• Nie Znaleziono Wyników

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszczy. Zakład Filologii Polskiej (1982-1983)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszczy. Zakład Filologii Polskiej (1982-1983)"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Jerzy Konieczny

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Bydgoszczy. Zakład Filologii Polskiej

(1982-1983)

Biuletyn Polonistyczny 27/1 (91), 190-192

(2)

Przy Instytucie Filologii Polskiej pracuję dwa koła nauko­ we polonistów: literaturoznawców i językoznawców, które uzyska­ ły rejestrację prawną w kwietniu br. Członkowie koła literatu­ roznawców zorganizowali w Karpaczu sesję naukową nt, "Norwid a współczesność" oraz uczestniczyli w sesji organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, poświęconej twórczości Karola Wojtyły. Koło naukowe językoznawców zajmowało się opracowywa­ niem tekstów gwarowych zebranych podczas obozu naukowego na te­ renie Podhala, Spiszą i Orawy, członkowie Koła uczestniczyli również w sympozjum "Z problematyki współczesnego języka pol­ skiego". Z prac członków obu koł zebrał się tom pt. “St ud en­ ckie Prace Naukowe. Nauki Humanistyczne", oddany do druku w Wy., dawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mgr M. Alicja Perłowska

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A P E D A G O G I C Z N A W BYDGO SZ CZ Y ZA KŁ AD FILOLO GI I POLSK IE J

/1982-1983/

Stan personalny Zakładu Filologii Polskiej WSP w Bydgosz­ czy oraz polonistów ze współpracujących z nim zakładów Biblio­ tekoznawstwa i Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej pozostawał w roku akademickim 1982/83 bez zmianx .

Zakład zorganizował ogólnopolską sesję naukową "Dialekt kociewski - historia i współczesność". Refaraty wygłosili dr

0. Treder: "0 nazwie Kociewie", dr M. Pajękowska: "Stan badań

nad gwarami kociewskimi" oraz "System fonetyczny gwary połud- niowo-kociewskiej", doc. E. Breza: "Etymologia wybranych na­

(3)

-zwisk kaszubskich i kociewskich", dr B. Rocławski: "Uwagi o systemach fonologicznych dialektu kociewskiego", prof. H. Gór- nowicz: "Wpływ fonetyki kociewskiej na urzędową postać nazw geograficznych".

Na zebraniach naukowych Zakładu wygłoszone zostały nastę­ pujące referaty:

- doc. J. Kotarska: "Topos »theatrum mundi« w poezji przełomu XVI i XVII wieku".

- doc. E. Kotarski: "Polska polityczna proza publicystyczna XVI i XVII wieku wobec tradycji retorycznej",

- doc. 0. Bachórz: "Typologia polskiej powieści XIX-wiecznej", - prof. M. Kucała: "Praca nad słownikiem Jana Kochanowskiego",

Pracownicy Zakładu uczestniczyli w konferencjach i sesjach naukowych, organizowanych przez inne ośrodki, prezentując na­ stępujące tematy:

- doc. J. Konieczny: "Sobiesciana na ziemiach zaboru pruskie­ go" (UMCS),

- doc. M. Łojek: "Biografia pisarza a szkolna interpretacja tekstu literackiego" (WSP Częstochowa),

- dr M. Jankowiak: "Zagłoba - bohater wielostylowy" (UMCS), - dr B. Pękala: "Podstawowe prakseologiczne uwarunkowania sto­ sowalności metod i sposobow nauczania i uczenia się literatury" ( UŁ),

- dr F. Nowak: ”0 potrzebie ortograficznego słownika poziomego dla szkoły podstawowej" (konferencja w Karpaczu) oraz "Wyko­ rzystania statystyki w nauczaniu ortografii" (konferencja w Ł o d z i ) .

Doc. J. Konieczny przewodniczył Zespołowi Kierowanemu Filologii Polskiej Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie. Mgr VI. Tomasik uczestniczył w studium doktoranckim

(4)

-Instytutu Badań Literackich PAN. Mgr Z. Sawaniewska-Moch odbyła staż naukowy w Instytucie Filologii Polskiej UMK w Toruniu. Mgr R. Rogalska-Rubaszewska otrzymała urlop naukowy na przygotowa­ nie rozprawy doktorskiej.

W ramach współpracy bydgoskiej WSP z Uniwersytetem w Pitts- burgu w Stanach Zjednoczonych - przebywał w tym ośrodku dr A. Otfinowski, pracując m.in. nad podręcznikiem gramatyki języka polskiego dla amerykańskich studentów.

Poloniści z Zakładu Bibliotekoznawstwa opublikowali dwa skrypty: dr H. Dubowik - "Dzieje książki i bibliotek w zarysie", mgr A. Wajda - "Metodyka i organizacja czytelnictwa".

Wypromowano 53 magistrów filologii polskiej oraz 25 absol­ wentów studiów podyplomowych.

X por. "Biuletyn Polonistyczny" 1983,z. 1-2, s. 247.

Oprać. doc. dr Jerzy Konieczny - 192

-WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE ZAKŁAD LITERATURY i JĘZYKA POISKIEGO

/1982-1983/

I. Sprawy organizacyjne i personalne

W okresie sprawozdawczym w Zakładzie pracowało 17 pracow­ ników etatowych: doc. dr hab. E. Polanowski (kierownik Zakładu), doc. dr hab. A. Bańkowski, doc. dr hab. A. świeżawski; dr dr E. Biłoś, I. Jokielj A. Ch ruszczyński, J. Grabowiecki, B. Ku-bicka-Czekaj, M. Lesz, M. Małecki, J. Maliszewski; mgr mgr: Z. Izdebska, E. Łagiewka, G. Pietruszewska, M. Rolska, S. Podo­ biński, M. Tubielewicz.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

"W ywłaszczenie oznacza w sferze kultury zakwestio­ nowanie tytułu do dysponowania czy nawet manipulowania jej zasobami tych, którzy czynili to lub czynią w

W świadomości potocznej stosunek do języka okupanta ma­ nifestował się dewaluacją niemieckich określeń, wykorzystaniem osobli­ wego bilingwizmu ówczesnego -

skutki instytucjonalizacji kultury, przemiany w środowiskach twórczych i czytelniczych w okresie kształtowania kultury masowej, formy organizacyjne p isarzy oraz

[r]

"Chłopska literatura klasowa (z dyskusji 1919-1939)", Tadeusz Błażejewski, "Acta

[r]

Danuta Piasecka.