• Nie Znaleziono Wyników

"O sztuce rozmowy", Erazm Kuźma, "Teksty", nr 3 (1973) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""O sztuce rozmowy", Erazm Kuźma, "Teksty", nr 3 (1973) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zygmunt Ziątek

"O sztuce rozmowy", Erazm Kuźma,

"Teksty", nr 3 (1973) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 17/51, 102

(2)

( I ) EAELY“LjI-?3LIILlliCVi K r y s t y n a : C zescy t ł u m a c z e N orw ida. " P r a c e P o l o n i s t y c z n e " S. XXIX 1973 s . 3 - 3 8 .

P r a c a o c h a r a k t e r z e dokum entacyjnym i t e o r e t y c z n y m p o - ś w ię o o n a o m ów ieniu r e c e p c j i t w ó r c z o ś c i p o e t y c k i e j N orw ida w C z e c h a c h . Z a g a d n i e n i e p r o b l e m a t y z u j e a u t o r k a d w ojako: h i s t o ­ r y c z n i e - p r e z e n t u j ą c i k o m e n t u j ą c p o s z c z e g ó l n e e t a p y r e c e p - o j i N orw ida w C z e c h a c h w l a t a o h 1 8 6 3 - 1 9 6 9 , i t e o r e t y c z n i e - z w r a c a j ą c uwagą n a k w e s t i e ś c i ś l e t r a n s i a t o r s k i e , z w ią z a n e z w e r s y f i k a c y j n ą i s e m a n t y c z n ą o d m i e n n o ś c i ą c z t e r e c h c z e s k i c h p r z e k ł a d ó w w i e r s z a N orw ida " K la s k a n ie m m ając o b r z ą k ł e p r a w i ­ c e " . Aneks z a w i e r a t e k s t y p i ą c i u r ó ż n y c h tłu m a c z e ń t e g o w i e r ­ s z a n a j ę z y k c z e s k i . B P / 5 1 / 3 E . S z . ( I ) KUŹMA E ra z m : 0 s z t u c e rozmowy. " T e k s t y " 1973 n r 3 s . 1 0 0

-

1 1 1

.

A u t o r k o n f r o n t u j e r o z p o w s z e c h n i o n e m n ie m a n ie , że t e k s t p o e t y c k i j e s t n a j c z y s t s z ą fo rm ą m o n o lo g u , a d i a l o g o w o ś ć p r z y ­ n a l e ż y j ę z y k o w i p o w i e ś c i , z p r a k t y k ą p o e z j i p o l s k i e j o s t a t n i e ­ g o d z i e s i ę c i o l e c i a . Ta p r a k t y k a dow odzi p r a w d z i w e j i n w a z j i f o r m d i a l o g o w y c h ( s z k i c z a w i e r a i c h udokum entowaną t y p o l o g i ę ) , co w prow adza i s t o t n e z m ia n y : p o z b a w i a p o e z j ę c e c h uw ażanyoh t r a d y c y j n i e z a l i r y c z n e , z a m a z u je r ó ż n i c e m iędzy p o e z j ą i p r o ­ z ą . P rz y k ł a d e m t e g o j e s t gwałtow ny r o z w ó j d ł u ż s z y o h fo rm p o e ­ t y c k i c h : p o e m a t u , t r a k t a t u . N ie j e s t t o j e d n a k z j a w i s k o na t y l e s i l n e , by p o z b a w ić p o e z j ę p i e r w o t n e j m o n o logow ośoi - s y ­ t u a c j a d i a l o g o w a p e ł n i w n i e j f u n k c j ę m e t a f o r y .

Cytaty