• Nie Znaleziono Wyników

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCY CH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCY CH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH JĘZYK NIEMIECKI

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH

1

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH

Drogi Czytelniku!

Każdy egzamin wymaga od Ciebie pracy i zaangażowania. Przygotowując się do egzaminu z języka niemieckiego, zapoznaj się koniecznie z Informatorem o egzaminie eksternistycznym, który zawiera informacje ogólne, wymagania egzaminacyjne, opis egzaminu, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Większośd zadao egzaminu eksternistycznego sprawdza umiejętnośd odbioru czytanego tekstu. Zdający ma za zadanie m.in.:

- określid główną myśl tekstu, np. tematem artykułu są…

- stwierdzid, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukad lub wyselekcjonowad informacje, np.: przyporządkuj informacje o bohaterach artykułu do ich imion

- określid główne myśli poszczególnych części tekstu, np. nadaj tytuły poszczególnym akapitom tekstu

- określid kontekst sytuacyjny, np.: podróżny zasięga informacji u konduktora/w informacji turystycznej

- rozpoznad związki między poszczególnymi częściami tekstu, np.: w wywiadzie ze znanym sportowcem dopasuj brakujące pytania do podanych odpowiedzi.

Głównym źródłem tekstów pojawiających się na egzaminie eksternistycznym jest Internet oraz prasa niemieckojęzyczna. Są to więc artykuły oryginalne, w których pojawiają się pojęcia fachowe, a struktury leksykalno-gramatyczne są bardziej skomplikowane. Dlatego przygotowując się do egzaminu z języka niemieckiego, należy jak najczęściej sięgad do artykułów publikowanych przez prasę obcojęzyczną. M. in. warto zaglądad na strony:

www.juma.de; www.spiegel.de; www.misterinfo.de; www.dw-world.de; www.myjoe.at;

www.derwesten.de.

Oto kilka wskazówek przydatnych podczas rozwiązywania zadao egzaminacyjnych z języka niemieckiego:

1. Przeczytaj uważnie tekst.

2. Przeczytaj dokładnie zadania do tekstu. Nie sądź, że tracisz czas – wiele nieprawidłowych odpowiedzi wynika za złego zrozumienia polecenia lub zadao.

3. Wród do tekstu. Podczas ponownego czytania zaznaczaj słowa, wyrażenia, synonimy,

antonimy, czyli wszystko to, co pomoże Ci w wyborze właściwej odpowiedzi. Możesz

również robid krótkie notatki na marginesie.

(2)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH JĘZYK NIEMIECKI

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH

2

4. W dłuższych tekstach występują akapity – to ułatwia znajdowanie potrzebnych informacji. Jednocześnie pamiętaj, że kolejnośd zadao nie musi byd zgodna z chronologią tekstu.

5. Szukając oczekiwanych słów lub haseł, zwród uwagę na daty, liczebniki, nazwy miejscowości, nazwiska, fakty i internacjonalizmy – słowa, które w różnych językach brzmią podobnie.

6. Tytuł/nagłówek tekstu to integralna częśd tekstu, więc także może zawierad potrzebne Ci informacje.

7. Podczas czytania tekstu informacje, których jesteś pewien, możesz zaznaczyd znakiem +, a te, co do których masz wątpliwości – znakiem zapytania. Później wród do każdego znaku zapytania i ponownie przeczytaj sprawiające Ci trudnośd partie tekstu.

8. Każdy akapit spróbuj streścid własnymi słowami – na pewno nie musisz tłumaczyd

każdego słowa!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozwiązując zadanie, nie należy poddawad się bez walki, zaznaczad odpowiedzi „na chybił- trafił”, ale też nie warto pozostawiad zadao bez odpowiedzi – nawet

b) uważnie przeczytad podane opisy i odnieśd je do koncepcji człowieka jako istoty społecznej. człowiek powinien całkowicie podporządkowad swoje aspiracje potrzebom

umiejętnośd praktycznego stosowania wiedzy podczas podejmowania decyzji na rynku towarów i usług, rynku finansowym, rynku pracy oraz podczas podejmowania

Pierwsza grupa wiadomości, którymi należy wykazad się podczas egzaminu, dotyczy postaw przedsiębiorczości, mocnych i słabych stron własnej osobowości, samoakceptacji,

Za zadania zamknięte, w których udzielono więcej odpowiedzi niż to wynika z polecenia, przyznaje się 0 pkt. Za zadania otwarte, za które można przyznad tylko 1 punkt, punkt

Geosfery i ich charakterystyka oraz funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmiennośd środowiska w przestrzeni i w

 Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.  Jeżeli polecenie

Większośd zadao w arkuszu stanowią zadania otwarte – przede wszystkim krótkiej odpowiedzi ( KO), zaś wśród zamkniętych dominują zadania wielokrotnego wyboru