• Nie Znaleziono Wyników

"Zasłona w rajskie ptaki albo o granicach >>okresu powieści<<", Wiesław Juszczak, Warszawa 1981 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Zasłona w rajskie ptaki albo o granicach >>okresu powieści<<", Wiesław Juszczak, Warszawa 1981 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Bujnowska

Zasłona w rajskie ptaki albo o

granicach "okresu powieści",

Wiesław Juszczak, Warszawa 1981 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 25/1-2 (83-84), 197

(2)

/1/ 3USZCZAK Wiesław: Zasłona w rajskie ptaki albo o gra­ nicach "okresu powieści". Warszawa 1981, PIW, ss. 143, zł

40,-Przedmiotem badań jest powieść pojmowana jako model ideal­ ny, do którego dęży sztuka XIX wieku. Ekspansja gatunku przy­ pada na okres od połowy XVIII wieku do pierwszej wojny świato­ wej. Na granicy "końca powieści" - kiedy przekształca się ona naśladując inne sztuki w przeciwieństwie do poprzedniego okre­ su, kiedy one upodobniały się do niej - powstaje nowy typ po­ wieści noszący jeszcze cechy gatunkowe epoki poprzedniej, ale już naruszający zasady fabułarności. Przedmiotem badań czyni autor utwór Wirginii Woolf "Pani Dalloway". Szczegółowej ana­ lizie zostaje poddany jeden fragment utworu, by wykazać jego funkcję w całości tekstu. Głównym powodem takiego wyboru jest przeświadczenie, że fragmentu takiego nie można byłoby znaleźć w dziewiętnasto- i osiemnastowiecznej powieści.

BP/83/84/13 A.B. /1/ KNOBLOCH-KALETA Ewa: Od hymnu wolności do literatury spełnionej. "Miesięcznik Literacki" 1981 nr 1 s. 44-50. Rozważania na temat poezji powstania styczniowego ( upow­ szechnionej w formie pieśniąrskiej) na tle jej poprzedniczki z lat 1830-1831. Przyjmując tezę, że w okresie powstania listo­ padowego literatura zaczęła być traktowana jako "sposób życia", śledzi autorka linię rozwojową tego rodzaju poezji. Za ostat­ nie jej ogniwo uważa poezję "spełnioną" styczniowego zrywu wolnościowego. Pieśń styczniowa w ograniczonym stopniu odwołu­ je się do listopadowej tradycji literackiej, bliższe są jej motywy poezji filomackiej i filareckiej oraz "literatury towa­

rzyszącej konspiracji lot polistopadowyCh i Wiośnie Ludów".

Cytaty

Powiązane dokumenty

|Jznal4cMarkaGrzechzawinnegopopetnieniazatzgcanegomucz)mu/S4dmaj4cna uwadze przepis art. S4d uwzglginiltak2e iodzaii rozmiar ujemnych ,,ur,gpr,* przestqpstwa oiaz wla6ciwo6ci

Wszystkie teksty dostępne są w punkcie ksero &#34;U

Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży&#34;; ISNS UW: Warszawa (z datą 2001); książka ma już logo i nową szatę graficzną dla serii wydawniczej OBM

W tym kontekście ciężar oceny tego co jest możliwe z medycznego punktu widzenia i co jest sensowne, szczególnie w przypadkach kontrowersyjnych czy spornych, jest w pewnym.

103. Ale im nie zostało dane zabieranie głosu w społecznych sprawach i strony historii nie są zajęte ich nazwiskami lecz wypełnione nazwiskami zwycięzców, którzy panowali

Prawo wykonywania pliku pozwala na uruchomienie pliku wykonalnego, a w przypadku katalogu oznacza prawo dostępu do plików wewnątrz katalogu.. Minimalne prawa wymagane do

s członków Solidarności w Lokomotywowni oraz zostało wystosowane pismo do M Komisji Zakładowej DRKP K-ce&#34;. Ouorua oczywiśc

Proszę te zabawy obejrzeć, zapamiętać gdyż w przyszłości będziemy je wykorzystywać na lekcji a wtedy nie ma za dużo czasu na teoretyczne wyjaśnianie zasad gry..