• Nie Znaleziono Wyników

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Leokadia Pośpiechowa

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w

Opolu

Biuletyn Polonistyczny 33/1-2 (116-117), 162-165

(2)

162

-n ie g o sp o ru m iędzy p is a r z a m i.

- 0 . P a c ła w s k i (W SP K i e l c e ) z a j ę ł s i ę tematem I I w o jn y ś w i a ­ to w e j w t w ó r c z o ś c i G om brow icza, c z e r p ią c m a t e r ia ł d la swych w n io s ­ ków z a n a l i z " T r a n s - A t la n t y k u " i " P o r n o g r a f i i " .

- 0 . G le n s k ( I n s t y t u t ś l ę s k i w O p o lu ) z a p re z e n to w a ł p r a w ie n ie z n a n e o b lic z e Gombrowicza - a f o r y s t y .

- W. K u p is z e w s k i (u w ) p r z e d s t a w i ł w n io s k i z badań nad ję z y k ie m dramatów W it o ld a G om brow icza.

- M. R uszko w sk i (W S P K i e l c e ) m ó w ił o d ia lo g a c h w p r o z ie a u t o ­ ra "Kosm osu" ja k o i m i t a c j i p o ls z c z y z n y m ó w io n ej.

W p rz e rw ach m iędzy o b rad am i z ło ż o n o k w ia t y na g r o b ie m a tk i Gombrowicza na Sta rym C m entarzu w K i e l c a c h , odw iedzono t e ż M ało - s z y c e - m ie js c e u ro d z in p is a r z a .

l i s t o p a d 1989 D anusz D ę tk a

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Instytut Filologii Polskiej

1988/1989

I . S t r u k t u r a o r g a n iz a c y jn a i s k ła d osobowy

D y r e k to r - p r o f . M. Kaczm arek; z - c y d/s d y d a k ty c z n y c h - d o c .‘ d r hab . S . G a jd a , d/s wychowawczych - d o c. d r h a b . W. H e n d z e l.

- Z a k ła d L i t e r a t u r y S t a r o p o l s k i e j i O ś w ie c e n io w e j: p r o f . M. K aczm arek; d o c . d r h a b . H. S tan k o w sk a ( k i e r o w n i k ) ; a d iu n k t d r 0 . N eu berg ; s t . a s y s t . M. R o w iń s k a - S z c z e p a n ik .

- Z a k ła d L i t e r a t u r y P o l s k i e j X IX w ie k u : p r o f . T . B u j n i c k i ( p ó ł e t a t u ) ; d o c e n c i: d r hab . d r hab. W. H e n d z e l, P . O b rą c z k a ,

(3)

163 L . P o śp ie c h o w a ( k i e r o w n i k ) ; a d i u n k c i : d r d r W. O lk u s z , K. R a c z y ń ­ s k i , M. W a ń c z o w s k i, A . W o ln y ; s t . a s y s t . : mgr mgr A. K o ła c z k o w s k a , 3 . K u b in k a , A . M azu r; s t a ż y s t a : mgr M. Z a b ie r z e w s k a - K u c h a r s k a . - Z a k ła d L i t e r a t u r y P o l s k i e j XX w ie k u : d o c . d r h a b . A. P r y s z - cz e w s k a - K o z o łu b ( k i e r o w n i k ) ; a d i u n k c i : d r d r E . D ąb ro w ska, A. W i e r ­ c i ń s k a ; s t . a s y s t . : mgr Z . B i t k a ; a s y s t . : mgr mgr D. H eck, K . O g io ld a . - Z a k ła d F o l k l o r y s t y k i i P iś m ie n n ic t w a ś l ą s k i e g o : p r o f . p r o f . 3 . P o ś p ie c h , D. S im o n id e s ( k i e r o w n i k ) ; a d iu n k c i : d r d r K. K o ssa- k o w s k a - O a ro s z , P . K o w a ls k i, T . S m o liń s k a ; a s y s t . : mgr A . O ezusek; s t a ż y s t k a : mgr B . Radw ańska. - Z a k ła d D y d a k t y k i F i l o l o g i i P o l s k i e j : d o c . d r h a b . Z . P i a ­ s e c k i ( k i e r o w n i k ) ; s t . w y k ła d o w c y : d r d r 3 . B a r , U. K rau ze ( p ó ł e t a t u ) , mgr D. D ybow ska; a d i u n k c i : d r d r D, P i a s e c k a , A . K a r l i ń - s k a - W ło d a r c z y k ; s t . a s y s t . : mgr mgr M. C z a jc z y ń s k a , E . L e ta c h o - w ic z , M. N i e d z i e j k o ; a s y s t . : mgr A . S ło d z iń s k a . - Z a k ła d 3 ę z y k a P o ls k ie g o : p r o f . p r o f « : W. D o b rz y ń s k i, W. Lu­ bas ( p ó ł e t a t u ) , F . P l u t a ( k i e r o w n i k ) ; d o c e n c i: d r hab . d r h a b . S . G a jd a , S . S o c h a c k a ( p ó ł e t a t u ) ; a d i u n k c i : d r d r Z . A d am iszyn , 3 . B i n i e w i c z , E . O a k u s - B o re k , E , M a lin o w s k a , K . K w aśn ie w sk a- N o w ik , A . S t a r z e c , B . W y d e rk a , B . W o ło w ik ; s t . a s y s t . : mgr K . G r y b o ś ; a s y s t . : mgr M. M akuchowska; s t a ż y ś c i : mgr mgr A . B iz o ń - Z a le w s k a , A . K a n ia .

