• Nie Znaleziono Wyników

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z GEOGRAFII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z GEOGRAFII"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH GEOGRAFIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 1

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z GEOGRAFII

Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH

Egzamin eksternistyczny z geografii z zakresu liceum ogólnokształcącego jest egzaminem pisemnym. Wszyscy zdający otrzymują w określonym dniu, o wskazanej godzinie identyczny arkusz egzaminacyjny, zawierający zadania testowe różnego typu i różnej trudności. Ich rozwiązanie pozwala ocenid poziom wiadomości i umiejętności określonych w Standardach wymagao będących podstawą przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z geografii z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Przed przystąpieniem do nauki należy koniecznie zapoznad się z opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Informatorem o egzaminie eksternistycznym. Geografia.

Liceum ogólnokształcące, w którym znajdują się przydatne informacje, a w szczególności ww. standardy wymagao egzaminacyjnych z komentarzem w postaci uszczegółowionych wymagao (dokładny zakres wiadomości i umiejętności niezbędnych do opanowania), opis egzaminu, opis arkuszy egzaminacyjnych, przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Typy zadao występujących w arkuszach egzaminacyjnych z geografii

Rodzaj Forma Uwagi

Zadania otwarte (wymagają samodzielnego formułowania odpowiedzi)

Krótkiej odpowiedzi

Rozwiązując zadanie, należy udzielid zwięzłej odpowiedzi w postaci jednego lub kilku wyrazów, zdao, liczb, prostych obliczeo, rysunku lub schematu. W poleceniu pojawiają się terminy określające czynności, np. wymieo, porównaj, wyjaśnij, uzasadnij, oblicz, narysuj, jak również wymagania ilościowe, np. wymieo trzy przyczyny, podaj dwa argumenty.

Jeżeli w poleceniu do zadania jest sformułowanie zapisz obliczenia, należy się do tego polecenia bezwzględnie zastosowad, gdyż jest to warunek uzyskania odpowiedniej liczby punktów za zadanie.

Z luką Rozwiązanie zadania polega na wstawieniu w wyznaczone

miejsca odpowiednich wyrazów lub liczb tak, aby

uzupełnione zdanie było prawidłowe.

(2)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH GEOGRAFIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 2

Zadania zamknięte (wymagają wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku propozycji)

Na

dobieranie

Rozwiązanie zadania polega na

 stworzeniu par elementów wybieranych z dwóch zbiorów (przyporządkowanie),

 grupowaniu elementów (klasyfikowanie),

 porządkowaniu haseł według określonego w poleceniu kryterium.

Wielokrot- nego wyboru

W rozwiązaniu należy wskazad (np. podkreślid) jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, wybierając spośród podanych możliwości. Czasem zadanie polega na wybraniu najlepszej odpowiedzi z kilku prawidłowych lub wyodrębnieniu błędnej odpowiedzi spośród prawidłowych.

Polecenia należy więc czytad bardzo uważnie.

Prawda - fałsz

Rozwiązanie zadania polega na podjęciu decyzji, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Należy używad wyłącznie oznaczeo podanych w poleceniu, np. P – dla stwierdzeo prawdziwych, F – dla fałszywych.

Większośd zadao testowych składa się z trzech następujących po sobie części:

1. krótkiego (często jedno- lub dwuzdaniowego) wprowadzenia, przedstawiającego sytuację, której dotyczy zadanie;

2. materiału źródłowego w formie rysunku, fotografii, mapy, tabel z danymi statystycznymi, wykresu itp.;

3. polecenia wskazującego bezpośrednio na czynnośd, którą należy wykonad.

Wszystkie wymienione części są integralnymi składnikami zadania, zawierającymi niezbędne informacje, dlatego należy się z nimi zapoznad równie dokładnie. Pobieżne przeczytanie wprowadzenia do zadania, co jest częstym błędem zdających, może skutkowad niezrozumieniem polecenia.

