Podpis cyfrowy, infrastruktura klucza publicznego – zasada działania, obszary zastosowa

58  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Egzamin in ynierski Technologia Chemiczna Pytania PRZEDMIOTY OGÓLNE

Technologie informacyjne

1. Budowa komputera – podstawowe elementy, ich funkcje i parametry.

2. Kodowanie informacji w systemach cyfrowych – dane numeryczne, alfanumeryczne, grafika.

3. System operacyjny – poj cia podstawowe oraz funkcje systemu.

4. Aplikacje dla in ynierów.

5. Internet – podstawowe protokoły i usługi sieciowe.

6. Rodzaje urz dze sieciowych i ich typowe zastosowanie.

7. Bazy danych – poj cia podstawowe, zasady tworzenia i wykorzystania.

8. Podpis cyfrowy, infrastruktura klucza publicznego – zasada działania, obszary zastosowa .

9. Zakres liczb, które mo emy zakodowa w komputerze zale y od:

a) liczby bitów przeznaczonych na reprezentacj liczby b) pojemno ci pami ci operacyjnej

c) zło ono ci algorytmu obliczeniowego d) liczby bitów w rejestrach mikroprocesora.

10. Unicode to:

a) standard kodowania znaków

b) sposób kodowania dost pny jedynie w systemie Windows c) format plików zawieraj cych grafik

d) algorytm kompresji stratnej.

11. Grafika rastrowa umo liwia zakodowanie:

a) obrazów o rozdzielczo ci nie wi kszej ni 300 dpi b) maksymalnie 256 kolorów

c) jednego piksela na jednym lub kilku bitach, w zale no ci od liczby kolorów d) obrazów, które mog by dowolnie powi kszane bez utraty jako ci.

12. W relacyjnej bazie danych:

a) wszystkie warto ci atrybutów oparte s na prostych typach danych b) wszystkie warto ci atrybutów oparte s na zło onych typach danych c) nie jest mo liwy współbie ny dost p do danych

d) wielko zbioru danych nie mo e by wi ksza ni pojemno pami ci operacyjnej.

13. Programy typu CAD umo liwiaj :

a) komputerowe wspomaganie projektowania,

b) zaawansowane przetwarzanie tekstu i przygotowanie stron gazet do druku, c) tworzenie oprogramowania systemów pomiarowych

d) obsług poczty elektronicznej.

14. 32 bitowy adres IP, w klasie redniej B (podział adresu 14:16) pozwala na doł czenie:

a) 256 sieci, po 16777216 komputerów b) 4096 sieci, po 16384 komputery

c) 16384 sieci, ka da po 65536 komputerów

(2)

d) 65536 sieci, ka da po 262144 komputery 15. Parametr RPM dysków twardych okre la:

a) redni czas pomi dzy dwoma kolejnymi odczytami danych zapisanych w ró nych sektorach dysku twardego

b) liczb obrotów talerzy na minut

c) szybko dost pu głowicy do danych zapisanych w szukanym sektorze d) opó nienie obrotowe głowicy

16. Router, to urz dzenie sieciowe słu ce do:

a) ł czenia ró nych rodzajów sieci i okre lania optymalnej trasy dla pakietów b) ł czenia osobnych segmentów sieci ze sob , rozszerzaj c sie poza maksymalne

wymiary pojedynczego segmentu

c) komunikacji ró nych sieci ze sob i tłumaczenia ró nych typów protokołów d) komunikacji wewn trz segmentów sieci lokalnej

17.DES (Data Encryption Standard), to:

a) ameryka ski standard szyfrowania z 56 – bitowym kluczem symetrycznym, b) standard NIST z symetrycznym kluczem 128 bitowym

c) ameryka ski standard szyfrowania z asymetrycznym kluczem 64 bitowym d) ameryka ski standard szyfrowania, wykorzystywany w podpisie cyfrowym 18.Firewall słu y do

a) ochrony sieci wewn trznej przed atakami z zewn trz, zezwalaj c na autoryzowany dost p do danych wewn trznych

b) ochrony sieci wewn trznej przed atakami z zewn trz, zezwalaj c na swobodny dost p do danych wewn trznych

c) ochrony sieci wewn trznej przed atakami z zewn trz, zezwalaj c na modyfikacje dowolnych danych wewn trznych

d) ochrony sieci wewn trznej przed atakami z zewn trz, zezwalaj c na nieautoryzowany dost p do wybranych zasobów

Wst p do filozofii przyrody 1. Granice poznania - sceptycyzm

2. Realizm naukowy

3. Determinizm w fizyce klasycznej 4. Metoda naukowa

5. Emergencja w chemii 6. Prawa przyrody

7. Symetria i zasady zachowania

8. Przyczynowo w mechanice kwantowej

9. Sceptycyzm, to doktryna filozoficzna, zgodnie z któr : a) nasza wiedza jest ograniczona do wiata widzialnego

b) nasza wiedza obejmuje równie w ograniczonym stopniu własno ci wiata niewidzialnego

c) nasza wiedza o wiecie nie mo e by w aden sposób uzasadniona d) nasza wiedza o wiecie jest wiarygodna

(3)

10. Korespondencyjna teoria prawdy głosi, e:

a) dane przekonanie jest prawdziwe, je li jest spójne z całym systemem przekona danej osoby

b) dane przekonanie jest prawdziwe, je li reprezentuje/przedstawia to, jakie naprawd s rzeczy s w wiecie rzeczywistym

c) dane przekonanie jest prawdziwe, je li wierzenie w nie jest praktycznie u yteczne d) dane przekonanie jest prawdziwe, je li jego prawdziwo mo na uzasadni w

sposób wiarygodny

11. Realizm naukowy, to pogl d, zgodnie z którym:

a) teorie naukowe dostarczaj nam wiarygodnej wiedzy na temat rzeczywistego wiata

b) teorie naukowe opisuj rzeczywisty wiat taki jaki naprawd jest

c) terminy naukowe opisuj rzeczywiste obiekty, a twierdzenia naukowe s prawdziwe

d) terminy naukowe maj odniesienia przedmiotowe, natomiast twierdzenia naukowe s na ogół, co najmniej cz ciowo prawdziwe

12. Abdukcja jest form wnioskowania, polegaj c na:

a) wybieraniu tej spo ród postawionych hipotez, która najlepiej wyja nia dane zjawisko lub fakt

b) gromadzeniu faktów i wyci ganiu na ich podstawie wniosków c) stawianiu hipotezy i analizie płyn cych z niej konsekwencji

d) formułowaniu zbioru aksjomatów, z których nast pnie wyprowadza si wnioski praktyczne

13. Instrumentalizm jest antyrealistyczn postaw filozoficzn , zgodnie z któr : a) teorie s narz dziami słu cymi przewidywaniu zjawisk, zarówno

obserwowalnych, jak i nieobserwowalnych, a stwierdzenia odno nie obiektów s zdaniami prawdziwo ciowymi

b) teorie s narz dziami słu cymi przewidywaniu obserwowalnych zjawisk, a stwierdzenia odno nie obiektów nieobserwowalnych s bezsensowne

c) teorie s narz dziami słu cymi przewidywaniu zjawisk, a stwierdzenia odno nie przynajmniej niektórych obiektów nieobserwowalnych mog by sensowne d) teorie s narz dziami słu cymi przewidywaniu obserwowalnych zjawisk, ale

stwierdzenia odno nie obiektów nie s zdaniami prawdziwo ciowymi 14. Przyczynowo to:

a) czasowa relacja zakładaj ca wymian energii pomi dzy obiektami lub zdarzeniami b) czasowa relacja pomi dzy zdarzeniami, oparta na do wiadczeniu ka dorazowego

wyst powania dwóch zdarze po sobie

c) relacja pomi dzy zdarzeniami, oparta na stałej koniunkcji zdarze d) relacja pomi dzy jednym zdarzeniem (przyczyn ), a drugim zdarzeniem

(skutkiem), przy czym drugie zdarzenie jest konsekwencj pierwszego 15. Emergencja to:

a) pojawienie si nowych własno ci na skutek oddziaływa pomi dzy obiektami, mo liwych do przewidzenia na podstawie własno ci samych obiektów

b) pojawienie si nowych własno ci na skutek oddziaływa pomi dzy obiektami, niemo liwych do przewidzenia na podstawie własno ci samych obiektów

(4)

c) tworzenie układów zło onych wskutek oddziaływa pomi dzy prostszymi elementami, o własno ciach identycznych jak własno ci tych elementów d) tworzenie układów zło onych wskutek oddziaływa pomi dzy prostszymi

elementami, o własno ciach ci le okre lonych na podstawie własno ci obiektów składowych

16. Silny determinizm, to stanowisko filozoficzne, zgodnie z którym:

a) wszystkie działania maj przyczyn i adne działanie nie jest wolne b) wszystkie działania maj przyczyn i niektóre działania s wolne c) niektóre działania nie maj przyczyny i wszystkie działania s wolne d) niektóre działania nie maj przyczyny i niektóre działania s wolne 17. Mechanika klasyczna Newtona:

a) jest teori w pełni deterministyczn

b) jest teori w praktyce deterministyczn , poza nielicznymi przypadkami niefizycznych układów modelowych

c) jest teori indeterministyczn

d) jest teori indeterministyczn , z wieloma praktycznymi przypadkami łamania determinizmu

18. Spo ród współczesnych teorii fizycznych, najbardziej deterministyczn teori jest:

a) klasyczna mechanika punktowa Newtona b) szczególna teoria wzgl dno ci

c) ogólna teoria wzgl dno ci d) mechanika kwantowa

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Chemia

1. Powłoki elektronowe w atomach i reguły ich zapełniania.

2. Układ okresowy pierwiastków.

3. Wi zania jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, metaliczne.

4. Stany skupienia materii – stan stały, ciekły, gazowy.

5. Równowaga w roztworach elektrolitów – stopie dysocjacji, stała dysocjacji, pH.

6. Kwasy i zasady wg teorii Arrheniusa, Bronsteda i Lewisa.

7. Reakcje utleniania i redukcji.

8. Podstawowe prawa i definicje w chemii.

9. Budowa atomu wodoru (stan podstawowy).

10. Podstawowe wła ciwo ci cieczy i gazów. Prawa gazowe. Gazy rzeczywiste.

11. Mechanizm dysocjacji elektrolitycznej. Stopie i stała dysocjacji.

12. Przemiany promieniotwórcze i prawo rozpadu promieniotwórczego.

13. Pierwiastki wchodz ce w skład tej samej grupy w układzie okresowym maj : a. tak sam liczb powłok elektronowych;

b. tak sam liczb elektronów walencyjnych;

c. tak sam energi powłoki walencyjnej;

d. tak sam energi wszystkich powłok elektronowych.

14. Wła ciwo ci chemiczne pierwiastków zmieniaj si okresowo, gdy :

(5)

e. ich masy molowe rosn za ka dym razem o podobn warto ; f. liczba izotopów pierwiastków w grupie jest taka sama;

g. decyduje o nich liczba powłok elektronowych;

h. decyduje o nich konfiguracja powłoki walencyjnej.

15. Wi zanie jonowe tworz m.in. pierwiastki, które:

i. maj niski potencjał jonizacyjny i wysokie powinowactwo elektronowe;

j. maj wysoki potecjał jonizacyjny i wysokie powinowatcwo elektronowe;

k. maj wysoki potencjał jonizacyjny i niskie powinowactwo elektronowe;

l. maj niezbyt wysoki potencjał jonizacyjny i niezbyt wysokie powinowactwo elektronowe.

16. W wi zaniu kowalencyjnym spolaryzowanym:

m. wspólna para elektronowa znajduje si dokładnie pomi dzy j drami atomów tworz cych wi zanie;

n. wspólna para elektronowa jest przesuni ta w stron jednego z pierwiastków;

o. wspólna para elektronowa jest przesuni ta w stron obu pierwiastków;

p. wspólna para elektronowa znajduje si przy jednym z pierwiastków.

17. W wi zaniu metalicznym elektrony walencyjne ka dego z atomów:

q. znajduj si w pobli u tego atomu;

r. znajduj si pomi dzy s siednimi atomami;

s. znajduj si w sferze przyci gania wszystkich elektronów;

t. znajduj si w pobli u powierzchni metalu.

18. W stanie gazowym materii:

u. atomy znajduj si daleko od siebie, a ich oddziaływania s silne;

v. atomy znajduj si blisko siebie, a ich oddziaływania s silne;

w. atomy znajduj si daleko od siebie, a ich oddziaływania s słabe;

x. atomy znajduj si blisko siebie, a ich oddziaływania s słabe.

19. W roztworze słabego elektrolitu:

y. stopie dysocjacji jest niski i nie zale y od st enia elektrolitu;

z. stopie dysocjacji jest wysoki i nie zale y od st enia elektrolitu;

aa. stopie dysocjacji jest wysoki i zale y od st enia elektrolitu;

bb. stopie dysocjacji jest niski i zale y od st enia elektrolitu;

20. Wykładnik jonów wodorowych, pH, jest wielko ci charakterystyczn dla:

cc. wodnych roztworów kwasów, zasad i soli;

dd. roztworów kwasów i zasad w rozpuszczalnikach amfiprotycznych;

ee. wodnych roztworów mocnych elektrolitów;

ff. wodnych roztworów słabych elektrolitów.

21. Wg teorii Bronsteda, w reakcji kwasowo-zasadowej:

gg. kwas jest dawc pary elektronowej , a zasada jej akceptorem;

hh. kwas jest dawc protonu, a zasada akceptorem protonu;

ii. zasada jest dawc protonu, a kwas akceptorem protonu;

jj. zasada jest dawc pary elektronowej , a kwas jej akceptorem;

22. W reakcji utleniania i redukcji KMnO4 + HCl KCl + MnCl2+Cl2+H2O po jej uzgodnieniu w oparciu o bilans elektronowy suma współczynników stechiometrycznych wynosi:

kk. 29 ll. 31

mm. 33

nn. 35

23. Prawo stosunków stałych jest spełnione dla:

(6)

a. bertolidów b. daltonidów

c. wszystkich zwi zków nieorganicznych d. wszystkich ciał stałych 24. Pierwiastek chemiczny to substancja zbudowana z atomów o takiej samej:

a. liczbie masowej b. masie atomowej

c. liczbie protonów w j drze d. liczbie nukleonów w j drze

25. Dysocjacja elektrolityczna to rozpad cz steczek niektórych zwi zków chemicznych w roztworach na:

a. atomy pod wpływem rozpuszczalnika b. jony pod wpływem pr du elektrycznego c. jony pod wpływem rozpuszczalnika d. jony w trakcie elektrolizy

26. W trakcie przemiany promieniotwórczej α j dra o liczbie atomowej Z i liczbie masowej A powstaje nuklid, którego:

a. liczba masowa = M-2 b. liczba atomowa = Z-4 c. liczba masowa = M+2 d. liczba masowa = M-4

27. Szybko rozpadu promieniotwórczego w chwili t>0 pierwiastka zawieraj cego N(t) j der (w chwili t=0 liczba jader wynosiła N0) jest w ka dej chwili wprost proporcjonalna do:

a. N(t) b. [N(t)]-1

c. N0-N(t) d. N0

28. W stanie podstawowym atomu wodoru prawdopodobie stwo napotkania elektronu w funkcji odległo ci r od j dra P(r):

a. maleje monotonicznie przy wzro cie r b. osi ga warto = 1 dla r λ 52 pm c. osi ga warto 0 dla dla r λ 52 pm d. osi ga maksimum dla r λ 52 pm

29. G sto ρ gazu doskonałego o masie cz steczkowej M znajduj cego si pod ci nieniem p w temperaturze T wyra a wzór (R – stała gazowa):

a. ρ = pMR-1T-1 b. ρ = RT p-1M-1 c. ρ = p T M-1 R-1 d. ρ = RTM p-1

30. Je eli temperatura krytyczna wody wynosi Tk to para wodna spełnia w przybli eniu równanie Clapeyrona, gdy jej temperatura Tw spełnia warunek:

a. Tw < Tk b. Tw > 373 K c. Τw > 273 K d. Tw > Tk

31. Napi cie powierzchniowe cieczy jest wynikiem:

a. istnienia ci nienia hydrostatycznego b. działania siły grawitacji

c. lepko ci cieczy d. oddziaływa mi dzycz steczkowych 32. Iloczyn rozpuszczalno ci Lr zwi zku Ca3(PO4)2·2H2O wyra a równanie:

a. 3[Ca2+]·2[PO43-] b. [Ca2+]3 [PO43-]2

c. [Ca2+]3 [PO43-]2[H2O]2 d. 3[Ca2+]·2[PO43-]·2[H2O]

Chemia nieorganiczna

1. Wi zanie koordynacyjne, zwi zki koordynacyjne, trwało zwi zków koordynacyjnych.

2. Hydroliza soli.

(7)

3. Otrzymywanie i wła ciwo ci kwasu siarkowego (VI), H2SO4. 4. Kwas azotowy (V) HNO3 i azotany.

5. Ogólne wła ciwo ci metali.

6. Wła ciwo ci kwasowo-zasadowe zwi zków pierwiastków przej ciowych.

7. Mtody otrzymywania metali i niemetali..

8. Poł czenia pierwiastków z tlenem i wodorem.

9. Liczba koordynacyjna w zwi zku kompleksowym to:

a. liczba ligandów poł czonych z atomem centralnym;

b. liczba wi za , jakie tworzy ka dyz ligandów;

c. liczba wi za , jakie tworzy atom centralny;

d. liczba ligandów poł czonych pomi dzy sob . 10. Stał trwało ci zwi zku kompleksowego to:

e. stała równowagi reakcji rozpadu zwi zku kompleksowego;

f. stała równowagi reakcji tworzenia zwi zku kompleksowego;

g. stała szybko ci reakcji rozpadu zwi zku kompleksowego;

h. stała szybko ci reakcji tworzenia zwi zku kompleksowego;

11. Spo ród poni szych soli wybierz zwi zek, który nie ulega hydrolizie:

i. CH3COONa;

j. NH4Cl;

k. NaH2PO4; l. NaNO3.

12. Skutkiem hydrolizy jest zmiana odczynu roztworu. Jaki odczyn w roztworze wodnym b dzie miał roztwór w glanu sodowego:

m. kwa ny;

n. zasadowy;

o. oboj tny;

p. w roztworach st onych oboj tny, a w rozcie czonych kwa ny.

13. Wodór w swoich poł czeniach z innymi pierwiastkami wyst puje na stopniu utlenienia:

q. – I w poł czeniach z niemetalami, + I w poł czeniach z niektórymi metalami;

r. zawsze – I;

s. zawsze +I,

t. + I w poł czeniach z niemetalami, – I w poł czeniach z niektórymi metalami;

14. Jednym z etapów produkcji kwasu siarkowego jest utlenianie SO2 do SO3. W równowadze, która ustala si w tej reakcji:

u. wzrost temperatury i obni enie ci nienia prowadzi do zwi kszenia jej wydajno ci;

v. obni enie temperatury i obni enie ci nienia prowadzi do zwi kszenia jej wydajno ci;

w. wzrost temperatury i podwy szenie ci nienia prowadzi do zwi kszenia jej wydajno ci;

x. obni enie temperatury i wzrost ci nienia prowadzi do zwi kszenia jej wydajno ci;

(8)

15. Utleniaj ce wła ciwo ci kwasu azotowego (V) wynikaj z:

y. faktu, e jest on kwasem mocnym;

z. faktu, e azot mo e ulega redukcji;

aa. faktu, e azot mo e ulega utlenieniu;

bb. faktu, e zawiera on atomy tlenu.

16. Metale otrzymuje si z ich rud:

cc. na drodze reakcji redukcji;

dd. na drodze reakcji utlenienia;

ee. przez ich oczyszczanie;

ff. przez ich rozpuszczanie w kwasach.

17. Tlenek metalu rozpuszczony w wodzie:

gg. przejawia wła ciwo ci zasadowe;

hh. przejawia wła ciwo ci kwasowe;

ii. przejawia wła ciwo ci amfoteryczne;

jj. wszystkie powy sze odpowiedzi mog by poprawne.

18. Wraz ze wzrostem stopnia utlenienia wła ciwo ci kwasowo-zasadowe tlenków chromu:

kk. nie ulegaj zmianie, tlenki maj zawsze charakter kwasowy;

ll. nie ulegaj zmianie, tlenki maj zawsze charakter zasadowy;

mm. ulegaj zmianie, tlenki o ni szych stopniach utlenienia maj charakter zasadowy, tlenki o wy szych stopniach utlenienia charakter kwasowy;

nn. ulegaj zmianie, tlenki o ni szych stopniach utlenienia maj charakter kwasowy, tlenki o wy szych stopniach utlenienia charakter zasadowy;

19. Produktami reakcji elaza z kwasem azotowym(V) s :

e. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, H2 f. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, H2O

g. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, H2, NO, NO2 h. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, H2O, NO, NO2

20. Produktami elektrolizy wodnego roztworu Na2SO4 s :

e. Na i O2 f. NaOH i SO2

g. NaOH, SO2 i O2 h. NaOH i O2

21. Otrzymywanie wodoru z metanu polega na:

e. rozkładzie termicznym metanu f. reakcji metanu z par wodn g. reakcji metanu z w glem h. reakcji metanu z litowcami 22. Wodorki jonowe to zwi zki o budowie (X – atom pierwiastka):

e. (H+)n(Xn-) f. (H+)(X-)

g. (Xn+)(H-)n h. XnHm

23. W ci gu reakcji S + O2 R1; R1 + H2O R2; R2 + Ca(OH)2 R3 + R4 substancjami R1, R2, R3 i R4 s odpowiednio :

e. SO3, H2SO4, CaSO4, H2O f. SO2, H2SO4, CaSO4, H2O g. SO2, H2SO3, CaSO3, H2 h. SO2, H2SO3, CaSO3, H2O 24. Produktami reakcji Cl- + MnO2 + H+ mog by mi dzy innymi :

e. Cl2 i MnO4- f. ClO4- i Mn4+

(9)

g. Cl2 i Mn7+ h. Cl2 i Mn2+

25. ZnO w reakcji z HCl daje ZnCl2 a w reakcji z NaOH powstaje Na2[Zn(OH)4]. Tlenek ten jest :

e. amfoteryczny f. oboj tny

g. kowalencyjny h. bertolidem 26. Jon NH4+ w wietle definicji kwasów i zasad Brønsteda jest :

e. zasad f. jonem amfoterycznym

g. kwasem h. oboj tny

27. Je eli L jest ligandem dwufunkcyjnym to liczba koordynacyjna metalu M w jonie kompleksowym [M(L)3]2+ wynosi :

e. 2 f. 3

g. 3+stopie utlenienia M h. 6

28. Skumulowan stał trwało ci Kr kompleksu jonu kompleksowego [Ag(NH3)2] wyra a równanie (nawiasy {} oznaczaj st enia równowagowe):

e. {Ag+}{NH3}2{[Ag(NH3)2]}-1 f. {[Ag(NH3)2]}{Ag+}-1{NH3}-2 g. {{Ag+}+2{NH3}}{[Ag(NH3)2]}-1 h. {Ag+}{NH3}2

Fizyka

1. Zasady dynamiki Newtona: sformułowanie oraz zastosowanie w opisie zjawisk fizycznych.

2. Rodzaje oddziaływa podstawowych (grawitacyjne, słabe, elektromagnetyczne i silne): zasi g i skutki.

3. Zasady zachowania: masy, p du, momentu p du, energii, ładunku.

4. Wła ciwo ci pól elektrycznych i magnetycznych. Ruch ładunku w polu elektrycznym i magnetycznym.

5. Fale elektromagnetyczne: równanie fali, prawa optyki geometrycznej i falowej, oddziaływanie fali z materi .

6. Cz stka o masie zderza si centralnie w zderzeniu niespr ystym z nieruchom cz stk o masie . Po zderzeniu cz stki poruszaj si razem. Jaka cz energii kinetycznej zostaje w tym zderzeniu zamieniona w inne formy energii?

a) b) c) d)

7. Pi dodatnio naładowanych cz stek, ka da o ładunku , rozło onych jest w wierzchołkach pi ciok ta równobocznego wpisanego w okr g o promieniu . Pole elektryczne w rodku tego okr gu wynosi:

a) b) c) d)

8. Na rysunku przedstawiaj cym sferyczne zwierciadło zaznaczono poło enie ogniska (F) i obiektu (O). Wska poło enie obrazu.

a)

I II III IV F O

(10)

b) c) d)

9. Kamie został wyrzucony pod k tem 45o do poziomu. Które z przedstawionych wykresów reprezentuj zale no składowych i wektora od czasu. Opór powietrza zaniedbaj.

a) - rys. I; - rys. III b) - rys. II; - rys. I c) - rys. II; - rys. III d) - rys. II; - rys. IV

10. Cewka indukcyjna i kondensator zostały szeregowo poł czone w obwód. Równanie opisuj ce ruch ładunku w tym obwodzie ma posta : Analogiczne równanie opisuje ruch oscylatora harmonicznego o masie , współrz dnej poło enia

i stałej harmonicznej . Dopasuj , i do ich analogów mechanicznych.

L C Q

a) b)

c) d)

11. Prostopadło cienn próbk izolatora o stałej dielektrycznej i podatno ci dielektrycznej umieszczono w stałym polu elektrycznym o nat eniu i kierunku prostopadłym do powierzchni próbki. Nat enie pola elektrycznego w próbce wynosi:

a) b) c) d)

12. Człowiek na powierzchni Ziemi wa y 600N. Ile wa yłby ten człowiek na planecie o dwukrotnie wi kszej masie i dwukrotnie wi kszym promieniu?

I II III IV

(11)

a) dwa razy mniej b) dwa razy wi cej c) tyle samo

d) cztery razy wi cej 13. Fala elektromagnetyczna to:

a) fala uderzeniowa b) fala poprzeczna c) fala podłu na

d) nało enie fali poprzecznej i podłu nej 14. Interferencja to:

a) zmiana kierunku rozchodzenie fali wskutek odbicia od powierzchni b) zjawisko nakładania si fal prowadz ce do zwi kszania lub zmniejszania

amplitudy fali wypadkowej

c) zmiana kierunku rozchodzenia fali wskutek załamania na kraw dzi d) zmiana kierunku fali na granicy dwóch o rodków

15. Promieniowanie to:

a) wydzielona cz widma elektromagnetycznego b) zjawisko transportu energii na drodze dyfuzji

c) zjawisko transportu energii za po rednictwem fal elektromagnetycznych d) zjawisko nakładania si pola elektrycznego i magnetycznego

Matematyka 1. Zbiory i funkcje liczbowe

2. Funkcja logarytmiczna 3. Pochodna funkcji 4. Badanie funkcji 5. Liczby zespolone 6. Całki nieoznaczone 7. Rachunek wektorowy

8. Zbiorem warto ci funkcji y = x2 +1 okre lonej na zbiorze liczb rzeczywistych jest:

a. zbiór liczb rzeczywistych b. zbiór liczb rzeczywistych ≥ 1

c. zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych

(12)

d. zbiór liczb naturalnych

9. Wyra enie log(ab) mo na przedstawi jako:

a. log(a)log(b) b. log(a) + b c. log(a) + log(b) d. log(a) – log(b)

10. Podstaw logarytmu naturalnego jest:

a. liczba e b. liczba c. liczba 10 d. liczba 2

11. Pochodna dy/dx funkcji y = 2x2 + 5z wynosi:

a. 5 b. x3+5zx c. 4x d. 4x+z

12. Pochodna dy/dx funkcji y = x/(1+x) wynosi:

a. -1/x2 b. 1

c. 1/(x2+2x+1)

d. inna warto ni wymienione w punktach a, b, c 13. W punkcie przegi cia pochodna funkcji osi ga:

a. warto 0 b. ekstremum c. jest nieokre lona

d. d y do niesko czono ci

14. Je eli liczba zespolona przedstawiona jest jako a+bi to jej moduł dany jest wyra eniem:

a. a2+b2 b. a2-b2 c. a2−b2 d. a2+b2

15. Całka nieoznaczona axdx wynosi:

a. a2x + C b. 2ax + C c. ax/lna + C d. ax/lna

16. Iloczyn skalarny wektorów A·B na płaszczy nie dany jest wzorem (gdzie Ax Ay Bx By s składowymi wektorów, A,B jest k tem pomi dzy wektorami):

a. ABsin(A,B) b. AxBx + AyBy

c. AxBy + AyBx

d. AxAy + BxBy

17. Dywergencja wektora A na płaszczy nie dana jest wzorem (gdzie Ax Ay s składowymi wektora, i, j wektorami jednostkowymi odpowiednio na osiach x i y).

a. AxAy

b. y

A x

Ay x

−∂

(13)

c. y A x

Ax y

∂ +∂

d. ∂

−∂

∂ + ∂

−∂

x A y j A y A x

i Ay x x y

Statystyka

1.

Główne parametry rozkładu zmiennej losowej

2.

Estymator- jak mo na go okre li , do czego słu y, wła ciwo ci

3.

Poda przykład zmiennej losowej ci głej i dwupunktowej .

4.

Co to jest poziom ufno ci, co on okre la?

5.

Hipotezy statystyczne, opisa standardowy sposób ich weryfikacji

6.

Współczynnik korelacji liniowej, co on okre la?

7.

Niepewno ci (bł dy) pomiarowe sposoby ich okre lania oraz zapisu.

8.

Zasada metody najmniejszych kwadratów 9. Dystrybuanta rozkładu F(t) okre la:

a) prawdopodobie stwo, e zmienna losowa X jest mniejsza od t: P(X<t) b) prawdopodobie stwo, e zmienna losowa X wynosi t : P(X=t)

c) prawdopodobie stwo, e zmienna losowa X jest zawarta pomi dzy (-t , t) : P( -t<X< t)

d) prawdopodobie stwo, e zmienna losowa X jest wi ksza od t: P(X > t) 10. x i y s zmiennymi ci głymi w populacji generalnej , ich współczynnik korelacji liniowej wynosi zero, oznacza to:

a) brak korelacji mi dzy x i y

b) wyst puje silna korelacja mi dzy x a y c) brak korelacji liniowej mi dzy x i y

d) współczynnik korelacji nigdy nie wynosi zero.

11. A eby skróci przedział ufno ci nale y:

a) zwi kszy poziom ufno ci b) zmniejszy liczebno próby c) zwi kszy liczebno próby d) wybra now prób

12. Weryfikacja hipotez statystycznych polega na:

a) sprawdzaniu hipotezy statystycznej b) odrzuceniu hipotezy alternatywnej c) przyj ciu za słuszn hipotez zerow d) przyj ciu za słuszn hipotez alternatywn 13. Rozkład normalny standaryzowany N(0, 1) to

a) Rozkład zmiennej losowej skokowej

b) Rozkład zmiennej losowej ci głej, zero-parametrowy c) Rozkład zmiennej losowej ci głej, dwu-parametrowy d) Rozkład jedno-parametrowy.

(14)

14. Standaryzacja rozkładu normalnego N(µ, ) polega na zmiennej x na zmienn z według wzoru:

a)

b)

c)

d)

15. Metoda najmniejszych kwadratów polega na:

a) wyznaczeniu współczynnika korelacji

b) wyznaczenie równania najlepszej zale no ci funkcyjnej c) wyznaczeniu bł du pomiaru

d) eliminacji bł du systematycznego.

16. Estymatorem warto ci oczekiwanej jest, a) rednia arytmetyczna,

b) wariancja,

c) poziom ufno ci, d) median

17. Prawidłowy zapis wyniku 9,82±0,02148 N ma posta , a) 9,82±0,02 N,

b) 9,82±0,01 N, c) 9,82±0,022 N, d) 9,82±0,0215 N 18. Bł d bezwzgl dny to:

a) ró nica pomi dzy warto ci rzeczywist , a warto ci otrzyman z pomiaru, b) stosunek warto ci rzeczywistej do warto ci otrzymanej z pomiaru, c) klasa dokładno ci przyrz du pomiarowego,

d) liczba cyfr znacz cych w wyniku pomiaru,

Grafika in ynierska

! "

# $

% " " &'

( ) *

+ , - '.

- . /

(15)

0" - ' " - 1 -0 2 " - ' " - 1

0 3 2 " - ' " - 1 03 2 " - ' " -

4 5 67

/

0 1

-0 1

0 ' 6 1

0 & 8

" 6 8 . 6 9

6 1 ) 6 " 9 /

0 1

-0 1

0 1

0

$ - - -

" " /

0 " - -& "

" 1

-0 " - -& "

" " 1

0 1

0

: "

& 6 6 6 ; 0

$ 6 8. &

/

0 ;"6 0 " 1

-0 ;"6 0 1

0 ;"6 01 " 1

0 ;"6 0

$ /

(16)

$ 6 6 < 6 /

# = /

(17)

% $ & /

0 1

-0 1 & '

' 6 & 6 1

0 1

0 1 & '

' 6 & 6

( * / 1

/

(18)

+ &' ./

0 -& &'

1

-0 6 67 '.

