• Nie Znaleziono Wyników

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ADMINISTRACJA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych Administracji są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski ) na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

w terminie od 7.03 do 13.03.2018 r do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 16.03.2018 godz.16.00 Sala zostanie podana studentom po zapisaniu się na test.

Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/

rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.

Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych w godzinach konsultacji w celu przepisania oceny.

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/konsultacje

Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ Logowanie/ rejestracja lub

https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/auth/create_user

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Zasady nauczania znajdują się na stronie

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/studenci-stacjonarni-i-rok-20172018

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli udzieliłeś odpowiedzi na dane pytanie, wówczas w prawym menu numer pytania stanie się do połowy szary.. Jeżeli odpowiedzi na pytanie nie udzieliłeś, numer pytania

Podczas budowy podpór mostu w okresie zimowym w ramach standardowej kontroli jakości betonu okazało się, że badania próbek na mrozoodporność dały negatywne wyniki..

Finalne odpowiedzi w postaci liczbowej tworzymy przez połączenie liczb (dodawanie łańcuchów) – uwaga nie wykonujemy operacji dodawania tych liczb, lecz ŁĄCZENIA jak na

Poniżej podaję link do „testu” z tematów o tłuszczach (za wyjątkiem dzisiejszego), proszę go wypełnić i przesłać klikając na ikonę wyślij na końcu testu.. Na testy

Zgodnie z tym „miejsca niedookre- ślen ia” definiow ane są jako opuszczenie spraw ubocznych, a przeważnie jako uzu­ pełnienia, na co Ingarden przytacza mocno

the polish centre of mediterranean archaeology headed by tomasz górecki embarked on the exploration of a coptic hermitage installed in and around tomb tt 1152 and

X33CrNiMnN23-8 for which the decrement of the average mass of the samples un- der the conditions of cyclic thermal shocks in the temperature of 1173 K increased similarly as in

Niniejszy zarys dziejów Polski średniowiecznej, wydany jako część zbiorowej historii Polski oraz Białorusi, Litwy i Ukrainy, obejmuje bardzo ważny okres − w sumie

Liczebności i proporcje w ramach poszczególnych typów postaw wskazują na poziom legitymizacji polskiego systemu politycznego oraz jed- nocześnie na stopień legitymizacji

Dzięki temu wewnętrzna częśd włosa (kora) jest chroniona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, parowaniem wody i urazami mechanicznymi. Pielęgnacja

liegenden ungeraden. Bei einer überschläglichen Analyse lassen sich deutlich die einfachen und doppelten Ordnungen der Flügeldurchgänge erkennen. Zunächst nicht ohne weite-

Działalnośd gospodarcza jest to zarobkowa działalnośd wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

1.Proporcje sylwetki dorosłego człowieka wynoszą a) 1:6. Proporcje budowy ciała niemowlęcia wynoszą a) 1:3. Najbardziej pożądanym obecnie kształtem twarzy jest a)

No i jak się czyta, no to nie ma modulacji głosu, dlatego że ten mówca, no tu trudno go w ogóle nazwać w ten sposób, no ale ta osoba, która występuje, no w ogóle się nie

[r]

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO TESTU NA EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ.. 28 WRZEŚNIA

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz... o Krajowym Rejestrze

o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U... Prawo bankowe

ODPOWIEDZI DO TESTU NA EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2007.. nr pytania odpowiedź

decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem między przedstawicielami rządów państw członkowskich podczas spotkania na szczeblu szefów państw i rządów w sprawie

Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej

Polecenie dla uczestnika: przygotuj się do przedstawienia sytuacji w zadaniu 1 (6 pkt.) oraz omówienia jednego z dwóch tematów w zadaniu 2 (9 pkt.).. Prezentacja wybranego

Formy i osady zwi¹zane z obni¿aniem siê poziomu morza zachowa³y siê tylko lokalnie w rejonach gdzie wystê- powa³y mi¹¿sze warstwy plejstoceñskich osadów piaszczys-.. tych,