• Nie Znaleziono Wyników

Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wstęp

Niniejsze opracowanie zostało napisane z myślą o studentach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków ekonomicznych i pokrewnych. Ma służyć

głównie jako materiał pomocniczy do ćwiczeń oraz podstawa do samodzielnego rozwiązywania zadań z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ponadto może być użyteczne jako swoisty poradnik dla przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie w trakcie swojej działalności gospodarczej spotykają się z problemami

w zarządzaniu finansami. Wykorzystanie zawartych w opracowaniu metod i technik rozwiązywania problemów z pewnością ułatwi podejmowanie decyzji z zakresu finansów. Zawarte liczne przykłady obrazują realne sytuacje, z jakimi mogą zetknąć się osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych

w przedsiębiorstwie. Celem tej książki jest krótkie przedstawienie podstaw teoretycznych oraz pomoc w nabyciu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania

finansami przedsiębiorstwa.

Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Na początku każdego z nich przedstawiono krótkie wprowadzenie do tematu, podano najważniejsze definicje oraz liczne przykładowe zadania. Każdy rozdział zakończony jest zadaniami do samodzielnego rozwiązania, do których rozwiązania zostały zamieszczone na końcu książki.

W pierwszym rozdziale przedstawiona jest teoria zmiany wartości pieniądza w czasie. Ukazane są sposoby wyznaczania przyszłej i obecnej wartości pieniądza wraz z przykładami ich zastosowania. Rozdział drugi to omówienie sprawozdawczości finansowej jako podstawowego źródła informacji do podejmowania decyzji

przez zarządzających przedsiębiorstwem, ale również przez tych, którzy oceniają

firmę z zewnątrz. Jako główne narzędzie wspomagające dokonanie tej oceny, omówiona została analiza finansowa ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej

według podstawowych jej obszarów.

Rozdział trzeci dotyczy struktury kapitału oraz kalkulacji kosztu różnych źródeł finansowania.

Rozdział czwarty przedstawia problem wykorzystania dźwigni w przedsiębiorstwie.

Wyjaśniony jest mechanizm działania dźwigni operacyjnej, finansowej oraz łącznej poparty licznymi przykładami liczbowymi. Omówiony tu został również próg rentowności.

Kolejny rozdział dotyczy tzw. decyzji krótkoterminowych, czyli zarządzania majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. W rozdziale tym zostały

przedstawiona takie kwestie, jak zarządzanie zapasami, należnościami krótkoterminowymi, gotówką oraz zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi.

W rozdziale szóstym poruszona jest problematyka wyboru i oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Skupiono się tu głównie na ukazaniu metod

oceny projektów dotyczących inwestycji rzeczowych.

Rozdział siódmy dotyka problemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, postrzeganą przez pryzmat samej firmy, ale również z punktu widzenia jej wyceny przez rynek. Przybliżone są tu metody samej wyceny, ale także wskaźniki

pozwalające na monitorowanie tej wartości, oraz czynniki ją kreujące.

Ostatni rozdział stanowi pewnego rodzaju podsumowanie, ponieważ dotyczy ryzyka finansowego. Ze względu na fakt, że ryzyko w działalności gospodarczej

(2)

dekomponowane jest na tysiące różnych pojedynczych ryzyk, stąd autorki odniosły się do tego rodzaju ryzyka, który ich zdaniem jest najczęściej spotykane

w przedsiębiorstwie i z którym zarządzający mają największe kłopoty przy podejmowaniu decyzji finansowych, a mianowicie ryzyka walutowego, inwestycyjnego

i struktury kapitału. W rozdziale tym obok szczegółowych metod i narzędzi stosowanych do zarządzania danym typem ryzyka, omówiono dodatkowo podstawowe miary ryzyka, sposoby ich wyliczania i interpretowania.

Autorki mają świadomość, że publikacja zatrzymuje się na pewnym poziomie ogólności i pogłębienie poruszanych zagadnień wymaga sięgnięcia do innych specjalistycznych opracowań. Autorki mają jednak nadzieję, że książka pozwoli przybliżyć tematykę związaną z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa i pomoże w podejmowaniu trudnych decyzji finansowych.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich czytelników Anna Motylska-Kuźma i Joanna Wieprow

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kalafior tworzą różyczki, które wyglądają podobnie jak cały owoc: każda różyczka składa się z mniejszych, te z jeszcze

Osoba pisząca reportaż wybiera autentyczne zdarzenie i udaje się na miejsce aby zebrać materiał.. Rozmawia się ze świadkami, którzy widzieli

2.4 Narysuj wykres zawierający dane (body, surface) z punktami o róż- nych kolorach dla grup equake i explosn.Narysuj na wykresie prostą dyskry- minacyjną, oddzielającą obie

Szczególnego znaczenia nabiera zatem naukowe podejście do procesu zarządzania zasadzające się na kompleksowości procesu zmian oraz na zrozumieniu istoty i na- tury

Zasadniczo rzecz biorąc, współczesna praktyka projektowa w wymiarze designu doświadczeń została sprowadzona do totalitaryzmu semantyk, przeciwko któremu trudno się buntować,

Jednym z owych rozwiązań jest specyficzna redakcja schematu fasady palla- diańskiej, wykorzystana przez de Witta w projekcie kościoła w Berdyczowie, a także w elewacjach

mogą mieć skrzydła: roz- wierane, uchylne, obrotowe, przesuwne bądź występo- wać w konstrukcji mieszanej, np. Praktyczną, gdyż poprzez wysunięcie przed lico ściany

(...) Wkrótce usłyszymy jak szum wielu wód głos Boga, który obwieści nam dzień i godzinę przyjścia Jezusa.. Żyjący święci, sto czterdzieści cztery tysiące, poznają i