BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/99 KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Pełen tekst

(1)

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/99 KOLEGIUM SĘDZIÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Warszawa - Bydgoszcz, styczeń 1999

Treść numeru:

1. Ogólnopolska konferencja sędziowska w Krynicy Górskiej 2. Licencje sędziowskie na 1999 r

3. Pojęcie siły matującej

4. NiezauwaŜony mat w partii turniejowej

5. Komunikat 16 konferencji sędziowskiej w Warszawie

6. Regulamin działania Kolegium Sędziów PZSzach - nowa propozycja 7. Zestawienie sędziów, którzy otrzymali licencję sędziowską

8. Adresy członków Kolegium Sędziów PZSzach 9. Zestawienie aktywność sędziowskiej

1. Ogólnopolska konferencja sędziowska, Krynica 5-6. 12. 1998

Z udziałem 40 sędziów z ponad 20 województw i zaproszonych gości, w Krynicy Górskiej odbyła się doroczna konferencja, której głównym celem były w tym roku wybory nowego przewodniczącego, po rezygnacji z tej funkcji Ryszarda Więckowskiego.

Plan konferencji był następujący:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta

2. Prezentacja gospodarza konferencji - OZSzach w Nowym Sączu 3. Sprawozdanie z działalności Kolegium

4. Powołanie komisji roboczych

5. Dyskusja i przyjęcie rezygnacji przewodniczącego Kolegium 6. Wybory nowego przewodniczącego

7. Część szkoleniowa

8. Zmiany w statucie działania Kolegium 9. Licencje sędziowskie

Delegatami na konferencję wyborczą mogli być sędziowie typowani przez kolegia okręgowe (po dwóch z kaŜdego województwa i dodatkowo po jednym z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania i Warszawy). Na prawach delegatów mogli równieŜ uczestniczyć członkowie Kolegium Sędziów PZSzach oraz sędziowie klasy międzynarodowej.

Do prezydium konferencji ustępujący przewodniczący zaprosił znanego działacza międzynarodowego Andrzeja Filipowicza, seniora sędziów krakowskich Mariana Bocheńskiego oraz pełniącego obowiązki przewodniczącego Tomasza Delegę z Warszawy.

Sprawozdanie z działalności Kolegium złoŜył Ryszard Więckowski, który ze względu na przyjęcie funkcji przewodniczącego Komisji Sportowej PZSzach zrezygnował z przewodnictwa Kolegium Sędziów. Konferencja przyjęła sprawozdanie ustępującego przewodniczącego i jego rezygnację. Jednocześnie przyjęto wniosek o wybór nowego przewodniczącego oraz wybory dwóch nowych członków Kolegium. Na najbliŜszej konferencji sędziowskiej, która powinna się odbyć jeszcze przed Walnym Zjazdem PZSzach, powinien być omówiony i zaakceptowany znowelizowany regulamin działania Kolegium.

Część szkoleniową konferencji prowadził dr Andrzej Filipowicz, który omówił kilka ciekawych przypadków ze swojej praktyki turniejowej. Przekazał równieŜ zebranym najnowsze informacje z Kongresu FIDE, który odbył się w ubiegłym roku w Eliście.

Ustalono, Ŝe sprawozdania do oceny aktywności sędziowskiej sędziowie wysyłać będą do Kol. Czesława Szmigielskiego, ul.

Wojska Polskiego 1B/9, 57-100 Strzelin (tel. 0-71 39-220-21 lub 0-71 39-218-60). Do sprawozdań naleŜy dołączać tylko karty startowe zawodników, którzy wypełnili normy na wyŜsze kategorie centralne oraz tzw. cross table, na której powinny być równieŜ uwidocznione pełne daty urodzenia wszystkich zawodników i tempo gry. Obecnie moŜna zdobyć normy mistrza krajowego i kandydata na mistrza równieŜ na podstawie rankingu FIDE. Zawodnicy posiadający ranking FIDE posiadają ranking polski równy temu rankingowi. W opracowaniu jest nowa tabela norm na klasy sportowe w szachach.

(2)

Nowymi członkami Kolegium Sędziów zostali wybrani Kol. Ulrich Jahr z Bydgoszczy oraz Jacek Janicki z Wrocławia. Obecnie Kolegium liczy siedmiu członków, a prócz w/w we władzach zasiadają: Jan Frankiewicz, Kajetan Przysiecki, Paweł Suwarski, Czesław Szmigielski i Zygmunt Ryll.

