• Nie Znaleziono Wyników

V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii : prace przygotowawcze.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii : prace przygotowawcze."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

V Międzynarodowy Kongres

Slawistów w Sofii : prace

przygotowawcze.

Biuletyn Polonistyczny 4/13, 77-78

(2)

Ъ) d y s k u s j ę nad p r o j e k t e m programu j ę z y k a p o l s k i e g o w s z k o l e podstawowej i ś r e d n i e j ,

o) d y s k u s j ę nad planem wydawniczym w z a k r e s i e l i t e r a t u r y p i ę k ­ n e j i n a u k i o l i t e r a t u r z e ,

d) r e a l i z a c j ę p rao zw ią za ny ch z ro k ie m J . I . K r a s z e w s k i e g o .

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW W SOFIIt ( p ra c e prz^gotowawoze)

Na o s t a t n i m , IV Międzynarodowym K o n g r e s i e S l a w i s t ów, k t ó r y o d b y ł s i ę w r . 1958 w Moskwie, p o sta n o w io n o zwołaó V Kongre s w S o f i i ( n a s t ę p n e odbędą s i ę w P ra dze i w W a r s z a w i e ) . Narodowy K o m i t e t P o l s k i powołany p r z e z Prezydium PAN.' p r o w a d z i p r a c e p r z y g o t o w u j ą c e u d z i a ł P o l s k i w K o n g re s ie # Przewodniczącym Komi­ t e t u j e s t p r o f # T. L e h r - S p ł a w i ń s k i * w io eprze w odnio zą cym i - p r o f . p r o f # W# D o ro s zew sk i i J# Krzyżanowski#

Skład p e r s o n a l n y K o m ite tu i je go p r ezy d iu m ‘o r a z d o t y c h c z a s o ­ wy t o k p r a o (znaczny u d z i a ł Komitetu. Nauk o L i t e r a t u r z e ) wpły­ n i e w y d atn i e na p r o p o r c j e , w j a k i c h d o t y o h c z à s w y stę p o w a ł na forum zewnętrznym z e s p ó ł nauk obejmowanyoh ogólnym te rm in em s l a w i s t y k i . A więc na pewno p o l s k a n au k a o l i t e r a t u r z e (zarów­ no j e j h i s t o r i a , j a k i t e o r i a l i t e r a t u r y ) r e p r e z e n t o w a n a b ę ­ d z i e na k o n g r e s i e t a k pod względem perso naln ym * j a k wagi z g ł o ­

sz on ych tematów w p r o p o rc jaołk o d p o w i a d a j ą c y c h r z e c z y w i s t y m moż- l iw o ś o i o m l i t e r a t u r o z n a w s t w a p o l s k i e g o # . Tematyka u s t a l o n a

p r z e z Międzynarodowy K o m ite t O r g a n i z a o y jÈy z o s t a ł a p r z e d y s k u t o ­ wana w z e s p o l e wyeliminowanym p r z e z K o m i t e t , z g ł o s z o n e z a ś po­ prawki i u z u p e ł n i e n i a p r z e k a z a n e p r z e z d e l e g a c j ę p o l s k ą na z j e ź d z i e o r g a n i z a c y j n y m w S o f i i # W k o le jn y m z j e ź d z i e o r g a n i z a ­ cyjnym, k t ó r y o d b y ł się, w p a ź d z i e r n i k u 1961 r # , b r a ł u d z i a ł p r o f . J . K rz y ż a n o w s k i . Na z j e ź d z i e uchwalono r e g u l a m i n Kongr - su , k t ó r y b ę d z i e r o z e s ł a n y Komitetom Narodowym, o r a z k r y t e r i a oceny z g ł o s z o n y c h tematów, k t ó r e powinny d o t y c z y ć : a) dwu l i ­ t e r a t u r s ł o w i a ń s k i c h , b) związku, l i t e r a t u r s ł o w i a ń s k i c h z n i e ­ s ł o w i a ń s k i m i o r a z c) problemów s z c z e g ó l n i e ważnyoh d l a d a n e j l i t e r a t u r y narodowej# Obecny s t a n p r z y g o t o w a n i a l i t e r a t u r o z n a w c ó w p o l s k i c h w kon­ g r e s i e p r z e d s t a w i a s i ę n a s t ę p u j ą c o : na z a s a d z i e r o z e s ł a n e j do 77

(3)

-w s z y s t k i o h ośrodkó-w p o l o n i s t y o z n y c h -w k r a j u a n k i e t y o r a z i n ­ dy w id u a l n y c h rozmów z naukowcami, k t ó r z y p r a c u j ą nad p ro b le m a­ mi uwzg lędniany m i w t e m a t y c e K o n g re su , opracowany z o s t a ł ze ­

staw tematów, obejm ujący 83 p o z y c j e . Powołana p r z e z K om ite t Nauk o L i t e r a t u r z e k o m i s j a w s k ł a d z i e : p r o f . p r o f . J . Krzyżanow­

s k i , J . K u l c z y o k a - S a l o n i , Z. L i b e r a , J . Magnuszewski, S. Ż ó ł­ k i e w s k i , o c e n i w s t ę p n i e n a d e s ł a n e r e f e r a t y . S p e o j a l n e p o s i e ­ d z e n i e K o m ite tu Nauk o L i t e r a t u r z e w y ty p u je r e f e r a t y , k t ó r e b ę­ d ą wygłoszone na K o n g r e s i e , o r a z z a k w a l i f i k u j e do p o s z c z e g ó l ­ nych wydawniotw zw iąza nyoh z Kongresem r e f e r a t y p o z o s t a ł e .

PRACE NAD PROJEKTEM REFORMY PROGRAMU POLONISTYKI UNIWERSYTECKIEJ

N a r a s t a j ą c a od d ł u ż s z e g o j u ż oza su o p i n i a o w a d li w o ś o i o b e c ­ nego systemu p o l o n i s t y k i u n i w e r s y t e c k i e j u z y s k a ł a s z c z e g ó l n ą w y r a z i s t o ś ć o s t a t n i o - w związku z o g ó ln ą d y s k u s j ą nad r e f o r - . mą n a u c z a n i a s z k o l n e g o . Z a c z ę t o s i ę z a s t a n a w i a ć , w j a k i e j mie­ r z e obecny program s tu d i ó w może s t w a r z a ć naukowe z a b e z p i e c z e ­

n i e d y d a k t y k i s z k o l n e j , j u ż n i e t y l k o w j e j k s z t a ł o i e i s t n i e ­ jącym, a l e - co w a ż n i e j s z e - w j e j przewidywanym k s z t a ł o i e p r z y s z ł o ś c i o w y m ; w ja k i m s t o s u n k u ów program p o z o s t a j e do po­ t r z e b k s z t a ł c e n i a r e a l i z a t o r ó w reform y s z k o l n e j w z a k r e s i e po­ l o n i s t y c z n y m . P y t a n i a t e z n a l a z ł y u t r w a l e n i e w t e k s t a c h pub­ l i k o w a n y c h , z w ł a s z c z a z a ś w a r t y k u l e p r o f . Wyki " P o l o n i s t y k a w ś w i e t l e s z k o ł y , u c z e l n i i n a u k i ” ( ”Ruch L i t e r a c k i ” 1961, z . 3) i w r e f e r a o i e p r o f . Budzyka "0 r e f o r m i e studiów p o l o n i ­ s t y c z n y c h w z a k r e s i e n a u k i o l i t e r a t u r z e ” , wygłoszonym na K o n f e r e n c j i M e t o d o l o g i c z n e j Wy dz iału F i l o l o g i c z n e g o UW w k w i e t n i u 1961 r . ( r e f e r a t t e n n i e z o s t a ł og ło sz ony w s p e c j a ł y nym numerze " P r z e g l ą d u H u m a n i s t y c z n e g o " ) . Od p o s t a w i e n i a t y o h p y t a ń r o z p o o z ę ł a w ub ie gły m r o k u swe p r a o e k o m i s j a przy I n s t y t u o i e Badań L i t e r a c k i o h . W s k ł a d

j e j w c h o d z i l i : p r o f . p r o f . Wyka, Budzyk, M a rk ie w ic z , Mayeno- waf Kurkowska i mgr S ł a w i ń s k i (w r o l i s e k r e t a r z a ) . D y sk u sje prowadzone w tym g r o n i e od połowy u b i e g ł e g o r o k u , mające po - ozątkowo za podstawę p r o p o z y o j e programowe z g ł o s z o n e p r z e z K a t e d r ę T e o r i i L i t e r a t u r y UW, d o p ro w a d z ił y w r e z u l t a c i e do

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Doświadczenie wielu w ieków pozwoliło poznać, że na podstawie opinii w ym ien ia ­ nych m iędzy sędziami daje się utw orzyć lepszy sąd niż na podstawie

14 prawa rzeczowego przez stwierdzenie, że „księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu praw­ nego nieruchomości” (w dotychczasowym brzmieniu art.

(zogenaamd aromaatspectrum). Dit aromaatspectrum is voor twee residuen, die door van Nes en van Westen ^° zijn beschreven, in fig. In de hoogste fracties kunnen triaromaten

Zestawienie poglądów Locke’a i Rothbarda w wyżej wymienionych ob- szarach wymusiło na Autorze sformułowanie tezy, iż czynienie z Locke’a prekursora libertarianizmu w

ing. In this situation own ship simulated is going on a setting course given previously and at the same time targets are generated to force to encounter with her in spite of the

Jednak zauważono brak integracji i asymilacji tej grupy nowych mieszkańców miast, co wydaje się być konsekwencją niedostatecznego ich wykształcenia, różnic kulturowych i

Koncepcja prowadzenia robót eksploatacyjnych w polu RU-XXIII/8 Eksploatacja w uwolnionych zasobach filara oporowego upadowych N-4N-6 (pole RU-XXIII/8) będzie miała