• Nie Znaleziono Wyników

Gogółkowo, pow. Żnin. Stanowisko 1/A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gogółkowo, pow. Żnin. Stanowisko 1/A"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Jerzy Głosik

Gogółkowo, pow. Żnin. Stanowisko

1/A

Informator Archeologiczny : badania 5, 26-27

(2)

26

-niezbędna j e s t daleza kontynuacja badań? Charakter stanowiska wyma­ ga o b ję c ia jednorazowymi badaniami większego obszarn osady, s z c z s- g ó ln ls z uwagi na nożllwośó od sło n ięcia ciekawie rysujących s i ę ś l a ­ dów k o n atm k ejl słnpcwych?

GNIECBDEICE, pcw? Wrocław Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Badania prowadził mgr Je rzy Romanow? Plnanso-

wało Mhzeum Arohoologlozno we Wrooławln? Pierwszy sezon b a d a ^ Osada w ielokulturow a: n e o lit - kultura ceram iki wstęgowej k łu te j 1 kultura pucharów lejkowatych, h a ls z ta t C - D kultura łużycka?

Stanowi oko położono j e s t na woehodnln krańcu w el, na południe od cmentarza? Batownlcso badane było w okreele nlędzywojennym w reku 1935? W lite r a tu r z e znane je z t jako etanowi oko 2? W latach 1964/66 au to r zprmwozdamla przeprowadzmł na stamowlekn dorańae prmco ratow- nloze 1 rozpoznaweze? W roku 19T1 stanowiako w Gnioohowloaoh jako jedno z w ielu w tym rejo n ie wytypowane z o sta ło de badań problemowych nad k n ltu rą cermmlkl wstęgową kłn to?.P raco wykopallekowo były prowa­ dzono metodą wykopów zzorokopłaszozyznowyoh? Ogółom przohadmmo ob- zz ar o pow? 630 m ? Odkryto 1 przebadano 64 dużych obiektów o funk- o j l jam osadnle^reh oraz k llłm d z is s lą t śladów po ełupaoh? Z ogólnej llo z b y jam k llła n a śo lo zwlązanyeh jo e t z k u ltu rą oormmlkl wotęgowej k łu t e j, k ilk a z k n ltu rą pucharów lejkow atych, zaś p o zo sta ła r e sz ta z k u ltu rą łużycką? H ajelekaw s^m l obiektami swląmazyml z k u ltu rą łu­ życką e ą : p iso garn carsk i typu m lolorza kopulastego oraz j a ^ z za- dołowaną g lin ą , przygotowaną de wyrobu oeimmlkl?

Badania będą kontynuowamo?

G0G&H090, pcw? Znln Państwowo Muzeum Arcboologlozne Stanowisko 1/A w Shrzzawle

Badania prow adził dr Je m y G ło sik ? fin an so ­ wało PMA? Pionyssy sezon badań? Ocadnletwo woze-

snonoolltyczns z oykln k ultur wztęgowyoh oraz z przełomu opoki brązu i ż e la z a związano z k n l- t u rą łn ż y e k ą ?

Stanowisko 1/A położono je z t na rozległym wmnlozlenln p ia sz ­ czystym, opadającym w klermnkn je z io ru wenooklogo? Budanlm prowadzo- mo w po bliżu drogi b i t e j premmdząeej z Gogółkowm do B iskupina, po

(3)

27

Na stanowisku przekopano łącznio s rowami sondażowymi powierz- ohnl 1/2 a r a . Odkryto 4 zespoły osadn icze, w tym 2 jamy neolityczne kultury ceram iki kreakow o-kłutej, 1 jamę kultury łużyoklej oraz sku­ pisko złożona s k ilk u większych kamieni polnych, chronologicznie młodsze od wspomnianych obiektów. Warstwa kulturowa łużycka wyraźnie przem ieszała dolną warstwę w czesnoneolltyczną.

Ceramika z cyklu kultur wstęgowych, główni# reprezentowana j e s t przez m ateriały kultury ceramiki kreskowo k łu te j /fa z a m łodsza/ fragmenty naczyd o smukłych, łagodnych zarysaoh, zdobiono zą ornamen­ tom proztolin ljn ym w p o sta o l prostopadłych 1 pionowych pasów złożo- nyoh z drobnych nakłuć przypominająoyoh ozęsto ziarn a pzzonlcy?

Ceramik* kultury łu ży ck iej nawiązuje bllh ko do materiałów z ozady b iz k u p lć z k io j.

G&ET WYSOKIE, pow. Sandomierz Eonzozwator Zabytków Arohoologlcz- " Lipowa Góna* nych w Kloloaoh

Badania prow adzili doo dr Stan isław Tabac^rdakl 1 dr Eloonofa Ihbaozyóska oraz mgr Bożena Roetkowska? Flnanzował WKZ w E leloaoh? Piorwzzy zozon badać? Cnentarzyzko kultury pucharów lejkowatych?

Ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi objęto n a jb a rd z ie j za­ grożony odolnok pola odkrywająo 4 groby z p ły t kamiennych, z których 3 zallo zy ó możemy do kultury pucharów lejkow atych, zaś ozwarty, n a j­ s i l n i e j zniszczony, poohodzl snpewno z początku opoki brązu j Groby kultury puoharów lejkowatych zbudowane były z p ły t kamlenmyoh pokaź­ nych rozmiarów, sz o zą tk l hoztne zmarłych zachowały s i ę w dwóch gro- baoh? W jednym z grobów zmarły spoczywał w p o zy c ji wyprostowanej na wznak zajmująo m isjsoo oontralno? Głowa zwróoona była na zachód, ezędó twarzowa na połudn ie. W drugim groblo odkryto r e s z tk i dwóoh szk ieletów w p o sy e jl wyprostowanej s głowami zwróconymi n jednego na zaohód n drugiego na wsohód? W wypołnlsku grobów bzmk m ateriału zabytkowego pom* drobnymi fragmentami ooramlkl kultury puoharów l e j ­ kowatych?

Przewiduje s i ę kontynuaoję prac wykopaliskowych? GRABOWIEC, pow. Hrubieszów p atrz wczesno średniowiecza OOCI&W, pow? Zamość

Stanowiska V III 1 U

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku fuzji bayesowskiej na poziomie cech można użyć funkcji wiarygodności opartych na progach, funkcji wiarygodności Gaussa, estymatorów jądrowych lub nowo

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 1997 r., małe i średnie przedsiębiorstwa polskie (120 badanych), bułgarskie (120 badanych), krajów bałtyckich (120 badanych)

The effect of stabilizing additives (MgO, MgTi2O5 - heterogeneous nucleation, SiO2) on reaction sintering of tialite, its thermal stability and basic mechanical and thermal

Po dziesięciu latach sprawdzaliśmy, realizując projekt WZLOT – Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódz-

Przebadano niektóre właściwości kompleksów leku przeciwnowotworowego, ni- trakryny ( l-nitro-9-(3,3-N,N-dimetyloaminopropyloamino) akrydyna, Ledakrin, C- -283, NAC) z

Od lewej: mgr Danuta Jaworska, Szczecin, mgr Bolesław Howorka, Poznań, mgr Lucyna Smyk i mgr Renata Birska, Lublin.. Dr Barbara

Podstawą do ustalenia listy hoteli poddanych badaniu był Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich udostępniany w Internecie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (2016). W

Wiedząc o zaistniałych tendencjach w  akwizycji języka angielskiego przez Francuzów, możemy postarać się o to, by je wyeliminować w procesie nauczania, a tym samym