• Nie Znaleziono Wyników

pdf Syros – wystawa malarstwa Zbigniewa Nowosadzkiego (78 KB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pdf Syros – wystawa malarstwa Zbigniewa Nowosadzkiego (78 KB)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

2) Udzia³ wêgla koksuj¹cego w zasobach i produkcji

górniczej zacz¹³ znacz¹co wp³ywaæ na ekonomiczne

wskaŸniki kopalñ i czas ich ¿ywotnoœci, dlatego stosunek

iloœci wêgla koksuj¹cego do energetycznego w urobku

kopalni, a tak¿e w zasobach wêgla kamiennego, zacz¹³ byæ

oceniany w perspektywie krótko-, œrednio- i

d³ugotermino-wej.

3) Wêgiel przydatny do koksowania uznano za

strate-giczny surowiec Unii Europejskiej.

4) Oznaczanie zawartoœci czêœci lotnych w wêglu

powinno byæ sta³ym elementem oceny struktury i

perspek-tyw rozwoju krajowej bazy surowcowej, a wyniki badañ

tego parametru nale¿a³oby uwzglêdniæ w polityce

surow-cowej pañstwa.

Autorzy sk³adaj¹ podziêkowania Recenzentowi za wnikliwe

i konstruktywne uwagi. Badania prowadzono w ramach projektu

badawczego SGS SP 2017/22, finansowanego ze œrodków

Mini-sterstwa Edukacji, M³odzie¿y i Sportu Republiki Czeskiej.

LITERATURA

ALTMANN A. 1931 – Chemie uhlí a koksu. [W:] Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru, sv. III. Øeditelská konference ostravsk-o-karvinského kamenouhelného revíru v Moravské Ostravì, Moravská Ostrava: 317–346.

ÈSN 441346, 1987 – Stanovení typù èerných uhlí podle odraznosti. ÈSN 441391, 1966 – Klasifikace èerných uhlí kódovými èísly. ÈSN ISO 562 (441366), 2011 – Èerná uhlí a koks – Stanovení obsahu prchavé hoølaviny.

EN ISO 562, 2010 – Hard coal and coke – Determination of volatile mat-ter.

EURACOAL 2017 – EURACOAL market report 1/2018. http://euraco- al2.org/download/Public-Archive/Library/Market-Reports/EURACO-AL-Market-Report-2018-1_v10.pdf, cited Jul. 11, 2018.

EUROPEAN COMMISSION 2014 – COM (2014) 297: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the review of the list of critical raw materials for the EU and the imple-mentation of the Raw Materials Initiative.

FRANCÙ E., FRANCÙ J., KALVODA J. 1999 – Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemain Massif as evidence of thermal history. Geol. Carpath., 50: 365–372.

FRANCÙ E., FRANCÙ J., KALVODA J., POELCHAU H.S., OTAVA J. 2002 – Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan

foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic). EGU Stephan Mueller Spec. Publ. Ser., 1: 167–179.

HILT C. 1873 – Die Beziehungen zwischen der Zusammensetzung und den technischen Eigenschaften der Steinkohlen. Z. Ver. Dtsch. Ingenie-ure, 17: 193–202.

HONÌK J., DOPITA M., DVOØÁK P. 1997 – Prouhelnìní, chemic-ko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí. [W:] Dopita M. (red.), Geologie èeské èásti hornoslezské pánve. Ministerstvo ivotního pros-tøedí Èeské republiky, Praha: 133–142.

HONÌK J., MARTINEC P. 1999 – Vztah støední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hoølaviny Vdaf èerných uhlí èeské èásti hornoslezské pánve. [W:] Koušníková A. (red.), Documenta Geonica, Ústav geoniky Akademie vìd Èeské republiky, Ostrava: 79–89.

https://www.kurzy.cz/komodity/uhli-us-index-graf-vyvoje-ceny – Uhlí US index – aktuální a historické ceny uhlí US index, graf vývoje ceny uhlí US index – 2 roky – mìna USD.

JURECZKA J, DOPITA M., GA£KA M., KRIGIER W., KWARCIÑSKI J., MARTINEC P. 2005 – Atlas geologiczno-z³o¿owy polskiej i czeskiej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Pañstw. Inst. Geol. & Min, Œrod., Warszawa.

KÊDZIOR S. 2015 – Methane contents and coal-rank variability in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Int. J. Coal Geol., 139: 152–164. LITTKE R., BÜKER C., LÜCKGE A, SACHSENHOFER R.F., WELTE D.H. 1994 – A new evaluation of paleo-heat flows and eroded thicknesses for the Carboniferous Ruhr basin, western Germany. Int. J. Coal Geol., 26: 155–183.

