• Nie Znaleziono Wyników

Index of /rozprawy2/10692

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Index of /rozprawy2/10692"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

3

Spis treści:

Streszczenie... Abstract... Spis ważniejszych oznaczeń ... 1. Wstęp ... 2. Dotychczasowy stan zagadnienia ... 3. Cel i zakres pracy ... 4. Hybrydowa metoda objętości skończonej i elementów skończonych (Bilansowa

metoda elementów skończonych) ... 4.1 Przykład zastosowania BMES...

5. Wyznaczanie nieustalonego rozkładu temperatury w żebrach oraz ich sprawności

5.1 Rozkład temperatury w żebrze ... 5.2 Strumień ciepła przekazywany przez żebro i jego sprawność ...

6. Model numeryczny wymiennika jednorzędowego ...

6.1 Wymiana ciepła przez rurę ożebrowaną ... 6.2 Równanie zachowania energii dla czynnika przepływającego wewnątrz rur ... 6.3 Równanie zachowania energii dla czynnika przepływającego poprzecznie do osi rur 6.4 Warunki brzegowe i początkowe ... 6.5 Siatka różnicowa dla wymiennika jednorzędowego ...

7. Numeryczny model matematyczny rurowego wymiennika ciepła z żebrami płytowymi ... 8. Eksperymentalne wyznaczanie korelacji na współczynniki wnikania ciepła od

strony wody i powietrza ...

8.1 Opis stanowiska badawczego ... 8.2 Wyznaczanie średniej prędkości przepływu powietrza w funkcji liczby obrotów

wentylatora ... 8.3 Korelacje eksperymentalne na liczby Nusselta od strony wody i powietrza ...

8.3.1 Wyniki pomiarów ... 8.3.2 Porównanie korelacji na liczby Nusselta od strony powietrza przy różnych

postaciach korelacji od strony wody ... 9. Badania pracy chłodnicy w warunkach nieustalonych ... 10. Porównanie wyników badań i obliczeń za pomocą opracowanego modelu

matematycznego ...

10.1 Zmniejszenie strumienia masy wody w czasie ... 10.2 Zwiększenie strumienia masy wody w czasie ... 10.3 Zwiększenie strumienia masy wody w czasie z jednoczesnym obniżeniem

prędkości powietrza ...

11. Wnioski i uwagi końcowe ... Literatura ... 4 5 6 9 12 14 15 22 27 27 31 34 34 41 43 47 48 50 56 56 62 67 69 73 81 86 88 93 98 104 106

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zestawienie stężeń metanu z czujników metanometrycznych, ilości powietrza w rejonie ściany, ilości ujmowanego metanu poprzez odmetanowanie i postępu ściany - Ściana F-27

Są to: mechanizm weryfikacji liczby ciągłych nośnych optycznych dostępnych w sieci (global capacity threshold mechanism) oraz mechanizm weryfikacji liczby ciągłych

W celu zobrazowania przepływu dolnojurajskich wód podziemnych stworzono numeryczny model hydrogeologiczny, w efekcie którego uzyskano ustalony system krążenia wód w formie

Opracowana strategia sterowania eksploatacją ujęcia, stwarzając odpowiednie warunki hydrogeologiczne (wymuszenie kontrolowanymi wydatkami pracy studni pożądanych kierunków

Maksymalne różnice w temperaturze powierzchni pasma w krystalizatorze otrzymano dla dwóch skrajnych prędkości odlewania. Dla symulacji z prędkością odlewania

Na rysunku 37 przedstawiono zależność średnicy zewnętrznej nanorurek ZrO2 w funkcji napięcia anodowania oraz długości nanorurek w funkcji czasu anodowania uzyskane w

W przypadku fuzji bayesowskiej na poziomie cech można użyć funkcji wiarygodności opartych na progach, funkcji wiarygodności Gaussa, estymatorów jądrowych lub nowo

Profi l prędkości przepływu powietrza w przestrzeni pomiarowej można również zmierzyć przy pomocy cyfrowej anemometrii obrazowej.. Wykonano pomiary prędkości przepływu