• Nie Znaleziono Wyników

Budowa i działanie broni palnej długiej. Pytania i odpowiedzi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Budowa i działanie broni palnej długiej. Pytania i odpowiedzi"

Copied!
37
0
0

Pełen tekst

(1)

172

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Daniel Golicki

BUDOWA I DZIAŁANIE BRONI PALNEJ DŁUGIEJ.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

Legionowo 2018

(2)

Korekta, skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

(3)

Spis treści

Wstęp ... 5

1. Budowa i działanie pistoletu maszynowego PM 98/84P ... 7

2. Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Mossberg ... 16

3. Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Hatsan Escort ... 28

(4)
(5)

Wstęp

Opracowanie zawiera informacje na temat bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną oraz podstawowe wiadomości o broni palnej długiej wykorzystywanej przez po-licjantów w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Należy pamiętać, że ten wyjątkowy i ostateczny środek przymusu bezpośredniego, którym bez wątpienia jest broń palna, trzeba stosować z rozwagą, a swoją wiedzę i umiejętności ciągle pogłębiać i doskonalić, by być pro-fesjonalnie przygotowanym do obowiązków służbowych podejmowanych w codziennej pracy. Celem niniejszych materiałów dydaktycznych jest nakreślenie podstaw wiedzy i prze-kazanie ich słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego. Z uwagi na sposób przedsta-wienia zagadnień w formie pytań i odpowiedzi, publikacja może posłużyć jako pomoc w usys-tematyzowaniu i sprawdzeniu posiadanej wiedzy, co może pozytywnie wpłynąć na poziom przygotowania do służby oraz zaliczeń i egzaminów. Należy jednak nadmienić, iż stanowi ona materiał poglądowy i podstawowy, nie wyczerpując całości poruszanych w niej zagadnień.

Zdaniem autora, forma pytań i odpowiedzi jest łatwiejsza do przyswojenia, a odbiorca poniższych treści będzie mógł się przygotować do udzielenia odpowiedzi na najczęściej wystę-pujące pytania z zakresu budowy i działania broni palnej długiej użytkowanej przez policjan-tów podczas służby.

(6)
(7)

a

1. Budowa i działanie pistoletu maszynowego

PM 98/84P

Scharakteryzuj pistolet maszynowy PM 98/84P

Służy do walki i samoobrony na krótkich odległościach (do 150 m), strzela ogniem pojedyn-czym oraz seryjnym. PM 98 działa na zasadzie wykorzystania energii odrzutu zamka swobod-nego. Zamek nie jest ryglowany, a jedynie dociskany do wlotu lufy siłą dwóch równoległych sprężyn powrotnych. Podczas strzału siła ciśnienia gazów prochowych działa na czółko zamka poprzez dno łuski, powodując jego odrzut wraz z łuską.

Dane taktyczno-techniczne:

• kaliber – 9 mm,

• nabój – 9 x 19 Parabellum, • prędkość początkowa pocisku – 360 m/s,

• szybkostrzelność teoretyczna – 640 strz./min, • masa pistoletu bez magazynka – 2,42 kg,

• zasada działania – odrzut zamka swobodnego,

• mechanizm spustowo-uderzeniowy – pojedynczego działania (S.A.), kurkowy, • rodzaj ognia – pojedynczy lub seryjny,

• przełącznik rodzaju ognia – zewnętrzny skrzydełkowy,

• bezpiecznik – zewnętrzny skrzydełkowy, blokuje kurek, zamek, język spustowy,

• zasilanie – magazynki pudełkowe proste, dwurzędowe na 5 i 25 naboi,

• przyrządy celownicze – przerzutowe, nastawne na odległość 75 m, celownik otwarty i przeziernikowy regulowany w poziomie, muszka cylindryczna z regulacją w pionie,

(8)

Rozłóż i złóż pistolet maszynowy PM 98/84P

Skieruj broń w bezpiecznym kierunku

Wypnij magazynek i sprawdź, czy na jego donośniku są naboje, jeśli magazynek jest załadowany, odłóż go i rozładuj po sprawdzeniu broni

(9)

a

Sprawdź, czy broń nie jest załadowana

Przesuń zatrzask pokrywy do przodu i zdejmij pokrywę poprzez odchylenie tylnej części do góry

Wyjmij zatrzask pokrywy razem ze sprężynami powrotnymi

(10)

Wyjmij zamek z komory zamkowej poprzez przesunięcie go do tyłu i uniesienie do góry

Naciśnij zatrzask nakrętki i odkręć nakrętkę lufy

(11)

Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności. Odłącz zespół chwytu od szkieletu broni

Wyjmij łącznik – sworzeń (trzpień) i tuleję, łączące chwyt z komorą zamkową

Zespół komory zamkowej

Wymień zasadnicze zespoły pistoletu maszynowego PM 98/84P

(12)

Pokrywa komory zamkowej

Zespół chwytu

Magazynek

Określ, co powoduje zabezpieczenie PM 98/84P

– zablokowanie zamka w położeniu przednim;

– unieruchomienie języka spustowego z szyną spustową (mechanizm spustowo-uderzeniowy); – zablokowanie kurka w pozycji napiętej lub zwolnionej.

Wymień zespoły, mechanizmy oraz części, na które rozkłada się

PM 98/84P

– zespół komory zamkowej (zdjęcia powyżej); – pokrywa komory zamkowej (zdjęcia powyżej); – zespół chwytu (zdjęcia powyżej);

(13)

a

Zamek Zatrzask pokrywy ze sprężynami powrotnymi

Lufa

Tulejka łącznika Nakrętka lufy

Łącznik

(14)

Wymień funkcję zamka w PM 98/84P

Zamek:

– dosyła (wprowadza) nabój do komory nabojowej; – zamyka przewód lufy podczas strzału;

– umożliwia wyciągnięcie łuski (naboju) z komory nabojowej; – ustawia kurek na zaczepie kurka (napina kurek).

Wskaż szynę spustową, kurek, bezpiecznik,

oraz dźwignię zatrzymania zamka w tylnym położeniu

kurek szyna spustowa

dźwignia zatrzymania zamka

(15)

Omów działanie mechanizmu zatrzymania zamka

w tylnym położeniu w pistolecie PM 98/84P po ostatnim strzale

Po wystrzeleniu ostatniego naboju dźwignia zwalniania zamka unosi się do góry. Spowodowa-ne jest to działaniem donośnika podnoszoSpowodowa-nego przez sprężynę magazynka. Unoszona dźwignia wchodzi w odpowiednie wycięcie zamka, zatrzymując go w tylnym położeniu.

(16)

2. Budowa i działanie

strzelby gładkolufowej Mossberg

Scharakteryzuj strzelbę gładkolufową Mossberg

Strzelba Mossberg jest jednolufową powtarzalną bronią strzelecką systemu przeładowania „pump-action”, nazywaną także „repetrierem”. Broń służy do niszczenia osłon technicznych, wymuszania posłuszeństwa, obezwładniania i walki na odległościach do 50 m.

Rozłóż i złóż strzelbę gładkolufową Mossberg

Skieruj broń w bezpiecznym kierunku

Sprawdź, czy broń nie jest załadowana – sprawdź donośnik magazynka, komorę nabojową, komorę zamkową

(17)

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Mossberg

donośnik magazynka

komora nabojowa

komora zamkowa

Wybij i wyjmij sworzeń łączący

(18)

Oddziel mechanizm uderzeniowo-spustowy od komory zamkowej

Wyjmij ustalacz z komory zamkowej

(19)

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Mossberg

Odłącz rękojeść przeładowania z listwami Wyjmij ramkę suwadła z komory zamkowej

(20)

Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności. Wyjmij zamek przez okno osadzenia lufy

(21)

Wymień zespoły i mechanizmy strzelby gładkolufowej Mossberg

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Mossberg

Zespół lufy

Zespół przesuwny

Zespół komory zamkowej i kolby (na ten zespół składają się elementy wskazane strzałką)

podajnik zespół komory zamkowej

ustalacz

kolba rozdzielacz

zamek

płytka suwadła rękojeść przeładowania z listwami

(22)

Wymień zespoły, mechanizmy oraz części, na które rozkłada się

strzelbę gładkolufową Mossberg

Mechanizm uderzeniowo-spustowy Mechanizm zasilania

Zespół lufy

Zespół komory zamkowej i kolby Mechanizm uderzeniowo-spustowy

(23)

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Mossberg

Rozdzielacz

Ustalacz

Płytka suwadła

Podajnik

(24)

Zamek

Sworzeń łączący

Omów budowę strzelby gładkolufowej Mossberg

Strzelba Mossberg składa się z: • zespołu lufy;

• zespołu przesuwnego: – zamka;

– ramki suwadła;

– rękojeści przeładowania z listwami; • zespołu komory zamkowej i kolby:

– komory zamkowej; – kolby; – rozdzielacza; – ustalacza; – podajnika; – wyrzutnika; – bezpiecznika; • mechanizmu uderzeniowo-spustowego: – zatrzasku suwadła; – kurka; – języka spustowego; • mechanizmu zasilania: – rury magazynka; – sprężyny magazynka; – donośnika.

(25)

Do czego służy zatrzask suwadła w strzelbie Mossberg?

Zatrzask suwadła uruchamiany z zewnątrz pozwala na odblokowanie suwadła z przedniego położenia przy napiętym mechanizmie uderzeniowym

Scharakteryzuj zespół komory zamkowej i kolby

Zatrzask suwadła uruchamiany z zewnątrz pozwala na odblokowanie suwadła z przedniego po-łożenia przy napiętym mechanizmie uderzeniowym. Komora zamkowa łączy wszystkie zespo-ły i mechanizmy strzelby. Z prawej strony komory zamkowej znajduje się okno do wyrzucania łusek, z przodu gniazdo lufy, zaś od dołu okno do ładowania magazynka (okno załadowcze). Kolba służy stabilnemu trzymaniu strzelby, a dzięki gumowej stopce łagodzi odrzut broni.

Jaką funkcję w strzelbie Mossberg spełnia podajnik?

Podajnik, podnosząc się, przenosi nabój z linii donoszenia na linię dosyłania, czyli zadaniem podajnika jest ustawienie naboju na wprost lufy – „na drogę zamka”.

Jaką funkcję w strzelbie Mossberg spełnia rozdzielacz?

Rozdzielacz zabezpiecza przed wysunięciem się z magazynka rurowego (podczas przeładowy-wania) więcej niż jednego naboju.

Jaką funkcję w strzelbie Mossberg spełnia ustalacz?

Ustalacz ustawia nabój wysunięty z magazynka na stałej pozycji, po czym przepuszcza go na podajnik naboju.

(26)

• Scharakteryzuj mechanizm uderzeniowo-spustowy strzelby Mossberg

Mechanizm spustowo-uderzeniowy jest typu kurkowego i składa się z języka spustowego, kur-ka, zaczepu kurkur-ka, zatrzasku suwadła.

Zadania mechanizmu:

– zwalnia kurek z zaczepu kurka;

– chroni przed przypadkowym strzałem; – odblokowuje zespół suwadła.

Mechanizm uderzeniowo-spustowy łączy się z zespołem komory zamkowej i kolby za pomocą sworznia łączącego.

Jaką funkcję w strzelbie Mossberg spełnia płytka suwadła?

Płytka suwadła steruje włączeniem i wyłączeniem rozdzielacza i ustalacza oraz ruchem podaj-nika i rygla zamka; za pomocą występu napina kurek.

Wymień funkcje zamka strzelby Mossberg

Zamek spełnia następujące funkcje: – dosyła nabój do komory nabojowej;

– zamyka i rygluje przewód lufy podczas strzelania;

– umożliwia wyciągnięcie łuski (naboju) z komory nabojowej.

W jaki sposób działa zespół przesuwny w strzelbie Mossberg?

Podczas przesuwania zespołu suwadła do przodu nabój zostaje wprowadzony do komory na-bojowej. W końcowej części wykonywanego ruchu broń zostaje zaryglowana. Podczas przesu-wania rękojeści do tyłu nabój zostaje wyciągnięty z komory nabojowej, a następnie wyrzucony przez wyrzutnik z komory zamkowej. W trakcie ruchu do tyłu kurek się napina.

Scharakteryzuj magazynek rurowy strzelby Mossberg

Magazynek mieści standardowo 5 naboi. Są one ułożone szeregowo, wewnątrz rury znajduje się donośnik podparty sprężyną.

(27)

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Mossberg

Wskaż bezpiecznik, zatrzask suwadła oraz wyrzutnik

Bezpiecznik

(28)

3. Budowa i działanie strzelby gładkolufowej

Hatsan Escort

Scharakteryzuj strzelbę gładkolufową Hatsan

Strzelba Hatsan jest indywidualną jednolufową powtarzalną bronią strzelecką systemu przeła-dowania „pump-action”, nazywaną także „repetrierem”. Broń służy do samoobrony, obezwład-niania, walki na odległości do 50 m oraz do niszczenia osłon technicznych.

Rozłóż i złóż strzelbę gładkolufową Hatsan Escort

Skieruj broń w kierunku bezpiecznym

(29)

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Hatsan Escort

Odkręć nakrętkę magazynka Odłącz lufę od komory zamkowej

(30)

Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności. Odłącz mechanizm spustowo-uderzeniowy

Odłącz zespół przesuwny

(31)

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Hatsan Escort

Wymień zespoły i mechanizmy strzelby gładkolufowej Hatsan Escort

Lufa

Zespół przesuwny

(32)

Wymień zespoły, mechanizmy oraz części, na które rozkłada się

strzelbę gładkolufową Hatsan Escort

Strzelbę Hatsan Escort rozkłada się na następujące zespoły i mechanizmy oraz części: – lufę (zdjęcia s. 31);

– zespół komory zamkowej i kolby – chwytu pistoletowego – (zdjęcia s. 31); – mechanizm uderzeniowo-spustowy (zdjęcia s. 31);

– mechanizm zasilania (zdjęcie powyżej);

– łoże z prowadnicami i ramką suwadła (zdjęcie poniżej). Mechanizm uderzeniowo-spustowy

Mechanizm zasilania

(33)

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Hatsan Escort

Omów budowę strzelby gładkolufowej Hatsan Escort

Strzelba składa się z: • lufy:

– trzonu lufy;

– pierścienia mocującego lufę; – muszki;

• zespołu przesuwnego: – zamka;

– łoża z prowadnicami i ramką suwadła; • zespołu komory zamkowej i kolby:

– komory zamkowej;

– kolby (chwytu pistoletowego); – wyrzutnika;

– kołków łączących;

• mechanizmu uderzeniowo-spustowego: – zatrzasku zespołu przesuwnego; – kurka; – języka spustowego; – bezpiecznika; – podajnika; • mechanizmu zasilania: – rury magazynka; – sprężyny magazynka; – donośnika; – nakrętki magazynka.

(34)

Scharakteryzuj zespół komory zamkowej i kolby

– komora zamkowa łączy wszystkie zespoły i mechanizmy strzelby;

– z prawej strony komory zamkowej znajduje się okno do wyrzucania łusek, z przodu gniazdo lufy, zaś od dołu okno do ładowania magazynka (okno załadowcze);

– kolba służy stabilnemu trzymaniu strzelby, a dzięki gumowej stopce łagodzi odrzut broni.

Do czego służy zatrzask zespołu przesuwnego

w strzelbie Hatsan Escort?

Zatrzask zespołu przesuwnego uruchamiany z zewnątrz pozwala na odblokowanie suwadła z przedniego położenia przy napiętym mechanizmie uderzeniowym

kolba

gniazdo lufy

okno ładowania magazynka okno wyrzutu łusek

(35)

Budowa i działanie strzelby gładkolufowej Hatsan Escort

Jaką funkcję spełnia podajnik w strzelbie Hatsan Escort?

Podajnik, podnosząc się, przenosi nabój z linii donoszenia na linię dosyłania, czyli jego zada-niem jest ustawienie naboju na wprost lufy – „na drogę zamka”.

Scharakteryzuj mechanizm uderzeniowo-spustowy

strzelby Hatsan Escort

Mechanizm spustowo-uderzeniowy jest typu kurkowego i składa się z języka spustowego, kur-ka, zaczepu kurkur-ka, zatrzasku zespołu przesuwnego, bezpiecznika oraz podajnika.

Mechanizm:

– zwalnia kurek z zaczepu kurka;

– chroni przed przypadkowym strzałem; – odblokowuje zespół suwadła;

– zabezpiecza strzelbę – bezpiecznik;

– przenosi nabój z linii donoszenia na linię dosyłania – podajnik.

Mechanizm uderzeniowo-spustowy łączy się z zespołem komory zamkowej i kolby za pomocą dwóch kołków łączących.

Wymień funkcje zamka strzelby Hatsan Escort

Zamek spełnia następujące funkcje: – dosyła nabój do komory nabojowej;

– zamyka i rygluje przewód lufy podczas strzelania;

– umożliwia wyciągnięcie łuski (naboju) z komory nabojowej.

W jaki sposób działa zespół przesuwny w strzelbie Hatsan Escort?

Podczas przesuwania zespołu suwadła do przodu nabój zostaje wprowadzony do komory nabo-jowej. W końcowej części wykonywanego ruchu broń zostaje zaryglowana. W trakcie przesu-wania rękojeści do tyłu nabój zostaje wyciągnięty z komory nabojowej, a następnie wyrzucony przez wyrzutnik z komory zamkowej. Podczas ruchu do tyłu kurek się napina.

Scharakteryzuj magazynek rurowy strzelby Hatsan Escort

Magazynek mieści standardowo 5 naboi. Są one ułożone szeregowo, wewnątrz rury znajduje się donośnik podparty sprężyną.

(36)

Wskaż zatrzask zespołu przesuwnego, bezpiecznik

(37)

a

Bibliografia

Literatura

Czechowicz T, Głuchowski T., Strzelby gładkolufowe na wyposażeniu Policji od 1994 r., Katowice 2013.

Instrukcje obsługi i użytkowania broni palnej długiej: pistoletu maszynowego PM 98/84P, strzelby gładkolufowej Mossberg, strzelby gładkolufowej Hatsan Escort.

Jałoszyński K., Technika posługiwania się bronią, Legionowo 1999.

Jaśkowski H., Jaśkowski T., Górnicki S., Dane taktyczno-techniczne broni palnej i amunicji

będącej na wyposażeniu Policji, SP Słupsk 1999.

Komar A.B., Ciupiński J., Taktyka i technika strzelań policyjnych, Szczytno 1994. Senderski P., Szkolenie strzeleckie – wybrane zagadnienia, Legionowo 2009.

Akty prawne

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1738).

Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” (Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3).

Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegó-łowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 57, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 253 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji (Dz. Urz. KGP poz. 49, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 7).

Decyzja nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowa-nia uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 85, z późn. zm.).

Decyzja nr 713 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów (Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 3, poz. 9, z późn. zm.).

Zdjęcia

Cytaty

Powiązane dokumenty

Hipoteza druga: najrzadziej występującymi wśród dzieci w wieku młodszym szkolnym wadami postawy są wady klatki piersiowej (klatka piersiowa kurza, lejkowata). Druga hipoteza

I tam już poszło na tyle dobrze, że już rozbroili cały patrol niemiecki ochrony kolei, to już wtedy i mundury były, i przyzwoita broń długa, i jeden chyba LKM, czyli lekki

Na pod- stawie przeprowadzonych badań dwóch zestawów śladów powystrzałowych otrzyma- nych podczas eksperymentu z użyciem pistoletów Glock i Walter oraz amunicji, kaliber 9

siłę fizycz- ną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, kajdanki, pałki wielofunkcyjne, paralizatory elektryczne, wodne, chemicz- ne i techniczne

[r]

 Uruchom narzędzie zarządzania połączeniami sieciowymi: wciśnij przycisk Activities w lewym górnym rogu i następnie wpisz network w polu wyszukiwania i kliknij na ikonę

ģZLčW\MHVWNRFKDQ\SU]H]7HJRNWyU\ZV]\VWNRGDMH7R]DĤFRVLčRWU]\PXMH

Najwyższej jakości smar miedziowy, mający szereg uniwersalnych zastosowań: w motoryzacji, sprzętach motorowodnych, urządzeniach rolniczych oraz przemysłowych.. Holts Niebieski

Von der besonderen Rolle der Homilie in der Erneuerung nicht nur d er Liturgie sondern auch des ganzen K irchenlebens sind immer m ehr sowohl die Theologen als

A ponieważ A utor Listu jest bardzo orygi­ nalny w ujęciu chrystologii — przeto jego eklezjologia ma też wiele rysów niezależnych... Obie te in terp retacje nie

w sprawie szczegółowych warunków i sposo- bu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji

gemeten 'indirecte' druk bijv. Een drukverloop ofwel een krukasomwenteling is verdeeld in 1024 pulsen. Een overzicht van de te meten procesvariabelen en de meetplaatsen is opgenomen

Irrespective of the community in which we live — in which location around the world and at what level of technological advancement — tradition is passed on to the

W kontekście rozważań nad przydatnością broni palnej jako środka obrony podnoszony bywa przez przeciwników szerokiego dostępu społeczeństwa do broni argument, iż

W kontekście stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, które bezpośrednio godzą w wolnościowy status jednostki oraz prowadzą do ograniczenia

After the Second World War it was transported, together with the majority of the Braunsberg collection, to the National Museum Warsaw, where it still is kept under the

The article includes the process of reforming the school in terms of elementary education, the role and place of the teacher and student in the learning process, the objectives of

Figure 6 shows the results of measured radar spectrograms for interference mitigation and spectrogram restoration with our hybrid FCN and GAN method and the other three

W przypadku korelacji między miarą Zeros i miarą ILLIQ wyniki wska- zują na dodatnią korelację miar – im większa liczba zwrotów zerowych, tym mniejsza płynność

Z jednej strony obserwuje się rozwój strategii ostentacyjnej konsumpcji z jej dobrami luksusowymi, a z dru­ giej strategię dążenia do zewnętrznej ekspresji poprzez

3HRSOH LQ WKHLU OLYHV UHDOL]H IDPLO\ HGXFDWLRQDO DQG SURIHVVLRQDO FDUHHUV )DPLO\ FDUHHU FRPSHWHV

Moż- liwe są także pomiary akustyczne w polu bliskim źródła dźwięku, wymagają one jednak zastosowania energetycznych odpowiedników poziomu ciśnienia

This paper presents a brief review of the technologies used in aluminium and magnesium matrix composite casting, with a focus on the risks and benefits of each technology..