• Nie Znaleziono Wyników

"Mit powstańca w poezji polskiej I wojny światowej", Maria Grzędzielska, Krzysztof Stępniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Mit powstańca w poezji polskiej I wojny światowej", Maria Grzędzielska, Krzysztof Stępniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Bujnowska

"Mit powstańca w poezji polskiej I

wojny światowej", Maria

Grzędzielska, Krzysztof Stępniak [w:]

"Między literaturą a historią. Z

tradycji idei niepodległościowych w

literaturze polskiej XIX i XX w.", Red.

E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 30/2 (104), 192

(2)

GÓRSKI Konrad: Mickiewicz - Towiański. Warszawa 1986» PWN, 38. 175, zł

200,-Księżka składa się z trzech części. Rozdział I poświęcony jest duchowemu portretowi Towiańskiego i stanowi próbę odpo­ wiedzi na pytanie, w czym kryła się tajemnica jego oddziaływa­ nia na ludzi. Rozdział II to dzieje udziału Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej, trzeci mówi o Celinie Mickiewiczowej, Ksawerze Deybel i Marii Lemoine, wciągniętych w dramat rozgrywający się między Mickiewiczem a Mistrzem Andrzejem. Lektura całości ma skłonić czytelnika do odpowiedzi na pytanie: kim naprawdę był Towiański?

B P / 104/21 A.B.

GRZ|DZIELSKA Maria, ST ĘPNIAK Krzysztof: Mit powstańca w poezji polskiej I wojny światowej. /W:/ Między literaturą a historię, Z tradycji idei niepodległościowych w lite­ raturze polskiej X I X i XX w. Red. E. Łoch, 0. Adamowski. Lublin 1986, Wyd. Lub., s. 141-159.

Obraz powstańca funkcjonuje najżywiej w twórczości legio­ nowej. Wyzyskane w niej zostały popularne wątki poezji narodo­ wej i ludowej, deklamatorstwo, ‘•retoryka". Obraz powstańca nie sprowadzał się do wzorca niezłomnego bojownika: funkcjonuje tu obok mitu realistyczne ujęcie problematyki powstańczej. Pewne stereotypy narodowe zaczynają ulegać likwidacji. Jednakże poe­ zja I wojny nawiązuje do tradycji p o r o zb io ro we j, szczególnie charakterystyczny jest motyw zrywu, pobudki, przebudzenia śpią cych rycerzy, pogrzebów żołnierskich.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rousseau przyznaje bowiem, że trudno czasami wypowiedzieć to, czego się doznaje; niemoż- liwe zaś wydaje się wypowiedzenie tego po pewnym czasie — gdy nie tylko uczucie

ga mniejsza, odejmij mniejszą od większej; jeśli obie są małe, pomnóż je; jeżeli jedna jest mała, a druga jest duża, podziel dużą liczbę przez

Do kolejnej grupy moŜemy zaliczyć publikacje ukazujące się po roku 1990, które juŜ nie tylko przedstawiają problem dysleksji, jak to czyniono dotychczas, ale równieŜ wyjaśniają

Stąd też owe grupowanie wyrazów wokół tematów, wyszukiwanie wyrazów , blis­ koznacznych, wyrazów o znaczeniu przeciwnym,, zestawianie wyrazów pokrewnych, dobieranie i

Dodatkowo w obszarze nr 8, który w skali osiedla znajduje się z dala od konfliktogennych inwestycji, na wysoki odsetek Nimbystów wpłynął stosunkowo duży odsetek osób

K ariera dziadka rozpoczyna się z chw ilą, gdy pierw szy w nuk przychodzi na św iat, zaś pierw szy etap obejm uje kilkanaście pierw szych lat jeg o życia... O

Poeta podporzędkował się trądy cyjnemu wętkowi opozyji martyrologicznej i tytanicznej, prze- zwyciężajęc w późniejszej twórczości te tendencje. BP/104/69

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie zmiany docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2744D w Płoszczynie gm.. Celem