• Nie Znaleziono Wyników

"O języku literatury", Red. J.Bubak, A.Wilkoń, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" nr 397, Katowice 1981 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""O języku literatury", Red. J.Bubak, A.Wilkoń, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" nr 397, Katowice 1981 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Mirosław Lalak

"O języku literatury", Red. J.Bubak,

A.Wilkoń, "Prace Naukowe UŚl. w

Katowicach" nr 397, Katowice 1981 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 26/1-2 (87-88), 343

(2)

/1/ O 3ĘZYKU LITERATURY. Red. 3. Bubak, A. Wilkoń. Katowi­ ce 1981, Prace Naukowe

uSl.

w Katowicach nr 397, ss. 302, zł

69,-Tom rozpraw poświęcony w przeważającej mierze zagadnieniom szczegółowym języka artystycznego. Znajdujemy w nim teksty ba­ zujące na materiale z różnych epok. Omawiane są zagadnienia parentezy, glosy stylistycznej, komizmu słownego, dowcipu ję­ zykowego, problematyka stylizacji, języka mówionego, funkcji "zdań minimalnych". Z zagadnień ogólnych tom przynosi roztrzą­ sania o stosunku języka ogólnego do języka artystycznego, spe­ cyficznych właściwościach tego ostatniego, graficznej inwa- riantności tekstu literackiego oraz o koherencji tekstu lite­ rackiego.

BP/87/88/23 M. L.

/1/ OKOPIEŃ Krzysztof: Dwie fenomenologie: Husserl i Gom­ browicz. /'.V:/ Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficz­ na. Red. M. Głowiński, 3. Sławiński. Wrocław 1982, O s s . , PAN IBL. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Pol­ skiej, t. LV I I I , s. 121-130.

Dla filozofii współczesnej coraz jawniej problematyczne staje się odniesienie przedmiotowe. Również koncepcja Husserla likwiduje nadzieję na możliwość zsynchronizowania percepcyjnej praktyki z jej teoretyczną syntezą. Sztuka - szansę taką otwie­ ra. W szczególności "Kosmos" Gombrowicza zdaje się nadzieję tę potwierdzać, będąc prezentacją rzeczywistości danej, równozna­ czną z jej naocznym stwarzaniem. Szansa to jednak ułudna, bo beznadziejnie zamkniona w estetycznie odgraniczonym świecie ca- łościowości dzieła. A jednak szansę ową można by odzyskać: w trudzie filozofującej interpretacji "Kosmosu". Filozofującej, a więc transcendującej sensy wyczytywane w dziele poza jego świat wewnęt rzny.

Cytaty