemia rolna. Agrochimija. Agricultural Chemistry. Agrikultur chemie. Chimie agricole.

Abraham L. Znaczenie nawozów organicznych w intensywnej uprawie roślin. Międzyn. Czas. roi. R. 25, nr 6, s. 30-34.

A dam us M. i inni. Przydatność wspólnych wyciągów do oznaczania zawartości przyswajalnych form cynku, miedzi i manganu w glebie. Prigodnost’gruppowych wytiażek dla opriedielenija sodierża- nija uswojajemych form cinka, miedi i marganca w poczwie. Usefulness of Soil Ectractans for Determining the Content of Available Forms of Zinc, Copper and Manganese in Soil. Rocz. Glebozn. t. 32, nr 2, s. 15-23.

A nd rzejew sk i M., C zekała J. Wpływ nawożenia azotowego i obornika na zawartość kilku form azotu w glebie. Pr. Komis. Nauk. Rol. PTPN Rol. t. 51, s. 7-17.

A n io ł A. Aluminium and Phosphorus Content in Wheat Varieties of Different Tolerance to Aluminium Toxicity. Zawartość glinu i fosforu w odmianach pszenicy różniących się tolerancyj- nością na glin. Sodierżanije aluminia i fosfora w sortach pszenicy otliczajuszczichsjä tolerantnostiu po otnoszeniju к aluminiu. Biul. IHAR nr 143, s. 15-19.

A n io ł A. Metody określania tolerancyjności zbóż na toksyczne działanie jonów glinu. Mietody opredielenija tolerantnosti zicrnowych к toksiczeskomu wlijaniju jonow aluminia. The Laboratory Methods for Testing Cereals for Al-Tolerance. Biul. IHAR nr 143, s. 3-15.

(15)

A n io ł A., H ill R. D. The Aluminium Uptake by Roots of Triticale. Pobieranie glinu przez korzenie pszenżyta. Pogłoszczenije aluminia korniami Triticale. Hod. Roślin Aklim. Nasien. t. 24, z. 5 (1980), s. 669-676.

B ard zick aB ., D o m sk a D . Wpływ nawożenia cynkiem na plon białka i zawartość związków azotowych w' bulwach ziemniaka. Wlijanije udobrienija cinkom na urożaj biełka i sodierżanije azotistych sojedinienij w kłubniach kartofiela. The Effect of Zinc Fertilization on the Yield of Protein and Protein Compounds in Potato Tubers. Zesz. nauk. ART Olszt. Rol. 30 (1980), s. 353-361.

B ardzicka B. i inni. Ćwiczenia z chemii rolnej. Skrypty ART Olszt. 1981, s. 5-152. B arszczak T ., B arszczak Z . Wpływ zakwaszenia gleby na plon i skład chemiczny jęczmienia jarego zależnie od dawki azotu i odmiany. Wlijanije zakislenija poczwy na urożaj i chimiczeskij sostaw jarowogo jaczmienia w zawisimosti ot doza azota i sorta. The Soil Acidification Effect on Yield and Chemical Composition of Summer Barley Depending on Nitrogen Rate and Variety. Rocz. Nauk. rol. Ser. A, t. 104, z. 4, s. 79-92.

B a rto szew icz J., D rab en t Z. Wymiana jonów fosforanowych z wodnych roztworów kwasu ortofosforowego na anionicie Zerolit FF. Obmien fosfatnych jonów iz wodnych rostworów orto- fosfornoj kisłoty na anionitie Zerolit FF. Exchange of Phosphate Jons from Aqueous Solutions on Ortophosphoric Acid on Zerolit FF. Zesz. nauk. ART Olszt. Rol. 30 (1980), s. 362-369.

B a rto sz e w icz J., D ra b en t Z. Wymiana jonów fosforanowych pochodzących z K H 2P04 , K2HPO4, K3PO4 na Zerolicie FF. Obmien fosfatnych jonów iz wodnych rastworow K H 2P04 , K2HPO4 , K3PO4 na Zerolitie FF. Exchange of Phosphate Ions from K H 2P04 , K 2HP04 , K3PO4, on Zerolit FF. Zesz. nauk. ART Rol. 30 (1980), s. 370-375.

Baryła R. Dwukrotne czy trzykrotne nawożenie łąk azotem. Artykuł dyskusyjny. Wiad. melior. R. 24, nr 2, s. 39-41.