2. Licencje sędziowskie

Zgodnie z nową Ustawą o Kulturze Fizycznej, kaŜdy sędzia powinien posiadać nadaną licencję sędziowską. Od dnia 31 stycznia 1999 roku sędziowie nie posiadający licencji sędziowskich nie będą mogli sędziować zawodów szachowych. Komisja Klasyfikacji i Rankingu nie przyjmie do oceny sprawozdań od sędziów bez licencji.

Aby otrzymać licencję sędziowską sędziego klasy centralnej naleŜy:

1. Wypełnić wniosek o nadanie licencji i w lewym górnym rogu przykleić na nim jedno zdjęcie.

2. Wykonać kserokopię zaświadczenia o zdanym egzaminie na klasę centralną (pierwszą lub państwową) albo kserokopię legitymacji szachowej z odpowiednimi wpisami (strona ze zdjęciem oraz strona z wpisaną klasą sędziowską) 3. Uzyskać od lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji sędziego szachowego

4. Ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, w związku z wykonywaniem obowiązków sędziego szachowego (ubezpieczenie dobrowolne NW) i wykonać kserokopię polisy ubezpieczeniowej. Przy sumie ubezpieczenia 2.000 zł składka roczna w PZU (klasa taryfowa druga) wynosi 24,60 zł, a w TUiR WARTA (klasa taryfowa pierwsza grupa b) roczna składka wynosi 12 zł,

5. Zapłacić za nadanie licencji sędziowskiej 25 zł na konto PZSzach i wykonać kserokopię dowodu wpłaty.

6. Przesłać wniosek ze zdjęciem, zaświadczenie lekarskie, dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię zaświadczenia o zdanym egzaminie albo kserokopię legitymacji szachowej, oraz kserokopię polisy ubezpieczeniowej NW na adres Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSzach (Tomasz Delega, 03-553 Warszawa, ul. Myszkowska 4/20).

W załączeniu do biuletynu są opublikowane wzory wniosków na licencje sędziego klasy centralnej i okręgowej.

3. Pojęcie siły matującej

W grudniu 98 r. sędziowałem turniej szachów szybkich w Warszawie Memoriał Stanisława Gawlikowskiego. W jednej z partii (tempo p-25) grający kolorem czarnym przekroczył czas, a zawodnik grająwie ałymi posiadał tylko skoczka. PoniewaŜ czarny posiadał m.in. pionka, orzekłem, Ŝe jego przeciwnik zwycięŜył, albowiem posiada siłę matującą, tzn. jest w stanie dać mata. Art.

9.6 przepisów gry (Kodeks Szachowy 96 znowelizowana wkłw gry (Kodeksówi:

Partia kończy się remisem, jeśli powstaje pozycja, w której nie moŜna zamatować króla za pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć, nawet biorąc po uwagę najmniej sensowną obronę. Powstanie takiej pozycji natychmiast kończy partię

.

MoŜna sobie wyobrazić, Ŝe czarny podstawia wszystkie figury, pionka promuje na gońca i ustawia np. następującą pozycję:

Diagram nr 1

Białe grając Sc2 matują czarnego króla. Zastanówmy się, jaką decyzję powinien podjąć sędzia, gdyby powyŜsza pozycja (diagram 1) zdarzyła się w partii błyskawicznej. Zacytuję art. C4 z dodatku Gra b art.yskawiczna�:

(3)

Warunkiem wygrania partii przez zawodnika jest posiadanie wystarczającego materiału matującego. Za materiał matujący uwaŜa się bierki, umoŜliwiające ustawienia takiej pozycji, nawet w drodze mata pomocniczego, w której przeciwnik będący na posunięciu nie jest w stanie sparować mata w następnym ruchu. Oznacza to, Ŝe dwa skoczki przeciwko samotnemu królowi nie są wystarczającym materiałem, ale wieŜa i król przeciwko krócego materiału matującegooczkowi spełniają ten warunek.

Zatem w pozycji z diagramu pierwszego sytuacja przedstawia się następująco: dajemy czarnym ruch i jeŜeli są w stanie obronić się przed matem białe nie posiadają materiału matującego. Oczywiście jakikolwiek ruch czarnych powoduje sparowanie mata, a więc jeŜcie jakikolwiek ruchoczą czas, wynikiem partii jest remis.

Wyobraźmy sobie inną, następującą pozycję:

Diagram 2

Jaki jest wynik partii, przy załoŜeniu, Ŝe czarne przekroczyły czas w partii turniejowej czy szachach szybkich, a jaki w grze błyskawicznej?

W szachach turniejowych lub szybkich moŜna sobie od razu wyobrazić pozycję analogiczną do tej z diagramu 1 (tu czarnopolowy, a tam białopolowy goniec), a więc białe wygrywają. A w grze błyskawicznej? Pozycja z diagramu 1 nie rozwiązuje nam problemu.