MARTIN R.M. 1837 – The British Colonial Library. History of the Bri-tish Possessions in the East Indies. Whittaker & Co., London, 8: 243. MUCK F. 1891 – Die Chemie der Steinkohle. Verlag von Wilhelm Engel-man, Leipzig.

PETRÁNEK J., DOPITA M. 1955 – Prouhelnìní slojí v ostravsko-kar-vínském revíru a jeho závislost na geologických èinitelích. Sbor. Ústø. Úst. geol., Odd. geol., 22: 593–617.

SIVEK M., ÈÁSLAVSKÝ M., JIRÁSEK J. 2008 – Applicability of the Hilt’s law to the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). Int. J. Coal Geol., 73: 185–195.

SIVEK M., DOPITA M., KRÙL M., ÈÁSLAVSKÝ M., JIRÁSEK J. 2003 – Atlas of chemical-technological properties of coals in the Czech part of the Upper Silesian Basin. VŠB-TU Ostrava.

SPEIGHT J.G. 2005 – Handbook of coal analysis. John Wiley & Sons, New Jersey.

TEICHMÜLLER M., TEICHMÜLLER R. 1982 – The geological basis of coal formation. [W:] Stach E., Mackowsky M.-Th., Teichmüller M., Taylor G.H., Chandra D., Teichmüller R. (red.), Stach’s textbook of coal petrology, 3rdedn. Gebrüder Borntraeger, Berlin: 5–86.

WEISS G. 1980 – Studium vztahù Ro/Vdaf na základ ìvzorkù uhlí z vrtù v prùzkumných polích ès. èásti hornoslezské pánve. Sbor. GPO, 22: 37–42. Praca wp³ynê³a do redakcji 23.05.2018 r.

Akceptowano do druku 13.07.2018 r.

480

Przegl¹d Geologiczny, vol. 66, nr 8, 2018

Syros – wystawa malarstwa Zbigniewa Nowosadzkiego

Muzeum Ziemi PAN w Warszawie zaprasza na

wystawê malarstwa Zbigniewa Nowosadzkiego pt.

Syros. Jest to cykl obrazów, które powsta³y w latach

2017–2018. Impulsem do ich namalowania by³a podró¿

na wyspy archipelagu Cyklad – Syros i Mykonos.

Do tego dosz³y rozwa¿ania o barwie – b³êkicie

nie-ba i wody, bieli, czerni i czerwieni ska³ i domów,

lœnie-niu i za³amalœnie-niu œwiat³a na falach i kamieniach – oraz

o przestrzeni historii tego miejsca i pulsie teraŸniejszoœci.

Muzeum Ziemi Polska Akademia Nauk

Warszawa, al. Na Skarpie 27

www.mz.pan.pl; facebook.com/muzeum.ziemi.pan

Wystawa czynna 27 lipca – 16 wrzeœnia 2018 r.

od poniedzia³ku do pi¹tku – 9.00–16.00

w niedziele – 10.00–16.00 (wstêp wolny)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Analizuj¹c przebieg izoterm sorpcji omawianego gazu w temperaturze ciek³ego azotu pokazano mo¿liwoœæ kondensacji cz¹steczek tlenku wêgla w miêdzyziarnowych

Obecne przepisy prawa geologicznego i górniczego, ochrony œrodowiska, prawa gospo- darczego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, teoretycznie w znacznym

Sorpcja tlenku wêgla wzrasta wraz z rozdrobnieniem wêgla, co przemawia za sorpcj¹ tego gazu zachodz¹c¹ w du¿ej czêœci na zewnêtrznych powierzchniach ziarna wêglowego..

Z uwagi na charakteryzuj¹cy produkcjê górnicz¹ wysoki poziom nie- pewnoœci, zwi¹zany zw³aszcza ze zmiennoœci¹ warunków zalegania z³ó¿, wskazane jest okreœlenie

Wprawdzie zalecenia IPCC nie przewiduj¹ szacowania emisji metanu w procesach powydobywczych metod¹ specyficzn¹ dla kopalñ (zalecana jest bowiem metoda œrednich krajowych),

G³ównym producentem wêgla koksowego w kraju (z udzia³em oko³o 80% w produkcji tego rodzaju wêgla) jest JSW SA, bêd¹ca jedynym w Polsce (i najwiêkszym w Europie) producentem

Mocna korelacja cen krajowego wêgla koksowego z cenami wêgli na rynku miêdzyna- rodowym wskazuje, ¿e – w przypadku sprawdzenia siê prognoz – równie¿ rok 2015 mo¿e byæ

Doœwiadczenia spó³ek œwiatowych zaanga¿owanych w realizacjê projektów inwestycyjnych polegaj¹cych na podziemnym zgazowaniu wêgla mog¹ byæ przydatne dla badañ i