• Nie Znaleziono Wyników

Wstrząsy sejsmiczne w Polsce (bez Karpat i Sudetów) i ich związek z budową głębszego podłoża ODPOWIEDŹ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wstrząsy sejsmiczne w Polsce (bez Karpat i Sudetów) i ich związek z budową głębszego podłoża ODPOWIEDŹ"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Kwartalnik Geologiczny, L 27, nr 2, 1983 r. str. 399

UKD 550.348.098.33.097:551.24(438:251)" 10/19"(049.2:049.3)

Władysław KARASZEWSKI

Wstrząsy

sejsmiczne w Polsce (bez Karpat i Sudetów) i ich związek

z budową głębszego podłoża

ODPOWIEDŹ

Zgadzam się z zastrzeżeniami S.J. Gibowicza, jako specjalisty sejsmologa,

dotyczącymi problematyki sejsmologicznej. Jeśli chodzi o terminologię, to istotnie

może zbyt pochopnie użyłem w tekście parokrotnie terminu "ognisko wstrząsów".

Jednakże dyskutowana mapa z mojego artykułu (fig. l) nosi tytuł "Występowanie wstrząsów sejsmicznych w Polsce" a nie "Ogniska trzęsień ziemi", ani też "Epi- centra trzęsień ziemi". Nie powinno być więc trudności z właściwym odczytaniem jej treści, zwłaszcza w konfrontacji z pełnym tekstem artykułu, a także ze streszcze-

niami obcojęzycznymi, gdzie np. w tekście angielskim mowa jest o " ... towns in which quakes have been recorded". Nie mieli zresztą tych trudności czytelnicy mego artykułu, w tym również zagraniczni, z którymi wymieniam korespondencję.

Głównym celem mego artykułu, jak zresztą dowodzi jego tytuł, było zwrócenie uwagi na związki między układem odczuwalnych w Polsce wstrząsów a układem wgłębnych uskoków. Nie była to pierwsza próba tego typu i sądzę, że w tej mierze

spełniła swoją rolę. W związku z tym trudno mi zgodzić się z konstatacją S.J. Gibo- wicza, jakobym . ". .. z uporem i najzupełniej gołosłownie twierdził, że na obszarze Wielkopolski i na przedgórzu Karpat wstrząsy tylko dlatego nie obserwowane,

gdyż są one tłumione przez warstwy osadowe o znacznej miąższości". Postawiłem taką hipotezę, opatrując ją zresztą słowem "przypuszczalnie" i podając wartości miąższości pokrywy osadowej, która mogłaby odgrywać rolę tłumiącą wstrząsy.

Z hipotezą tą można się nie zgodzić, ewentualnie dając własne tłumaczenie tego zjawiska, nie jest to jednak twierdzenie uporczywe i gołosłowne.

Zalesie Dolne, ul. Jarzębinowa 14 Nadesłano dnia 31 stycznia 1983 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niech µ będzie miara skończoną na [0, 1], która nie jest skupiona na

W celu określenia formuł transformacyjnych pomiędzy układem lokalnym a układem „1965” (w strefie, w której układ lokalny jest połoŜony) przyjmujemy najpierw ogólny,

W mojej pracy przytoczyłem najważniejsze wyniki badań osób zajmujących się zagadnieniem przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr.. Skrócony opis

Urządzenie to składa się z trzech części: równi pochyłej (z urządzeniami pomiarowymi), na któ- rej umieszczona jest piłka; urządzeń wykonawczych (serwomo- tor, silnik

"Kolaboratorium UAM - Programu szkoleniowego dla mieszkańców regionu". Celem kursu było stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń w

The examples of popular business metaphors (excerpted from the following sources: Cambridge Business English Dictionary and Thesaurus - www:

Takim przymiotem nie możemy jednak określić zjawiska administracji, stąd też definicyjny trud nigdy – jak się wydaje – nigdy się nie skończy.. Będziemy

Wydaje się, że dokładna lokalizacja zaburzeń tektonicz- nych w osadach górnej jury i kredy; możliwa do uzyskania z istniejących materiałów, daje cenne wskazówki