• Nie Znaleziono Wyników

Od Redakcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Od Redakcji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Sabina Źróbek

Od Redakcji

Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 7/3, 3

(2)

Od Redakcji

Ziem ia to z punktu w idzenia ekonomii zasób specyficzny, który jest zdolny do w y g e­ nerowania dochodu dla jego w łaściciela. W klasycznych teoriach ekonomii dochód ten był utożsam iany z pojęciem renty. Przyczyny powstawania nadwyżki ponad kosztami produkcji i zw ykłym zyskiem dzierżawcy są treścią pierwszego opracowania opubliko­ w anego w tym wydaniu czasopism a. Autorzy dokonali także konfrontacji trzech teorii głów nych ekonomistów klasycznych w odniesieniu do oceny wartości ziemi.

W drugim artykule dokonano weryfikacji metodyki wyboru optymalnego modelu pro­ gnozy rozwoju dem ograficznego dla potrzeb zarządzania przestrzenią planistyczną. Za­ proponowano dopełnienie tego m odelu o formuły statystyczne uwzględniające elementy niepew ności przy wykorzystaniu symulatora komputerowego prognozy. W pracy w yk o­ rzystano wyniki badań własnych autorów przeprowadzonych w Olsztynie.

Polityka przestrzenna na obszarze gminy, w odniesieniu do leśnej przestrzeni produk­ cyjnej jest tematem kolejnego opracowania. Autorka skoncentrowała się na ocenie szcze­ gółow ości zagadnień dotyczących tych obszarów przedstawionych w studium uwarunko­ wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm iny oraz w m iejscow ym planie zagospodarowania przestrzennego. Przytoczone przykłady św iadczą o tym, że gm iny nie chcą ingerować w gospodarkę prowadzoną na obszarach leśnych.

Wycena nieruchom ości jest jeszcze ciągle tematem badań, szczególnie jeśli ma być wykonywana w warunkach ograniczonego rynku. Propozycję rozwiązań tego problemu znaleźć m ożna w artykule zatytułowanym Z astosow anie teorii zbio ró w przybliżon ych do

m asow ej w yceny nieruchom ości na małych rynkach.

Przewodnicząca Rady Naukowej serii A dm inistratio Locorum

Cytaty

Powiązane dokumenty

W kwestionariuszu uwzględniono wybrane aspekty postrzegania osób bezrobotnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych wyobrażeń dotyczących źródeł

Z tego względu omawiana praca analizuje nie tylko zachowania grup będących stronami konfliktu, ale również postawy psychiczne uczestników, istotne ze względu na

Trzeba stwierdzić, że Pietraszko w yszedł obronną ręką z niebezpiecznej sytu ­ acji podejm ując studium z dziedziny m yśli estetycznej, dziejów doktryny,

Met behutp van golf- en weersverwachtingon voor enkelo dagon kunnen optimate routes bopaald wordon voor wat betreft do windnichting.. do windstenkte en do to

Wyznaczenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią jest bardzo ważne w procesie planowania przestrzennego, gdyż takie obszary powinny być ujęte zarówno w studium uwarunkowań

Antoni Kępiński w swej słynnej książce zatytułowanej Lęk stawia diagno- zę: „Nerwicowa hiperaktywność, rzucanie się w wir życia, nadmierne życie towarzyskie i

Numer „Ethosu”, który przedkładamy obecnie naszym Czytelnikom, ukazuje się już w innej Polsce (która wszak, przyznajmy, nie jest Norwidowską „Polską przemienionych

Jeśli jednak rekonstrukcja zawiera elementy, które wcześniej przykładowo wymieniłem, w moim prze­ świadczeniu nie tylko może, lecz wręcz m u s i być trak­