Popatrzmy na pozycję na diagramach 3 i 4.

Diagram 3

Ustawiliśmy pozycję (białe zabiły wcześniej czarnego pionka i gońca), w której dajemy czarnym ruch i nie są one w stanie obronić się przed matem: jedyne a3-a2 i białe grają Sb4-c2 mat.

Ale jest teŜ pozycja, w której czarny promuje pionka i dorabia gońca.

Diagram 4

(4)

W tej pozycji po jakimkolwiek ruchu czarnych następuje Se2-c1 mat.

A więc jeŜeli w pozycji z diagramu 2 czarne przekroczą czas, przegrywają zarówno w partii turniejowej, szachach szybkich jak i w grze błyskawicznej.

Dlaczego o tym piszę? UwaŜam, Ŝe przepis z partii błyskawicznej (art. C4) jest trochę niefortunny. Zmusza on arbitrów do wymyślania pozycji z pogranicza kompozycji szachowej, a to przy podejmowaniu błlaniaawicznych decyzji jest bardzo trudne.

Pozostaje mieć nadzieje, Ŝnych decyzji jestepisy FIDE, które zostaną opublikowane zapewne nie wcześniej niŜ w 2000 roku, wyeliminują tą niedogodność. Do tego czasu zachęcam kolegów arbitrów do dyskusji na ten temat we własnym śnych� decyzji jestepisy FIDE, które zostaną opublikowane zapewne nie wcześniej niŜ w 2000

Tomasz Delega

4. NiezauwaŜony mat w partii turniejowej

Sprawą powszechnie znaną środowisku sędziowskiemu jest sprawa dwóch młodych zawodniczek, które kontynuowały partię, pomimo zaistnienia na szachownicy pozycji matowej. Partia zakończyła się wynikiem odmiennym, tzn. wygrała zawodniczka, która wcześniej dostała mata i taki wynik zapisały obie zawodniczki na swoich blankietach. Po zakończeniu partii, na podstawie zapisu partii, zwrócono się do sędziego z Ŝądaniem zweryfikowania wyniku partii. Sędzia uznał reklamację i przyznał zwycięstwo tej zawodniczce, która dała mata. Zobaczmy, jak to wyglądało:

1.e4 e5 2.Sf3 d5 3.Se5 He7 4.d4 f6 5.Sg4 He4 6.Se3 Sc6 7.Sc3 Gb4 8.a3 Gc3 9.bc Sge7 10.Gd3 He6 11.O-O Gd7 12.We1 Hf7 13.Gb5 Hg6 14.Gc6 Sc6 15.Sd5 Kd8 16.Gf4 Wc8 17.Sb4 Gh3 18.Sc6 bc 19.Gg3 Gg4 20.Hd2 Gf5 21.d5 c5 22.d6 Gc2 23.dc (mat)

Dalej nastąpiło: 23... Kc7 24. We7 Kc6 25. Hd6 Kb5 i zawodniczki kontynuowały grę do 50-go posunięcia, a zwycięŜyły czarne.

Wątek ten przewijał się wielokrotnie podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych. Część kolegów, m.in.

sędziowie klasy międzynarodowej Andrzej Filipowicz i Mirosław Gnieciak, prezentowała pogląd, Ŝe nie ma w ogóle o czym dyskutować, albowiem zgodnie z art. 5.1 (a) Kodeksu Szachowego mat natychmiast kończy grę. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Chciałbym przedstawić włSzachowego mat natychmiast kończy gręSzachowego �mat

Na wstępie zaznaczam, Ŝe nie zamierzam kwestionować zapisów kodeksu szachowego. Powstaje jednak pewna wątpliwość, kto powinien zgłosić mata? Na pewno nie nikt inny, niŜ grający zawodnicy. Nie sędzia (art. 13.6 Kodeksu Szachowego mówi, Ŝe sędziemu nie wolno ingerować w przebieg partii), nie opiekunowie, trenerzy czy kibice. A zatem, Ŝeby zgłosić wygraną na podstawie art. 5.1 (a) Kodeksu Szachowego, grający zawodnicy powinni mieć świadomość, Ŝe na szachownicy zaistniała pozycja matowa. Po drugie, partia zakończyła się innym wynikiem. Czy po zakończeniu partii moŜna weryfikować jej wynik (za wyjątkiem tych sytuacji, w których sędzia po reklamacji remisu odkłada swoją decyzję)? Wyobraźmy sobie sytuację, w której mat zostałby zauwaŜony nie po godzinie, lecz np. następnego dnia. Co wtedy? A co, jeŜeli zostałby zauwaŜony po zakończeniu

(5)

zawodów? Po trzecie, w partii zostało wykonane nieprawidłowe posunięcie. Zawodniczka, która dostała mata, zabiła królem pionka, który był broniony przez inną figurę (gońca). Wykonała nieprawidłowy ruch. Jak postępujemy w takich sytuacjach?

