• Nie Znaleziono Wyników

"Ignacy Krasicki. Monografia literacka", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1969 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Ignacy Krasicki. Monografia literacka", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1969 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zbigniew Goliński

"Ignacy Krasicki. Monografia

literacka", Mieczysław Piszczkowski,

Kraków 1969 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 13/37, 131

(2)

/ I I / WEINTRAUB W iktor: Paradoksy " p o ćciw o ści" R e ja . "Pa­ m ię tn ik L ite r a c k i" Rr- LX: 1969 z * ^ s * 2 5 -4 4 .

Przedmiotem rozważań j e s t "Żywot i sprawy p oćciw ego ślacb - c ic a p o ls k ie g o M ikołaja Reja" - u tw ór, k tó r y zn a jd u je odwoła­ n ia w t r a d y c j i l i t e r a c k i e j / b i b l i o g r a f i s tyka renesansow a oraz proza k a z n o d z ie j s k a /, jak rów n ież ujaw nia w yraźnie zw ią zk i ze s z la c h e c k im i id e a ła m i i wzorcami osobowymi, ja k ie p r e z e n tu je m .in . "Żywot czło w iek a p o czciw eg o " .

W k o n k lu z j i au tor fo rm u łu je problem atykę podstawową - j e ­ go zdaniem - d la n a k r e ś le n ia b i o g r a f i i p is a r z a ; j e s t t o ocena R e ja -m o r a lis ty w ś w i e t le je g o p r a k ty k i ż y c ia co d zien n eg o i o - cena jeg o ż y c ia w ś w ie t le g ło sz o n y c h p r z e z e ń id e a łó w .

H.D.

/ I I / PISZCZKOWSKI M ieczysław ; Ign acy K r a s ic k i. Monogra­ f i a l i t e r a c k a . WL. Kraków 1969 s . 544» 1 8 , i l u s t r . p o r t r ., z ł 8 0 ,

-Opracowanie d z ie ła l i t e r a c k i e g o Ignacego K r a sic k ie g o do­ konane z o s t a ło w porządku c h r o n o lo g ii wydaw niczej je g o pism wraz z podsumowaniem w r o z d z ia le zatytułowanym "Próba s y n t e ­

zy". M o n o g ra fista zrezygn ow ał z próby lokow ania tw ó r c z o ś c i K r a sic k ie g o w o b ra zie l i t e r a t u r y doby O św iecen ia , a ta k że n ie za p rezen to w a ł b i o g r a f i i p is a r z a . K siążka w y k o rzy stu je o b f i t ą l i t e r a t u r ę naukową poprzedników m o n o g r a fis ty , c z ę s t o p o le m i­ zu ją ceg o z zastanym i sądam i. Dość n ik le t r a k tu je o pism ach po­ śm iertn y ch K r a s ic k ie g o , j a k ie u k a za ły s i ę w wydaniu zbiorowym i n ie mają d otąd opracowań. Po m o n o g r a fii Paul Cazina /1 9 4 -0 / k s ią ż k a P isz cz k o w sk ieg o j e s t nową próbą p e łn e j r e i n t e r p r e t a ­

c j i pism n a jw y b itn ie js z e g o r e p r e z e n ta n ta l i t e r a t u r y p o ls k ie g o O św iecen ia .

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

S tosow nie do

domości przebieg rozmowy sprawozdawcy parlam entarnego Polskiej Agencji P ra ­ sow ej (PAP) z posłem Rudolfem Szurą, który został powołany przez Sejmową K om isję

o ustroju adw okatury powierzyła troskę o n ale­ żyte wykonyw anie przez adw okaturę jej zadań oraz (kontrolę pracy zawodowej adw okatów organom samorządu

Czym innym jest odwaga żołnierza na froncie, czym innym odwaga marynarza na tonącym okręcie, jeszcze czym innym pojęciem jest odwaga lekarza spieszącego z

Aczkolwiek sędziowie nie mogą (a ściślej: nie powinni) obrażać się ani na autorów rewizji, ani też na treść rewizji, to jednak czują się oni dość

Synod krakowski z kolei sugeruje, iż przewidziana przez odnowiony obrzęd możliwość sprawowania sakramentu namaszczenia w czasie mszy św., w szczególny sposób wskazuje na

doszedł do stopnia generalskiego w pierwszej wojnie światowej, a gdy w jej wy- niku odrodziła się niepodległość natychmiast przeszedł do tworzącej się armii