• Nie Znaleziono Wyników

Co to znaczy: ratować życie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Co to znaczy: ratować życie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

24 menedżer zdrowia październik–listopad 8/2010

p r a w o

Kiedy świadczenia udzielić „trzeba”, kiedy tylko „można”

Co to znaczy:

ratować życie

fot. iStockphoto

Zdefiniowanie takiego świadczenia jest ważne o tyle, że jeśli udzieli go szpital, który przekroczył kon- trakt, otrzyma za nie dodatkowo wszelkie należne pie- niądze. Jeśli zaś usługa medyczna nie uzyska statusu

„świadczenia ratującego życie”, zapłata będzie częś - ciowa lub nie będzie jej wcale.

Płatnik wie swoje

Płatnik nie ma takich wątpliwości jak lekarze.

W przesyłanych przez szpitale danych o wykonanych procedurach zawarte jest logiczne określenie (tak lub nie), czy procedura (według wiedzy lekarza) była „świad- czeniem ratującym życie”. Te informacje to tzw. raporty statystyczno-medyczne. Weryfikują je pracownicy NFZ, którzy zatwierdzają dane świadczenie jako „ratu-

jące życie” lub nie. Stanowi to podstawę do ujęcia tego świadczenia w raporcie rozliczeniowym i uzyskania za nie zapłaty. NFZ stosuje różne – na ogół własne – defi- nicje, według których kwalifikuje świadczenia jako

„ratujące życie”. Prym wiedzie art. 3 punkt 8 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ustawa o ZOZ-ach

Oprócz kreowanej przestrzeni prawnej, w której pojawiają się neologizmy, istnieje jednak ugruntowane prawo, według którego musi działać placówka medycz- na i pracujący w niej lekarze. Mam na myśli ustawę o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawę o zawodzie lekarza, a konkretnie art. 7 ustawy o ZOZ-ach, który stanowi, że „zakład opieki zdrowotnej nie może odmó-

Przez polskie szpitale przewija się dyskusja, co to jest „świadczenie ratujące życie”.

Lekarze mają merytoryczny problem ze wskazaniem cech takiego świadczenia.

(2)

październik–listopad 8/2010 menedżer zdrowia 25

p r a w o

wić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie potrze- bującej natychmiastowego udzielenia takiego świadcze- nia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia”.

Ustawa o zawodzie lekarza

Zapis art. 30 ustawy o zawodzie lekarza – „Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym wypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spo- wodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki” – też nie pozostawia żadnych wątpliwości co do sposobu zachowania lekarza w sytuacji, kiedy właśnie rozpo- znaje stan wymagający interwencji. Artykuł ten nie pozwala lekarzowi na zaniechanie działania i nakazuje udzielenie świadczenia, które leży w zakresie jego kompetencji i potrzebne jest pacjentowi.

Świadczenia „nieodmawialne”

Można zatem przyjąć, że dwa przytoczone przepisy sankcjonują istnienie tzw. świadczeń nieodmawial- nych. Jako przykład można podać hemodializoterapię.

Według interpretacji przyjętej przez NFZ, nie należy ona do zabiegów ratujących życie. Nieprzeprowadze- nie tej procedury nie powoduje (na ogół) zgonu, moż- liwe jest też niewielkie przesunięcie jej w czasie. Pew- ne jest jednak, że zwłoka w regularnym prowadzeniu hemodializoterapii przyczynia się do pogorszenia sta-

nu zdrowia pacjenta i zagraża jego życiu. Oczywiście, nie tak jak rozerwana aorta, ale z pewnością zagraża.

Można poszukać podobieństw pomiędzy zabiegiem hemodializoterapii i leczeniem onkologicznym, w któ- rym znajdziemy podobne zależności pomiędzy stanem zdrowia i zaniechaniem leczenia. Przerwanie skojarzo- nego leczenia onkologicznego po zabiegu operacyj- nym w oczekiwaniu na radioterapię czy chemioterapię stanowi takie samo zagrożenie dla życia pacjenta jak zaniechanie dializoterapii. Zatem, nawet pomijając odpowiedzialność etyczną, przerwanie takiego lecze- nia stanowi zaniechanie działania i wyczerpuje zna- miona art. 7 ustawy o ZOZ-ach.

Ewidencja

Warto zwrócić uwagę, że od 14 września placówka medyczna ma obowiązek prowadzenia ewidencji udzielanych świadczeń medycznych wraz z oznacza- niem tych, które zostały udzielone w warunkach okre- ślonych w art. 7 ustawy o ZOZ-ach, art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i art. 3 pkt 8 ustawy o Państwo- wym Ratownictwie Medycznym.

Kwestią wymagającą wyjaśnienia pozostaje, dlaczego z wymienionych wyżej świadczeń, opisanych w trzech przytoczonych aktach prawnych, NFZ finansuje tylko świadczenia wykonane w warunkach opisanych w usta- wie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Erwin Strzesak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe.. Okres zbioru ogórków trwa krócej od okresu, kiedy można

Gdy pojazd się do nas zbliża, ton syreny jest wysoki (krótsza fala), po czym zmienia się na niższy (dłuższa fala), gdy pojazd zaczyna się

Nie mniej ważne są te zastosowania symbolu światła, w których przybli- żana jest pełna blasku teofanijna obecność Boga pośród ludu (por. Ps 50,1-3) oraz Jego

Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem tablicy multimedialnej – wyszukiwanie flagi Polski wśród flag z różnych krajów europejskich w tych samych barwach (np. Malty, Austrii,

PROMISCIUOUS (mieszany) aby karta odbierała wszystkie pakiety wędrujące w sieci (segmencie sieci) nie tylko te, które są przeznaczone dla niej.- przechwytuje pakiety przesyłane

-sniffer (przeważnie) przestawia kartę sieciową w tryb PROMISCIUOUS (mieszany) aby karta odbierała wszystkie pakiety wędrujące w sieci (segmencie sieci) nie tylko te, które

+zaszyfrować wiadomość za pomocą klucza publicznego adresata i podpisać ją własnym kluczem prywatnym zaszyfrować wiadomość za pomocą klucza publicznego adresata i podpisać ją

Dodać można by tylko, że istnieją też empiryczne metody badania tego, co jest normą językową: językoznawcy uzasadniają zdania na temat poprawnego użycia w dosyć