• Nie Znaleziono Wyników

Przekład jako wyzwanie i przesłanie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przekład jako wyzwanie i przesłanie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

224

PŘEKLAD JAKO VÝZVA A POSLÁNÍ

M�������� R�������

Uniwersytet Masaryka w Brnie

TRANSLATION AS A CHALLENGE AND AS A MESSAGE. A review of: Kreytchova, Elena & Stalyanova, Nadezhda. The Magic and the Art of Translation. Brno: MUNI Press, 2018, 80 pp. ISBN 978-80-210-9017-0. [In Czech: Krejčová, Elena & Stalyanova, Nadezhda. Kouzlo a umění překladu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 80 s. ISBN 978-80-210-8940-2.]

Keywords: Bulgarian studies, translation studies, foreign students, Elena Kreytchova, Nadezhda Stalyanova

Překlad jako jazyková reprezentace transferu mezi kulturami a jazyky se studuje všemi studenty-filology. Právě překladu – jak specializovaných textů, tak i umělecké literatury – je věnována příručka Kouzlo a umění překladu (vydání Masarykovy univerzity, Brno, Česko). Příručku sestavily Elena Krejčová, vyučující bulharského jazyka na Filozofické fakultě Masa-rykovy univerzity, a Nadežda Staljanova z Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského. Publikace je součástí řady pomůcek vydaných Masarykovou univerzitou pro studenty bulharské filologie. Je určena zejména k předmětu překladatelský seminář pro pokročilé a představuje organické pokračování pomůcek Bulharské texty k

pře-kladatelskému semináři. Část 1 (2014), Část 2 (2015) a Část 3 (2018), určených rovněž pro

studenty bulharistiky na Masarykově univerzitě a vydaných tamtéž.

Tato studijní pomůcka obsahuje texty cenné pro každého, kdo se zabývá problémy translatologie z hlediska její různorodosti – jak z pohledu praktického, tak i teoretického. Texty, které jsou v publikaci obsaženy, nejsou autorské (u každého textu je uveden i zdroj, odkud je citován). Jsou rozdělené do dvou celků – první část se věnuje otázkám profese překladatele a tlumočníka, možnostem zvyšování profesionální kvalifikace, specifikům jednotlivých druhů specializovaného překladu, přibližuje společenské oblasti, kde se tlu-močník může profesně realizovat. Tato první část publikace prezentuje hlavně překlad spe-cializovaných textů – především soudní překlad, překlad pro evropské instituce atd. Kromě konkrétních požadavků ohledně kvalit překladatelů a tlumočníků je zvláštní pozornost věnována též profesi soudního tlumočníka s akcentem na rozdíly v situaci v Bulharsku

(2)

225

჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ჻ ��������� �������� ჻ �������. �������. ������� | ��������. ���������. ������������ ჻ ������� ������-������������ ჻ �/����

v porovnání s dalšími evropskými státy – to je velmi cenná praktická informace, která během univerzitního vzdělávání budoucích tlumočníků v rámci jejich přípravy na budoucí povolání často zůstává stranou pozornosti. Zvláštní důraz je kladen na filmový překlad. Pro studenty přitom mohou být velmi cenné i další uvedené faktory, které mohou ovlivnit kvalitu specializovaného překladu a jež se neomezují jen na jazykovou kompetenci.

Druhá část příručky obsahuje rozhovory s významnými bulharskými překladateli umě-lecké literatury, v nichž tyto osobnosti sdílejí své zkušenosti a přinášejí své názory na otázky, které jsou aktuální a velice důležité pro každého překladatele, pro překládání jako umění a zkušenost, jako výzvu a poslání a dokonce i jako celoživotní lásku. Pohledy zkušených překladatelů pomohou studentům seznamovat se s úskalími a možnými řešeními toho, jakým způsobem se text převádí tak, aby byl dostatečně srozumitelný a přístupný čtenáři z jiného jazykového a kulturního okruhu a současně aby bylo zachováno co nejvíce prvků specifické kulturní sémantiky originálu. Zkušení překladatelé sdílejí své názory i na to, do jaké hloubky by měl překladatel ovládat nejjemnější detaily z kultury a dějin země, z níž vzešel originální text, ale to samé i ohledně vlastní kultury, historie a jazyka, což předpo-kládá vysokou úroveň vládnutí oběma jazyky – cizím i mateřským.

S těmito texty se dá pracovat nejen v situaci přímého dohledu vyučujícího (v rámci praktických cvičení v překladatelském semináři, v hodinách stylistiky nebo praktické-ho jazyka či jazykových kurzů pro pokročilé), jsou též vpraktické-hodné i pro samostatnou práci a přípravu.

Posuzovaná publikace úspěšně odráží současné tendence v didaktice a vyplňuje mezeru ve výuce teorie a praxe překladu a tlumočení pro zahraniční bulharisty. Texty v ní obsažené mají současně praktické i teoretické uplatnění – mohou být používány jak jako cvičné texty k překladu, tak i jako podněty pro diskusi nebo jako studijní materiály. I když je kniha koncipována jako pomůcka pro brněnskou bulharistiku, mohla by být používaná na všech univerzitních pracovištích, kde se bulharistika vyskytuje, jelikož je volně přístupná na portálu online čítárny Masarykovy univerzity. Zároveň by mohla být prospěšná studentům jakéhokoliv cizího jazyka, kteří projevují zájem o problematiku profese překladatele a tlu-močníka. V tomto smyslu máme co do činění s příručkou, jež je cenným přínosem v kon-textu výuky bulharštiny jako cizího jazyka, ale ve stejné míře i v konkon-textu profesní přípravy budoucích překladatelů a tlumočníků.

Cytaty

Powiązane dokumenty

„opowieść autobiograficzną” Lubomíra Doležela, dostrzegamy, że usytuowanie człowieka jest niezbywalne i wiąże się z faktycznością jego życia.. Autor we wstę- pie do

Są też wydawnictwa stosujące pro- cedurę kolacjonowania przełożonego tekstu przez drugiego tłumacza czy po prostu osobę znającą język i nietrudno się domyślić, że taka

tématech říkají bratrské strany, pozorně také čteme články, které vycházejí ve vydavatel- stvích KS Číny. Zejména nás zaujalo vyjádření KS Číny o

W związku z propozycją objęcia urzędu rektora seminarium we Włoc- ławku udał się do Niemiec, Austrii, Belgii i Szwajcarii, aby poznać orga- nizację tamtejszych

Perceval staje się w ydarzeniem literack im jedynie dla jego czytelnika, k tó ry to ostatnie dzieło C hrétiena czyta świadom jego w cześniejszych utw orów ; na

Pierwszy — ja k się zdaje — stanow i płaszczyznę, w któ­ rej autor konsekw entnie stara się rozw inąć własną koncepcję procesu tw ór­ czego, filogenetycznych

W m ałżeństw ie bowiem istn ieją najw iększe szanse prawidłowego wycho­ w ania dzieci, rozw ijania ich uzdolnień, kształtow ania osobowości i przygoto­ w ania

wide low-velocity zone with a constant velocity contrast of 15 m/s with respect to adjacent sediments. Numbers in the model represent velocities in m/s; the raypaths for the