• Nie Znaleziono Wyników

Hotele garni to obiekty z ograniczonymi usługami i serwisem, oferujące wyłącznie nocleg i śniadanie

Gastronomia mobilna – ruchome punkty gastronomiczne

7. Hotele garni to obiekty z ograniczonymi usługami i serwisem, oferujące wyłącznie nocleg i śniadanie

2. Czy przepisy regulują kwestie występowania wody butelkowanej w pokojach? Jeśli tak, to w jaki sposób? ... ...

ĆWiczenie 8.6

Rozstrzygnij, które ze zdań są błędne, a następnie wpisz w pustych wierszach ich poprawną treść. 1. Śniadania nie muszą być wydawane w hotelach jednogwiazdkowych.

...

2. W hotelu trzygwiazdkowym może nie być restauracji, jeśli w odległości 235 metrów jest inna restauracja.

... ...

3. W pensjonatach powinny być zapewnione gościom trzy posiłki: śniadania, obiady i kolacje.

... ...

4. Na wszystkich kempingach powinny znajdować się stanowiska do zmywania naczyń.

...

5. Odnośnie kempingów nie są przewidywane żadne wymagania o charakterze gastro-nomicznym.

... ...

6. We wszystkich kategoriach domów wycieczkowych powinny być wydawane śniadania.

...

7. Hotele garni to obiekty z ograniczonymi usługami i serwisem, oferujące wyłącznie nocleg i śniadanie.

... ...

183 Ćwiczenia

8. W hotelach i motelach posiadających do najmniej trzy gwiazdki room service powinien być czynny co najmniej 18 godzin na dobę.

...

...

ĆWiczenie 8.7 Przypomnij sobie, gdy ostatnim razem byłeś(-aś) w hotelu. Jakie śniadanie otrzymałeś(-aś)? Jak byś je sklasyfikował(-a)? Odpowiedź zapisz poniżej. ...

...

...

ĆWiczenie 8.8 Zapisz poniżej, jakie wymagania w zakresie usług gastronomicznych i usług związanych z wyżywieniem i napojami powinien spełniać hotel trzygwiazdkowy. ... ... ... ... ... ĆWiczenie 8.9 Rodzajem śniadania jest również coraz bardziej popularny brunch. Na podstawie informacji znalezionych w internecie scharakteryzuj krótko ten posiłek. ...

...

...

ĆWiczenie 8.10 Zastanów się, jakie wady i zalety ma system HACCP, a następnie wpisz co najmniej po trzy z nich w pozostawionych wolnych wierszach. Zalety systemu HACCP: ...

...

...

Wady systemu HACCP:

...

...

...

ĆWiczenie 8.11 Jak rozumiesz zdanie dotyczące GMP: „to, co nie zostało zapisane, nigdy nie zostało wyko-nane, a to, co nie jest zapisane, nie istnieje”? Swoją odpowiedź zapisz poniżej. ...

...

...

ĆWiczenie 8.12 Sporządź krótką notatkę o tym, co należy zrobić, aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalu położonym na terenie miejscowości, w której mieszkasz lub chodzisz do szkoły. Skorzystaj z informacji zawartych na stronie internetowej urzędu gminy. Miejscowość: ... ... ... ... ... ... ... ... ĆWiczenie 8.13

Na podstawie zamieszczonego poniżej opisu wypełnij w imieniu Jana Cukiernika znajdujący się na stronach 186–187 wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zastanów się również, jakie załączniki powinien dołączyć do swojego wniosku Jan Cukiernik, i zaznacz je we wniosku.

Jan Cukiernik, PESEL 12038009972, prowadzi cukiernię w Warszawie (kod pocztowy 00-950) przy ul. Słodkiej 123 m. 23, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, pod firmą Jan Cukiernik. Numery PKD związane z działalnością Jana Cukiernika to: 56.10.A, 10.52.Z, 10.71.Z, 10.73.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 47.25.Z, 56.10.B, 56.30.Z. Jan Cukiernik ze swoim wnio-skiem zwróci się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie.

185 Ćwiczenia

WNIOSEK

o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

...

(miejscowość, data)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w ...

Na podstawie art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225) oraz w związku z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, s. 319):

...

(imię, nazwisko / nazwa wnioskodawcy)

...

(adres / siedziba wnioskodawcy według KRS lub CEIDG)

...

(PESEL1 / numer identyfikacji podatkowej NIP)

wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów

...

(należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem)2

... ... ...

Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)3:

... ...

Rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu4:

... ...

...

(pieczęć i podpisy wnioskodawcy

lub osoby reprezentującej wnioskodawcę)

Załączniki do wniosku5:

1 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

2 Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3 Kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE

Objaśnienia do wniosku:

1) Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej. W przypadku, gdy osobie nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego do-kumentu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych.

2) Należy wpisać zakłady podmiotu działającego na rynku spożywczym, podlegające wła-ściwości państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, do którego składany jest wniosek. Jeżeli podmiot posiada zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu żywność, podlegające właściwości różnych państwowych powiatowych inspektorów sa-nitarnych, należy złożyć odrębne wnioski do każdego właściwego ze względu na siedzibę zakładu państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Jeżeli podmiot produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, właściwość państwowego powiatowego inspektora sanitarnego określana jest według miejsca prowadzenia działalności przez zakład.

3) Należy wymienić wszystkie rodzaje działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywno-ścią zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określone w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

4) Należy wymienić rodzaje żywności produkowanej przez zakład, a jeżeli wnioskiem objętych jest kilka zakładów produkujących różne rodzaje żywności, należy wymienić je dla każdego zakładu we wniosku lub dodatkowo w formie załączników do wniosku. 5) Zaznaczyć właściwe.

Jako załączniki do wniosku, zgodnie z art. 64 ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225), należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

b) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w przypadku, gdy wnioskodawca, będący cudzoziemcem w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

187 Ćwiczenia

ĆWiczenie 8.14

Zapoznaj się z pytaniami pochodzącymi z arkusza egzaminacyjnego szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (źródło: https://sip.lex.pl/#, autor: Roman Majer), a następnie spróbuj udzielić na nie odpowiedzi. W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.

1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze, obowiązany jest, zachowując

Powiązane dokumenty