• Nie Znaleziono Wyników

"Proza stylizowana w krytyce młodopolskiej", Krzysztof Kłosiński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Proza stylizowana w krytyce młodopolskiej", Krzysztof Kłosiński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Bujnowska

"Proza stylizowana w krytyce

młodopolskiej", Krzysztof Kłosiński,

"Zeszyty Naukowe UJ. Prace

Historycznoliterackie” z.55 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 30/2 (104), 208

(2)

K-ŁOSIŃSKI Krzysztof: Proza stylizowana w krytyce młodo­ polskiej. "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Histotycznoliterac- kie". Z. 55, s. 33-51.

Szkic poświęcony stylizacji jako jednej z podstawowych kategorii krytyki literackiej schyłku Młodej Polski. Problema­ tyka stylizacji szczególnie interesowała krytykę w zwięzku z "Oziminę" Wacława Berenta. Autor przytacza wypowiedzi ówczes­ nych krytyków (Miriam, Irzykowski. Feldman, Grzyma ła-Sied- l e c k i ) , dotyczęce stylizacji - cezurę stanowi tu rok 1910, kiedy kategorie ta zaczyna pełnić funkcję w tworzeniu nowej utopii.

BP/104/37 A.B.

KOLBUSZEWSKI Jacek: "Hrob na Tatrę", czyli "Jeszcze Pol­ ska nie zginęła". "Ze Skarbca Kultury". Z. 43: 1986, s. 163-182.

W poezji XIX i XX wi ek u stale obecny jest motyw Mazurka Dąbrowskiego. W polskim życiu zbiorowym niezwykle waźnę rolę odgrywają pieśni narodowe; na pierwsze miejsce wysuwa się "Pieśń Legionów" i "Boże, coś Polskę". Cytaty i kryptocytaty z tych pieśni pojawiaję się wielokrotnie nie tylko w literatu­ rze polskiej, która silnie oddziaływała m.in. na romantycznę literaturę słowackę. Przy analizie spuścizny słowackich poetów romantycznych zwraca uwagę znajomość polskich pieśni na r o d o ­ wych, a szczególnie "Mazurka Dą b r o w s k i e g o " . W artykule przed­ stawione sę dzieje i twórczość słowackiego poety Samo Chałupki - uczestnika powstania listopadowego. Jego wiersz "Grób w T a t ­ rach" mówi o mogile powstańca polskiego jako o symbolicznym ekwiwalencie słów "Jeszcze Polska nie zginęła".

Cytaty

Powiązane dokumenty

W dużym newsroomie w telewizji publicznej dziennikarz odpowiada za jakąś „działkę”, jest „od czegoś”, ma o tym więcej wiedzy, w myśl słynnego powiedzenia,

Badania neurolo- giczne sugerują, że mózg osoby uzależnionej od Internetu od dłuższego czasu zachowuje się podobnie jak mózg osoby uzależnionej od heroiny (Yuan,

Wydaje się jednak, Ŝe problem oceny efektywności konsolidacji kapitałowej jest bardziej złoŜony, niŜ wynika to z koncepcji względnej efektywności.. Sukces fuzji i przejęć w

Stąd teĪ polityka spójnoĞci nie ogranicza siĊ tylko do obszarów peryferyjnych, ale swoim zasiĊ- giem obejmuje takĪe wspieranie ,,lokomotyw” wzrostu.. W ten sposób polityka

Następnie treść wideo jest udostępniana przez platformę, czego efektem jest dostarczenie jej do widzów, którzy mają możliwość bezpośredniego oglądania treści w serwisie

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH UNIJNYCH Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej realizowanie polityki równości płci stało się obowiązkiem

W geografii naprawdę dzieje się bardzo wiele ciekawych, interesujących, odkrywczych rzeczy, ale to co najciekawsze jest poza geografią, i to inni odkrywają to, co jest

Pierwsze opracowanie stanowiło Przegląd kierunków badaw‐ czych w geografii światowej, oparty na bardzo dobrej znajomości literatu‐ ry zagranicznej, ukazywało bogactwo