• Nie Znaleziono Wyników

Co to jest siła zachowawcza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Co to jest siła zachowawcza"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw 05: Zasady zachowania

Maciej J. Mrowi ´nski 1 stycznia 2019

Zestaw do samodzielnego rozwi ˛azania po wykładzie z zasad zacho- wania. Nie jest obowi ˛azkowy i nie oddajecie mi tych rozwi ˛aza ´n. Je ˙zeli kto´s ma problemy/pytania, to oczywi´scie zapraszam na konsultacje.

Pytania

• Jak definiujemy i interpretujemy prac ˛e?

• Jak zdefiniowany jest gradient?

• Jak zdefiniowana jest rotacja?

• Co to jest siła zachowawcza?

• Jak definiujemy potencjał dla siły zachowawczej? Czy w ten sam sposób mo ˙zna zdefiniowa´c potencjał dla sił, które nie s ˛a zacho- wawcze?

• Jak interpretujemy potencjał?

• Jak pokaza´c, ˙ze siły zachowawcze mo ˙zna przedstawi´c jako gra- dient skalarnego potencjału?

• Jakie własno´sci posiadaj ˛a siły zachowawcze1? 1Na wykładzie podali´smy 4 równowa ˙z- ne.

• Jak definiujemy energi ˛e kinetyczn ˛a i jaki jest jej zwi ˛azek z prac ˛a?

• O czym mówi zasada zachowania energii?

• O czym mówi zasada zachowania p ˛edu?

• Jakie rozró ˙zniamy rodzaje zderze ´n i jakie wielko´sci podczas tych zderze ´n s ˛a zachowane?

• Jak opisujemy ruch ciał o zmiennej masie? Jak wyprowadza si ˛e równanie Mieszczerskiego?

Problemy obliczeniowe

• Potencjał dla pewnej siły ma nast ˛epuj ˛ac ˛a posta´c: V(x, y, z) = αxx+αyy+αzz, gdzie αx, αy, αzto stałe. Jaka siła odpowiada temu potencjałowi?

• Sprawd´z, czy siła~F(x, y, z) = α[x, y, z], gdzie α to pewna stała, jest sił ˛a zachowawcz ˛a. Je ˙zeli jest, to jak ˛a posta´c b ˛edzie miał odpowia- daj ˛acy jej potencjał?

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Dalsza eliminacja nie jest konieczna, bo otrzymana macierz jest ju˙z tr´ ojk atna , g´ orna... Powy˙zszy spos´ ob rozwi azania

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p.. Zamiast grafów można podobnie analizować

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p. Zamiast grafów można podobnie analizować

Jeśli więc ograniczymy ją do zbiorów, które spełniają względem niej warunek Carathéodory’ego, dostaniemy miarę nazywaną dwuwymiarową miarą Lebesgue’a – i to jest

Dodawanie jest działaniem dwuargumentowym, w jednym kroku umiemy dodać tylko dwie liczby, więc aby dodać nieskończenie wiele liczb, trzeba by wykonać nieskończenie wiele kroków,

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

też inne parametry algorytmu, często zamiast liczby wykonywanych operacji rozważa się rozmiar pamięci, której używa dany algorytm. Wówczas mówimy o złożoności pamięciowej;