• Nie Znaleziono Wyników

„Płeć? Sprawdzam!”, czyli skąd się biorą wystawy?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "„Płeć? Sprawdzam!”, czyli skąd się biorą wystawy?"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Cykl zajęć dotyczących sztuki współczesnej oraz zagadnień związanych z jej prezentacją. Podstawą projektu są filmy edukacyjne zrealizowane w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

Materiał zaproponowany w konspektach lekcji może być dowolnie modyfikowany przez nauczyciela w czasie jednej lub paru lekcji. W więk- szości przypadków scenariusze lekcje stanowią bardzo rozbudowaną propozycję zajęć bazujących na materiałach filmowych.

Cele programu

Percepcja sztuki.

Uczeń:

•  jest przygotowany do percepcji sztuki współczesnej jako nowej formy ekspresji wyrazu i realizacji plastycznej.

•  pośrednio uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych (materiał filmowy zrealizowany na wystawach sztuki współczesnej pre- zentowanych w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki)

•  przez analizę wybranych zagadnień związanych z polską sztuką współczesną poznaje kulturę i tradycję własnego narodu.

•  potrafi  samodzielnie  dotrzeć  do  źródeł  informacji  na  temat  sztuki  i  zjawisk artystycznych  zawartych  w  książkach,  podręcznikach,  en- cyklopediach,  słownikach oraz mediach, np. internecie.

•  korzysta z przekazów medialnych –  filmów, DVD, internetu, technologii komputerowej i cyfrowej do uzyskiwania informacji i tworzenia wła- snej analizy formalnej oraz treściowej wskazanego dzieła plastycznego.

•  zna najważniejsze w Polsce instytucje związane z wystawiennictwem sztuki współczesnej (galerie, muzea) oraz potrafi odszukać informacje  na ich temat w mediach –  np. w internecie. 

Ekspresja przez sztukę.

Uczeń:

•  wykazuje twórczą postawę  w opisie i interpretacji świata.

•  posiada umiejętność abstrahowania, tworzenia nowych skojarzeń i wyobrażeń.

•  potrafi dokonać samooceny i oceny pracy plastycznej innych ludzi – artystów, rówieśników - pod względem merytorycznym i estetycznym.

•  na podstawie przykładowych dzieł sztuki samodzielnie dostrzega między nimi związku, odnajduje analogie oraz tworzy historię pod wska- zanym kątem tematycznym.

•  umie pracować indywidualnie oraz w grupie nad realizacją zadania o charakterze twórczym. 

Recepcja sztuki.

Uczeń:

•  swobodnie posługuje się podstawowymi pojęciami oraz terminami plastycznymi związanymi z formami wypowiedzi artystycznej, wykorzy- stywanymi w sztuce współczesnej (sztuki plastyczne, architektura).

•  rozróżnia omawiane na zajęciach prace na tle kultury, w której powstawały, przestrzeni geograficznej oraz w kontekście wydarzeń historycz- nych i przemian społecznych.

•  posiada  podstawowe  informacje  na  temat  malarstwa,  rzeźby,  architektury  oraz przedstawicieli kierunków w sztuce współczesnej.

•  analizuje dzieło sztuki według jego treści, formy i ekspresji wyrazu. Swobodnie określa jego charakter oraz wskazuje związki między wybra- nymi pracami.

•  łączy wskazane wystawy sztuk wizualnych z tekstami dotyczącymi danych ekspozycji.  

„Płeć? Sprawdzam!”,

czyli skąd się biorą wystawy?

www.edu.pleple.tv

(2)

Temat lekcji:

„Płeć? Sprawdzam!”, czyli skąd się biorą wystawy?

Cele główne:

- Wskazanie rozbudowanej struktury organizacyjnej galerii sztuki współczesnej.

- Zainteresowanie uczniów współczesnym życiem kulturalnym przez podejmowanie prób samodzielnego tworzenia prezentacji sztuki współ- czesnej.

Metody pracy: rozmowa dydaktyczna, działanie praktyczne. 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Środki dydaktyczne:

- Podręcznik, albumy i książki z reprodukcjami dzieł sztuki współczesnej (np. Sztuka Świata, t. 10, Trzeciak P., Włodarczyk W., Mrozek J., Warsza- wa 2001; Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999; Rottenberg A., Sztuka w Polsce  1945-2005, Warszawa 2005)

- Słowniki pojęć plastycznych (np. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, Warszawa 1997, PWN; Słownik sztuki XX wieku,  Warszawa 1998, Arkady; Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002, słowo/ob- raz terytoria; Leksykon Sztuki Polskiej XX Wieku: Sztuki Plastyczne, J. Chrzanowska-Pieńkos, A. Pieńkos, Poznań 1996)

- Wydrukowane materiały z opisem funkcji osób, które pracują nad realizacja wystawy (załącznik do zajęć) - Mapa lub atlas Polski, Europy, Świata

- Encyklopedia Powszechna 

Przebieg lekcji:

Prezentacja filmu.

Nauczyciel zwraca uwagę na reakcje uczniów – w razie wątpliwości zatrzymuje projekcje i wyjaśnia niezrozumiałe pojęcia.

Uwaga! Warto zatrzymać się  w 8 minucie filmu i wspólnie przeanalizować zdanie:

„Te prace umieszczone w przestrzeni wirtualnej wystawy stały się atraktorami zmieniającymi strukturę równomiernie ułożonych bloczków, co  stworzyło niezwykłą konfigurację architektoniczną, którą następnie zrekonstruowano w realnej przestrzeni wystawy bardzo precyzyjnie, mo- zolnie odtwarzając położenie poszczególnych kostek z przestrzeni wirtualnej w realnej przestrzeni kompozycji.”

Atraktor – attract: przyciągać. Pojęcia z zakresu fizyki i geometrii fraktalnej. Definiuje się go jako wyróżniony podzbiór możliwych stanów ukła- du, do którego nieuchronnie zmierza ewolucja układu. W filmie pojęcie to zostało wykorzystane w znaczeniu punktu, który przyciąga i orga- nizuje pozostałe elementy kompozycji pracy.

Rozmowa z uczniami na temat wystawy „Płeć? Sprawdzam!”

Wystawa, której dotyczył film („Płeć? Sprawdzam!) to rodzaj wystawy problemowej (por. konspekt do zajęć dot. wystawy „Wszystkie stworze- nia duże i małe’).

Wystawa problemowa – ekspozycja podejmująca trudny, problematyczny temat. Kuratorski wybór prac to często zadanie pytania publiczno- ści: „a co Wy o tym sądzicie?”.

Uczniowie własnymi słowami opowiadają  jaki problem pojawia się na wystawie „Płeć? Sprawdzam!”. Nauczyciel moderuje dyskusję, która  ujawnia własne zdanie uczniów.

Materiał filmowy przedstawia także rozbudowaną strukturę galerii, która podejmuje się tak dużych wystaw jak prezentacja „Płeć? Spraw- dzam!” – uczniowie odpowiadają na pytania:

•  czy wystawa „Płeć? Sprawdzam!”  to wystawa międzynarodowa? Jeśli tak to z jakich państw przyjechały prace?

•  ile dzieł sztuki pojawiło się  na wystawie?

•  ile osób pracowało przy powstawaniu tej ekspozycji? 

Dyskusja z uczniami – Nasz „trudny temat”, czyli co nas gryzie i nad czym się zastanawiamy?

Nauczyciel wraz z uczniami zastanawia się nad innymi problemami, które można przedstawić za pomocą dzieł sztuki. Wspólnie wybierają za- gadnienie, które jest ważne i trudne dla uczniów, zmusza ich do refleksji i pobudza do dyskusji (np.: pamięć narodowa, przemoc itp.).

Dyskusja na wybrany wspólnie temat –  nauczyciel notuje wnioski na tablicy. 

Praca w grupach – projekt wystawy sztuki współczesnej.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa powinna mieć przynajmniej 5 członków. Każdy z uczniów losuje/wybiera funkcję, która bę- dzie sprawował w swojej grupie.

Kurator (por. : konspekt do zajęć dot. wystawy „Wszystkie stworzenia duże i małe’)

(3)

Realizator wystawy Projektant ekspozycji Rzecznik prasowy

Przewodnik (por. : konspekt do zajęć dot. wystawy Zbigniewa Libery)

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat ich skojarzeń co do poszczególnych funkcji a następnie przedstawia ich szczegółowe opisy [bardziej  rozbudowana wersja na podstawie raportu Zachęty – tam opisy poszczególnych działów]:

Kurator – układa „historię” wystawy, analizuje wybrany temat, zastanawia się nad problemem, który zamierza przedstawić, wybiera dzieła  sztuki.

Twoje zadania jako kuratora:

•  wybór prac, które wejdą w skład waszego projektu wystawy (wykorzystaj albumy sztuki współczesnej)

•  nadanie tytułu wystawy

•   (Uwaga! Praca kuratora to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego poproś o pomoc i radę resztę grupy – to Ty decydujesz ale po- starajcie się wspólnie wybrać i przeanalizować pasujące do tematu prace)

Realizator – zajmuje się wypożyczeniami prac z innych placówek i kolekcji, opracowuje logistykę transportów dzieł sztuki, przygotowuje eks- pozycję od strony technicznej.

Twoje zadania jako realizatora:

•  stwórz listę instytucji, z których należy wypożyczyć wybrane przez kuratora prace wykorzystując mapę Polski/Europy/ Świata (w za- leżności od miejsc, z których planujecie wypożyczyć  prace) 

•  przedstaw plan transportu prac do miejsca, w którym będziecie realizować swoją wystawę Projektant ekspozycji – tworzy układ prac, projektuje scenografię/aranżacji ekspozycji.

Twoje zadania jako projektanta:

•  wspólnie z kuratorem wybierzcie miejsce, w którym będziecie chcieli zaprezentować waszą wystawę (poproście o rade resztę gru- py). Wybrane przez Was miejsce może w pewien sposób pasować do tematu, który podejmujecie, np. może go komentować lub uzu- pełniać.

•  zastanów się nad układem prac. Które prace pasują do siebie a które nie powinny być prezentowane obok siebie?

•  naszkicuj projekt aranżacji wystawy tzn. narysuj plan ekspozycji, zaznacz na nim miejsca, w których powinny znaleźć się wybrane  prace.

Rzecznik prasowy – odpowiada za kontakty z mediami, organizuje konferencje prasowe, wspiera kuratora w tworzeniu medialnego wize- runku wystawy.

Twoje zadania jako rzecznika prasowego:

•  przeanalizuj jeszcze raz wybrany temat

•  po zapoznaniu się z pracami wybranymi przez kuratora stwórz krótka notkę prasową dotyczącą  waszej wystawa. Powinna ona w  sposób bardzo krótki i przystępny wyjaśniać główne założenia wystawy.

•  stwórz listę artystów biorących udział w wystawie

Przewodnik – opowiada o wystawie szerokiej publiczności, oprowadza po ekspozycji, tłumaczy trudne pojęcia i terminy.

Twoje zadania jako przewodnika:

•  opowiedz reszcie klasy o waszej wystawy (krótko opisuje prace zgodnie z ich układem, zaproponowanym przez realizatora)

•  wyjaśnij trudne pojęcia (możesz posłużyć  się słownikiem terminów plastycznych lub encyklopedią  powszechną) 

Podsumowanie

Grupy prezentują swoje projekty. Nauczyciel przypomina przerobiony na zajęciach materiał, powtarza najważniejsze pojęcia (m.in.: wystawa  problemowa) i tematy.

Praca domowa – ostatnie ogniwo – krytyk sztuki.

W świecie sztuki jest jeszcze jedna bardzo ważna funkcja – krytyk sztuki, który komentuje, podsumowuje, ocenia wystawy sztuki. Krytyk sztu- ki też jest przewodnikiem (por.: konspekt do zajęć „Wszystkie stworzenia małe i duże”), przedstawia jednak swoje osobiste odczucie i subiek- tywne zdanie. Zadaniem uczniów, po wysłuchaniu prezentacji wszystkich grup jest ocena ich pracy. Zadanie polega na stworzeniu krótkiego  tekstu dotyczącego projektu grupy, który zrobił największe wrażenie. Przed napisaniem tekstu warto odpowiedzieć na następujące pytania:

czy projekt w sposób wyczerpujący opisywał wybrany problem? (Co zrobiło na to Tobie największe wrażenie? Co zdecydowanie Ci nie odpo- wiadało?)

czy wybrane prace pasowały do podjętego problemu?

czy plan układu wystawy i aranżacja ekspozycji były logiczne i całość tworzyła historie, która wiąże się z podjętym tematem?

czy nota prasowa dobrze wyjaśniała założenia projektu?

czy przewodnik w sposób jasny i przystępny opowiedział o wystawie?

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Jak regulowane jest wprowadzanie GMO do środowiska oraz wykorzystanie GMO do produkcji żywności.  Czy każdy i bez ograniczeń może uprawiać rośliny modyfikowane genetycznie

 Jak regulowane jest wprowadzanie GMO do środowiska oraz wykorzystanie GMO do produkcji żywności.  Czy każdy i bez ograniczeń może uprawiać rośliny modyfikowane genetycznie

37 Lukrecjusz, De rerum natura II, 112–141 (zob. Russo, Zapomniana rewolu- cja. Grecka my śl naukowa a nauka nowoczesna, tłum. Kania, Universitas, Kraków 2005) opisuje bezładny

izolacja - > wtedy może pojawić się smutek, złość a nawet strach, jednak jeśli pomyślimy sobie, że kwarantanna sprawi, że będziemy mieć więcej czasu dla

Podczas takiej sukcesji jezior obserwuje się jednoczesny wzrost materii organicznej i biogenów, co prowadzi do stopniowego wypłycania się akwenu poprzez odkładanie

Przez połowę drogi naszej planety wokół Słońca, czyli przez pół roku, Ziemia nachylona jest swoim północnym biegunem do Słońca, a południowym odchylona

Jakkolw iek było, to jedno zdaje się nie ulegać wątpli­ wości, że cierpienie było nieuleczalne, a ów okres odsuwania się od świata i poszukiwania

Many functions return an object containing many types of data, like a list, but would like R to know something about what type of object it is.. A list with an associated

Analiza pojawiających się w mediach wypowiedzi pielęgniarek, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli pracodawców, a także ministra zdrowia, pokazuje, że

Nous concluons notre étude avec la constatation que la terminologie française nous paraît plus adéquate dans majorité des cas et, pour cette raison, nous proposons d’employer

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci jak i rodziców i opiekunów... Program „ Skąd

Wspomina, że Ingarden co prawda raczej nie śledził na bieżąco tego, co dzieje się w galeriach sztuki, za to chęt- nie i spontanicznie pokazywał innym odbitki swoich zdjęć i,

Budżet Gminy jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i roz - chody Gminy Luzino, uchwalanym w formie uchwały

Tyle teorii a teraz proszę obejrzeć poniższy materiał i spróbować powtórzyć kilka ćwiczeń.. Niektóre z tych ćwiczeń znacie ale teraz na spokojnie możecie wysłuchać

Dobrych i bardzo dobrych prac jest znacznie więcej i warto wybrać się w wolnej chwili do Galerii Sztuki Współczesnej, żeby je wszystkie zobaczyć... Perkusista, wokalista i autor

Niezależnie od tego, za którą z interpretacji się opowiemy; czy okrzykniemy Hamleta pozbawionym skrupułów mścicielem, czy wrażliwym młodzieńcem, czy uwierzymy w

Miały rację, że były takie zdenerwowane, bo na łące pojawiła się para bocianów; chodziły, wysoko unosząc nogi, z szeroko rozłożonymi skrzydłami, i rozglądały się na boki,

Soćko-Mucha sięga do wspomnianych źródeł, koncen- trując się na relacyjnym ujęciu archaiki słowa, dialogu oraz karnawałowej polifonii, by pokazać wzajemne oświetlanie się

Powszechnie znanym tekstem literackim o tej tematyce jest 1984 George’a Orwella, lecz obraz wiecznej wojny ma wcześniejsze źródła, które zostaną przedsta- wione w poniższym

To, co początkowo wydawało się sposobem myślenia preferowanym przez dzieci, okazało się bardzo istotne również w funkcjonowaniu poznawczym dorosłych. W badaniach Lin

Oczywiście zajęcia dla rodziców zdecydowanie różnią się od tych prowadzonych dla dzieci?. Nie organizujemy im wykładów

Co gorsza, aresztowanie hippiesów i „odbicie” zajętych przez nich budynków może stać się początkiem głośnej sprawy sądowej, dodatkowo zwracającej uwagę

Słowa te skierował dr Zdzisław Jaroszewski do licznej grupy osób zebranych na terenie "Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych" w Owińskach