B aryła R., K rup iń ski A. Możliwość wzbogacenia roślinności łąk w mikroelementy przez stosowanie nawozów ogrodniczych. Post. Nauk rol. nr 6, (1980), s. 49-54.

Beer K. i inni. Współpraca w dziedzinie nawożenia mineralnego. Międzynar. Czas. roi. R. 25, nr 5, s. 29-32.

B iliń sk a E., Lesz M. Blaski i cienie chemizacji rolnictwa. Chemik R. 34, nr 7-8, s. 167-168. B iniak B. i inni. Wpływ różnych sposobów pielęgnowania oraz zróżnicowanego nawożenia mineralnego na zachwaszczenie roślin i zmiany jakościowe srodowiska glebowego. Effect of Different Methods of Cultivation and Mineral Fertilization on the Weedy State of a Field and on Some Che­ mical and Biological Changes in the Soil. Wlijanije razlicznych sposobow uchoda a także differenci- rowannogo minieralnogo udobrienija na zasoriennost’ rastienij i kaczestwiennyje izmienienija poczwiennoj sriedy. Zesz. nauk. AR Szczec. nr 85, Ser. agrot. 24 (1980), s. 3-13.

B łaż T., K ubiak W. Potencjometryczne miareczkowanie automatyczne glinu z zastosowaniem jonoselektywnej elektrody fluorkowej. Potentiometrie Automatic Titration of Aluminium Using Fluoride Selective Electrode. Chem. anal. t. 26, z. 1, s. 157—160.

Bo reńska Ł., N iew iad om sk i W. Studia nad efektywnością nawożenia bobiku na glebie pobranej ze stoku. Issledowanija effektiwnosti udobrienija końskich bobow na poczwie wzjatoj so skłona na razlicznoj głubinie. A Study of Fertilization of Horse Bean Grown in Pots Filled with Soils Taken from a Slope at Two Depths. Zesz. nauk. ART Olszt. Rol. nr 31, s. 59-66.

B orow iec J. Wpływ wapnowania łąk na zawartość mikroelementów w glebie i roślinności torfowiska niskiego. Wlijanije izwiestkowanija ługów na sodierżanije mikroelementów w poczwie i rastitielnosti nizowogo torfianika. The Effect of Calcifying of Meadows on the Content of Micro­ elements in the Soil and Vegetation of Low Peat-Bog. Ann. UMCS Sec. E, t. 34, s. 183-191.

Brandyk T., T rzecieck i E. Wartość nawozowa wód powierzchniowych w północnej części Żuław. Wiad. melior. R. 24, nr 10, s. 280-282.

Brandyk T. i inni. Próba matematycznego modelowania przyrostów masy roślinnej użytków zielonych na Żuławach Wiślanych. Popytka matematiczeskogo modelirowanija prirostow rastitie- Inoj massy trawianych ugodij w rajonie wislianyj marszej (Żuławy). An Attempt of Mathematical Modelling of Plant Matter Increments on Grasslands in the Vistula Marshland (Żuławy) Region. Wiad. IMUZ t. 14, z. 2, s. 125-144.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dąbkowski, Uwagi o urządzeniu ksiąg sądowych w dawnej Polsce, Lwów 1918; idem, Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich w dawnej Polsce, Lwów 1918; idem, Palestra

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Warmii i Mazur po 1945 r., zwłaszcza kwestii społecznych (opieka społeczna, medyczna) oraz wyznaniowych,

Świadkami są pan Mikołaj, który wtedy sprawował urząd zastępcy biskupa[Henryka], Walter, kapłan komendariusz w Wiek [w kom- turstwie], wtedy prepozyt diecezji; brat

Amongst refugees in Iran appeared Wanda Szuszkiewicz and Jerzy Górszczyk, whose work influ- enced to the political, educational, cultural life of the local Polish community..

Druga część referatów odwoływała się do dziedzictwa Solidarności, pojmowa- nego jako faktyczna realizacja jej ideałów – budowania demokracji i społeczeństwa

W ten sposób chore osoby, które na początku trajektorii choroby nie posiadały żadnej wiedzy na temat cukrzycy, aktywnie zagospodarowują rosnący zakres swojej wiedzy i

In the modern Polish literature, an increasing amount of archaeologists state that the question of the ethnic origin of ancient tribes, identified with archaeological cultures, or

— ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 1 archiwach. 112) regulując status prawny Ministra Kultury i Sztuki jako naczelnego organu' administracji państwowej w sposób