Zgodnie z art. 7.4 Kodeksu Szachowego jeŜeli zostanie to zauwaŜone przed zakończeniem partii, naleŜy powrócić do pozycji, która była prawidłowa i grę kontynuować. PoniewaŜ w naszym przypadku, po powrocie do prawidłowej pozycji na szachownicy stoi mat, naleŜało by orzec zwycięstwo tej zawodniczki, która dała mata. JednakŜe jeŜeli nieprawidłowe posunięcie zostanie zauwaŜone po partii, jej wyniku nie moŜna juŜ zweryfikować.

UwaŜam więc, Ŝe sprawa ta nie jest wcale taka oczywista. Zachęcam kolegów sędziów do dyskusji na ten temat. MoŜe na kolejnej, XVI ogólnopolskiej konferencji sędziów szachowych, uda się nam, arbitrom opracować jednoznaczną interpretację w tej sprawie?

Tomasz Delega

5. Konferencja Sędziowska w Warszawie

Komunikat organizacyjny

16 Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych

Warszawa, 6 marca 1999 roku

1. Organizator

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego na podstawie uchwały 15 Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych w Krynicy Gózku

2. Termin

Obrady w sobotę, 6 marca 1999 roku, w godz. 1200 -1600.

3. Miejsce

Warszawa ul. Łazienkowska 6, sala konferencyjno - restauracyjna na Torwarze I, wejście od ul. Czerniakowskiej, przy pętli autobusowej.

4. Plan Konferencji

1. Wybór prowadzącego obrady 2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Powołanie komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz protokolanta 4. Sprawozdanie z działalności Kolegium za okres grudzień�98 �

5. Dyskusja nad sprawozdaniem 6. Sprawozdanie komisji mandatowej

7. Zmiany w regulaminie działania Kolegium Sędziów PZSzach 8. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków

9. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Regulaminu działania Kolegium Sędziów 10. Zakończenie Konferencji

5. Postanowienia końcowe

Konferencja jest zwoływana w trybie pilnym, w celu dokonania zmian i zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu działania Kolegium Sędziów PZSzach, który zostanie przedstawiony do akceptacji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 28 marca 1999 roku.

Zgodnie z regulaminem działania Kolegium Sędziów (Kodeks Szachowy 1996, część D str. 13), na prawach delegatów w konferencji uczestniczą (par. 4 ust. 1): członkowie Kolegium PZSzach oraz sędziowie typowani przez kolegia OZSzach. W związku z reformą administracyjną kraju i nowym podziałem na 16 województw, klucz przyznawania mandatów wygląda następująco: kaŜde nowe Wojewódzkie Kolegium Sędziów ma prawo wytypować 4 sędziów, a w tych nowych województwach, gdzie nie powołano jeszcze do Ŝycia Wojewódzkiego Kolegium Sędziów obowiązuje klucz wyborczy z Konferencji w Krynicy Górskiej, tzn. nie więcej niŜ dwóch sędziów z kaŜdego starego okręgu. Zgodnie z ustaleniami Konferencji w Częstochowie na prawach delegatów uczestniczą równieŜ sędziowie klasy międzynarodowej. Zgłoszenia na Konferencję prosimy nadsyłać na adres: Zygmunt Ryll, ul. Bukowska 5/53, 32-050 Skawina.

Wszyscy delegaci, którzy mają uwagi lub propozycje do rozesłanego wraz z komunikatem konferencji nowego regulaminu działania Kolegium Sędziów, proszeni są o przesyłanie ich na adres:

Ulrich Jahr, ul. Skłodowskiej-Curie 82/45, 85-733 Bydgoszcz e-mail: ulrich@logonet.com.pl lub maga@logonet.com.pl.

6. Regulamin działania Kolegium sędziów PZSzach

(6)

Nowy regulamin � propozycja

REGULAMIN DZIAŁANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

§ 1. Wstęp

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego, zwane dalej "Kolegium", stanowi autonomiczny organ w strukturze Związku, podległy Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZSzach.

1.

W skład Kolegium wchodzą sędziowie o uznanym, przez środowisko szachowe, autorytecie fachowym i moralnym.

2.

Kolegium jest wyłącznym organem PZSzach, wprowadzającym i nowelizującym przepisy oraz regulaminy szachowe, w oparciu o postanowienia FIDE.

3.

Kolegium jest w kraju najwyŜszym gremium orzekającym w sprawach interpretacji przepisów szachowych.

4.

Kolegium decyduje o wszystkich sprawach związanych z działalnością sędziowską Związku.

5.

§ 2. Struktura, ustanawianie władz, kadencja

1. W strukturze organizacji sędziowskiej wyróŜnia się Kolegium Sędziów PZSzach,

kolegia sędziowskie wojewódzkich związków szachowych

2. W skład Kolegium wchodzi przewodniczący oraz czterech do siedmiu członków.

3. Wojewódzkie związki szachowe, powołują własne wojewódzkie kolegia sędziów.

Wojewódzkie Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez 4.

Kolegium PZSzach

5. Przewodniczącego Kolegium oraz członków Kolegium wybiera Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych na okres kadencji władz Polskiego Związku Szachowego.

6. Zmiany w czasie trwania kadencji

6.1. Przed upływem kadencji przewodniczący Kolegium moŜe być odwołany przez organ powołujący.

6.2. Rezygnacja przewodniczącego Kolegium w czasie kadencji lub przypadek losowy uniemoŜliwiający pełnienie funkcji, upowaŜnia członków Kolegium do wyznaczenia spośród siebie p.o. przewodniczącego Kolegium, do czasu najbliŜszej Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych.

6.3. Przewodniczący Kolegium ma prawo uzupełnienia składu w czasie trwania kadencji.

6.4. Kolegium ma prawo odwołać ze swego składu członka, jeŜeli:

nie uczestniczył w dwóch kolejnych posiedzeniach Kolegium, bez podania waŜnej przyczyny absencji, a.

nie wykonał powierzonych mu zadań w naleŜytej formie lub terminie, b.

zawiódł pod względem fachowym lub etycznym.

c.

§ 3. Zadania, prawa i obowiązki, waŜność uchwał 1. Zadaniem Kolegium jest:

współpraca z Zarządem PZSzach i jego agendami, a.

opiniowanie regulaminów imprez centralnych, b.

orzekanie, na podstawie obowiązujących przepisów FIDE, w sprawach precedensowych, powstałych podczas turniejów szachowych w Polsce,

c.

orzekanie, jako ostateczna instancja, w sprawach odwoławczych od decyzji sędziego głównego na zawodach krajowych, o ile regulamin zawodów przewiduje moŜliwość takiego odwołania,

d.

ocena pracy, badanie aktywności oraz nadzór nad działalnością sędziów szachowych, prowadzenie ewidencji sędziów e.

wydawanie licencji dla arbitrów klas centralnych, upowaŜniających do sędziowania zawodów f.

organizowanie kursów sędziowskich i nadawanie klas centralnych: pierwszej i państwowej, g.

wnioskowanie do Zarządu PZSzach w sprawie występowania do FIDE o nadanie tytułu sędziego klasy międzynarodowej,

h.

ustalanie stawek ekwiwalentu sędziowskiego i wysokości innych opłat dla sędziów, i.

wnioskowanie o nadanie wyróŜniającym się sędziom honorowych odznak PZSzach, j.

zawieszanie okresowe uprawnień sędziowskich, w przypadkach stwierdzenia lekcewaŜenia obowiązków przez sędziego lub popełnienia czynu nagannego, względnie nie licującego z zasadami etyki sportowej,

k.

sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności.

l.

2. Przewodniczący kieruje całością działań Kolegium, a w szczególności:

współpracuje z FIDE, w zakresie spraw sędziowskich, a.

(7)

wnioskuje o powołanie lub odwołanie członków Kolegium, b.

zwołuje posiedzenia i przewodniczy im w oparciu o ustalony porządek, c.

ustala ramowe plany działania na okres kadencji, d.

ustala zakres prac i zadań dla członków Kolegium, e.

organizuje prace administracyjne i wydawnicze Kolegium.

f.

3. Członkowie Kolegium mają obowiązek:

uczestniczenia w zebraniach Kolegium z głosem stanowiącym, a.

wykonywania zadań wyznaczonych przez przewodniczącego, b.

oraz prawo zgłaszania wniosków merytorycznych.

c.

4. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów.

5. Kolegium moŜe wydawać biuletyn informacyjny zawierający uchwały, interpretacje przepisów sędziowskich, zmiany przepisów, ewidencję sędziów oraz inne informacje i komunikaty istotne dla środowiska sędziowskiego w Polsce.

