• Nie Znaleziono Wyników

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Henryk Dubowik

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w

Bydgoszczy

Biuletyn Polonistyczny 30/1 (103), 188-189

(2)

tura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja"; 2) A n t o ­ logia nt. inspiracji religijnych we francuskiej krytyce l i te­ rackiej XX w., oprać. J. Kaczorowski; 3) C.K. Norwid: Wiersze religijne, oprać. S. Sawicki; 4) L. Staff: Liryka religijna, oprać. M. Jasi ńs ka -W oj tk ows ka; 5) podjęto wstępne prace o r g a ­ nizacyjne nad edycję staropolskiego dramatu religijnego.

Marian Lewko

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A P E D A G O G I C Z N A W E Y D G O SZCZY K A T E D P A FILOL OGII POLS KIE J

1985/1986

W skład Katedry Filologii Polskiej WSP w Bydgoszczy w c h o ­ dziły w roku akad. 1985/86 trzy zakłady: Zakład Historii i T e o ­ rii Literatury, kierowany przez doc. dra J. Koniecznego, Zakład Oydaktyki Literatury i Języka Polskiego (doc. dr hab. M. Łojek), Zakład Językoznawstwa (doc. dr hab. a. Otfinowski). Stan o s o b o ­ wy dwu pierwszych zakładów przedstawiał się następująco:

Zakład Historii i Teorii Literatury - docenci: dr

hab. dr hab. J. Bachórz (pół etatu), M. Czermińska (pół etatu), J. Konieczny, J. Kotarska (drugi etat), J. Speina (pół etatu); adiunkci: dr dr M. Jankowiak, J. Malinowski (pół etatu), K. 0- senkowoka, E. Sławińska, W. Tomasik; st. wykładowca: dr Z. M r o ­ zek; ar>yr.t.: mgr mgr M. Chabowska, H. Kalinowr.ka, J. Wilczek; a s y s t .- s t a ż y ś c i : mgr mgr J. Margańaki, H. Popielewska.

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego: docenci: dr hab. M. Łojek; adiunkci: dr dr F. Nowak, B. Pękala.

Pracownicy Zakładów opublikowali 2 książki: M. Jankowiak 188

(3)

-"Przemiany poetyki Pa rnickiego'*, Bydgoszcz 1985; M. Łojek, "Biografie pisarzy w nauczaniu literatury" , Warszawa 1985.

W 140 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza, 2 VI 1986, zorganizowano sesję naukową, na której referaty wygłosili: M. Oankowiak "Ironiczny melodramatyzm w powieściach H. Sien­ kiewicza » B ez d o g m a t u « i ?>Quo va di s« 3. Konieczny "Dwu­ głos literacki H. Sienkiewicza i 3.B. Rychlińskiego o Kr zy sz­ tofie Arciszewskim"; M. Łojek ”H. Sienkiewicz w edukacji ucz­ niów gimnazjalnych w latach 1884-1918".

Na zebraniach naukowych wysłuchano m.in. następujących referatów: W. Tomasik "Polska powieść tendencyjna w latach 1949-1956"; M. Oankowiak "W kręgu badań nad twórczością Wi tk a­ cego"; M. Głowiński "Od metod zewnętrznych i wewnętrznych do komunikacji literackiej".

Henryk Dubowik

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A P E D A G O G I C Z N A IM. KOMISJI E D U K A C J I NAR O D O W E J W KRAKO W IE

INSTY TUT F IL O L O G I I POL SK I E J Z AKŁAD LI T E R A T U R Y PO L S K I E J 1985/1986

I. Sprawy organizacyjne i personalne

W okresie sprawozdawczym dyrektorem Instytutu był prof. dr O.Z. Białek, zastępcy - doc. dr hab. O. Polakowski. Kierow­ nikiem Zakładu Literatury Polskiej Jest prof. dr O.Z. Białek.

Urlopy naukowe otrzymali: dr E, Chudziński (1985/86), mgr mgr M. B u ś , B. Gryszkiewicz, O. Waligóra (1985). Na lektoracie w Strasburgu przebywała dr B. Małkowa, a doc. dr hab. O. Okoń powrócił z lektoratu w Mediolanie.

Cytaty