- Z a k ła d 3 ęzykoznaw stw a S ło w ia ń s k ie g o : p r o f . p r o f . : 3 . Dam- b o rs k y , A . F u r d a l ( k i e r o w n i k ) ; s t . a s y s t . : mgr M. B a lo w s k i.

Na u r lo p a c h naukowych - w c e lu u k o ń c z e n ia d y s e r t a c j i d o k t o r ­ s k ic h i h a b i l i t a c y j n y c h - p rz e b y w a ją : mgr mgr A . K o ła c z k o w s k a ,

A.

Mazur o ra z d r

w.

O lk u s z ,

(4)

164

p o d ję ł d o c . d r hab . P . O b rę c z k a , a mgr 0 . K u b in k a z a t r u d n io n y z o ­ s t a ł ja k o l e k t o r ję z y k a p o ls k ie g o na U n iw e r s y t e c ie w O łom uńcu. P r a c o w n ic y I n s t y t u t u k o n ty n u u ję p ra c e badawcze w ramach C PB P 0 8 .1 0 koordynow ane p rz e z I B L “ L i t e r a t u r a p o ls k a - t e n d e n c je ro z w o jo w e , form y i f u n k c je s p o łe c z n e " ( " B a r o k i baroko w ość w l i t e r a t u r z e p o l ­ s k i e j - k ie r o w n ik : p r o f . M. Kaczm arek) o ra z " L i t e r a t u r a wobec h i s ­ t o r i i i św iad o m o ści s p o łe c z n e j" ( " 2 badań nad l i t e r a t u r ę i s z t u ­ kę d ru g ie g o p o k o le n ia p o z y ty w is tó w p o l s k i c h " - k ie r o w n ik : d o c . d r h a b . 2. P i a s e c k i ) .

I n s t y t u t w s p ó łp r a c u je z W yższę S z k o łę P e d a g o g ic z n ę w K i l o n i i ( R F N ), Poczdam ie (N R D ), z W yd z ia łe m Pedago gicznym w H rad e c K r a lo v e ( C S S R ) , z U n iw e rs y te te m w G o e te b o rg u (S z w e c ja ) i U n iw e rs y te te m Ka­ r o la Marxa w L ip s k u (N R D ).

Od w i e lu l a t I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j p ro w a d z i S tu d iu m Po­ dyplomowe d la n a u c z y c i e l i ję z y k a p o ls k ie g o o ra z k u rs y p r z y g o to ­ wawcze d la kandydatów na s t a c jo n a r n e i zao czne s t u d i a p o l o n i s t y ­ c z n e .

S e s j e naukowe

- “ F o l k l o r a ś w ia to p o g lę d ludowy na p r z y k ła d z ie ś l ę s k a " (o p o ­ l e , 17-18 X I 1988, o r g . K a te d ra F o l k l o r y s t y k i WSP w O polu p r z y w s p ó łu d z ia le K o m is ji F o l k l o r y s t y k i K N o L P ). R e f e r a t y w y g ł o s i l i : 0 . S im o n id e s "Ludowy a n tro p o k o s m o s "; T . S m o liń s k a “ W p o s z u k iw a n iu sam ośw iadom ości (na p r z y k ła d z ie ro d z in n y c h o p o w ie ś c i g e n e a lo g ic z ­ n y c h ) " ; W. K o rz e n io w sk a “ Sacrum i profanum w ludowym modelu ż y c i a (n a p r z y k ła d z ie w s i g ó r n o ś l ę s k i e j ) " ; H. W e s o ło s s k a "R o d z in n e ob­ rz ę d y ja k o w y ra z s am o św iad o m o ści"; P . K o w a ls k i "B a d a n ia nad w s p ó ł- c z e sn ę ś l ę s k ę k u lt u r ę lu d o w ę" ; A. CJezusek " ś w ia t o p o g lę d lu d o w y w n ie m ie c k ic h ź r ó d ła c h g ó r n o ś lę s k ic h " .

(5)

165

-- T u J e s t mój dom" ( O p o le , 16 IX 1989, o r g . K a te d ra F o l k l o ­ r y s t y k i i P iś m ie n n ic t w a ś l ą s k i e g o w e s p ó ł z O d d ziałem P o ls k ie g o To­ w a rz y s tw a L u d o z n a c z e e g o ). S e s ja o to ż s a m o ś c i k u lt u r o w e j ś l ą s k a . R e f e r a t y w y g ł o s i l i : D. S im o n id e s " H is t o r y c z n e uw arunkow ania t o ż s a ­ m ości k u lt u r o w e j ś l ą s k a " ; A. S u l i t k a " S p e c y f ik a k u l t u r y lu d o w e j na t e r y t o r iu m c z e s k ie g o ś l ą s k a " ; T . S m o liń s k a "W p o s z u k iw a n iu k o r z e n i - f o l k l o r s ło w n y w r o d z in ie na Ś l ą s k u " ; 0 . H a jd u k - N ija k o w s k a "Ku w s p ó ln o c ie - in t e g r a c y j n a fu n k c ja w s p ó łc z e sn e g o f o l k l o r u " ; L . Ko- z o łu b " P r o c e s y i n t e g r a c j i k u lt u r o w e j w s i o p o l s k i e j w ś w i e t l e badań s o c j o l o g i c z n y c h " .

S e s j i t o w a r z y s z y ło 65 W aln e Z gro m ad zenie D e le g a tó w P o ls k ie g o T o w arz y stw a Lu do zn aw czeg o.

R e f e r a t y w y g ło s z o n e p rz e z p raco w n ikó w I n s t y t u t u na p o ls k ic h i m iędzynarod ow ych im p re z ach naukow ych:

- D. S im o n id e s "M oderne S a g e n b ild u n g i n p o ln is c h e n G r o ^ s t a d t - m ilie u " (W y ż s z a S z k o ła P e d a g o g ic z n a w K i l o n i i , 5 IX 1 9 8 9 ).

- T . S m o liń s k a " P o l s k i f o l k l o r z b ó j n i c k i . S t a n i metody ba­ dań" (s ło w a c k a Akadem ia Nauk, M iędzynaro dow a K o m is ja do Badań K u l ­ t u r y Ludow ej K a rp a t i B a łk a n ó w , B r a t y s ła w a , 22 X 1 9 8 8 ).

- H. S tan k o w sk a "Sarm atyzm i S a rm a ta w l i t e r a t u r z e p o ls k ie g o O ś w ie c e n ia " (n a s e s j i "A n ty n o m ie O ś w ie c e n ia " , W ro c ła w , 20-22 X 1988 , o r g . I F P U W r . ) .

- 0 . Neuberg " I g n a c y K r a s i c k i m ędrzec i m e n to r. Z p ro b le m a ty ­ k i f u n k c j i l i t e r a t u r y (n a s e s j i "A n ty n o m ie O ś w ie c e n i a " ) .

- H. Sta n k o w sk a “ T o a s t Ja k o s p e c y f ic z n y g atu n ek l i r y k i roman­ t y c z n e j" (n a s e s j i " O u l iu s z S ło w a c k i, Zygmunt K r a s i ń s k i " , W ro c ła w , 12-14 X 1989, o r g . I F P U W r . ) .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Będą one dotyczyły trzech kwestii: symbolicznych związków pomiędzy lokalną tradycja wyznaniową, miejscem kultu a ideologicznym krajobrazem; zapośredniczenia narodowej symboliki

Problem ten jest wynikiem współużytkowania jednego kom putera przez wiele osób, korzystania przez jedną osobę z kilku kom puterów oraz faktu kasow ania plików

Fühmann, F., Aus einem Brief, [in:] Deutscher Kulturbund (Hg), nach: Mertens, E., Literatursoziologische und persönlichkeitstheoretische Aspekte der biographischen Entwicklung

After the introductory chapter (pp. 1 -48) which contains general information about chapters 91–109, the following fi ve chapters are dedicated to single literary sections and

[r]

[r]

[r]

[r]

"O

"Polski

[r]

[r]

Badania nad literaturą polską okresu Oświecenia. Biuletyn Polonistyczny 19/3

Badania nad literaturą polską okresu Romantyzmu. Biuletyn Polonistyczny 19/3

[r]

"W ywłaszczenie oznacza w sferze kultury zakwestio­ nowanie tytułu do dysponowania czy nawet manipulowania jej zasobami tych, którzy czynili to lub czynią w

"W ywłaszczenie oznacza w sferze kultury zakwestio­ nowanie tytułu do dysponowania czy nawet manipulowania jej zasobami tych, którzy czynili to lub czynią w

"Ćwiczenia Naukowe", w których przew ażała lite ra tu ra rodzim a, zaznajamiały ctytelników głów­ nie z tw órczością poetów krzem ienieckich, zaś

"Ćwiczenia Naukowe", w których przew ażała lite ra tu ra rodzim a, zaznajamiały ctytelników głów­ nie z tw órczością poetów krzem ienieckich, zaś

[r]

[r]

[r]

Droga poety czarnoleskiego do form sielan k o­ wych wiodła poprzez elegie i tra d y cję T ibu llu sa, horacjań ską pochwałę spokojnego, umiarkowanego ży cia,