Zasady oceniania zadao egzaminacyjnych

Rozwiązania poszczególnych zadao oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania jednolitych w całym kraju.

Model odpowiedzi uwzględnia zakres merytoryczny odpowiedzi, ale nie jest ścisłym

wzorcem sformułowao (wyjątkiem są odpowiedzi do zadao zamkniętych). Oznacza to,

że odpowiedź może byd przez zdającego zapisana inaczej niż w modelu, pod warunkiem,

że jest poprawna merytorycznie.

(3)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH GEOGRAFIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 3

Za zadania zamknięte, w których udzielono więcej odpowiedzi niż to wynika z polecenia, przyznaje się 0 pkt.

Za zadania otwarte, za które można przyznad tylko 1 punkt, punkt ten przyznaje się tylko za odpowiedź w pełni poprawną.

Jeśli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech, itp.) niż wynika z polecenia w zadaniu otwartym, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (licząc od pierwszej), o ilu mówi polecenie.

Jeśli podane w odpowiedzi informacje (w tym dodatkowe, które nie wynikają z polecenia w zadaniu) świadczą o zupełnym braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi lub zawierają błąd merytoryczny, odpowiedź taką ocenia się na 0 punktów.

Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.

W zadaniach wymagających obliczeo sprawdzany jest nie tylko wynik, ale również wszystkie obliczenia, jeśli w poleceniu zawarto koniecznośd ich zapisania.

Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.

Wskazówki dla zdających egzamin Przed egzaminem

 dokładnie przeanalizuj wymagania egzaminacyjne (wiadomości i umiejętności) zawarte w Informatorze o egzaminie eksternistycznym zamieszczonym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

 przygotowując sie do egzaminu, korzystaj z różnych źródeł informacji: podręczników, atlasów, codziennej prasy, programów TV i innych mediów,

 rozwiązuj jak najwięcej zadao testowych (możesz korzystad ze zbiorów dla maturzystów, zeszytów dwiczeo, edukacyjnych stron internetowych),

 zapoznaj się z przykładami typowych zadao i uwagami zamieszczonymi w opracowaniu Zadania_geografia.

W trakcie egzaminu

 uważnie przeczytaj instrukcję znajdującą się na pierwszej stronie arkusza

egzaminacyjnego, bo zawiera bardzo istotne informacje,

(4)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH GEOGRAFIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 4

 dokładnie i do kooca czytaj polecenia do zadao. Wiele błędnych odpowiedzi wynika z pośpiechu. Szczególną uwagę zwracaj na czasowniki operacyjne, określające co masz zrobid, np. wymieo, oblicz, oceo, porównaj, sformułuj wniosek,

 udzielaj odpowiedzi zgodnie z poleceniem, nie trad czasu na dodatkowe przykłady czy wyjaśnienia – i tak nie są punktowane,

 staraj się precyzyjnie formułowad zdania, używaj terminologii geograficznej, a nie zwrotów potocznych, np. rzeka meandruje zamiast rzeka zakręca; gleba zamiast ziemia,

 pisz czytelnie i starannie, bo fragmenty niemożliwe do odczytania obniżą punktację

zadania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

− za zadania, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w kluczu)

• Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi, zgodnie z wyszczególnieniem w

Geosfery i ich charakterystyka oraz funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmiennośd środowiska w przestrzeni i w

 Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.  Jeżeli polecenie

Musisz wiedzied, co to jest mol, jak oblicza się masę molową (patrz wskazówki do zadania 1.), co to znaczy stężenie molowe, znad wzór na obliczanie stężenia molowego..

Większośd zadao w arkuszu stanowią zadania otwarte – przede wszystkim krótkiej odpowiedzi ( KO), zaś wśród zamkniętych dominują zadania wielokrotnego wyboru

Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka

wzór na n-ty wyraz. c) Aby obliczyć sumę dziesięciu kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu, korzystamy ze wzoru na sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego. Obliczenia