• Nie Znaleziono Wyników

"Młodopolski świat wyobraźni", Studia i eseje pod red. M.Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Młodopolski świat wyobraźni", Studia i eseje pod red. M.Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Jan Zieliński

"Młodopolski świat wyobraźni",

Studia i eseje pod red.

M.Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków

1977 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 21/1 (67), 191

(2)

Autor zajm uje się czasem pow stania dramatów "K ary k atu ry " i "W s i e ­ c i" o ra z zmianami, jak ich dokonał p is a r z w kolejnych red ak cjach tekstu

(istn ie ją trz y w e rsje obu dram atów ). Z e staw ia jąc dokładnie w szystk ie w arian ty i odmiany obu utw orów, autor dow odzi, że chronologicznie

w c z e śn ie jsz e s ą "K ary k atu ry " - w te k śc ie p ierw sze j w e r s ji, w ysłanej na konkurs P ad e re w sk ie g o , w ystępow ały n azw isk a z n a c z ą c e ; za te z ą tą p r z e ­ mawia także ubóstw o językowe (w zestaw ieniu z "W s ie c i" ) teatraln ego egzem p larza tego dram atu. S p o śró d trzech zachowanych w e r s ji obu utwo­ rów za n ajw arto ścio w sze i n ajciek aw sze uw aża autor pierw odruki (które

s ą zarazem w ersjam i n ajo b szern iejszy m i) , p rze k azu jące specyfikę stylu p is a r z a , jeg o w rażliw o ść i słuch na mowę codzien ną, w łasne propozycje z ap isu in to n acji. Uznane za w e rsje ostateczn e wydania scen iczn e obu utworów s ą rezultatem kom prom isu, p rzy sto so w an ia ich do obowiązującj^ch

zwyczajów teatraln y ch .

B P /6 7 /6 3 M a r .P .

/11/ MICHALIK Jan : Kształtow anie tekstów dramatów Jana Augusta K isie le w sk ie g o . "Pamiętnik L ite r a c k i" 1977 z. 3 s . 225-264-.

/11/ M ŁO D O PO LSKI ŚWIAT W YOBRAŹNI. Stu d ia i e se je pod r e d . M . P o d razy -K w iatk o w sk iej. Kraków 1977, W L, s s . 4-17, zł 8 5

,-Podstaw ow y z rą b k sią ż k i stanow ią r e fe ra ty w ygłoszone na k on feren cji IB L w listo p a d zie 1973 r , P o szczegó ln e p ra c e an alizu ją niektóre typowe aspekty w yobraźni m łodopolskiej. Uwzględniono motyw wędrówki (Hanna F ilip k o w sk a ), p u stki i pełni (M aria P od raza-K w iatkow ska) , nieba (M ie­ czysław Jankow iak) , ognia (Je rz y P a sz e k ) , słoń ca (Je rzy Kw iatkow ski) , P e rse fo n y i C harona (Jan Nowakowski) , D ion izosa (M ichał Głow iński) o ra z motywy p rasło w iań sk ie (F r a n c isz e k Z ie jk a ).

Cytaty

Powiązane dokumenty

— otrzymania spłat przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej lub przy dziale spadku obejmującego gospodarstwo rolne (art. 216 § 3 co do zawieszenia

Leszczyński zwrócił uwagę na konieczność stwo­ rzenia odpowiedniego profilu Biblioteki (zbieranie prac beletrysty­ cznych adwokatów, pamiętników i biografii

K ierunek jego pracy naukow ej w pierw szym okresie koncentro­ w ał się wokół problem atyki odpowiedzialności zespołowej oraz osób praw nych.. Konieczność

~je::;.. Bij een homogeen materiaal. met vrij geliJK~. hele korreldiagr~m en bovendien de structuur van de grond mule verwerkt moeten zijn. in ncvonstaende fie. Deze

Było też wiele medali, zresztą nie- abjaśnionych i lokowanych w gablotach niekiedy przypadkowo (wyjątkiem była tu tylko gablota poświęcona Kopernikowi). Sierpiń- skiego)

We consider robust ensemble-based (EnOpt) multiobjective pro- duction optimization of on/off inflow-control devices (ICDs) for a sector model inspired by a real-field case.. The use

Wazonik jest dobrym przykładem zręcznego wzorowania się małych warsztatów produkujących szkło dekoracyjne na wyrobach słynnych wytwórni (poz... Wazon o szerokim

Krajobraz ten wykazuje dominujący wpyłw szkoły Konrada Krzyżanowskiego, męża malarki (zmarłego w 1922 r.), ujawniający się w zastosowaniu ciemnej gamy barwnej i