§ 4. Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych

1. Z inicjatywy Kolegium, raz w roku zbiera się Ogólnopolska Konferencja Sędziów, w której uczestniczą na prawach delegatów:

członkowie Kolegium, na koszt PZSzach,

sędziowie typowani przez kolegia wojewódzkie, na podstawie ustalonego klucza mandatów.

sędziowie klasy FIDE

Warunkiem otrzymania mandatu delegata jest posiadanie aktualnej licencji sędziowskiej, z uwzględnianiem opłaty rocznej, którą określa Komunikat Organizacyjno - Finansowy Polskiego Związku Szachowego.

2. Ogólnopolska Konferencja Sędziów spełnia waŜną rolę informacyjno-szkoleniową w środowisku sędziów

szachowych. Sędziowie mają obowiązek wziąć udział w co najmniej dwóch Konferencjach w przeciągu pięciu kolejnych lat kalendarzowych, pod rygorem utraty waŜności licencji sędziowskiej.

3. W ostatnim roku kadencji, Konferencja Sędziów wybiera przewodniczącego Kolegium na następną kadencję, a takŜe nowy skład Kolegium w licbie członków zaproponowanej przez wybranego Przewodniczącego. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje kaŜdemu delegatowi.

§ 5. Finansowanie

BudŜet Kolegium, na wniosek Przewodniczącego, zatwierdza Zarząd PZSzach.

1.

W preliminarzu finansowym powinny być uwzględnione środki na szkolenie sędziów oraz działalność Kolegium.

Preliminarz moŜe być przekroczony o kwoty stanowiące dochody własne Kolegium, a takŜe o wpływy z tytułu opłat za licencje sędziowskie.

2.

W ramach zatwierdzonego preliminarza, przewodniczący Kolegium jest uprawniony do:

3.

dysponowania środkami na organizację posiedzeń, kursów i konferencji sędziowskich, a.

zawierania umów z funduszu bezosobowego, b.

składania zamówień na druki, c.

dokonywania innych rozliczeń wynikających z preliminarza.

d.

§ 6. Postanowienia końcowe

Regulamin działania Kolegium został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, w dniu 28 marca 1999r.

1.

KaŜdorazowe zmiany regulaminu Kolegium wymagają uchwały Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych.

2.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu naleŜy do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.

3.

Zestawienie sędziów, którzy otrzymali licencję sędziowską 7.

na dzień 31 stycznia 1999 r.

nr lic. nazwisko i imię miejsce zamieszkania klasa sędziowska

(8)

1 Frankiweicz Jan Kielce państwowa

2 Turek Kazimierz Ostrowiec Świętokrzyski państwowa

3 Derlacz Tomasz SkarŜysko Kamienna pierwsza

4 Serwa Agnieszka Kraków pierwsza

5 Serwa Ryszard Kraków państwowa

6 Zega Leszek Białystok pierwsza

7 Hanusek Eugeniusz Opole pierwsza

8 Ryll Zygmunt Skawina FIDE

9 Marczak Ireneusz Lublin państwowa

10 Bocheński Marian Kraków FIDE

11 Halamus Hieronim Katowice państwowa

12 Polny Stefan Miejska Górka państwowa

13 Boroch Michał Świecie państwowa

14 Ewert Ryszard Limanowa państwowa

15 Irlik Andrzej Kraków państwowa

16 Pych Ryszard Kalisz państwowa

17 Maślanka Alfred Zabrze pierwsza

18 Jahr Ulrich Bydgoszcz FIDE

19 Kopydłowski Waldemar Leszno państwowa

20 Budnik Kazimierz Bydgoszcz pierwsza

21 Wodyński Bogdan Sępólno pierwsza

22 Filipowicz Andrzej Warszawa FIDE

23 Popławski Tadeusz Lublin FIDE

24 Dańczak Wilhelm Przemyśl pierwsza

25 Szafraniec Tadeusz Katowice państwowa

26 Kucharski Mariusz Jasień państwowa

27 Górecki Stanisław Sokołów Podlaski pierwsza

28 Ksperek Wiesław Tarnów państwowa

29 Bubula Dominik Limanowa państwowa

30 Obrochta Bogdan Chorzów pierwsza

(9)

31 Ptaszyński Tomasz Sosnowiec pierwsza

32 Jankowski Franciszek Wałbrzych państwowa

33 BłaŜejczak Wenanty Zielona Góra państwowa

34 Zapała Jan Mszana Dolna pierwsza

35 Hanus Jerzy Kielce pierwsza

36 Samson Lucjan Kielce państwowa

37 Ryszkiewicz Barbara Poznań pierwsza

38 Szydełko Kazimierz Ścinawka Średnia pierwsza

39 Narloch Zbyszław Gdańsk pierwsza

40 Piaskowski Władysław Kościan pierwsza

41 Bukowski Zbigniew Bytów pierwsza

42 Sapis Witalis Słupsk państwowa

43 Jaworski Edward Słupsk państwowa

44 Jaworski Andrzej Słupsk pierwsza

45 Cichorz Stanisław Rabka pierwsza

46 Paciejewski Henryk Babimost państwowa

47 Paderewska Regina Tczew FIDE

48 Honza Tadeusz Chorzów państwowa

49 Delaga Tomasz Warszawa państwowa

50 Suwarski Paweł Warszawa państwowa

Adresy członków Kolegium Polskiego Związku szachowego 8.

Tomasz Delega, 03-553 Warszawa, ul. Myszkowska 4/20 - przewodniczący kolegium Jan Frankiewicz, 25-364 Kielce, ul. Wojska Polskiego 20/10 - protesty i odwołania Ulrich Jahr, 85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej-Curie 82/45 - biuletyn kolegium

Jacek Janicki, 53-127 Wrocław, ul. Wyścigowa 51 - współpraca z kolegiami wojewódzkimi Kajetan Przysiecki, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 18/32 - programy komputerowe Zygmunt Ryll, 32-050 Skawina, ul. Bukowska 5/53 - kursy i konferencje sędziowskie Paweł Suwarski, 01-136 Warszawa, ul. Sokołowska 8/88 - współpraca z KKiR

Czesław Szmigielski, 57-100 Strzelin, ul. Wojska Polskiego 1b/9 - aktywność sędziowska Zestawienie aktywności sędziowskiej za okres 1992-1998

9.

(10)

Lp. Nazwisko i imię Nr Ewid. SUMA T R

1 PYCH Ryszard KL-0135p 278 135 275 3

2 HONZA Tadeusz KA-0369p 183 59 172 11

3 WODA Janusz PO-0124f 173 57 173

4 RYLL Zygmunt KR-0249f 161 48 154 7

5 POPŁAWSKI Tadeusz LU-0210f 150 54 146 4

6 JAWORSKI Edward SL-0537p 140 42 112 28

7 WIĘCKOWSKI Ryszard WR-0123f 139 36 137 2

8 PACIEJEWSKI Ryszard EL-0464p 132 65 126 6

9 MALINOWSKI Edward OL-0289p 107 50 99 8

10 MATLAK Jacek BB-0541p 97 33 89 8

11 GNIECIAK Mirosław KA-0112f 94 23 92 2

12 BŁAśEJCZAK Wenanty ZG-0260p 82 24 79 3

13 FRANKIEWICZ Jan KI-0304p 80 27 77 3

14 CHOJNICKI Zenon RZ-0522p 79 39 75 4

15 UKRAIŃSKI Roman SI-0223p 73 20 51 22

16 FABER Ginter OP-0172p 68 25 61 7

17 JANKOWSKI Franciszek WB-0509p 68 25 58 10

18 PRZYSIECKI Kajetan GO-0450p 62 17 62

19 KOPYDŁOWSKI Waldemar LS-1005p 60 32 59 1

20 HALAMUS Hieronim KA-0456p 59 17 46 13

21 SZMIGIELSKI Czesław WR-0319p 58 13 42 16

22 SZELĄG Stanisław CZ-0013p 55 22 43 12

23 ŚLIWIŃSKI Zygfryd KA-0277p 54 13 40 14

24 TURLEJ Stanisław WA-0329p 54 14 41 13

25 KUMA Bogusław SL-0512 53 24 46 7

26 PADEREWSKA Regina GD-0350f 52 13 52

(11)

27 SIECZKOWSKI Jacek RA-0551p 52 18 43 9

28 PYRKOSZ Igor CZ-0465p 51 13 31 20

29 GAŁCZYŃSKI Czesław LU-0126p 50 10 24 26

30 ROMAN Stanisław KS-0248p 49 16 45 4

31 BYSIEWICZ Marian RZ-1016 48 29 43 5

32 KUCHARSKI Mariusz ZG-1028 48 17 45 3

33 SZCZAWIŃSKI Czesław OL-0296p 44 16 40 4

34 WODYŃSKI Bogdan BY-0488 43 16 43

35 GÓRSKI Jan BK-0056p 42 14 40 2

36 JAWORSKI Andrzej SL-1044 42 9 19 23

37 ŁOBEJKO Marek LU-1030 41 10 29 12

38 MADZIAR Tadeusz WA-0155p 41 11 36 5

39 HELIOSZ Jan KA-0127p 41 9 26 15

40 SZCZEPANIAK Zbigniew KL-0236p 40 12 35 5

41 WADYCH Bolesław PI-0433p 38 17 32 6

42 NIWIŃSKI Włodzimierz KA-0132p 38 10 26 12

43 BURA Mikołaj SU-0149p 37 11 33 4

44 KRYSIAK Eugeniusz WA-0420p 37 19 36 1

45 CZEPIEC Marek KR-1071 37 8 25 12

46 GRODZKI Andrzej KO-1023 36 13 32 4

47 PATEREK Bogumił RA-1033 36 9 25 11

48 FÓJCIK Halina KA-0157p 36 4 16 20

49 SZEWCZAK Andrzej WA-1056 36 7 29 7

50 EWERT Ryszard NS-0573p 35 17 34 1

51 JANICKI Jacek WR-1042p 35 10 25 10

52 SZEWCZYK Zbigniew NS-0109p 34 14 27 7

53 HANUSEK Eugeniusz OP-0482 34 17 34

54 JANIK Marcin KA-1003 34 9 22 12

(12)

55 KIRYŁO Tadeusz SE-0410 33 14 32 1

56 MARCINKOWSKI Stanisław KO-0398p 33 11 32 1

57 WITKOWSKI Stefan WA-0027p 33 11 32 1

58 SZYMCZUK Jan WL-0544 32 15 32

59 HAŁUBEK Stefan JG-0179p 32 12 30 2

60 DELEGA Tomasz WA-0572p 32 10 22 10

61 BOCHEŃSKI Marian KR-0088f 32 10 29 3

62 IRLIK Andrzej KR-1024 32 8 28 4

63 OLCZYK Antoni LD-0327p 32 8 26 6

64 DZIEL Jaromir PO-0559 31 14 31

65 DEMBĘCKA-SOBIERAJEWICZ K. PO-1088 31 7 20 11

66 SUWARSKI Paweł WA-0575p 30 9 27 3

67 ŁADOŚ Piotr KR-1007p 30 6 16 14

68 BAŁDYGA Józef LG-0478p 29 9 28 1

69 GROMEK Marek WR-1002p 28 10 28

70 RYBAK Józef ZA-0073p 27 10 14 13

71 GORAJEK Henryk OP-0440 26 7 21 5

72 ZEGA Leszek BK-1120 26 10 26 0

73 BERGER Stanisław PI-1060 25 11 22 3

74 TUREK Kazimierz KI-0185p 25 9 16 9

75 SOBOLEWSKI Piotr GD-0233p 25 6 19 6

76 POLNY Stefan LS-1015p 24 15 24

77 FILIPOWICZ Andrzej WA-0085f 24 5 24

78 SERWA Agnieszka KR-1054 24 6 19 5

79 JAHR Ulrich BY-0080f 23 9 23

80 UMIASTOWSKI Adam WA-0360p 23 9 21 2

81 WIELECKI Zygmunt GD-0224p 23 5 17 6

82 STĘPIEŃ Stanisław ZG-0517p 23 4 13 10

(13)

83 PACIEJEWSKI Henryk ZG-1020 22 5 16 6

84 MIĘTKIEWICZ Andrzej SI-0313p 22 2 6 16

85 MICHALSKI Benedykt ZG-0513p 21 9 17 4

86 WOLENDER Zdzisław KL-0279p 21 0 0 21

87 KABAT Tadeusz GD-1045 20 1 4 16

88 MAŚLIŃSKI Piotr KL-0245 19 6 19

89 JAKUBOWSKI Lech GO-0441p 19 7 16 3

90 SZYMASZAK Lucjan WR-0472p 19 3 8 11

91 GÓRECKI Stanisław SE-1073 19 10 19

92 WYDROWSKI Leszek PO-0187 19 5 16 3

93 KAMIŃSKI Ludwik KA-0477 19 9 18 1

94 DAŃCZAK Wilhelm PR-0336 18 6 14 4

95 MARCZAK Ireneusz LU-0422p 18 4 12 6

96 POLKOWSKI Zdzisław LU-1076 18 4 14 4

97 KLUKIEWICZ Krzysztof WR-1027 17 10 13 4

98 HANUS Jerzy KI-1041 17 6 15 2

99 SAMSON Lucjan KI-1011 17 8 17

100 MERTA Zdzisław GD-0419 17 0 0 17

T � liczba sędziowanych turniejów jako sędzia główny, Gł � punkty za sędziowanie jako główny, R � punkty za sędziowanie jako rundowy

Zestawienie sporządził Paweł Suwarski

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :