• Nie Znaleziono Wyników

"Bric à brac 1848-1939", Halina Ostrowska-Grabska, Warszawa 1978 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Bric à brac 1848-1939", Halina Ostrowska-Grabska, Warszawa 1978 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Aniela Piorunowa

"Bric à brac 1848-1939", Halina

Ostrowska-Grabska, Warszawa 1978 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 22/1 (71), 205

(2)

/11/ NOWICKA-JEŻÓWA A lina: Madrygały staro p o lsk ie. Z dziejów liry k i m iłosnej w epoce renesansu i baroku. Studia S taro p o lsk ie. T . XLVI1. PAN 1BL, Wrocław 1978, O s s ., s s . 126, zł 2 8 ,-Przedmiotem p racy je s t próba określen ia funkcjonowania madrygału w kulturze i litera tu rz e renesansu i baroku. P ie ś n i, tańce i padwany pokazuje autorka w św ietle polsko-w łoskich związków kulturalnych. Na­ stępnie podejmuje problem atykę badań gatunkowych pieśni starop olskich i dziejów madrygału w Europie XIV-XVU1 wieku. Odrębne m iejsce z a j­ mują rozw ażania o erotyku madrygałowym w muzyce i poezji staro p o l­ s k ie j, barokowym madrygale marynistycznym i madrygale w popularnym rep ertu arze pieśniowym XVII wieku. P ra c ę uzupełnia an eks, w którym autorka zestaw ia teksty madrygałowe polskie i w łoskie, wykazujące ana­ logie tem atyczne.

BP/71/59 K .M .

/11/ O STRO W SKA -G RA BSKA Halina: B rie a b rac 1848-1939. W ar­ szawa 1978, PIW , s s . 4 5 3 , zł 1 0 0

,-" B r ic a b ra c ,-" - ,-"ru p ie c ia rn ia ,-", ,-"sklep ze starzyzn ą,-" - tak nazwala autorka tom opow ieści i wspomnień objętych datami podanymi w tytule, a opartych na szczęśliw ie ocalonym archiwum rodzinnym. Córka poetki Bronisław y O strow skiej i rz e ź b ia rz a Stanisław a K. O strow skiego, synowa Władysława G rabskiego, sama absolwentka w arszaw skiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiowała malarstwo u Pruszkow skiego, a g rafikę u S k o cz y la sa , miała ok azję bliskiego obcowania ze znanymi postaciam i ze św iata kultury, nauki i polityki. Dzięki znakomitej pam ięci odtwarza mnóstwo in teresu jący ch faktów i przytacza w iele wiadomości cennych dla badacza h isto rii kultury p olsk iej w ciągu ponad 90 lat je j dziejów : " / .../ los daje mi możność zrozumienia całokształtu niemal kultury p o lsk ie j, two­ rzon ej p rzez / .../ dwa nurty / .../ - pogrobowców romantyzmu, wśród których w yrosłam , i spadkobierców pozytywizmu, wśród których wychował s ię mój mąż" - wyznaje autorka.

Cytaty

Powiązane dokumenty

For new merchant ship construction, nondestructive inspection of the hull, decks and bottom plating is normally required only for selected shell and deck plating butt welds.. With

odczytywać nie w kategoriach uprzedzeń Kraszewskiego do takich czy innych rzeczywistych zachowań Norwida — przedeż Kraszewski, jak niemal wszyscy wychowankowie epoki

In large global firms (such as in our study), the business models might constitute a myriad of activities, among some of which are more or less sustainable. For this reason, we

N ajlepszym rozw iązaniem byłyby jego zdaniem m uzea pow o­ ływ ane przez poszczególne resorty.. R eferen t przytoczył też przykłady pow rotu do technologii

In particular we study the problem of deciding whether a given graph state, and in general a stabilizer state, can be transformed into a set of Bell pairs on specific vertices

szczególnie na wstępnym etapie pobytu w placówce resocjalizacyjnej dla nielet- nich, w niektórych przypadkach towarzyszą one nieletniemu przez cały czas tego pobytu, a

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na patologie społecz- ne towarzyszące kryzysowi współczesnej rodziny polskiej, identyfikacja szeroko pojmowanej przemocy i

Reliability Characterization and Improvement for Secure ICs - Secure cryptographic key storage is a crucial design and implementation aspect to prevent the success of physical