• Nie Znaleziono Wyników

"Epigrafia giuridica greca e romana", G. I. Luzzatto, Milano 1942 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Epigrafia giuridica greca e romana", G. I. Luzzatto, Milano 1942 : [recenzja]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

S U R V E Y O F T H E L I T E R A T U R E C H I E F L Y 1950 T I L L 1951

S O U R C E S

S a l v a t o r e R i c c o b o n o j r . , IIgnomon delVidios logos, P a l u m b o 1951. T h e a u t h o r d e t e r m i n e s t h e aim of his w o r k a s : t o collect t h e complete bibliographies on t h e G n o m o n ; t o r e p o r t extensively all t h e questions, also t h e a l r e a d y t r e a t e d b y o t h e r s a n d t h e i r a t t a i -ned r e s u l t s ; t o f r a m e historically t h e a c t i v i t y of t h e idios logos; t o set off t h e p r o b l e m of t h e c h a r a c t e r of t h e original d o c u m e n t . T h e a u t h o r fulfilled his t a s k in a w a y w h i c h deserves t h e highest ackno-w l e d g e m e n t in e v e r y respect. H a v i n g described in t h e i n t r o d u c t i o n the m o n u m e n t ; h a v i n g d e t e r m i n e d t h e t i m e of its origin, h a v i n g a n a -lysed t h e m e a n i n g of t h e t e r m G n o m o n a n d h a v i n g considered t h e question w h e t h e r t h e G n o m o n is a Greek t r a n s l a t i o n of a L a t i n a r c h e t y p e , t h e a u t h o r e n t e r s u p o n t h e d e t e r m i n a t i o n of t h e posi-tion a n d f u n c t i o n of t h e idioslogos on t h e basis of t h e provisions of t h e G n o m o n a n d o t h e r sources. Continuing he gives t h e t e x t of t h e G n o m o n a n d t h e till n o w f i r s t t r a n s l a t i o n i n t o t h e I t a l i a n language, t h e n h e proceeds t o t h e i n t e r p r e t a t i o n of t h e G n o m o n on t h e g r o u n d of t h e l i t e r a t u r e a n d o t h e r sources. I n his c o m m e n t a -r y t h e a u t h o -r did ove-rlook neithe-r questions which a-re s u g g e s t e d b y t h e p a r t i c u l a r prescriptions of t h e G n o m o n nor works w h i c h would t o u c h t h e s e questions so t h a t t h i s c o m m e n t a r y will b e c a m e in t h e f u t u r e a n indispensable guide f o r e v e r y b o d y , who would b e i n t e r e s t e d in w h a t e v e r p r o b l e m r e g a r d i n g t h i s m o n u m e n t .

G. I. L u z z a 1 1 o, Epigrafia giuridica greca e romana, Milano 1942 (R. Universita di Roma, Pubblicazioni deW Istituto di diritto romano, dei diritti deW Oriente mediterraneo e di storia del diritto vol. X I X ) . This v e r y i m p o r t a n t w o r k is divided i n t o t w o p a r t s . T h e f i r s t one contains 9 c h a p t e r s f r o m which c h a p t e r I on t h e relations b e t w e e n R o m e a n d t h e R o m a n provinces, R o m a n a n d local law, c h a p t e r I I I on t h e c a p a c i t y of i n h e r i t b y t h e R o m a n people a n d c h a p t e r I X on t h e t e s t a m e n t of P t o l o m a e u s A l e x a n d e r I I t h e king of E g y p t

(3)

240 JOURNAL OF PAPYROLOGY

in favour of Rome — are the most interesting for the papyrologists. The second part contains a valuable discussion on the edict from Nazareth, the Augustian edict from Cyrene and the inscriptions from Rhodos.

M. A m e l o t t i — J. B i n g e n — M. T h . L e n g e r , Προστάγμα-τα βασιλέων (Gnomon § 37) (Extrait de la Chronique d'Égypte X X V année 1950 p. 317-323).

In this interesting article the authors resume the discusion on the meaning of the term προστάγματα βασιλέων in the Gmon. § 37 and they establish that there are numerous reasons in favour of the mature translation of this expression as „the ordinances of the kings". On the contrary the arguments in favour of the interpre-tation of these words as meaning „the imperial edicts" are not suf-ficient.

Μ. Τ h. L e η g e r, Note sur „Ze dernier décret des Lagides" (Extrait de la Chronique d'Egypte X X V année 1950 № 50 pp. 324 — 327). By the elimination of the doubtful! reading — the line 15 of the inscription SB 7337 does not contain a letter between the words των νομών and δ ν τρόπον — the meaning of this text becomes perfectly clear. The complaint of the cultivators of Prosôpite and of Bubastite aimed at the functionaries of these two nomes and mo-re particularly at the fiscal agents who draimed them.

A. S c h i l l e r , Κάνων and κανονίζειν in the Coptic texts (Reprint from Coptic Studies in honor of Walter Ewing Crurn 1950, The

Byzantine Institute Inc.).

Lexical studies of Greek words in Coptic are relatively rare. The author wants to call attention to a noun and its related verb that will demonstrate the value of semantic study of Greek in Coptic texts. This are κάνων and κανονίζειν. On the basis of a Coptic papyrus of the 7-th century A. D. he establishes that κανονίζειν means „to regulate", „to rule", „to line up", „to coach". As the author remarks he ows thanks to prof. B e r g e r for the participation in a conver-sation which eventually led to this conclusion.

L. W e n g e r , Aus 50 Jahren juristischer Papyrusforschung (Aus Antike und Orient. Festschrift Wilhelm Schubart zum 75 Geburtstag her. von S. Morenz, Leipzig Otto Harrasowitz 1950, pp. 133—145).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Broadband Performance Index : najnowszy wskaźnik rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w UE.. Ekonomiczne Problemy Usług nr 57,

Cel pracy Celem pracy jest dokonanie oceny możliwości wykorzystania popiołów lotnych z kotłów fluidalnych oraz żużli stalowniczych jako składników głównych hydraulicznych

W południowej części jamy odkryto 49 fragmentów na­ czyń kultury bogaczewskiej.. W centralnej części pagórka, pod skupiskiem fragmentów na­ czyń odkrytych

W jednej z kronik padły słowa, które – moim zdaniem – wiele mówią o Sienkiewiczowskim warsz- tacie: „Tak w utworach literackich jak i artystycznych jedną by tylko wskazówkę

wymaga dopracowania narzędzi pomiaru, technik i metod wybranych do badania. Kompleksowość zagadnienia jest jednak konieczna dla przejrzystości dalszych wywodów i

In the case of legal acts’ texts, it is not only about the hidden meaning (the meaning that lies under the surface of the prima facie linguistic sense) within the statements

W tym znaczeniu nawet pomysł jako jedna myśl (Ein-fall) jest podejrzany: niech żyje wielość myśli (Viel-faJiy’9. Proponowana przez Marquarda hermeneutyka pluralizująca

bilan et perspectives, op.. nizacji, certyfikaty efektywności energetycznej budynków oraz wytwa- rzanie energii cieplnej bezpośrednio w obiekcie budowlanym. Powinna ona sprzyjać