1 '. > ' 1

0 > - &' 1

0 " - - 1 9

4 ) / 1 91 1

" " 67 /

0 - " 6 - - 6 /

1 - 1 1

" " 1

-0 - - - 6 /

1 - 1 1

" " 1

0 " 6 1 -

1 1 " " 1

0 " 6 1 -

1 1 " "

Elementy automatyki

1. Opis wła ciwo ci obiektów dynamicznych (transmitancja operatorowa, charakterystyki statyczne i dynamiczne)

(19)

2. Schemat układu regulacji automatycznej

3. Podstawowe algorytmy regulacji (algorytm PID, regulacja dwustawna)

4. Podstawowe urz dzenia automatyki przemysłowej (elementy wykonawcze, czujniki do pomiaru temperatury, ci nienia, poziomu i składu chemicznego)

5. Regulatory cyfrowe (budowa, układy wej , układy wyj ) 6. Transmitancja operatorowa to:

a) stosunek transformaty wielko ci wyj ciowej do transformaty wielko ci wej ciowej b) stosunek transformaty wielko ci wej ciowej do transformaty wielko ci wyj ciowej c) stosunek amplitudy harmonicznego sygnału wyj ciowego do amplitudy

harmonicznego sygnału wej ciowego d) odpowied układu na wymuszenie skokowe

7. Transmitancja wypadkowa G(s) szeregowo poł czonych elementów jest równa:

a) iloczynowi transmitancji tych elementów b) sumie transmitancji tych elementów

c) odwrotno ci iloczynu transmitancji tych elementów d) odwrotno ci sumy transmitancji tych elementów

8. Uchyb regulacji to:

a) ró nica pomi dzy sygnałem warto ci zadanej i sygnałem wielko ci regulowanej b) ró nica pomi dzy sygnałem wielko ci regulowanej i sygnałem warto ci zadanej c) ró nica pomi dzy sygnałem warto ci zadanej i sygnałem sterowania

d) suma sygnałów warto ci zadanej i wielko ci regulowanej

9. Transformata Laplace’a skoku jednostkowego wynosi:

a) 1 b)

s 1

c) eas

d) a s

1

10. Opis układu w stanie ustalonym jest mo liwy na podstawie analizy:

(20)

a) charakterystyki skokowej b) charakterystyki impulsowej c) charakterystyki statycznej

d) charakterystyki cz stotliwo ciowej

11. Transmitancja operatorowa G(s) elementu inercyjnego pierwszego rz du wynosi:

a) G(s)=k b)

s s k G( )=

c) G(s)=ks d)

) 1

( = +

Ts s k G

12. Przeka nikowa charakterystyka statyczna opisuje działanie:

a) regulatora PI b) regulatora PID c) regulatora P

d) regulatora dwustawnego

13. Regulacj dwustawn stosujemy do obiektów:

a) całkuj cych charakteryzuj cych si małymi warto ciami stałej czasowej b) ró niczkuj cych

c) inercyjnych charakteryzuj cych si du ymi warto ciami stałej czasowej d) o dowolnych wła ciwo ciach dynamicznych

14. Działanie astatyczne regulatora całkuj cego to działanie polegaj ce na:

a) likwidacji bł du ustalonego b) poprawie stabilno ci układu c) ograniczeniu przeregulowa d) skróceniu czasu regulacji

15. Standardowe regulatory cyfrowe posiadaj nast puj ce rodzaje wej analogowych:

a) pr dowe w zakresie: 4 – 25 mA b) napi ciowe w zakresie: 0 – 10 V

(21)

c) cz stotliwo ciowe w zakresie: 0 – 50 kHz

d) rezystancyjne dla czujników potencjometryczncyh w zakresie: 0 – 300

Ekonomika i zarz dzanie

1. Istota koncepcji „just-in-time” w zarz dzaniu przedsi biorstwem.

2. Zagro enia wynikaj ce ze stosowania przez przedsi biorstwo outsourcingu.

3. Koncentracyjne formy współdziałania gospodarczego przedsi biorstw.

4. Pozabankowe ródła finansowania działalno ci gospodarczej przedsi biorstw.

5. Pozycje kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

6. Główne symptomy pogarszaj cej si sytuacji finansowej przedsi biorstwa.

7. Elementy marketingu mix.

8. Struktura organizacyjna charakteryzuj ca si grupowaniem i integracj komórek organizacyjnych w niezale ne i samodzielne jednostki odpowiedzialne za wyrób lub grup produktów( lub grup odbiorców ) to:

a/ struktura przedmiotowa

b/ struktura zadaniowa ( zespołowa ) c/ struktura dywizjonalna

d/ struktura hybrydowa

9. Styl kierowania polegaj cy na organizowaniu współdziałania podwładnych i staraniu si o uzyskanie najlepszych wyników drog pracy zespołowej oraz tworzeniu atmosfery

wzajemnego zaufania to:

a/ styl integratywny (lub demokratyczny, aktywizuj cy ) b/ styl autokratyczny ( lub dyrektywny )

c/ styl paternalistyczny

d/ styl nieingeruj cy ( lub liberalny,laissez-faire )

10. Komercjalizacja przedsi biorstwa pa stwowego w rozumieniu Ustawy polega na:

a/ sprzeda y przedsi biorstwa

b/ przekształceniu przedsi biorstwa w spółk prawa handlowego

c/ oddanie przedsi biorstwa w odpłatne u ytkowanie (leasing, dzier awa ) d/ wniesienie przedsi biorstwa do spółki ( aport )

11. Warto przedsi biorstwa zgodnie z metod wyceny według warto ci likwidacyjnej (liquidity lub break-up velue ) jest:

a/ sum warto ci jego składników maj tkowych okre lon według przyj tego sposobu warto ciowania

b/ sum wpływów uzyskanych ze sprzeda y maj tku całego przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci c/ sum składników rzeczowych maj tku przedsi biorstwa d/ sum składników niematerialnych maj tku przedsi biorstwa 12. Która z wymienionych spółek prawa handlowego jest spółk kapitałow : a/ spółka jawna

b/ spółka partnerska

c/ spółka komandytowo-akcyjna d/ spółka akcyjna

13. B d c wspólnikiem w spółce cywilnej Twoja odpowiedzialno za zobowi zania spółki:

a/ jest ograniczona do wysoko ci wniesionego wkładu b/ w ogóle nie istnieje

c/ jest solidarna z pozostałymi wspólnikami całym swoim maj tkiem

d/ jest ograniczona do wysoko ci deklarowanej kwoty

(22)

14. Komplementariusz to wspólnik w spółce : a/ partnerskiej

b/ z ograniczon odpowiedzialno ci c/ cywilnej

d/ komandytowej

15. Akcja jest papierem warto ciowym stwierdzaj cym:

a/ udzielenie zwrotnej po yczki pieni nej b/ posiadanie lokaty bankowej

c/ uczestnictwo w kapitale spółki akcyjnej d/ uczestnictwo w kapitale spółdzielni 16. Obrót obligacjami i akcjami stanowi cz składow rynku:

a/ pieni nego b/ towarowego c/ kapitałowego d/ walutowego

17. Do pasywów w bilansie przedsi biorstwa zalicza si :

a/ rodki pieni ne na rachunku bankowym, kapitały własne, kredyty, po yczki

b/ kapitały własne, kredyty, po yczki, zobowi zania

c/ kapitały własne, kredyty, po yczki, nale no ci, roszczenia d/ kapitały własne, kredyty, po yczki, rodki pieni ne w kasie

Zarz dzanie jako ci 1. Poj cie jako ci

2. Klient i jego rola w systemach jako ci 3. Koszty jako ci

4. Normy i normalizacja

5. Dokumentacja systemu zarz dzania jako ci 6. Narz dzia zarz dzania jako ci

7. W nauce o jako ci przez jako produktów i usług rozumiemy:

a. maestri w wykonaniu

b. stopie spełnienia oczekiwa klienta

c. mo liwo zastosowania produkcji wieloseryjnej

d. posiadanie przez organizacj produkcyjn /usługow znaku towarowego TM 10. Klient bezpo redni to:

a. mieszkaniec terenów w pobli u zakładu b. pracownik przedsi biorstwa

c. wiadomy odbiorca oferowanych wyrobów/usług

d. internauta odwiedzaj cy stron internetow predsi biorstwa 11. Do kosztów utraconych mo liwo ci nale :

a. utracone rynki zbytu i zamówienia b. koszty braków naprawialnych c. koszty szkole pracowników

d. koszty spraw s dowych i odszkodowa

12. Podstawowa norma zarz dzania jako ci wdra ana w przedsi biorstwie to:

a. PN/ISO 9000 b. PN/ISO 9001 c. PN/ISO 18025 d. GLP

(23)

13. Standardowa procedura operacyjna opisuje:

a. polityk jako ci przedsi biorstwa b. system zarz dzania przedsi biorstwem c. odpowiedzialno zarz du przedsi biorstwa d. w sposób szczegółowy rutynowe czynno ci 14. Wykres Pareto pozwala na:

a. okre lenie zale no ci mi dzy zmiennymi

b. identyfikacj czynników powoduj cych najwi ksze odst pstwa od jako ci.

c. kompleksow ocen statystyczn jako ci produktu d. stworzenie nowej koncepcji zarz dzania

Bezpiecze stwo techniczne

1) Ile lat trwaj roszczenia za ceramiczny produkt wadliwy z tytułu r kojmii (z wył czeniem budynków) ?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 5

2) Aprobata techniczna dla wyrobu ceramicznego udzielana jest na wniosek:

a) importera, b) producenta, c) sprzedawcy

d) producenta i sprzedawcy

3) Czy rodki ochrony indywidualnej oraz ubrania robocze podlegaj certyfikacji?

a) tak

b) tylko rodki ochrony indywidualnej c) tylko ubrania robocze

d) nie

4) Ilo i stopie skomplikowania a tak e konsekwencje bł dnych decyzji wpływaj na:

5) Klasa odporno ci po arowej budynku zale y od:

a) rodzaju i kategorii strefy po arowej a tak e grupy wysoko ci budynku b) no no ci ogniowej, izolacyjno ci ogniowej i szczelno ci ogniowej c) obecno ci sygnalizacji po arowej (SAP) i instalacji głosowej (DSO) d) powierzchni strefy po arowej

6) Bezpiecznym miejscem dla celów ewakuacji jest:

a) pomieszczenie wyposa one w stałe urz dzenia ga nicze (tryskaczowe), b) korytarze i wymkni ta klatka schodowa drzwiami w klasie EI 30 CS, c) inna strefa po arowa, oddymiana klatka schodowa z drzwiami EI 30 CS,

miejsce na zewn trz budynku

d) pozioma i pionowa droga ewakuacyjna oraz miejsce na zewn trz budynku 7) Zasoby odnawialne to mi dzy innymi:

a) woda, zbiorowiska ro linne, łowiska, zasoby genetyczne i w giel brunatny b) w giel kamienny, rudy miedzi oraz zasoby le ne

c) przede wszystkim surowce energetyczne i surowce mineralne d) zbiorowiska ro linne, łowiska, zasoby genetyczne oraz powietrze 8) Odpady przemysłowe niebezpieczne to:

(24)

a) przede wszystkim odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania zwi zków nieorganicznych a tak e przeróbki ropy naftowej i procesów hydrometalurgicznych

b) produkty fermentacji cukrów

c) zwi zki chemiczne biodegradowalne d) piaski i iły

Elektrotechnika z elektronik 1. Obwód elektryczny i jego analiza.

2. Podstawowe sygnały elektryczne i ich pomiar.

3. Obwody pr du sinusoidalnego, analiza obwodu metod liczb zespolonych.

4. Stany dynamiczne w obwodach elektrycznych pierwszego i drugiego rz du – równania i przebiegi czasowe.

5. Transformator elektryczny, silnik i pr dnica – budowa i zasada działania.

6. Realizacja podstawowych elektronicznych układów analogowych w oparciu o wzmacniacz operacyjny.

7. Podstawowe bramki logiczne w elektronicznych układach cyfrowych.

8. Jakie warto ci maj pr dy gał ziowe w obwodzie, którego schemat przedstawia rysunek?

Dane: E=9V, R1=1Ω, R2=6Ω, R3=3Ω.

a) I1= 3A, I2= 1A, I3= 2A b) I1= 3A, I2= 2A, I3= 1A c) I1= 9A, I2= 6A, I3= 3A d) I1= 1A, I2= 2A, I3= 3A

9. Elektroniczny układ przedstawiony na schemacie, zbudowany w oparciu o wzmacniacz operacyjny to:

a) wzmacniacz odwracaj cy +

R1 - UWE

UWY

C UZ+

UZ-

R1

R2 R3

E

I2 I3

I1

(25)

b) układ kondensatorowy c) układ całkuj cy d) układ ró niczkuj cy

10. Jak moc wskazuje watomierz w obwodzie pr du sinusoidalnego w stanie ustalonym o napi ciu zasilaj cym e(t) i impedancji obci enia Z ? Dane:

e(t)=Emsin(ωt), Em=200 2 V, Z=(8+j6)Ω.

a) 1000W b) 600W c) 800W d) 1400W

11. Który z metali ma najwi ksz przewodno elektryczn wła ciw w temperaturze pokojowej (jest najlepszym przewodnikiem elektryczno ci)?

a) złoto b) srebro c) mied d) aluminium

12. Odbiornik (opór R0) dopasowano do ródła napi cia tak, aby na nim wydzielała si energia z maksymalna moc . Ile wynosi moc odbiornika P0 ? Dane: E = 12V, RW=3Ω

a) P0 =4W b) P0 =12W c) P0 =24W d) P0 =6W

13. Zasada superpozycji obowi zuje tylko w:

a) obwodach pr du stałego

Z W

e(t)

R0

E R

(26)

b) obwodach liniowych

c) obwodach pr du sinusoidalnego d) obwodach nieliniowych

14. Amperomierz cyfrowy True RMS ustawiony w tryb pracy AC przy pomiarze pr du okresowego wska e:

a) A = Ti t dt I T

0

) 1 (

b) A = Ti t dt I T

0

)2

1 (

c) A = Ti t dt I T

0

)2

1 (

d) A = Ti t dt I T

0

) 1 (

15. Jak funkcj logiczn realizuje układ cyfrowy?

a) y=x2x3x1

b) y=x2x3+x1

c) y=x2+x3+x1

d) y=(x2+x3)⋅x1

16. W jakim układzie elektrycznym odpowied na skok napi cia zasilaj cego da przebieg czasowy przedstawiony na oscyloskopie?

a) układ RC b) układ RLC c) układ RL d) układ LC

i(t)=i(t+nT)

A

Amperomierz True RMS AC

x3 x2 x1

y

(27)

17. W symetrycznych układach trójfazowych przy poł czeniu tego samego odbiornika w gwiazd i w trójk t obowi zuje zale no mi dzy mocami:

a) Ptrójk ta= 3 Pgwiazdy

b) Ptrójk ta= 3Pgwiazdy

c) Pgwiazdy = 3Ptrójk ta

d) Pgwiazdy = 3 Ptrójk ta

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn

1. Rodzaje wi zów i uwalnianie od nich elementów maszyn lub konstrukcji.

2. Warunki równowagi płaskich układów sił i przykłady ich zastosowania.

3. Proste przypadki wytrzymało ciowe.

4. Do wiadczalne podstawy okre lania wła ciwo ci mechanicznych materiałów budowlanych oraz ceramicznych.

5. Wymiarowanie zł czy nierozł cznych.

6. Dobór elementów zł czy rozł cznych.

7. Rodzaje przekładni mechanicznych i ich znaczenie w układach nap dowych maszyn.

8. Podpor przegubow przesuwn zast puje si sił reakcji, której kierunek jest:

a) prostopadły do kierunku ruchu, b) równoległy do kierunku ruchu,

c) nieznany i dlatego rozkłada si j na 2 składowe, d) tworzy z kierunkiem ruchu k t 45º.

9. Warto reakcji w punktach A oraz B elementu przedstawionego na schemacie wynosi:

a) RA = 15 kN, RB = 5 kN, b) RA = 5 kN, RB = 10 kN, c) RA = 10 kN, RB = 10 kN, d) RA = 5 kN, RB = 15 kN.

10. Warunkiem koniecznym równowagi płaskiego dowolnego układu sił jest:

a)

= n =

i Pix 1

0,

= n =

i Piy 1

0,

= n =

i Mio 1

0,

b) n Pix =0, n Piy =0,

(28)

c)

= n =

i Piy 1

0,

= n =

i Mio 1

0,

d)

= n =

i Pix 1

0, ,

= n =

i Mio 1

0.

11. Odkształcenie bezwzgl dne pr ta przedstawionego na schemacie wynosi:

a) 2,38 [mm], b) 0,238 %, c) 0,152 [mm], d) 0,0152 %.

12. Sztywno elementu zginanego zale y m.in. od:

a) jego długo ci, b) obci enia,

c) maksymalnej strzałki ugi cia, d) wymiarów przekroju poprzecznego.

13. Wytrzymało na zginanie materiału budowlanego lub ceramicznego okre lona w sposób eksperymentalny stanowi warto :

a) siły niszcz cej próbk ,

b) maksymalnego momentu zginaj cego,

c) napr enia zginaj cego w przekroju złamania próbki, d) napr enia cinaj cego w przekroju złamania próbki.

14. Długo obliczeniowa lobl ka dej ze spoin pachwinowych przedstawionych na schemacie wynosi:

a) 50 mm, b) 100 mm, c) 35 mm, d) 70 mm.

k’st = 50 MPa, g = 10 mm, P = 70 kN 15. Warto granicy plastyczno ci stali, z której wykonana jest ruba M16x80-6.8-A wynosi:

a) 48 MPa, b) 14 MPa, c) 80 MPa, d) 480 MPa.

16. ruba lu na w prawidłowo wykonanym zł czu rozł cznym powinna by poddana:

a) cinaniu, b) rozci ganiu, c) zginaniu, d) skr caniu.

17. Przekładnie mechaniczne redukuj ce obroty słu m.in. do:

(29)

a) zwi kszenia mocy u ytecznej, b) zwi kszenia momentu obrotowego,

c) zwi kszenia obrotów na wyj ciu z przekładni, d) zmniejszenia momentu na wyj ciu przekładni.

Chemia fizyczna 1. I i II zasada termodynamiki.

2. Zale no zmian entalpii i entropii w reakcjach chemicznych od temperatury.

3. Funkcje termodynamiczne. Równowaga chemiczna.

4. Rz d reakcji chemicznych w układach homogenicznych.

5. Szybko reakcji w układach heterogenicznych.

6. Ogniwa chemiczne. Elektrody. Wzór Nernsta.

7. Pierwsza zasada termodynamiki jest sformułowaniem:

i. zasady zachowania energii j. równowa no ci ciepła i energii

k. równowa no ci energii i pracy l. zwi zku energii wewn trznej i entalpii 8. Druga zasada termodynamiki okre la:

i. warunki zachodzenia mo liwych

procesów w Przyrodzie j. kierunek procesów samorzutnych w Przyrodzie

k. zmian energii wewn trznej układu w trakcie zachodzenia procesu

samorzutnego.

l. zmian potencjałów termodynamicznych w trakcie samorzutnych procesów w Przyrodzie

9. Pojemno cieplna układu w warunkach izobarycznych zdefiniowana jest jako (U,H – energia wewn trzna i entalpia, V – obj to , T – temperatura, p – ci nienie):

i.

p

U T

j. T

U V

k.

T

H V

l. p

H T

10. Dla reakcji A B w warunkach izotermiczno-izobarycznych stała równowagi K w warunkach standardowych wi e si ze zmian entalpii swobodnej ∆G0 równaniem (T – temperatura, R – stała gazowa):

i. ln(K) = -RTln( G0) j. G0 = ln(K)·(RT)-1 k. K = -RTln( G0) l. G0 = -RTln(K)

11. Dla reakcji homogenicznej A + 2B = C sumaryczny rz d reakcji n musi spełnia zale no :

i. n = 3 j. n = 1 lub n = 2

k. 0 n 3 l. n = 1 lub n = 2 lub n = 3

12. Ró nice pomi dzy kinetyk reakcji homogenicznych i heterogenicznych wynikaj przede wszystkim a tego, e :

i. reakcje heterogeniczne przebiegaj na

granicach faz j. stała szybko ci dla wi kszo ci reakcji heterogenicznych nie zale y od temperatury w sposób okre lony równaniem Arrheniusa.

(30)

k. stopie przereagowania układu nie mo e

by jednoznacznie okre lony l. szybko reakcji heterogenicznych jest limitowana szybko ci dyfuzji reagentów 13. W pracuj cym ogniwie Zn|ZnSO4||CuSO4|Cu zachodzi proces:

i. Zn2+ + Cu0 Zn0 + Cu2+ j. Zn0 + Cu2+ Zn2++ Cu0 k. SO42- + H2O – 2e- H2SO4 + ½O2 l. Zn0 + 2Cu2+ Zn2++ 2Cu+ 14. Jak funkcj termodynamiczn nale y podstawi w miejsce X, aby w warunkach standardowych dla ogniwa M1|M1n+||M2n+|M2 spełniona była zale no X = -nFE0 (M1, M2

– metale, F – stała Faradaya, E0 – siła elektromotoryczna) :

i. entalpi j. energi swobodn

k. entropi l. entalpi swobodn

15. Potencjał normalny elektrody metalowej M|Mn+ to:

i. potencjał zmierzony w warunkach

normalnych j. siła elektromotoryczna ogniwa

Pt|H2||Mn+|M k. siła elektromotoryczna ogniwa

Pt|H2||Mn+|M, w którym aktywno jonów Mn+ jest równa 1

l. siła elektromotoryczna ogniwa Pt|H2||Mn+|M, w którym aktywno jonów Mn+ jest równa 0

16. Elektrod drugiego rodzaju jest:

i. Ag|AgCl|KCl j. Pt|H2SO4

k. Zn|ZnCl2|AgCl l. Pt|Cu|CuSO4

Chemia organiczna

1. Izomeria zwi zków organicznych i jej rodzaje.

2. Typy reakcji i reagentów organicznych.

3. Alkany, alkeny, alkiny - budowa, nazewnictwo, charakterystyczne reakcje.

4. Zwi zki aromatyczne - rodzaje, charakterystyczne cechy budowy, typowe reakcje chemiczne, wpływ podstawników w pier cieniach aromatycznych na te reakcje.

5. Halogenki alkilów i arylów - budowa, charakterystyczne reakcje.

6. Alkohole i fenole - budowa, charakterystyczne reakcje, wła ciwo ci kwasowo-zasadowe.

7. Aldehydy i ketony - nazewnictwo, charakterystyczne reakcje.

8. Kwasy karboksylowe - nazewnictwo, moc; pochodne kwasów karboksylowych - rodzaje, nazewnictwo.

9. Izomery geometryczne mo e tworzy :

a) heks-3-yn; b) but-2-en; c) oktan; d) pent-1-en.

10. Izomerem kwasu pentanowego jest:

a) kwas 2-metylopentanowy; b) propanian etylu; c) 2-metylobutan-2-ol, d) propanian 2-metyloetylu.

11. W trakcie bromowania etanu przebiegaj cego w podwy szonej temperaturze podczas na wietlania mieszaniny reakcyjnej promieniowaniem nadfioletowym powstaj :

a) nadtlenki; b) elektrofile; c) nukleofile; d) wolne rodniki.

12. Głównym produktem reakcji 2-metylobut-2-enu z HCl jest:

a) 2-chloro-2-metylobutan; b) 1-chloro-2-metylobut-2-en; c) 2-chloro-3-metylobutan;

d) 1-chloro-2-metylobutan.

(31)

13. Alkohol powstaj cy w wyniku reakcji 3-chloro-3-metyloheksanu z NaOH nie wykazuje czynno ci optycznej, gdy :

a) nie zawiera asymetrycznego atomu w gla;

b) w czasie tej reakcji ma miejsce odwrócenie (inwersja) konfiguracji podstawników przy asymetrycznym atomie w gla;

c) produktem reakcji jest mieszanina racemiczna;

d) reakcja przebiega według mechanizmu SN2.

14. Reakcja nitrowania przebiega łatwiej ni w przypadku benzenu, gdy poddaje si jej:

a) aldehyd benzoesowy; b) aminobenzen; c) keton fenylowo-metylowy; d) nitrobenzen.

15. Reakcja tworzenia hemiacetalu z propanalu i etanolu jest reakcj :

a) addycji elektrofilowej; b) substytucji wolnorodnikowej; c) addycji nukleofilowej;

d) substytucji nukleofilowej.

16. Spo ród podanych zwi zków z HCl reaguje:

a) 2-metylobutan; b) 2-metylobutan-2-ol; c) 2-metylo-2-chlorobutan; d) chlorobenzen.

17. Spo ród podanych zwi zków najsilniejsze wła ciwo ci kwasowe wykazuje:

a) kwas octowy; b) kwas dichlorooctowy; c) kwas chlorooctowy; d) kwas trichlorooctowy.

18. Wszystkie atomy le w jednej płaszczy nie w cz steczce:

a) metylobenzenu; b) naftalenu; c) etanu; d) propenu.

Elementy technologii chemicznej

1. Przemysłowe metody otrzymywanie wodoru.

2. Proces otrzymywania kwasu azotowego.

3. Sposoby zapobiegania emisji tlenków azotu z palenisk energetycznych.

4. Produkcja sody metod Solvaya.

5. Zasady technologiczne.

6. Operacje i procesy jednostkowe stosowane w technologii chemicznej.

7. Sposoby zapobiegania emisji SO2 z palenisk energetycznych.

8. Zasada obiegu kołowego stosowana jest w procesie:

a. produkcji amoniaku,

b. produkcji kwasu siarkowego, c. azotanu amonu,

d. polietylenu,

9. Zasada regeneracji materiałów stosowana jest w procesach:

(32)

a. w których powstaj produkty odpadowe, b. w których stosuje si surowce pomocnicze, c. w których stosuje si proces absorpcji, d. w których zachodz reakcje nieodwracalne.

10. W celu usuni cia CO2 z mieszaniny H2 i CO2 stosuje si proces:

a. adsorpcji b. absorpcji c. destylacji

d. wymiany jonowej.

11. Głównym surowcem przemysłowego otrzymywania wodoru jest:

a. woda, b. gaz ziemny, c. mazut, d. torf,

12. W celu zmniejszenia zawarto ci tlenków azotu w spalinach stosuje si : a. spalanie w gla o niskiej zawarto ci azotu,

b. dodatek w glanu wapnia do w gla,

c. wtrysk roztworu amoniaku do komory spalania, d. du y nadmiar powietrza w procesie spalania, 13. Katalizatorem utleniania amoniaku do tlenku azotu jest:

a. platyna,

b. pi ciotlenek wanadu, c. elazo,

d. tlenek glinu,

14. Surowcem pomocniczym w produkcji sody metod Solvaya jest:

a. chlorek sodu, b. amoniak, c. chlorek wapnia, d. koks,

15. Głównymi surowcami w procesie produkcji sody s : a. NaCl i NH4HCO3,

b. NaCl i CaO, c. NaCl i CaCO3,

(33)

d. CaCO3 i (NH4)2CO3,

16. Proces zat enia roztworu prowadzi si w:

a. bełkotce, b. wyparce, c. krystalizatorze, d. wirówce,

17. Produktem powstaj cym w tzw. mokrym odsiarczaniu spalin jest:

a. CaSO40,5H2O, b. CaSO42H2O, c. Na2SO4, d. NH4HSO4.

In ynieria chemiczna 1. Mechanizmy wymiany ciepła.

2. Pomiar temperatury.

3. Technologicznie u yteczne ródła ciepła.

4. Ci gło strugi, równanie Bernouliego.

5. Opory przepływu.

6. Rozdzielanie zawiesin.

7. Mechanizmy rozdrabniania.

8. Suszenie.

9. Równanie Fouriera okre la ilo ciepła płyn cego:

a. Równolegle do izoterm b. Sko nie do izoterm c. Prostopadle do izoterm

d. Jest niezale ne od rozkładu izoterm

10. Wymiar współczynnika przewodzenia ciepła to:

a. W/mK b. W/m2 c. W/m2Ksek d. cal/g

11. Warto współczynnika przewodzenia ciepła ciał krystalicznych:

a. jest stała

(34)

b. wzrasta wraz z temperatur c. maleje ze wzrostem temperatury d. zale y od wymiarów geometrycznych

12. Ilo energii wypromieniowywanej przez ciało doskonale czarne jest proporcjonalna a. T , do:

b. T2 c. T3 d. T4

13. Temperatur ciała szarego o nieznanej emisyjno ci mo na prawidłowo mierzy pirometrem:

a. całkowitego promieniowania b. monochromatycznym

c. dwubarwowym d. fotoelektrycznym

14. Sił termoelektryczn metali i stopów okre la si wzgl dem a. miedzi

b. platyny c. palladu d. irydu

15. Współczynnik absorpcji ciała doskonale białego:

a. jest równy zero b. jest równy jedno ci c. jest mniejszy od jedno ci d. jest wi kszy od jedno ci

16. Pr dko rednia w ruchu laminarnym jest a. jest równa pr dko ci w osi przewodu b. jest równa 2/3 pr dko ci w osi c. jest równa ½ pr dko ci w osi d. jest równa 2/3 pr dko ci w osi

17. Cz stki kuliste opadaj laminarnie, gdy l. Reynoldsa jest:

a. mniejsza od 0,4 b. mniejsza od 1,0 c. mniejsza od 2100 d. mniejsza od 3000

18. Zawiesin submikronow mo na rozdzieli przez:

a. filtracj grawitacyjn b. filtracj wirówkow c. filtracj ci nieniow d. sedymentacj i dekantacj

19. Która z wymienionych cieczy nie jest ciecz reostabiln : a. Newtonowska

(35)

b. pseudoplastyczna c. tiksotropowa d. lepkospr ysta

Termodynamika techniczna 1. Jednostki układu SI

2. Bilans energii układu zamkni tego 3. Dławienie gazu doskonałego

4. Termiczne równanie stanu gazu wilgotnego

5. Wykres entalpia (i) – zawarto wilgoci (X) dla powietrza wilgotnego 6. Spalanie zupełne i całkowite

7. Przenikanie ciepła przez przegrod płask 8. Bilans materiałowy suszarni

9. Rozszerzalno cieplna materiałów izolacji termicznej i sposoby jej kompensacji

10. Wymienniki ciepła

11. Bilans substancji w procesie termodynamicznym 12. Uzgadnianie bilansu substancji

13. Dławienie gazu doskonałego

14. Ciepło wła ciwe gazów doskonałych i półdoskonałych 15. Warstwa przy cienna

16. Bilans energii w układach hydraulicznych 17. Termiczne równanie stanu gazu wilgotnego 18. Współczynnik nadmiaru powietrza

19. Sprawno obiegu termodynamicznego

20. Podstawow jednostk temperatury w układzie SI jest:

a. kandela, cd b. kelwin, K c. metr, m d. amper, A

21. Matematyczne sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki w termodynamice technicznej ma posta : .

a. nie; b. brakuje temperatury; c. tak; d. ma by (-) a nie (+)

22. Dławienie jest przemian nieodwracaln stosowan mi dzy innymi do:

a. zatrzymania przepływu, b. pomiaru wielko ci przepływu, c. to nie jest korzystna przemiana, d. podniesienia sprawno ci przepływu.

23. Masa 1 m3 wilgotnego powietrza o parametrach p, T w porównaniu z mas 1 m3 powietrza suchego o parametrach p, T jest:

a. mniejsza, b. wi ksza, c. z dokładno ci do bł du pomiarowego nie ró ni si , d. jest wyra nie wi ksza

24. Wykres i, X gazu wilgotnego ujmuje zale no pomi dzy czterema wielko ciami:

a. i, X, t (czas), Q (strumie ciepła), b. i, X, R, t (czas), c. i, X, p, T, d. i, X, ϕ, T.

(36)

25. Do spalenia 1 m3 wodoru ze współczynnikiem nadmiaru powietrza równym 1,06 potrzeba:

a. 0,5 m3 tlenu, b. 2,38 m3 powietrza, c. 1,06 m3 tlenu, d. 2,52 m3 powietrza.

17. Równanie Fouriera q=−λ gradT, W m2 opisuje transport ciepła drog : a. płyni cia b. konwekcji c. przewodzenia d. promieniowania 18. Przenikanie ciepła jest to wymiana ciepła:

a. pomi dzy dwoma o rodkami o ró nych temperaturach przedzielonych ciank o stałej grubo ci

b. pomi dzy dwoma ciałami stałymi stykaj cymi si bezpo rednio ze sob c. pomi dzy powierzchni jakiego ciała a otaczaj cym medium (ciecz , gazem)

d. drog promieniowania

19. Wilgotno bezwzgl dna materiału suszonego „W” to:

a. suma entalpii powietrza suchego i pary wodnej

b. stosunek masy pary wodnej zawartej w powietrzu (kg) do obj to ci powietrza wilgotnego (m3)

c. stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza d. stosunek masy wody do masy materiału całkowicie suchego

20. Szczeliny dylatacyjne to elementy izolacji termicznej przeznaczone do:

a. ułatwienia studzenia pieca po pracy

b. kompensacji rozszerzalno ci cieplnej materiału izolacji termicznej c. obserwacji wn trza pieca podczas pracy

d. wentylacji komory roboczej pieca podczas rozgrzewania 21. Zasada działania regeneratorów polega na:

a. mieszaniu gor cych spalin z powietrzem

b. przejmowaniu przez powietrze lub gaz ciepła od uprzednio nagrzanej kratownicy z kształtek ogniotrwałych

c. spalaniu paliw

d. wymianie ciepła pomi dzy gazami a mas szklan

26. Matematyczne sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki w termodynamice technicznej ma posta : .

a. nie; b. brakuje temperatury; c. tak; d. ma by (-) a nie (+)

27. Dławienie jest przemian nieodwracaln stosowan mi dzy innymi do:

a. zatrzymania przepływu, b. pomiaru wielko ci przepływu, c. to nie jest korzystna przemiana, d. podniesienia sprawno ci przepływu.

28. Pojemno cieplna wła ciwa pewnego gazu jest zale na od temperatury co wyra a zapis . Gaz ten jest:

a. doskonały, b. szlachetny, c. zmieszany z powietrzem, d. półdoskonały 29. Masa 1 m3 wilgotnego powietrza o parametrach p, T w porównaniu z

mas 1 m3 powietrza suchego o parametrach p, T jest:

a. mniejsza, b. wi ksza, c. z dokładno ci do bł du pomiarowego nie ró ni si , d. jest wyra nie wi ksza

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :