OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA:

Pełen tekst

(1)

OPIS TECHNICZNY – KANALIZACJA DESZCZOWA

A. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Podstawa opracowania str. 2

2. Przedmiot i zakres opracowania str. 2

3. Charakterystyka stanu istniejącego str. 2

4. Opis rozwiązań projektowych str. 2

4.1. Odwodnienie str. 2-3

4.2. Zestawienie długości poszczególnych odcinków kanalizacji str. 3

4.3. Zestawienie wpustów str. 3

5. Obliczenia zlewni i dobór separatora str. 3

5.1. Obliczenie ilości spływu wód opadowych str. 3

5.2. Obliczenia dla doboru separatora str. 3-4

6. Roboty ziemne i prace montażowe str. 4-5

7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym str. 5

8. Wymagania BHP str. 5-6

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500 Rys. nr 2. Profil podłużny kanalizacji deszczowej. Skala 1:100/500 Rys. nr 3. Profile podłużne podłączeń wpustów ulicznych. Skala 1:100/100 Rys. nr 4. Studnia kanalizacyjna Ø1200 z osadnikiem. Skala 1:20 Rys. nr 5. Wpust uliczny z osadnikiem Ø500 Skala 1:20

(2)

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa o prace projektowe zawarta w …...

2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów.

3. Wytyczne Zamawiającego.

4. Mapa do celów projektowych.

5. Wizja w terenie i pomiary uzupełniające.

6. Normy i przepisy obowiązujące w budownictwie.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:

- budowy odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustów ulicznych z osadnikami, podłączonych przez przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- budowy kanalizacji deszczowej składającej się ze studni rewizyjnych betonowych o średnicy wewnętrznej 1200mm połączonych za pomocą rur PVC-U o średnicy Ø315, - wykonania separatora lamelowego (ze zintegrowanym osadnikiem) na końcu

projektowanej kanalizacji,

- wykonania kanału Ø400 PVC-U kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego kanału Ø600 w celu odprowadzenia ścieków opadowych z projektowanego separatora do istniejącego rowu odwadniającego.

Dokumentacja obejmuje:

- Projekt branży sanitarnej.

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

(3)

3. Charakterystyka stanu istniejącego.

Na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Południowa posiada nawierzchnię asfaltobetonową, którą zakwalifikowano do odbudowy. Na odcinku tym wody opadowe z jezdni nie były do tej pory odpowiednio zagospodarowane.

4. Opis rozwiązań projektowych.

4.1. Odwodnienie.

Dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zostały zaprojektowane odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne projektowanej nawierzchni w ul. Południowej. Wody opadowe z jezdni będą odprowadzone do kratek ulicznych żeliwnych, zlokalizowanych na skraju jezdni.

Wpusty uliczne wyposażone będą w studzienki o średnicy Ø500 mm z osadnikami, skąd przykanalikami z tworzywa sztucznego o średnicy Ø200 mm, będą odprowadzone do studni rewizyjnych.

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie składać się z sześciu betonowych studni rewizyjnych Ø1200mm z osadnikami. Studzienki połączone będą kanałem wykonanym z rur PVC-U o średnicy Ø315 mm. Kanały prowadzone będą z odpowiednim spadkiem wg rysunku profilu podłużnego rurociągu, rury układać należy na 20cm podsypce z piasku.

Z uwagi na przekraczanie rurociągiem pasa drogowego (ulica Główna – jezdnia asfaltowa) konieczne jest wykonanie przecisku sterowanego. Przewidziano przecisk w postaci odcinka rury kanalizacyjnej PEHD Ø315mm pod ul. Główną (rura poprowadzona pomiędzy studzienką S1 a separatorem).

Wody opadowe trafiające do projektowanego separatora lamelowego będą oczyszczane z cieczy lekkich (np. benzyna, oleje). Oczyszczone wody opadowe z separatora będą przepływały do istniejącego rowu.

(4)

4.2. Zestawienie długości poszczególnych odcinków kanalizacji.

- Długość kanalizacji z rur Ø315mm PVC-U – 179,6 m - Długość kanalizacji z rur Ø400mm PVC-U – 69,4 m - Długość przykanalików Ø200mm PVC-U – 13,0 m - Długość rury przeciskowej Ø315mm PEHD – 18,5m

4.3. Zestawienie wpustów.

Nr wpustu w km rzędna wpustu wp1 0+006,70 210,12 wp2 0+038,95 211,43 wp3 0+069,70 212,80 wp4 0+102,20 214,21 wp5 0+142,20 215,73 wp6 0+182,20 216,83

5. Obliczenia zlewni i dobór separatora.

5.1. Obliczenie ilości spływu wód opadowych.

F = 2,11 ha – całkowita powierzchnia rozpatrywanej zlewni o współczynniku spływu = 0,5

Dla natężenia deszczu q równego 130 dm3/s*ha, ilość spływu Q wynosi:

Q = F⋅ψ ⋅q=

[ ]

 

⋅ ⋅

s ha

ha 0,5 130 l 11

,

2 = 



s 15 l , 137

 dobrano rurociąg DN315 PVC-U dla projektowanej sieci

 dobrano rurociąg DN400 PVC-U odprowadzający do rowu

(5)

5.2. Obliczenia dla doboru separatora.

Wyznaczenie powierzchni szczelnej zlewni:

Fzr = F*z = 2,11*0,5 = 1,06 ha

Wyznaczenie właściwości retencyjnych zlewni (zlewnia większa niż 1 ha):

Współczynnik retencji: n F

= 1

ϕ , przyjęto n=6, (F=2,11 ha) stąd ϕ=0,88 Wyznaczenie przepustowości nominalnej dla separatora lamelowego:

Qnom Fzr*15 = 1,06*15=15,9 l/s

Wyznaczenie przepustowości maksymalnej separatora lamelowego:

Qmax Fzr*ϕ*130=1,08*0,88*130=123,55 l/s

Przyjęto separator lamelowy 20/200/4,0 ze zintegrowanym osadnikiem (o pojemności 4,0 m3).

np. separator ACO Coalisator L-CS-BYPASS-W 20/200/4,0

6. Roboty ziemne i prace montażowe

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B- 06050 „Roboty ziemne”, PN-B- 10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Kanały deszczowe należy wykonać z rur i kształtek typ N PVC-U. Przewody kanalizacyjne i kształtki z niezmiękczonego PVC muszą odpowiadać normie PN-C-89219- 1:1998,PN-C-89219-2:1998 i PN-C-89219-3:1998 oraz PN-EN 476 :2001.

Zmiany kierunku przepływu na kanałach dokonywać w studzienkach kanalizacyjnych rewizyjnych połączeniowych. Włączenie przykanalika od wpustu ulicznego do kanału wykonać poprzez projektowane studzienki lub trójnik.

Kanały i przykanaliki układać na odpowiednio przygotowanym podłożu, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta oraz zgodnie z PN-EN 1610:2002 (zamiast PN-92/B- 10735).

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy celem dokładnego zlokalizowania przeszkody – istniejące kable i rurociągi.

(6)

Zagłębienie rurociągu zgodnie z profilem podłużnym. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie (ręcznie przy kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym). Wykopy powyżej 1,25m wykonywać jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050. Minimalna szerokość wykopów obudowanych dla rurociągów de + 60cm. Rurociąg układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm i zasypać piaskiem o współczynniku zagęszczenia Is=1,0. Przy zbliżeniu do drzew wykop wykonywać bez naruszenia bryły korzeniowej.

W gruntach sypkich dno wykopów profilować ręcznie. W przypadku natrafienia na grunty słabonośne (torfy, namuły, glina plastyczna) wymienić je na piasek. Ewentualną wodę gruntową pompować za pomocą pomp zatapialnych.

Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład lub hałdy ziemi będą utrudniały dojazd do posesji należy wywieść ziemię z wykopu.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadają się do ponownego wbudowania w wykop, należy je wywieść na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce należy zastosować piasek. W przypadku wystąpienia w podłożu posadowienia rurociągu torfów, należy je wybrać, jeżeli ich miąższość nie przekracza 1m.

Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min. 5 cm. Materiał na podsypkę nie powinien:

− zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm (piasek należy przesiać),

− być zmrożony,

− zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki Zasypkę wykonać zgodnie z wymaganiami w normie PN-B-10736 oraz PN-86/B-02480. Zasypka składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm nad wierzch przewodu, - warstwy do wymaganej rzędnej lub do powierzchni terenu.

Zasypkę wykonać w trzech etapach:

(7)

Warstwę ochronną rury pełnej wykonuje się z piasku sypkiego (drobno, średnio lub gruboziarnistego), bez grud i kamieni. W przypadku stosowania pospółki z wykopów, muszą być z niej usunięte większe kamienie o średnicy powyżej 10mm.

Zasypkę rozpocząć od dokładnego zagęszczania gruntów pod rurą za pomocą ręcznego ubijaka. Następnie grunt należy zagęszczać warstwami o wysokości 1/3 średnicy rury. Warstwy nad rurą zagęszczać warstwami o grubości 15cm. Po zagęszczeniu warstwy ochronnej, warstwę wierzchnią również zasypywać warstwami i zagęszczać mechanicznie za pomocą sprzętu lekkiego. Do zasypki użyć piasku zagęszczanego warstwami.

Wodę gruntową należy odpompować bezpośrednio z wykopów lub zastosować odwodnienia wgłębne-igłofiltry.

Odbiory częściowe i końcowy kanału ściekowego dokonać zgodnie z oraz zgodnie z PN- EN 1610:2002 (zamiast PN -92/B 10735) oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych rozdz. 3,4.

7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

Na trasie projektowanej przewodów i kanałów występują kolizje z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym przy którym należy zastosować rury ochronne jak również na przejściach poprzecznych przez drogi.

Istniejące uzbrojenie w pasie drogowym:

- sieć wodociągowa, - kanalizacja sanitarna - kable telekomunikacyjne, - sieć energetyczna,

W bezpośredniej bliskości słupów sieci telefonicznych i energetycznych, studzienek telefonicznych, drzew, wykopy wykonywać ręcznie. W przypadku kolizji i skrzyżowań kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu „AROT” wystającymi po 2m poza obrys kanalizacji z każdej strony.

(8)

stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczęciem budowy kierownik robót budowlanych jest zobowiązany wykonać lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (dz U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Warunki socjalne powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. 811) zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :