Spójność z regionalnymi, krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi

W dokumencie STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA (Stron 126-130)

ROZWINIĘTA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

WYSOKA, JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

2.5. Spójność z regionalnymi, krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi

Cele i zadania strategiczne określone w Strategii Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030 poddano analizie zgodności z ustaleniami podstawowych dokumentów o strategicznym charakterze szczebla unijnego, krajowego, regionalnego i miejskiego. W analizie tej uwzględniono następujące dokumenty:

 Wnioski - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej oraz kierunków strategicznej interwencji funduszy strukturalnych na lata 2021-2027;

 Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do rozwoju do 2030 roku);

 Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Wśród istotnych dla miasta Złotoryja dokumentów strategicznych jest także Strategia Sudety 2030 ukazująca z jednej strony problemy jednostek samorządu terytorialnego położonych w południowej części województwa dolnośląskiego (w obrębie podregionów –

jeleniogórskiego i wałbrzyskiego), a z drugiej długofalowe kierunki, cele i przedsięwzięcia rozwojowe. Złotoryja jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030. Zakres celów strategicznych i operacyjnych określonych w Strategii Sudety 2030 jest zgodny ze strategicznymi ustaleniami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Z tych względów nie dokonano szczegółowej analizy spójności Strategii Rozwoju Miasta Złotoryja ze Strategią Sudety 2030.

Badając spójność zapisów Strategii Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030 z polityką spójności Unii Europejskiej, dokonano analizy strategicznych dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej2, a następnie porównano je z zakresem celów Strategii Rozwoju Miasta Złotoryja.

Na lata 2021-2027 sformułowano następujące cele polityki, które mają być wspierane m.in. przez EFRR, EFS+ oraz Fundusz Spójności:

[1] CP 1 - bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej – poprzez:

 zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

 czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów;

 sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP;

 rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;

[2] CP 2 - bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i

2 Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) 372 final, 2018/0197 (COD) z dnia 29.05.2018 roku;

zmieniony wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2020) 452 final, 2018/0197 (COD) z dnia 28.05.2020 roku; Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), COM(2018) 382 final, 2018/0206 (COD) z dnia 30.05.2018 roku; Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375 final, 2018/0196 (COD) z dnia 29.05.2018 roku; zmieniony wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych

niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem – poprzez:

 promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej;

 promowanie odnawialnych źródeł energii;

 rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na szczeblu lokalnym;

 wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe;

 wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej;

 wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

 sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia;

[3] CP 3 - lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych – poprzez:

 udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych;

 rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu;

 rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej;

 wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej;

[4] CP 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych – poprzez:

 poprawę skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia poprzez rozwój innowacji społecznych i infrastruktury;

 poprawę dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury;

 zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne;

 zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej;

[5] CP 5 - Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych – poprzez:

 wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich;

 wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wszystkie wskazane cele unijnej polityki spójności na lata 2021-2027 oraz określone w ich ramach kierunki strategicznej interwencji znajdują odzwierciedlenie w celach strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030.

Wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej (CP 1) ujęte jest w strategii rozwoju miasta w ramach celu strategicznego 2: „rozwinięta i innowacyjna gospodarka”.

W strategii rozwoju Złotoryi ujęto także przedsięwzięcia w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego (CP 2). W ramach celu strategicznego 5 „wysoka jakość środowiska naturalnego” uwzględniono zadania dotyczące m.in. retencji wodnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy jakości powietrza (ograniczanie niskiej emisji) i aktywnej ekologicznej edukacji, a ramach kilku celów operacyjnych podporządkowanych celowi strategicznemu 4 – „rozwój infrastruktury komunalnej” – zadania m.in. w zakresie rozwoju zintegrowanego systemu ciepłowniczego oraz rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego ujęta w celu operacyjnym 3.3 strategii rozwoju miasta oraz przedsięwzięcia dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej (cel operacyjny 4.1.) przyczynią się do zwiększenia mobilności mieszkańców (CP 3).

CP 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym…” realizowany będzie w ramach strategii rozwoju miasta poprzez wiele celów strategicznych (przede wszystkim cel strategiczny 1 – wysoki poziom warunków życia mieszkańców), jak i operacyjnych, których

praktyczna realizacja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta dla różnych grup lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży i seniorów.

Wspieraniu natomiast zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich (CP 5) służyć będzie m.in. realizacja celu strategicznego 3 – atrakcyjny wizerunek miasta w zakresie wieloaspektowej rewitalizacji miasta, celu operacyjnego 1.7. – poprawa bezpieczeństwa publicznego czy też przedsięwzięć związanych z promocją produktu turystycznego i dziedzictwa kulturowego miasta oraz rozwojem usług w dziedzinie turystyki i kultury.

Strategia Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030 jest także w pełni zgodna z celami (zwłaszcza z celem głównym i z celem szczegółowym II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony) i ustaleniami średniookresowej strategii rozwoju kraju wyrażonymi w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), co przedstawiono w tabeli 44.

Tabela 44. SPÓJNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA

NA LATA 2021-2030 Z USTALENIAMI STRATEGII NA RZECZ

W dokumencie STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA (Stron 126-130)