• Nie Znaleziono Wyników

Wądroże Wielkie, pow. Legnica. Stanowisko 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wądroże Wielkie, pow. Legnica. Stanowisko 1"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Józef Kaźmierczyk

Wądroże Wielkie, pow. Legnica.

Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania 8, 209-210

(2)

209

-WARS ZAW A -GROCHOW ul. Górników

patrz

okres lateński

WARSZAWA-SŁUŻEW, łd .F o s* patrz

średniowiecze

WARS ZAW A -UJAZDÓW, zamek patrz

okres nowożytny

WĄDROŻE WIELKIE, pow.Legnica Katedra Archeologii

Stanowisko 1 Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania prowadził doc.dr hab.Józef Kaźmierczyk wraz z zespołem. Finansował WKZ we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski. Pierw szy sezon badań. Urządzenia do wydobywania i płukania piasków zło­ tonośnych z XIII w.

Nieopodal wschodniej krawędzi zabudowy wsi Wądroże Wielkie - w dolinie - zidentyfikowano ślady wyrobisk górniczych w postaci różnokształ- tnych zagłębień terenowych, hałd płonnego nadkładu i urobku oraz potłuczo­ nych bloków kwarcu, rozrzuconych na powierzchni łąk i pól uprawnych wzdłuż cieku wodnego. Ciągną się one w kierunku wsi Mikołajowice. W po­ bliżu zagłębia stwierdzono obecność reliktów osadnictwa starożytnego, wczesnośredniowiecznego i ze średniowiecza. Badaniami wykopaliskowymi objęto część działki górniczej i dwie hałdy urobku, a sondażowymi koryto cieku wodnego na długości ponad 100 m. Przeprowadzono nadto próbę okrusz- cowania złota w warunkach poi owych.

Wyniki badań pozwalają rekonstruować wygląd działki górniczej, konstrukcji i rozmieszczenia urządzeń służących do wydobywania urobku, wypłukiwania zeń drobin złota i sieci przewodów doprowadzających i odpro­ wadzających wodę.

Nadana górnikom działka miała kształt prostokąta o lekko wklęsłej powierzchni. Pod koniec pierwszego etapu robót, związanych z przysto­ sowaniem jej pod zabudowę, wyglądem przypominała odcinek parowu z płas­ kim dnem i zboczach łagodnje rozchylonych ku górze. Łączna długość wy­ mienionych elementów wynosiła około 30 m. Dno w porównaniu do obrzeża zboczy znajdowało się na głębokości około 2 ,5 m. Efekt ten górnicy uzyska­

(3)

- 2 1 0

-W drugim etapie robót, w trójdzielnym modelu działki złożonym z dna i 2 zboczy uformowanych na kształt pochylni, wytyczane były: na dnie - prostokątny szyb, na pochylniach - ciągi płuczek z odpowiednim oporzą­ dzeniem i magazyny, na obrzeżach pochylni - sieć koryt i rur doprowadza­ jących i odprowadzających wodę. Realizacja budowy poszczególnych czło­ nów urządzeń przebiegać mogła równocześnie lub stopniowo /szyb , maga­

zyny, płuczki zależnie od liczby osób biorących w niej udział. Oddane do

produkcji urządzenia, a zwłaszcza zespoły płuczek poprzegradzane kilko­ ma sitami o różnej wielkości oczek, ujawniają bezsprzecznie wysoki sto ­ pień rozwoju myśli technicznej w górnictwie złota. Etap trzeci obejmował okres eksploatacji złóż złotonośnych. Rezultaty pracy zależały nie tyle od wydajności szybu, co liczby i jakości płuczek, bowiem urobek przepłukiwa­ ny był wielokrotnie w różnego typu płuczkach, aż do uzyskania takiej mie­ szanki /piasek, złoto/, która nadawała się do odkruszcowania. Nie wyklu­ czone, że mieszankę taką uzyskiwano dopiero w czasie przemywania piasku w miskach.

Proces funkcjonowania wymienionych urządzeń przerwany został praw­ dopodobnie nagle. W każdym razie w płuczkach pozostawiono urobek o ró ż­ nym stanie przemycia, pytanie jednak czy we wszystkich jakie znajdowały się na działce, a więc i w tych które zawierały materiały najbardziej nasy­ cone złotem.

Odkryty plan rozmieszczenia urządzeń wydobywczych i płuczkarskich na trójdzielnej działce koło Wądroża Wielkiego - mimo różnorodnych n iejas­

ności - modelowo stosowany w górnictwie złota na Śląsku dopiero w XII-

XIII w ., jeśli istniały ku temu okoliczności sprzyjające, głównie w postaci dogodnych ujęć wody. W XIV wieku, o ile wystąpi, będzie on już prze ż y t* kiem wśród innych, bardziej racjonalnych rozwiązań.

Badania będą kontynuowane.

WĘGIERCE, pow.Inowrocław

Stanowisko 1 i 2 patrzneolit

WOLIN, pow.Kamień Pomorski

Stanowisko 1, wykop 6 Instytutu Historii Kultury Zakład Archeologii Nadódrza

Materialnej PAN

Badania prowadzili dr Władysław Filipowiak i mgr Jerzy Wojtasik. Finansował IHKM PAN. Piąty s e ­ zon badań. Badania centrum wczesnośredniowieczne­ go miasta Wolina.

Kontynuowano badania na dwóch przylegających arach: 1660 i 1709. Na arze 1660 wyeksplorowano spąg w-wy XVI z luźno zalegającymi

Cytaty

Powiązane dokumenty

nyoh utrudnia w istotny sposób opraoowanie spójnego systemu in- formatycznego w skali całej organizacji gospodarozej (zjednocze- nia) oraz tworzenie wojewódzkiego

The aim of the presented thesis was qualitative and semi-quantitative analysis of biochemical changes occurring within hippocampus in the two rat models of epilepsy, which

Gel filtration chromatography of tryptic proteolysis products from porcine Cp on Sephadex G-50 is shown in Fig.. The cleavage of the Cp molecule appears to be a

W ybór krajów został dokonany z uwagi na w iodące typy krajów pod względem rozwoju turystyki oraz ich znaczenia dla wym iany turystycznej z Polską.. W ięcej

Dlatego też posłużyłem się teorią recentywizmu, aby wykazać, że spór między Machem a Einsteinem był chy­ biony, przede wszystkim metodologicznie.. Macha

Przełożono nie tylko Pragmatyzm, lecz także A Pluralistic Universe, które ukazały się w Polsce pod tytułem Filozofia wszechświata, The Varieties of Religious Experience —

Największy odsetek nieprawidłowości w zakresie mowy stwierdzono u ucz- niów klas I – na 22 przebadanych dzieci pełnej diagnozy logopedycznej wymaga 13 (3 dziewczęta i 10

Przedstawia krótką historię kształtowania się tego nurtu na przykła dzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji wraz z prezentacją niektórych refe