• Nie Znaleziono Wyników

Podegrodzie, woj. nowosądeckie. Stanowisko 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Podegrodzie, woj. nowosądeckie. Stanowisko 9"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Renata Madyda-Legutko

Podegrodzie, woj. nowosądeckie.

Stanowisko 9

Informator Archeologiczny : badania 18, 86-87

1984

(2)

-Na pod «ta wie r o i г «ulu fragm ente w naczyń ceram icznych sugerow ać należy, ż« w ielkość stanow iska wynosi około 3 Ка*

D o k u m e n t a c j a 1 m a t e r i a ł y z n a j d u j ą s i ę w I n s t y t u c i e P r a h i s t o r i i Н А М w P o z n a n i u . K l e p r z e w i d u j e a l f k o n t y n u a c j i b a d a ń .

К îESPUSZA - WIES, g m. Chąśno Biuro Badań 1 D okum entacji Zabytków ^ oj. skierniew ickie w Skierniew icach

Stanowisko 2

Badania prow adził m gr A ndrzej K osiorek /p r z y w spółpracy Renaty S zczepanik/. Finansow ał WKZ w Skierniew icach. C m en tarzy sk o kultur y grobów podkloszow ych, i w czesnego o k resu lateńskiego,

С men tar rysko znajduje się nu południowy wschód od wsi* na lewym brzegu rz e k i Kidy /n a g ra n ic y z w sią M astkl/, ok, 3Q0 m na północ od eik o ły . C zęść stanow iska p o ro śn ię ta je a t niew ielkim ig la sty m la s k ie m , wzdłuż którego t jągną sj^f piaśnlce* P ra c e m iały c h a ra k te r rato w niczo-zabezpieczający, Założono 3 wyktąiy o łączn ej po­ w ierzchni 144 m“, wzdłuż p ro fili p laśn ie . Z a rejestro w an o 1 w ye kap lo r o w ano 11 grobów , k tó re posadowione były w tóHym» zbitym piasku bez w yodrębnionych jam grobowych,

Vr chwali obecnej p ła tn ic a je s t nieczynna * w strzym ano ek sp lo atacje plasku - KZA prow adzi sy stem aty czn e

lu stra c je .

M ateriały p rzekazano do Muzeum w Łow iczu, a dokum entacja znajduje s ię w BBlDZ w S kierniew icach,

PALUCHY, ,;m. Sieniawa p a trz woj. p rzem y sk ie epoka brązu Stanowi■ I

PARCHANIE, gm* Dąbrowa Biskupia p a tr i

woj, bydgoskie neolit

Srano* sko 25

PAWLO'.vjCE, gm. Stężyca A rcheologiczny O śro d ek Ba ib w ezo “ Kon se rw a -woj. iune i akie to?akl w Lublinie

Stanow isk'' J

Badania prow adził m g r A ndrzej KutyłowskL Flr nsow ało Biuro D okum entacji Zabytków w Lublinie. P ie rw sz y * : on badań. C m en­ tarzy sk o k ultury grobów podkl oaz owych.

2 W t r a k c i e b a d a ń r a t o w n i c z y c h o d s ł o n i ę t o p o w i e r z c h n i ę 2 0 0 m , W lu ź n y m m a t e r i a l e c e r a · l o t n y m w y s tę p o w a ły f r a g r a n t y n a c z y ń k u l t u r y p u c h a ró w le jk o w a ty c h , w o ly ń ak o -U i b e l s k l e j c e r a m i k i m a lo w a n e j, t r z e l · l e c k l s j i ł u ż y c k i e j , O d k r t o n a s tę p n y p o c h ó w e k k u l t u r y g r o b ó w p o d Jd o fir o w y c h n a g łę b o k o ś c i 80 c m , W y p o s a ż e n ie g r o b u s k ł a d a ł o s i ę z k l o s z a i o o p ie ln ic y p r z y k r y t e j m i s k ą . N a z e w n ą t r z k l o s z a z n a jd o w a ły s i ę m ł a k a î m i n i a t u r o w e n a c z y n i e . P o p i e l n i c a z a w i iiг ia s z c z ą t k i k o b ie ty , k t ó r e j w ie k o k r e ś l o n o n a 4 0 - 4 6 l a t / K a t e g o r i a M a t u r u s w g K . M a r t i n a / . N a p o d s ta w ie o b a e r u j. j i p o c z y n io n y c h w t r a k c i e b a d a ń n a l e ż y p r z y j ą ć , ż e в ta n ow i и k o r o z c i ą g a e l ę n a p o w i e r z c h n i 1 h a , a g r o b y v.' p o r ó w n a n iu do in n y c h c m e n t a r z y s k t e j k u l t u r y w y s tę p u ją w w ię k s z y m r o z p r o s z e n i u .

M ateriary i dokum entacja znajdują się w K ated rze A rcheologii UMCS w Lu pilnie, łisdania będą kontynuowane.

U niw ersytet Ja g iello ń sk i Instytut A rcheologii

Badania prow adziła d r R enata M adyda-Legutko, Finansow ał WKZ w Nowym Sączu, Drugi sezon badań. O sada k u ltu ry pucbow skléj, śla d y osadnictw a średniow iecznego.

2 *

O dsłonięto pow ierzchnię 87*5 m , lokalizując kilka obiektów osadowych. S pośród przeb ad an y ch na b liż sz ą uwagę zasługuje,odkryta tia głębokości 130 cm , c h a ta , o długaśct 6 ,4 0 m l odsło n iętej sz e ro k o ś c i 3 ,6 0 m . P ła sk ie je j dno sięgało głębokości 185 cm od d z is ie js z e j pow ierzchni gruntu. C hata odznacza s łę obecnością "przed sio n k a ", w którego narożnikach znajdowały s ię po 3 ja m y poatupowe. Usytuowany był p rz y południow ej, k ró tsz e j śc ia n ie chaty, W ypetnieko obiektu zaw ierało znaczną ilo ść c e ra m lld 1 kości zw ierzęcych. C hata ta w raz z p d łziem labką /w zdłuż obwodu k tó rej i lokalizowano jam y poahipowè w w yraźnym układzie trójkow ym / stanow ią najpraw dopodobniej kom pleks m itezkaLno-goapod& rcty, k tó ry należy łączyć ę k ulturą puchoweką w czesnego o k resu rzy m sk ieg o .

PODEG i ODZIE

woj. u ou osądeckle Stanouieko 9

(3)

W o brębie wykopu, a zw łaszcza w w arstw ie 90-130 cm , o p rćcs sp o rej ilo ści w czesnorzym skiej ceram iki puchowa klej 1 kości w *ierzęcych* n a tra fia m na żelazn y grot* fragm ent brązow ej b ra n s o le ty /? / , motykę rogową, przęśLlkl i kilka drobnych, n iech ar akt e ry в tycznych przedm iotów brązowych*

W tra k c ie tegorocznych badań odsłonięto tak że obiekt średniow ieczny oraz dwie jam y роя łupo we z nim związane*

PRZYTUŁY* gm*Olecko p atrz

woj, an wala kle o k res wpływów rzym skich Stanowisko 1

PSARY* g m .Je m ie ln o p a trz

woj* lesz c z y ń sk ie o k re s wpływów rzym skich Stanow isko 1

ROZYCE-STARA WIES p atrz

woj, sk ie rn iew ick ie o k re s wpływow rzy m sk ich Stanow isko 2

S l E M f f î C H O W * g n i W i d a w a p a t r z

woj. sie ra d z k ie o k re s wpływów rzym skich Stanow isko 3

SŁAWSK, gm. Rzgów p atrz

woj* konińskie o k r en h alsztack i Stanowisko 1

SŁAWSKO, gm* Sławno U niw ersytet Im* Adama M ickiewicza

woj* stu p sk ie w Poznaniu

Stanowi sko 24 Instytut P ra h is to rii

Badania prow adził m gr W łodzim ierz Rączko w aid /a u to r spraw ozda­ n ia /. Finansow ał WKZ w S h jp ak u . P ie rw sz y sezon badań. Osada ludności k ultury pom orskiej* elem enty kultury łużyckiej z epoki brązu*

Badania prow adzono w ram ach p ro g ram u studiów nad osadnictw em pradziejow ym .w dorzeczu W ieprzy, C eląm e k sp lo ra c ji było rozp o zn an ie c h a ra k te ru osadnictw a głównie z okresu epoki brązu*

Stanow isko położone je s t na w ysokiej te r a s ie nad za lew owej W ieprzy w pobliżu je j ro z c ię c ia p rz e z niewielką r te k ę T o k a rę , »

2

E k sp lo ra c ją objęto o b sz a r 408 ra « Z a re je stro w a n o 18 obiektów, w tym l ł p alen isk kultury pom orskiej. C hronologii 1 funkcji pozostałych obiektów nie da s ię jednoznacznie określić* Ruchomy m a te ria ł archeologiczny to p r z e d e w szystkim c e ra m ik a , a także pojedyncze b ry łk i b u resty ąu / być m oże n atu raln e k o n k recje/,

Na uwagę zasługuje układ palenisk* Na odkrytej c z ę ś c i stanow iska p alen isk a układają się w trz e c h rów noleg­ łych rzę d a c h wzdłuż o si N-S, O sadę ludności k ultury pom o rsk iej m ożna datować n a s ta rs z y o k res p rz e d rz y m sk l, r a c z e j jego późną fa zę, poniew aż w jednym z p alen isk obok c e ra m ik i k ultury p o m o rsk iej stw ierdzono ceram ik ę o pewnych cechach k ultury oksyw skiej,

Z o k resu rozw oju k u ltu ry łużyckiej w epoce b rązu zare je stro w a n o tylko pojedyncze fragm enty ceram iki.

M a teriały znajdują s ię w In sty tu cie P ra h is to r ii U AM, Badania bęóą kontynuowane,

STAWKI, gm . Dobre p a trz

w oj,konińskie o k re s wpływów rzym skich Stanowisko 1 5ТЯОВДО* gm, Konopnica woj* sie ra d z k ie Stanow isko 2 p a trz o k re s h alsztack i

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tytuł książki André Com te-Sponville’a budzi duże nadzieje. Nadzieje na to, że dyskusja o ateizmie w naszym kraju zyskała kolejne mocne argumenty za tym, by

obiecać uroczyście, deklarow ać, przyrzec, zobow iązać/-zyw ać się C.. Dzisiejszego wieczoru wiele osob zadeklarow ało/obiecało d użo

Szlachetny mąż strzeże się trzech rzeczy: kiedy jego siły fizyczne nie osiągnęły pełni rozwoju, strzeże się płci; kiedy jego siły fizyczne są w rozkwicie, strzeże

Since the moment Poland has joined the European Union in May 2004, the programmes supporting small and medium enterprises are based on financial means from

Odbyły się wybory do władz International Association o f Sport Kinetics - stowarzyszenia patronującego konferencji.. Prezydentem na następną kadencję pozostał

In  the  dynamically  developing  industrial  city  which  Łódź  once  was  there  has  never developed a clear-cut green complex surrounding the city centre

Jego umocowania, tkwiące jednak już w czasach historycznych pozwalają przy­ puszczać, że źródłem gotycystycznej wyobraźni jest lęk przed nieznanym, albo