• Nie Znaleziono Wyników

Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 98-71/4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 98-71/4"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Piotr Mitura

Mielec, st. 16, gm. loco, woj.

rzeszowskie, AZP 98-71/4

Informator Archeologiczny : badania 27, 57-58

(2)

Inform ator Archeologiczny 57

szczy. Cm entarzysko grobów książęcych z okresu wpływów rzym ­ skich i osada k u ltu ry wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich. Stanowisko zlokalizowane je s t w pryw atnym lesie K azim ierza Kolczyka, ok. 1000 m n a południe od centrum wsi Leśno. Przed rozpoczęciem badań na powierzchni widoczne byty fragm. zrujnowanych kolistych konstrukcji kam iennych oraz niezbyt głębokie wkopy nowożytne. Stosunkowo gęsty las posadzony został tam w początku lat 50. Podjęte prace badawcze miały n a celu rozpoznanie stanow iska przy m inim alnej liczbie wyciętych drzew (w arunek postawiony przez właściciela).

Przyjęto założenie, że znajdujące się na powierzchni kam ienie pochodzą z obstawy wieńca kam iennego. Wykop o wym iarach 25 x 2,5 m wytyczono w dom niem anym centrum wieńca. W wykopie tym uchwycono zarys fragm. jam y grobowej, k tórą następnie całą odsłonięto. Na głębokości ok. 40 cm od powierzchni jam a mierzyła 480 x 260 cm. Południo­ wy jej kraniec miał w yraźnie ciemniejsze zabarw ienie i, jak się okazało w czasie dalszej eksploracji, przecinał zaciem nienie wokół pieca kopułowego? z wczesnej fazy k ultury wielbarskiej (Ba)- W centrum jam y grobowej początkowo znąjdowaly się nieregularne konstrukcje kam ienne, które na większej głębokości (ok. 1 m) nabrały regularnego k ształ­ tu i, ja k się później okazało, były wynikiem zasypania wkopu rabunkowego. N a głębokości ok. 220 cm od powierzchni uchwycono zarys tru m n y obstawionej kam ieniam i. Część północna wy pel niska tru m n y była wy rabow ana, na co wskazywały nieliczne zachowane fragm. kości, w yraźnie przem ieszane i znajdujące się w układzie nieanatom icznym , oraz fragm, rozbitych naczyń. W południowej części w ypełniska tru m n y widoczne były ślady po kościach nóg. W pobliżu stóp znajdowały się 2 nienaruszone naczynia gliniane XIII i XVI grupy R. Schindlera. Nieco powyżej stóp znajdowały się dwie koliste zapinki ze srebra, służące zapewne do zapinania rzem ieni przy „butach”. N a wysokości pasa znąjdowało się uszkodzone brązowe zakończenie pasa. Na wysokości dłoni wyprostowanej prawej ręki znajdowały się 2 złote pierścionki typ 10 wg Beckmann. Odkryty grób niew ątpliw ie należał do grobów typu książęcego, na co wskazują rozm iary komory grobowej, średnica zrekon­ struow anego wieńca (24 cm) oraz zachowane elem enty wyposażenia.

O biektem zasługującym także na uwagę wydaje się wspom niany wyżej piec o wymia­ rach 150 x 200 cm, w w ypełnisku którego znaleziono ułam ki ceram iki k u ltu ry w ielbar­ skiej. Cale stanow isko rokuje duże nadzieje na odkrycie następnych grobów i obiektów osadniczych.

Planuje się kontynuację badań.

I L utcza, st. 24, gm. Niebylec, woj. rzeszowskie — patrz: wczesna epoka brązu

M ie le c , s t. 16 M uzeum Okręgowe w Rzeszowie g m . lo c o , w o j. r z e s z o w s k ie

A Z P 9 8 -7 1 /4

Badania prowadził m gr P iotr M itura. Finansow ane przez Wojewódz­ kiego Konserw atora Zabytków w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Osa­ da k u ltu ry przeworskiej, łużyckiej, trzcinieckiej, wczesnego średnio­ wiecza. ślady osadnictw a k u ltury chojnicko-pieńkowskiej, osadnic­ twa paraneolitycznego, k u ltury pucharów lejkowatych, k u ltu ry mie- rzanowickiej.

P race w 1993 r. koncentrow ały się w części południowo-wschodniej stanow iska. Prze­ badano łącznie 350 m2, odkrywając 40 obiektów, w tym 26 jam , 13 palenisk i ślad po chacie. Dwie jam y pochodzą z późnych faz wczesnego średniowiecza, 3 zaliczono do grupy ta rn o ­ brzeskiej, 2 do kultury trzcinieckiej. Pozostałe obiekty należą do k u ltu ry przeworskiej. Najbardziej interesujący je st rząd palenisk o regularnych wym iarach i odstępach między

(3)

58 M łodszy okres przedrzym skiokres wpływom rzym skich nimi. Sugeruje on planowy układ osady. Obok tego w w arstw ie ornej oraz w w ypelniskach obiektów młodszych wystąpiły m ateriały z okresu m ezolitu, neolitu (k u ltu ra pucharów lejkowatych, k u ltu ra ceram iki grzebykowo-dotkowej), wczesnej epoki brązu (k u ltu ra mie- rzanowicka).

M ateriały i dokum entacja znajdują się w M uzeum Okręgowym w Rzeszowie. Badania będą kontynuow ane.

I M odrzyca, st. 2 i 8, gm. Otyń, woj. zielonogórskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu

M u to w o , s t . 2 M uzeum -Z am ek Górków w Szam otu-g m . S z a m o tu ły , w o j. p o z n a ń - łach

s k ie

B adania prowadził m gr R. Pietrzak przy współpracy mgr. E Pawlaka. Finansow ane przez M uzeum -Zam ek Górków w Szam otułach. Trzeci sezon badań. Cm entarzysko k u ltu ry wielbarskiej, elem enty osadni­ cze z okresu wpływów rzym skich oraz wczesnego średniowiecza. Kontynuow ano badania ratow nicze rozpoczęte w 1987 r. Wykopy o łącznej powierzchni 495,75 m2 zlokalizowano w południowym sektorze stanow iska. W trakcie prac wykopali­ skowych zarejestrow ano 150 obiektów archeologicznych (105 jam poslupowych, 14 jam , 17 palenisk, 4 elem enty konstrukcji naziem nych, 7 grobów jamowych bezpopielnicowych oraz 3 groby jam ow e popielnicowe).

Groby ciałopalne ze względu na wyposażenie (zapinki brązowe A II, A III 61, żelazną sprzączkę do pasa, kościane grzebienie, klam erkę esow atą) m ożna datow ać na fazy B2-B 2/C1 wczesnego okresu wpływów rzymskich. W trakcie badań nie wyjaśniono funkcji licznie występujących palenisk, k tóre być może należy łączyć z nekropolą k u ltu ry w ielbar­ skiej. Zarejestrow ano również w arstw ę kulturow ą, k tó rą ze względu na jednorodny m ate­ riał ceramiczny, a także brązow ą zapinkę A V 120 m ożna łączyć z k u ltu rą w ielbarską.

W północnej strefie rozpoznanego wykopaliskowo obszaru zarejestrow ano wczesnośre­ dniowieczną w arstw ę kulturow ą. Pozyskane z niej liczne fragm. naczyń ceram icznych są datow ane na XI w. Praw dopodobnie należy łączyć ją z osadą targow ą, tzw. Starym i Szam o­ tułam i.

M ateriały przechowywane są w M uzeum -Zam ku Górków w Szam otułach. Badania będą kontynuow ane.

I M ysław czyce, st. 1, gm. Proszowice, woj. krakowskie — patrz: wczesna epoka brązu

N a m y słó w , s t . 69 Polska A kadem ia N auk In s ty tu t Ar-gm . lo c o , w o j. o p o ls k ie cheologii i Etnologii Oddział we Wroc-A Z P 8 0 -3 5 /8 5 ławiu

Badania prowadził m gr Andrzej Kosicki (au to r spraw ozdania). Kie­ row nik zadania badawczego — prof, dr hab. Bogusław Gediga. Kon­ sultacja — prof, d r hab. Grzegorz Domański. Finansow ane przez U rząd M iasta i Gm iny w Namysłowie. Stanowisko wielokulturowe. Osada ze starszego okresu epoki brązu (k u ltu ry mogiłowe), środko­ wego o k resu epoki b rą z u po o k re s h a lsz ta c k i epoki żelaza — IV w. p. n. e. (k u ltu ra łużycka), późnego okresu przedrzym skiego —

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przypisy dolne należy tworzyć, stosując polecenie: Wstaw - Odwołanie - Przypis dolny. W polu, które pojawi się na dole kolumny, wpisujemy tekst przypisu (pismo wielkości 8-9

Natknięto się również na średniowieczne z X111-X1V wieku fundamenty muru obronnego kamienno-ceglanego, usytuowanego na wale w czesno­ średniowiecznym.. W

Autor uzasadnia swój pom ysł odpow iednim i eksperym entam i sym ulacyj­ nymi. W ram ach symulacji znam y postać funkcji produkcji g, a tym sam ym rze­ czywiste

Na podstawie badań powierzchniowych w 1972 roku stwierdzono występowanie na obszarze około 3 hn materiału ceramicznego z okresu neolitu, kultury łużyckiej,

Roman Kamiński,Eugeniusz Wilgocki.

Nie jest więc żadną tajemnicą, dlaczego właśnie autor sięgnął do tej tradycji: kontemplacja metaforycznych i alego- rycznych dzieł mistrzów niderlandzkich jest przykładem

za prawidłową, wydaje się, że warunkiem sine qua non do uznania, że lekarz czy pielęgniarka wykonuje tę samą pracę na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy