• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

3

Page

CONTENTS – SPIS TREŚCI

Strona

Stanisław Młynarski, Robert Pilch,

Maksymilian Smolnik, Jan Szybka,

Grzegorz Wiązania

A simulation model for regenerated objects with multiparameter evaluation of technical condition reliability estimation

Model symulacyjny szacowania niezawodności regenerowanych obiektów z wieloparametrową oceną stanu technicznego

7

19

Mateusz Papis, Marek Matyjewski

The use of fuzzy logic elements for the risk analysis in aviation

Wykorzystanie elementów logiki rozmytej do analizy ryzyka w lotnictwie 31 43 Jakub Żywiec, Barbara Tchórzewska-Cieślak

Water loss analysis as an element of operation management of water supply system

Analiza strat wody jako element zarządzania eksploatacją sieci wodociągowej

55

67 Paweł Szczepaniak,

Michał Jóźko, Jakub Włodarczyk

The concept of a pneumatic parachute rescue system for vertical take-off and landingUAVs

Koncepcja pneumatycznego spadochronowego systemu ratunkowego dla BSP pionowego startu i lądowania

79

90 Mirosław Siergiejczyk,

Karolina Krzykowska, Adam Rosiński

The aspect of power supply in exploitation of transport telematics systems

Aspekt zasilania w eksploatacji systemów telematyki transportu 101 111 Adam Rosiński, Jacek Paś, Marek Szulim, Jarosław Łukasiak

Issue of assessment of the strong electromagnetic pulses impact on the functioning of selected electronic devices

Problematyka oceny oddziaływania silnych impulsów elektromagnetycznych na funkcjonowanie wybranych urządzeń elektronicznych 121 130 Marta Galant, Jerzy Merkisz, Monika Kardach, Marta Maciejewska

Diversification of aviation safety management on the basis of differences between GA and CAT

Zróżnicowanie procesów zarządzania

bezpieczeństwem w lotnictwie na podstawie różnic między GA i CAT

139

(2)

4 Radosław Kiciński,

Wojciech Jurczak, Monika Jabłońska

Technical aspect concerning vessels halt safety upon terrorist hazard

Techniczny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa postoju okrętów w świetle zagrożeń terrorystycznych

161 172 Konrad Kuźma, Norbert Grzesik, Janusz Ćwiklak, Mariusz Zieja

Analysis of a possibility of using fuzzy logic to assess the reliability of aircraft on-board systems

Analiza możliwości zastosowania logiki rozmytej w ocenie niezawodności lotniczych systemów pokładowych 183 191 Maciej Szkoda, Grzegorz Kaczor, Magdalena Satora

The problem of reliability allocation in the subassemblies of rail vehicles

Problem alokacji niezawodności na przykładzie podzespołów pojazdów szynowych

199

209

Maciej Szkoda, Grzegorz Kaczor, Magdalena Satora

Methodology of building the strategy of maintenance of rail vehicles with the use of the RAMS analysis in the area of safety

Metodyka budowy strategii utrzymania kolejowych środków transportu z wykorzystaniem analizy RAMS w obszarze bezpieczeństwa

219

232

Mateusz Rydlewski

The influence of the traffic lights on behaviour of pedestrians at the road crossings

Wpływ funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na zachowania pieszych na przejściach przez jezdnię

245

256 Jacek Ryczyński,

Jacek Narloch

Selected problems of liquid fuels storage in army Wybrane problemy magazynowania paliw płynnych w wojsku

267

275 Dawid Szpak,

Izabela Piegdoń

Identification of failure causes in the water supply network

Identyfikacja przyczyn awarii sieci wodociągowej

283 292 Barbara Tchórzewska-Cieślak, Janusz R. Rak, Dawid Szpak

Method of analysis and assessment of ict system safety in a water company

Metoda analizy i oceny bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przedsiębiorstwa wodociągowego

301

(3)

5 Marcin Budzyński,

Kazimierz Jamroz, Łukasz Jeliński, Anna Gobis

The effects of roadside hazards on road accident severity

Wpływ źródeł zagrożeń w otoczeniu dróg na ciężkość wypadków drogowych

319

329

Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha

Estimating the impact of texture depth on the roughness of cement concrete airfield pavements Szacowanie wpływu głębokości tekstury na szorstkość nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego

341

352

Jan Rajchel Search and Rescue System in Poland 363

Pardeep Kumar, Amit Kumar

Reliability analysis of an industrial system under

cost-free warranty and system rest policy 377

Jarosław Ziółkowski, Aleksandra Lęgas

Benefitting from the problem of allocation in the optimisation of the order picking process

Wykorzystanie problemu przydziału w optymalizacji procesu kompletacji

397

409 Grażyna Karp,

Wojciech Dzięgielewski

The use of instrumental methods to identify liquid

fuels applied in the polish armed forces 421 Agnieszka Tubis,

Mateusz Rydlewski, Marcin Budzyński

Safety assessment of tram stops

Ocena bezpieczeństwa przystanków tramwajowych

431 445 Nabil B. Amrani, Laurent Saintis, Driss Sarsri, Mihaela Barreau

Evidential networks for evaluating predictive reliability of mechatronics systems under epistemic uncertainties 459

(4)

Cytaty

Powiązane dokumenty

widać, że tak samo jak w przypad- ku modelu scoringowego z metodą DEA na dwa lata przed upadłością (w 2010 r.) mniej przedsiębiorstw było klasyfikowanych do przedsiębiorstw o

oraz na tym tle działalność mineralogów zatrudnionych w Mennicy Królewskiej, Departamencie Górniczym przy Komisji Skarbowej oraz w królewskim Gabinecie Historii Natu-

4. Dom Boży

The Extended Strip Model combines strips working in arching action (one-way 21.. shear) with quadrants working in two-way flexure, and shows a possible load path prior to the

Referat Mariana Jurkowskiego „Język polski między barokiem a Oświeceniem” ukazuje w nowym świetle epokę uważaną za najciemniejszą w dziejach kultury polskiej

Oprócz analizy struktury wieku i płci ludności w ramach poszczególnych terytoriów praca przynosi ciekawe opracowanie danych demograficznych dotyczących wybranych

The Civil Service Ethos, Abuse and Corruption in the Light of Sixteenth-Century German Prince’s Mirrors 207 The author presents the question of social discipline

Do badania procesu zgrzewania ultradźwiękowego użyto przewodów FLRYW-B 1.0mm 2 firmy Leoni. Parametry miedzi użytej do produkcji bada- nych przewodów zestawiono w