• Nie Znaleziono Wyników

"Brzozowski młody i młodopolski", Marta Piwińska, "Dialog" nr 6 (1976) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Brzozowski młody i młodopolski", Marta Piwińska, "Dialog" nr 6 (1976) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Maria Prussak

"Brzozowski młody i młodopolski",

Marta Piwińska, "Dialog" nr 6 (1976) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 19/3 (61), 220

1976

(2)

Al/ PIĘĆ LISTÓW ŻEROM SKIEGO DO REYMONTA. O p ra ć . W. Ko­ to w sk i. "P am iętn ik L ite ra c k i" 1976 z . 1 s . 207-212.

P rz e d sta w io n e tu po r a z p ie rw s z y lis ty pochodzą z la t 1899 ( je s t to p ie rw sz y znany l i s t Ż ero m sk ieg o do Reym onta) , 1906 i 1924 (3 lis ty ) i

stanow ić m ają p rz y c z y n e k do o d tw o rzen ia pełnego o b ra z u stosunków m ię­ dzy obu p is a r z a m i. O k azją do p ie rw sz e g o sp o tk a n ia , k tó re - jak dowodzi a u to r k o m e n ta rz a - odbyło się po ro k u 1893, t j . po p o w ro cie Ż e ro m sk ie ­ go do W arszaw y , m ogła być w sp ó łp ra c a z "G ło sem ", a o so b ą za p o z n a ją ­ cą - praw dopodobnie w spółpracow nik r e d a k c ji W alery K a rw a siń sk i, b r a t cio te c z n y R eym onta, z a p rz y ja źn io n y z Ż erom skim .

B P /6 1 /6 3 A .S .

/11/ P I WIŃSKA M a rta : B rzo zo w sk i młody i m łodopolski. "D ialog" 1976 n r 2 s . 7 8 -8 6 .

W odnalezionym d ra m a c ie B rzo zo w sk ieg o n a jc ie k a w sz y je s t d la au to rk i arty k u łu jego tw ó rc a . W ż y c io ry s ie b o h a te r a "M o ca rz a " i jego postaw ie filo zo ficzn ej d o s tr z e g a elem en ty b io g ra fii B rzo zo w sk ieg o i jego z a in te r e ­ sow ań. U tw ó r, k tó ry zgodnie z e s te ty k ą m o d e rn isty c z n ą m iał "w y ra ż a ć a u to r a " , s ta ł się dokumentem u łatw iający m r e k o n s tru k c ję jego osobow ości i p o zy c ji w śro d o w isk u m ło d zieży w a rs z a w s k ie j.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Warto również wspomnieć o tym, że dzięki danym z GUS wiadomo, że wskaźnik cen towarów i usług konsump- cyjnych względem okresu poprzedniego (II kwartał 2018

Powieść ta, zakładając dystans i ironię narratora, zos­ tała u nas pozbawiona tych cech przez romantyzm /kanon wiesz­ cza itp ./ , który rozbudował tylko je j

Badając autografy po­ szczególnych wariantów stwierdza, że utwór ulegał rozmaitym przekształceniom i modyfikacjom także w zakresie

Omawiając charakterystyczne gatunki poe­ zji i prozy politycznej tyoh lat, wskazuje na wykształcanie sią nowyoh form literackich (m.in. dramaturgicznego poprzednika

"Na początku

(V) GZELLA Alojzy Leszek: Prasa

łowo zawartość artystyczną i problemową tych dzieł Mereditha, które były jednym z ważnych ogniw w olbrzymim kanonie lektur Brzo­ zowskiego; wskazuje na takie wspólne cechy

[r]