• Nie Znaleziono Wyników

Minerały ciężkie ze złóż opok i gez odwapnionych rejonu Lubelszczyzny i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Minerały ciężkie ze złóż opok i gez odwapnionych rejonu Lubelszczyzny i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

8. P 0 z a r y s k a K. - The Cretaceous-Tertiary boundary in Poland and adjacent areas. Anns.

Soc. GeoL Belg, Bull. 3 Liege, 1969.

9. Po z a r y ski W. - Stratygrafia senonu w prze-lomie Wisly mi~dzy Rachowem i Pulawami. Paflstw. Inst. Geol. Biu!. 6, 1938.

10. PozaryskI W. - Jura i kreda mi~dzy Ra-domiem, Zawich{)stem i Kra~nikiem. panstw. Inst. Geol. Biu!. 46, lIKe.

11. P 0 z a r y ski W. - Odwapnione utwory ' kD:edo-we na p61nocno-wschodnim przedpolu G6r 8wi~­

tokirzyskich. Paflstw. Inst. Geol. Biu!. 75, 1951. 12. Po z a r y ski W. - Plejstocen w przclomie

Wi-sly przez wyiyny poludniowe. Pr. Inst. Geol. 1963,

t.9.

13. Po Z a r y ski W. _ Budowa geologiczna doliny Wisly !\rodkowej mi~y Sandomierzem i Pula-wami. Jura, kreda I 1lrzeciorz~d. Materialy z sym-pozjum w Kazimierzu Dolnym. Geol. probllilmy zagospodarowania Wisly 8rodkowej, 1965.

14. Rac i n ow skI R. - Mineraly ci~Zkie W les-sach i glebach kopalnych k. Nie].edwi"'ria 'Wyzynie Lubelskiej." Materialy d,4? 63 Sesji naukowej IG Warszawa, 1969. '

15. Ruc h in' L. B. Osnowy litologll. Leningrad -:-"Moskwa, 1-953.

SUMMARY

Examination of decalCified and' 'calcified gaizes allowed to find some differences' in the compqsitipn of"their heavy fractions." Changeability. of quantita .. tive relations as 'well as morphology

and

degree of mechanical treatment cxf heavy minerals make it pOSSible to, distingttish decalcilfIed ,and calcified se-ries. VarioUs farn;u; of OCCJlrrence of heavy mineral:i. and especially zircon (well-rounded, grains and idio~ molt'phic ones) may indicate dIfferent SOUlt'ces of ma": terial fQr' the formation, of the ;:tbove mentioned

,8'e-dfments. The review cxf the 'results presented in the paper, allows to conclude that complexes of heavy m~netals occurring in the gaizes are cha<racteristic of acid igneous and metamorphic rocks.

16. R u ski e w I c z M. - Okre91enie per~ektyw wyst~powania ziemi krzemionkowej na obszarze Lubelszczyzny i w rejonie I\rodkowej Wisly.

~kop. PPG, Warszawa, 1967.

17. R u!\ k i e w i c z M. - Hlpergeniczne, rezidualne zloZa ziemi krzemionkowej w Polsce (w druku).

18. Rut k 0 w ski J., Ha r a s i m I u k M. -

Trze-ciorz~d okolic Chefma I Rejowca. Przewodnik XLII Zjazdu PTG, Warszawa, ID'lO.

19. S z e 1 ~ g ;) W s k a-S k r z y p c z a k E. - Opraco-wanie petrogralficzne gez i opok na obsZBlt'Ze Lu-belszczyzny. IG, 1967.

20. Szel~gowska-Skrzypczak E. - 0

wy-st'lPowaniu gez odwapnionych w rejonie Pio-trkowa Lubelskiego., Prz. geol. W69, nr 18. 21. Szelluowska~Skrzypczak E. - Wst~pna

charakterystyka petrograficzna piask6w glauko-nitowych wys~puj~cych w nadkladzie zl6z ziemi krzemionkowej na obszarze Lubelszczyzny. Prz. ,geo!., W71, D!I," ~. ' ,

22. T urn a u-M 0 raw s k a M." '- Znwenie

anali-zy mineral6w ci~Zkich 'V\.y rozwi~zywaniu zagad-nieo geologicznych. Acta geol. pol., 19515, vol. 5,

nr 3.

PE310ME

B HTOre KCCJIe~OBamUl K3BeCTltOBKCTbIX H 6e3hI3-BeC'I'Kom.IJ!: OlIPK H TpeneJIO~ 6bIJIH BhlfiBJIeHbI He-KOTopbIe oc06eHHoCTK cocTasa HX THJKeJIbIX cPpax.u;IDI:; Ha OCHOBaHJO!! KOJIK<ieCTBeHHbIX cooTHomeHID!:, 'MOP" q,oJIorJO!! H CTeDeHH MeXaHH"leCKOA 06palSo'I'KH TH-lKeJIbIX lIIIHHepaJIOB MO.lKHO pa3JIK<iaTb H:lMeCTKOBH-C'IbIe H 6e3bI3BeC'l'l{OBbre DOpO~I. Pa3Hbre' q,oplolbI

pacIIpOc~aHeHHa ,THEeJIbIX, KHHepanoB, n '

Oc.o6eH-HOcTJ{, IlHPKoHa (xopomo OKaTaHHLre ':lepRa Hap$l~ c H~KOMOPcPHbIMH), MorYT onpe~eJIHTb pa3Hbre HCTOl'[-HKKH' KJIaCTH'l:eexoJ;'o' J4aTepHaJIa, COCTaBJl$l1()IIJ;ero

oca-~oK.AHaJIH3 nOJIy'ieHHbIX pe3YJIbTaTQB IIPHBO~H'l' K BbIBO,qy, '1TO aCCOqHa.u;HK T$I:H!:eJIbIX M>mepaJIOB,

co-~ep2K8lI\KeC$l B onOKax H TpeneJI8X, XapaKTepHbI ~JI$I

Cytaty

Powiązane dokumenty

16 kwietnia 1915 roku zmarł członek konnego odziału ochrony Georg Ernst Bodenstein stanu wolnego, obywatel pruski, syn majora Bernharda Friedricha Bodenstein i jego

A numerous group of mosses, the so-called glacial relics of a boreal type of distribution, such as Bryum neodamense, Paludella squarrosa, Meesia triquetra, Thuidium

W kamieniołomie na Górze Bukowej, blisko stropu górnego. Utwory, podścielające kompleks wapieni kredowatych, nie stanowią już przedmiotu niniejszej pracy. Część

niejszym pojawieniem się facji purbeckiej w Polsce niż w Anglii można więc wytłumaczyć również uwarunkowane facjalnie występowanie Cy- prls pu.rbeckensiB już w

Na obszarze 0 powierzchni ok. Opol- nem Zdrojem i granicq panstwowq, wykonano szczegolowe zdj~cie szlichowe utworow deluwialno-eluwialnych, wykorzystujqC otwory plytkie

Helena· HURCEWICZ - G~bki z osadow albu polnocnego obrzezenia Gor Swi~tokrzyskich.. TABLICA

i nie przechodzi już do wyżej leżących &#34;Psewdogarantienschlchten&#34;. Stre- ni&gt;ceras subfurcatum vaT. tylko ze środkowej części ty,ch warstw, starszej niż po- ziom

średnie koncentracje tych pierwiastków ~w glebach nie 'mogą być repre- zentowane dla większych ,obszarów Gór Swiętokrzyskich ,(w sensie regio- nalnym), mogą