• Nie Znaleziono Wyników

How to increase involvement in the learning process? Use of games and gamification in teaching and business activities

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "How to increase involvement in the learning process? Use of games and gamification in teaching and business activities"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

› ›

(10)

› ›

(11)

(12)
(13)
(14)

Cytaty

Powiązane dokumenty

N iniejsze opracow anie przebiegać będzie po linii trzech czło­ nów tem atycznych.. To jest sensem jego życia.. Staw ia więc człow ieka wobec nowego zjaw iska: m

Wyprawa to dla nas egzotyczna, bo autorka recenzowanego studium odkrywa przed nami nie zbadany, jak dotąd, świat krystalizowania się i krzepnięcia idei polskiego modernizmu

W asilew skiego (CAW). Bezpośred­ nio po zajęciu .przez w ojsko polskie W ilna, przebywał tam Kazim ierz D łuski celem uzyskania od Piłsudskiego instrukcji

Badacz z pew nością w idziałby tu chętnie w zm ianki o rozbiciu pierw otnych całości; że dalszego fragm entu sp u ś­ cizny szukać należy np.. N'ie dowiadujem y

Obserwując j ed nak trendy ogólnoświatowe, można wysnuć tylko jeden wniosek: Internet będzie odgrywał coraz bardziej znaczącą rolę zarówno w życiu społecznym, jak

On the basis of the study of literature and own research, as well as many years of experience as an instructor of management games, the author wishes to suggest a research model

Keywords: technology in education, beacons, Internet of Things, communication with students, stationary education, educational projects using

However, most activities for the benefit of local communities are based on cooperation with 17. local NGOs, because this form of cooperation is easier for legal and formal