• Nie Znaleziono Wyników

Wydanie nowej edycji : Lista Adwokatów PRL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wydanie nowej edycji : Lista Adwokatów PRL"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydanie nowej edycji : Lista

Adwokatów PRL

Palestra 30/2(338), 117

(2)

Nr 2 (233) K r o n i k a c e n tr a l n a 117

topada .i 1 grudnia 19C5 r. wiodącymi tematami konferencji delegatów na XI Krajowy Zjazd Zrzeszenia Prawników Polskich. Zgodnie z przyjętymi przed dwoma laty na XI Zjeździe Krajowym ZPP zmianami w statucie ZPP (patrz: załącznik do Nru 3 pod poz. 70 Monito­ ra Polskiego z 1985 r.) powstała nowa forma organizacyjna, według której w połowie kadencji władz Zrzeszenia od­ bywa s:ę konferencja delegatów. Od­ byta ostatnio konferencja była pierw­ szą tego rodzaju imprezą w działalnoś­

ci ZPP.

Otwarcia obrad konferencji i powi­ tania szeregu prominentnych gości do­ konał prezes Zarządu Głównego ZPP adw. dr Zdzisław C z e s z e j k o - S o - c h a c k i. Przewodniczący obrad wy­ głosił z kolei referat sprawozdawczo- ■dnformacyjny, którego tekst zamieścił organ prasowy ZPP „Prawo i Zycie” (pt. Rachunek z realizacji zadań) w numerze 49 czasopisma z dnia 9 grud­ nia 1985 r. W referacie tym mówca z żalem m. in. oznajmił, że nikła licz­ ba prawników została wybrana do Sej­ mu IX kadencji. „Wskazując na ten fakt — zaznaczył mówca — trzeba stwierdzić, że nie chodzi tu o aspiracje środowiska prawniczego, lecz o po­ trzeby Sejmu i przydatności w jego

działalności”.

Czterech referentów przedstawiło w toku obrad tezy referatów problemo­ wych, a mianowicie: wiceminister

sprawiedliwości J. B r o i mówił o u- dziale ZPP w procesie prawotwór­ czym, red. A. D o b r z y ń s k i przed­ stawił rolą kształtowania świadomości prawne-państwowej, prezes Rady Kra­ jowej Radców Prawnych J. Z y c h zaprezentował udział prawa w refor­ mie gospodarczej oraz J. P e t r y- k o w s k i poddał analizie problematy­ kę młodzieży prawniczej.

Następnie zabrali glos goście kon­ ferencji w kolejności następującej: Z. P u d y s z, J. Zy t a , A. Z i e l i ń s k i . W. P a w e 1 k o i L e c h D o m e r a c k i .

W drugim dniu obrad prezes ZW ZPP w Warszawie W. P a t u 1 s k i wygłosił referat na temat zapobiega­ nia i zwalczania patologii społecznych, po czym delegaci kontynuowali obra­ dy w zespołach problemowych. Dalszy ciąg obrad to-czył się pod znakiem spra­ wozdań z dyskusji w zespołach i wniosków z nich płynących. Zabrali też glos w dyskusji plenarnej nie­ którzy członkowie ZPP, zajmujący eksponowane stanowiska w aparacie państwowym i w działalności nauko­ wej w dziedzinie prawa.

Konferencja zakończyła obrady przyjęciem generalnej uchwały sumu­ jącej wnioski z wygłoszonych refera­ tów i głosów dyskusyjnych oraz przy­ jęciem rezolucji organizacyjnej sumu­ jącej dorobek konferencji.

s. m.

Z.

Wydanie nowej edycji Lista Adwokatów PRL Na zlecenie Prezydium Naczelnej

Rady Adwokackiej została wydana nakładem Wydawnictwa Prawniczego w Warszawie nowa edycja 1985 Listy

Adwokatów w PRL według stanu osobo­

wego na dzień 30 czerwca 1985 r. w opracowaniu redakcyjnym adw. Józefa Ignacego Bielskiego. Druk tej Listy w nakładzie 1 500 egz. ukończono w lis­ topadzie 1985 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

róbka” implikuje wprowadzenie zmian bez na- ruszenia fundamentalnej struktury zjawiska. W  obecnym węźle gordyjskim splotu trzech kryzysów: gospodarki globalnej, systemu

czenie potężny. Dalekie, ciche miasteczko nad brzegiem oceanu. Idzie się w dół ulicą jeszcze senną, za- ledwo gdzie niegdzie poczynają otwierać drzwi sklepów

Ten niewielki skrawek wybrzeża, zamieszkały obecnie niemal wyłącznie przez Chorwatów (w większości posiadających podwójne obywatelstwo: Bośni i Hercegowiny oraz

Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że w ramach autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

„Dzienniku Wileńskim” (1923 i 1924 r.) pełny tekst pierwszej redakcji latopisów (znanej dzisiaj jako Kodeks Supraski) wraz z komentarzami naukowymi. W

Tym, co utrudnia podjęcie decyzji o przyjęciu euro, jest funkcjonowanie w przestrzeni publicznej mitów (w tym w odniesieniu do utracenia przez Polskę istotnego wpływu na

Figure 3: Variations of water uptake during adsorption and desorption isotherms according to the presence of inhibitive molecules inside the porosity.. Two different techniques

Using a heading controller based on a Kalman filter, the desired control force is computed to counteract the envii-onmental disturbances.. The three modes are referred to as